Alphabétiquement     [«   »]
νοῦν 12
νύκτα 3
νυκτῶν 2
νῦν 41
νυνὶ 2
νυνί 2
νυστάζειν 1
Fréquences     [«    »]
37 τῇ
40 τούτου
38 τούτων
41 νῦν
42 αὖ
43 διὰ
44 γάρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

νῦν


Page
[189]   φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ  νῦν,   ἀλλ᾽ ἀλλοία. πρῶτον μὲν γὰρ
[176]   εἰ ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι πίνειν  νῦν   ἀπειρήκατε· ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ
[191]   ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει, δὴ  νῦν   γυναῖκα καλοῦμεν, εἴτ᾽ ἀνδρός· καὶ
[176]   ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς λέγῃς·  νῦν   δ᾽ ἂν εὖ βουλεύωνται, καὶ
[212]   οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀφικέσθαι,  νῦν   δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ
[213]   τούτων μὲν εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι·  νῦν   (δέ μοι, Ἀγάθων, φάναι, μετάδος
[193]   τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι·  νῦν   δὲ ὅμως θαρρῶ, ~(τὸν οὖν
[180]   Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε·  νῦν   δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς·
[189]   τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος,  νῦν   δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽
[175]   σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσῳ·  νῦν   δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα
[188]   τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος  νῦν   δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε
[207]   ταῦτά τοι, Διοτίμα, ὅπερ  νῦν   δὴ εἶπον, παρὰ σὲ ἥκω,
[198]   δεδιέναι, ἀλλ᾽ οὐ μαντικῶς,  νῦν   δὴ ἔλεγον εἰπεῖν, ὅτι Ἀγάθων
[189]   τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ  νῦν   δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, (ἀλλὰ
[194]   Ἐρυξίμαχε· εἰ δὲ γένοιο οὗ  νῦν   ἐγώ εἰμι, μᾶλλον δὲ ἴσως
[195]   ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη, ὥσπερ  νῦν,   ἐξ οὗ Ἔρως τῶν θεῶν
[213]   ὅρα οὖν μή τι καὶ  νῦν   ἐργάσηται, ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς,
[173]   Οὐκ ἄξιον περὶ τούτων, Ἀπολλόδωρε,  νῦν   ἐρίζειν· ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδεόμεθά σου,
[208]   ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσθαι, ἣν  νῦν   ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ,
[181]   καλὴ οὔτε αἰσχρά. ~(οἷον  νῦν   ἡμεῖς ποιοῦμεν, πίνειν
[190]   τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα  νῦν   καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλάντια,
[218]   τε τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς  νῦν   λεγομένοις· οἱ δὲ οἰκέται, καὶ
[190]   παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι (γενόμενοι.  νῦν   μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ
[216]   οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε  νῦν   ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ ὅτι εἰ ἐθέλοιμι
[194]   λόγους, καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος,  νῦν   οἰηθείην σε θορυβήσεσθαι ἕνεκα ἡμῶν
[193]   τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, τῶν  νῦν   ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή μοι
[189]   κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ  νῦν   ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται·
[221]   μήτε τῶν παλαιῶν μήτε τῶν  νῦν   ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς θαύματος.
[190]   ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ  νῦν,   ὁποτέρωσε βουληθείη· καὶ ὁπότε ταχὺ
[211]   νεανίσκους δόξει σοι εἶναι, οὓς  νῦν   ὁρῶν ἐκπέπληξαι καὶ ἕτοιμος εἶ
[175]   ἐφεστήκῃ· ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα·  νῦν   οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽
[221]   εὕροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν  νῦν   οὔτε τῶν παλαιῶν, εἰ μὴ
[200]   τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ  νῦν   παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα
[200]   κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ γε  νῦν   παρόντι, εἴτε βούλει εἴτε μή,
[193]   τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν  νῦν   παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον
[201]   αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα ἔλεγον οἷάπερ  νῦν   πρὸς ἐμὲ Ἀγάθων, ὡς εἴη
[212]   καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ  νῦν   τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν
[213]   ᾤμην ἥκιστά σε ἔσεσθαι. καὶ  νῦν   τί ἥκεις; καὶ τί αὖ
[189]   ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ  νῦν   τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν,
[194]   ἐν παντὶ εἴης ὥσπερ ἐγὼ  νῦν.   Φαρμάττειν βούλει με, Σώκρατες,
[223]   καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ  νῦν   ὡς εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005