Alphabétiquement     [«   »]
τήμερον 2
τήν 2
τὴν 108
τῆς 73
Τῆς 1
τι 61
τί 30
Fréquences     [«    »]
69 ἐγὼ
67 εἰπεῖν
73
73 τῆς
75 περὶ
77 οἱ
78 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τῆς


Page
[207]   ἐκ τούτου τοῦ λόγου καὶ  τῆς   ἀθανασίας τὸν ἔρωτα εἶναι. Ταῦτά
[184]   ἐρώμενος. Οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης  τῆς   αἰτίας πρῶτον μὲν τὸ ἁλίσκεσθαι
[219]   βλέπειν ὅταν τῶν ὀμμάτων  τῆς   ἀκμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ· σὺ δὲ
[190]   εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ παύσαιντο  τῆς   ἀκολασίας ἀσθενέστεροι (γενόμενοι. νῦν μὲν
[180]   διὰ ταῦτα καὶ τὸν Ἀχιλλέα  τῆς   Ἀλκήστιδος μᾶλλον ἐτίμησαν, εἰς μακάρων
[191]   συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ  τῆς   (ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν
[208]   τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις ἂν  τῆς   ἀλογίας πέρι, ἐγὼ εἴρηκα
[197]   ἐγίγνετο. ὡς λέγεται, διὰ τὴν  τῆς   Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ δ᾽
[208]   δὲ πάλιν καινὴν ἐμποιοῦσα ἀντὶ  τῆς   ἀπιούσης μνήμην σῴζει τὴν ἐπιστήμην,
[191]   ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ  τῆς   ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν
[203]   ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν  τῆς   αὐτῆς ἡμέρας θάλλει τε καὶ
[203]   τὸν ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ  τῆς   Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων γέγονεν
[203]   ὢν περὶ τὸ καλὸν καὶ  τῆς   Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν
[208]   προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κόδρον ὑπὲρ  τῆς   βασιλείας τῶν παίδων, μὴ οἰομένους
[206]   οὖν, ἔφη. τί δὴ οὖν  τῆς   γεννήσεως; ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ
[190]   ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ  τῆς   γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον
[179]   ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου. φάσμα δείξαντες  τῆς   γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἧκεν, αὐτὴν
[182]   τοὺς νέους, ἅτε ἀδύνατοι λέγειν·  τῆς   δὲ Ἰωνίας καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ
[219]   λανθάνω οὐδὲν ὤν. τοι  τῆς   διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν
[209]   Λακεδαίμονος καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν  τῆς   Ἑλλάδος. τίμιος δὲ παρ᾽ ὑμῖν
[218]   τι ἄλλο τῆς οὐσίας  τῆς   ἐμῆς (δέοιο τῶν φίλων
[212]   ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα ἀπὸ  τῆς   ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ σοφωτάτου
[219]   τε καὶ κατεφρόνησεν καὶ κατεγέλασεν  τῆς   ἐμῆς ὥρας καὶ ὕβρισεν· καὶ
[207]   εἶναι τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ  τῆς   ἐπιθυμίας; οὐκ αἰσθάνει ὡς
[208]   καλεῖται μελετᾷν, ὡς ἐξιούσης ἐστὶ  τῆς   ἐπιστήμης· λήθη γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος,
[181]   νεωτέρας (τε οὔσης πολὺ  τῆς   ἑτέρας, καὶ μετεχούσης ἐν τῇ
[185]   ἐρώμενον· οἱ δ᾽ ἕτεροι πάντες  τῆς   ἑτέρας, τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι,
[209]   ψυχήν θεῖος ὢν, καὶ ἡκούσης  τῆς   ἡλικίας, τίκτειν τε καὶ γεννᾶν
[189]   γὰρ ἂν κέρδος εἴη καὶ  τῆς   ἡμετέρας μούσης ἐπιχώριον) ἀλλὰ μὴ
[186]   μοι δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς,  τῆς   ἡμετέρας (τέχνης, ὡς μέγας καὶ
[181]   τοὐναντίον. ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ  τῆς   θεοῦ νεωτέρας (τε οὔσης πολὺ
[179]   (γενέσθαι, οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν  τῆς   Θέτιδος υἱὸν ἐτίμησαν καὶ εἰς
[186]   θεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ  τῆς   ἰατρικῆς λέγων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν
[176]   γε οἶμαι (κατάδηλον γεγονέναι ἐκ  τῆς   ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις
[186]   οὖσι, καθεωρακέναι μοι δοκῶ ἐκ  τῆς   ἰατρικῆς, τῆς ἡμετέρας (τέχνης, ὡς
[212]   ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντα ἐπὶ  τῆς   κεφαλῆς πάνυ πολλάς, καὶ εἰπεῖν·
[209]   παῖδας κατελίπετο ἐν Λακεδαίμονι σωτῆρας  τῆς   Λακεδαίμονος καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν
[185]   δίκαιος εἶ παῦσαί με  τῆς   λυγγὸς λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ,
[188]   τὸν θεόν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ καὶ  τῆς   λυγγὸς πέπαυσαι. ~(Ἐκδεξάμενον οὖν ἔφη
[195]   πόδας αὐτῆς ἁπαλοὺς εἶναι) λέγων  τῆς   μένθ᾽ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ
[203]   οἵ τε ἄλλοι καὶ  τῆς   Μήτιδος ὑὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ
[203]   ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν  τῆς   μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ
[179]   νήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ  τῆς   μητρὸς ὡς ἀποθανοῖτο ἀποκτείνας Ἕκτορα,
[187]   ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ  τῆς   μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δή
[201]   λοιμοῦ δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε  τῆς   νόσου, δὴ καὶ ἐμὲ
[218]   δρᾷν τε καὶ λέγειν ὑπὸ  τῆς   ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τε
[191]   ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς  τῆς   ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει, δὴ
[185]   ἕνεκα χαρίζεσθαι. οὗτός ἐστιν  τῆς   Οὐρανίας θεοῦ Ἔρως καὶ Οὐράνιος
[187]   καλός, οὐράνιος,  τῆς   Οὐρανίας (μούσης Ἔρως· δὲ
[181]   θήλεος καὶ ἄρρενος. δὲ  τῆς   Οὐρανίας πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης
[218]   καὶ εἴ τι ἄλλο  τῆς   οὐσίας τῆς ἐμῆς (δέοιο
[181]   προτρέπων ἐρᾷν. μὲν οὖν  τῆς   Πανδήμου Ἀφροδίτης ὡς ἀληθῶς πάνδημός
[185]   δ᾽ ἕτεροι πάντες τῆς ἑτέρας,  τῆς   πανδήμου. ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς
[218]   ὁρῴης ἂν ἐν ἐμοὶ καὶ  τῆς   παρὰ σοὶ εὐμορφίας πάμπολυ διαφέρον.
[175]   διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον ἐκ  τῆς   πληρεστέρας εἰς τὴν κενωτέραν. εἰ
[205]   ἔχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ δὲ πάσης  τῆς   ποιήσεως ἓν μόριον ἀφορισθὲν τὸ
[205]   οἱ ἔχοντες τοῦτο τὸ μόριον  τῆς   ποιήσεως ποιηταί. Ἀληθῆ λέγεις, ἔφην.
[213]   ταῦθ᾽ ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν αἱροῦμαι  τῆς   πόσεως, ἕως ἂν ὑμεῖς ἱκανῶς
[176]   παντὶ τρόπῳ παρασκευάσασθαι ῥᾳστώνην τινὰ  τῆς   πόσεως· καὶ γὰρ αὐτός εἰμι
[176]   τε καὶ κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ  τῆς   προτεραίας. Ἀλλὰ μήν, ἔφη φάναι
[190]   γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον  τῆς   σελήνης, ὅτι καὶ σελήνη
[175]   ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ  τῆς   σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσῳ·
[191]   ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴν γοῦν γίγνοιτο  τῆς   συνουσίας καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ
[219]   ἄνδρες δικασταί· δικασταὶ γάρ ἐστε  τῆς   Σωκράτους ὑπερηφανίας. εὖ γὰρ ἴστε
[216]   κελεύει, ἐπειδὰν δὲ ἀπέλθω, ἡττημένῳ  τῆς   τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν.
[219]   οὖν ὀργιζοίμην εἶχον καὶ ἀποστερηθείην  τῆς   τούτου συνουσίας, οὔθ᾽ ὅπῃ προσαγαγοίμην
[209]   ἐκείνου, ὥστε πολὺ μείζω κοινωνίαν  τῆς   τῶν παίδων πρὸς ἀλλήλους οἱ
[188]   ἠδίκησεν· ὅταν δὲ μετὰ  τῆς   ὕβρεως Ἔρως ἐγκρατέστερος περὶ τὰς
[216]   δὲ ἀπέλθω, ἡττημένῳ τῆς τιμῆς  τῆς   ὑπὸ τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν
[218]   ὅσοι ἄλλοι; πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε  τῆς   φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας·
[209]   δὲ μεγίστη, ἔφη, καὶ καλλίστη  τῆς   φρονήσεως περὶ τὰ τῶν
[182]   ἐνομίσθη, διὰ τὴν τῶν θεμένων  τῆς   ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ πολὺ
[183]   (ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον  τῆς   ψυχῆς ἐρῶν· καὶ γὰρ οὐδὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005