Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκιβιάδη 4
Ἀλκιβιάδην 10
Ἀλκιβιάδου 3
ἀλλ 64
Ἀλλ 10
ἄλλ 2
ἀλλὰ 78
Fréquences     [«    »]
61 τι
59 τοῦτο
58 φάναι
64 ἀλλ
64 γε
64 μοι
66 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἀλλ


Page
[213]   οὐ μόνον πρῴην ὥσπερ σύ,  ἀλλ᾽   ἀεί, ἔπειτα οὐκ ἀνέδησα. καὶ
[192]   ξυνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς·  ἀλλ᾽   ἄλλο τι βουλομένη ἑκατέρου
[189]   οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ νῦν,  ἀλλ᾽   ἀλλοία. πρῶτον μὲν γὰρ τρία
[212]   μή, λέγετε ὅτι οὐ πίνομεν  ἀλλ᾽   ἀναπαυόμεθα ἤδη. καὶ οὐ πολὺ
[218]   οὐκ ὀλίγῳ μου πλεονεκτεῖν διανοεῖ,  ἀλλ᾽   ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν καλῶν κτᾶσθαι
[222]   Ἀγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου,  ἀλλ᾽   ἀπὸ τῶν ἡμετέρων παθημάτων γνόντα
[195]   οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδεος πίλναται,  ἀλλ᾽   ἄρα γε κατ᾽ ἀνδρῶν
[181]   πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης θήλεος  ἀλλ᾽   ἄρρενος μόνον (καὶ ἔστιν οὗτος
[192]   ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος,  ἀλλ᾽   ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν ἀκηκοέναι τοῦτο
[214]   τῇ κύλικι οὔτε τι ᾄδομεν,  ἀλλ᾽   ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ διψῶντες πιόμεθα;
[211]   οὐρανῷ (ἢ ἔν τῳ ἄλλῳ,  ἀλλ᾽   αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μεθ᾽ αὑτοῦ
[211]   καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας θνητῆς,  ἀλλ᾽   αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν δύναιτο
[177]   γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις κατακειμένοις·  ἀλλ᾽   ἐὰν οἱ πρόσθεν ἱκανῶς καὶ
[222]   πρὶν ὑπ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι.  ἀλλ᾽   ἔασον, ~(ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ
[175]   ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε,  ἀλλ᾽   ἐᾶτε. Ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν,
[175]   (καὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς,  ἀλλ᾽   ἐᾶτε αὐτόν. ἔθος γάρ τι
[216]   τις ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα·  ἀλλ᾽   ἐγὼ ἤδη ποτ᾽ εἶδον, καί
[222]   οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἔσται,  ἀλλ᾽   ἐγὼ παρὰ σὲ ἐλθὼν κατακλινήσομαι.
[177]   τοῦτο μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν,  ἀλλ᾽   ἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ
[222]   οἴεταί μου δεῖν πανταχῇ περιεῖναι.  ἀλλ᾽   εἰ μή τι ἄλλο,
[188]   παραλείπω, οὐ μέντοι ἑκών γε.  ἀλλ᾽   εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔργον,
[173]   καὶ ὅς· Μὴ σκῶπτ᾽ ἔφη,  ἀλλ᾽   εἰπέ μοι πότε ἐγένετο
[185]   οὐχ οἷόν τε εἶναι λέγειν,  (ἀλλ᾽   εἰπεῖν αὐτόν, ἐν τῇ κάτω
[191]   (καὶ ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους  ἀλλ᾽   εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες.
[218]   χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτόν,  ἀλλ᾽   ἐλευθέρως εἰπεῖν μοι ἐδόκει·
[181]   ἔστι τούτων αὐτὸ καλὸν οὐδέν,  ἀλλ᾽   ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν
[195]   ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά,  ἀλλ᾽   ἐν τοῖς μαλακωτάτοις τῶν ὄντων
[192]   ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται·  ἀλλ᾽   ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ᾽ ἀλλήλων καταζῇν
[187]   διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πως ἔστιν·  ἀλλ᾽   ἐπειδὰν δέῃ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
[181]   ὡρμημένους· οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων,  ἀλλ᾽   ἐπειδὰν ἤδη ἄρχωνται νοῦν ἴσχειν,
[195]   ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαίνει,  ἀλλ᾽   ἐπὶ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ (δὴ
[210]   δουλεύων φαῦλος καὶ σμικρολόγος,  ἀλλ᾽   ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος
[196]   οὐ γὰρ ἔχει Ἔρωτα Ἄρης,  ἀλλ᾽   Ἔρως Ἄρη, Ἀφροδίτης, ὡς λόγος·
[199]   (Ἀλλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῖδρον,  ἀλλ᾽   ἐρώτα. μετὰ ταῦτα δὴ τὸν
[173]   ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς οὐκ οἴομαι  ἀλλ᾽   εὖ οἶδα. Ἑταῖρος Ἀεὶ ὅμοιος
[194]   σοῦ τι ἐγὼ ἄγροικον δοξάζων·  ἀλλ᾽   εὖ οἶδα ὅτι εἴ τισιν
[189]   θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν  ἀλλ᾽   ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον.
[175]   δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν Ἀγάθωνα.  ἀλλ᾽   ἡμᾶς, παῖδες, τοὺς ἄλλους
[178]   οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ,  ἀλλ᾽   Ἡσίοδος πρῶτον μὲν Χάος φησὶ
[195]   ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς,  ἀλλ᾽   ᾗτινι ἂν σκληρὸν ἦθος ἐχούσῃ
[174]   τοῦ βουλευσόμεθα τι ἐροῦμεν.  ἀλλ᾽   ἴωμεν. Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη
[180]   ἦν καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου  ἀλλ᾽   καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων, καὶ
[205]   τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί·  ἀλλ᾽   οἱ μὲν ἄλλῃ τρεπόμενοι πολλαχῇ
[208]   ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ, ἔφη,  ἀλλ᾽   οἶμαι ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ
[173]   περὶ τούτων, Ἀπολλόδωρε, νῦν ἐρίζειν·  ἀλλ᾽   ὅπερ ἐδεόμεθά σου, μὴ ἄλλως
[214]   τί ποιήσεις; Τἀληθῆ ἐρῶ.  ἀλλ᾽   ὅρα εἰ παρίης. Ἀλλὰ μέντοι,
[192]   δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε·  ἀλλ᾽   ὁρᾶτε εἰ τούτου ἐρᾶτε καὶ
[173]   τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ,  ἀλλ᾽   ὅσπερ Φοίνικι· Ἀριστόδημος ἦν τις,
[200]   δή που τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν;  ἀλλ᾽   ὅταν τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ
[198]   Ἀκουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι,  ἀλλ᾽   οὐ μαντικῶς, νῦν δὴ
[215]   γὰρ μὴ ὁμολογῇς, μάρτυρας παρέξομαι.  ἀλλ᾽   οὐκ αὐλητής; πολύ γε θαυμασιώτερος
[222]   καὶ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἄλλου.  ἀλλ᾽   οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ τὸ σατυρικόν
[181]   ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι,  ἀλλ᾽   οὐκ ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες
[176]   τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν,  ἀλλ᾽   οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. Ἐπειδὴ
[201]   σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν,  ἀλλ᾽   οὕτως ἐχέτω ὡς σὺ λέγεις.
[177]   ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῇσαι,  ἀλλ᾽   οὕτως ἠμέληται τοσοῦτος θεός; ταῦτα
[192]   γὰρ ὑπ᾽ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν  ἀλλ᾽   ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ
[174]   μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος (ἥκειν,  ἀλλ᾽   ὑπὸ σοῦ κεκλημένος. Σύν τε
[192]   οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει,  ἀλλ᾽   ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽
[215]   οὐδ᾽ ἠγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διακειμένου·  ἀλλ᾽   ὑπὸ τουτουῒ τοῦ Μαρσύου πολλάκις
[219]   ~(ὄντι χρύσεα „χαλκείων„ διαμείβεσθαι νοεῖς.  ἀλλ᾽   μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή
[222]   τοῦτο καὶ σειληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο.  ἀλλ᾽   φίλε Ἀγάθων, μηδὲν πλέον
[199]   ἐστὶν ἔρως μητρὸς πατρός—  ἀλλ᾽   ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο
[217]   δ᾽ οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν,  ἀλλ᾽   ὥσπερ εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005