Alphabétiquement     [«   »]
τοῦτῳ 1
τούτω 2
τούτῳ 7
τούτων 38
τουτωνὶ 1
τραγῳδίᾳ 1
τραγῳδίαν 1
Fréquences     [«    »]
35 λέγειν
34 οὕτω
37 τῇ
38 τούτων
40 τούτου
41 νῦν
42 αὖ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τούτων


Page
[200]   καὶ πλουτεῖν, καὶ ἐπιθυμῶ αὐτῶν  τούτων   ἔχω, εἴποιμεν ἂν αὐτῷ
[204]   καὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ  τούτων   ἀμφοτέρων, ὧν αὖ καὶ
[190]   καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ  τούτων   ἄν τις εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ
[200]   (τε τοιούτους καὶ ἔχοντας ταῦτα  τούτων   ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθυμεῖν, ἵν᾽
[173]   παραπαίω. Ἑταῖρος Οὐκ ἄξιον περὶ  τούτων,   Ἀπολλόδωρε, νῦν ἐρίζειν· ἀλλ᾽ ὅπερ
[207]   τὰ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ δὲ  τούτων   ἀτοπώτερον ἔτι, ὅτι καὶ αἱ
[181]   ᾄδειν διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι  τούτων   αὐτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν
[209]   ἐστι σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη·  τούτων   δ᾽ αὖ ὅταν τις ἐκ
[217]   ἐν ἐρημίᾳ διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον.  τούτων   δ᾽ οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν,
[205]   ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ οἱ  τούτων   δημιουργοὶ πάντες ποιηταί. Ἀληθῆ λέγεις.
[207]   δόξαι, ἐπιθυμίαι, ἡδοναί, λῦπαι, φόβοι  τούτων   ἕκαστα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν
[200]   εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα  τούτων   ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη
[193]   ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ  τούτων   ἕνεκα πάντ᾽ ἄνδρα χρὴ ἅπαντα
[187]   δεῖ χαρίζεσθαι καὶ φυλάττειν τὸν  τούτων   ἔρωτα, καὶ οὗτός ἐστιν
[203]   καὶ παντοδαποί εἰσιν, εἷς δὲ  τούτων   ἐστὶ καὶ Ἔρως. Πατρὸς
[219]   ἀκμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ· σὺ δὲ  τούτων   ἔτι πόρρω. κἀγὼ ἀκούσας· Τὰ
[204]   ἀμαθοῦς. αἰτία δὲ αὐτῷ καὶ  τούτων   γένεσις· πατρὸς μὲν γὰρ
[207]   γενομένου, καὶ ἕτοιμά ἐστιν ὑπὲρ  τούτων   καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέστατα τοῖς
[188]   ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή ἐστιν ἀμφοτέρων  τούτων,   καὶ ἐπειδὰν μὲν πρὸς ἄλληλα
[219]   ἂν φαίνηται νῷν περί τε  τούτων   καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄριστον.
[182]   ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ πολὺ  τούτων   κάλλιον νενομοθέτηται, καὶ ὅπερ εἶπον,
[213]   ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ  τούτων   μὲν εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι· νῦν
[184]   ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι, τότε δὴ  τούτων   ξυνιόντων εἰς ταὐτὸν τῶν νόμων
[200]   γάρ που ἐνδεὴς ἂν εἴη  τούτων   γε ὤν. Ἀληθῆ λέγεις.
[202]   (ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι παρὰ  τούτων,   οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ θεὸν
[189]   τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων  τούτων,   οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ
[189]   ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν  τούτων   οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον
[198]   οἷός τ᾽ ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς  τούτων   οὐδὲν καλὸν εἰπεῖν, ὑπ᾽ αἰσχύνης
[184]   μὴ καταφρονήσῃ· οὐδὲν γὰρ δοκεῖ  τούτων   οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι,
[178]   φιλοτιμίαν· οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ  τούτων   οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα
[198]   μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ  τούτων   τὰ κάλλιστα ἐκλεγομένους ὡς εὐπρεπέστατα
[207]   δέομαι. ἀλλά μοι λέγε καὶ  τούτων   τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἄλλων
[191]   εἰς τὸ πρόσθεν καὶ διὰ  τούτων   τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησε,
[193]   ἴσως μὲν (γὰρ καὶ οὗτοι  τούτων   τυγχάνουσιν ὄντες καί εἰσιν ἀμφότεροι
[178]   καὶ ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιομνημόνευτον,  τούτων   ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον.
[200]   πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα  τούτων   ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ;
[202]   ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν  τούτων   ὧν ἐνδεής ἐστιν. Ὡμολόγηκα γάρ.
[189]   ὢν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς  τούτων   ὧν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005