Alphabétiquement     [«   »]
ὑπηρετοῖ 1
ὑπηρετῶν 1
ὕπνον 2
ὑπὸ 46
ὑπό 2
ὑποδεδεμένοι 1
ὑποδεδεμένον 1
Fréquences     [«    »]
42 αὖ
44 γάρ
43 διὰ
46 ὑπὸ
47 αὐτὸν
48 Σωκράτη
49 Ἔρως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ὑπὸ


Page
[218]   ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τε  ὑπὸ   ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν
[182]   ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅποι  ὑπὸ   βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ βαρβάροις
[179]   καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ  ὑπὸ   γυναικῶν (γενέσθαι, οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα
[196]   εἰ δὲ ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν  ὑπὸ   Ἔρωτος, δὲ κρατοῖ, κρατῶν
[178]   πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε  ὑπὸ   ἑταίρων οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς
[183]   πρᾶξιν καὶ ὑπὸ φίλων καὶ  ὑπὸ   ἐχθρῶν, (τῶν μὲν ὀνειδιζόντων κολακείας
[192]   ὑπ᾽ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ᾽  ὑπὸ   θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας,
[196]   οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὔθ᾽  ὑπὸ   θεοῦ οὔτε θεόν, οὔθ᾽ ὑπ᾽
[193]   ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων· φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν
[191]   συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον  ὑπὸ   λιμοῦ καὶ τῆς (ἄλλης ἀργίας
[216]   χρήσωμαι τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ  ὑπὸ   μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ
[179]   πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ  ὑπὸ   παιδικῶν ὀφθῆναι λιπὼν τάξιν
[178]   οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς ὡς  ὑπὸ   παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ
[179]   ἂν δή που δέξαιτο  ὑπὸ   πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ
[205]   ἐστι (ποίησις, ὥστε καὶ αἱ  ὑπὸ   πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις
[178]   ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ᾽ ἂν  ὑπὸ   πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε
[216]   ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν  ὑπὸ   πλήθους μακαριζομένων· ἡγεῖται δὲ πάντα
[185]   τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ  ὑπὸ   πλησμονῆς ὑπό τινος ἄλλου
[184]   ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ  ὑπὸ   πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι αἰσχρόν, (ἐάν
[222]   ἐπὶ δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν  ὑπὸ   σοὶ κατακλινῇ Ἀγάθων, οὐ δή
[222]   καὶ μηδενὸς ἄλλου, Ἀγάθωνα δὲ  ὑπὸ   σοῦ ἐρᾶσθαι καὶ μηδ᾽ ὑφ᾽
[174]   οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος (ἥκειν, ἀλλ᾽  ὑπὸ   σοῦ κεκλημένος. Σύν τε δύ᾽
[223]   ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα  ὑπὸ   Σωκράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, φάναι
[184]   ποτέρων ἐρώμενος. Οὕτω δὴ  ὑπὸ   ταύτης τῆς αἰτίας πρῶτον μὲν
[187]   βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν  ὑπὸ   τῆς μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ
[218]   ἐτόλμα δρᾷν τε καὶ λέγειν  ὑπὸ   τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος
[219]   τοῦτον— καὶ γὰρ ἦν χειμών—  ὑπὸ   τὸν τρίβωνα κατακλινεὶς τὸν τούτου,
[222]   τὸν Ἀλκιβιάδην, οἷα αὖ πάσχω  ὑπὸ   τοῦ ἀνθρώπου. οἴεταί μου δεῖν
[219]   με. ἠπόρουν δή, καταδεδουλωμένος τε  ὑπὸ   τοῦ ἀνθρώπου ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽
[217]   ἔτι δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος  ὑπὸ   τοῦ ἔχεως πάθος κἀμὲ ἔχει.
[193]   δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν  ὑπὸ   τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ
[192]   προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ᾽  ὑπὸ   τοῦ νόμου ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ
[183]   ποιοῦντι χάρις ἕπεται, καὶ δέδοται  ὑπὸ   τοῦ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττειν,
[176]   τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω  ὑπὸ   τοῦ χθὲς πότου καὶ δέομαι
[216]   καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν  ὑπὸ   τοῦδε τοῦ σατύρου· ἄλλα δὲ
[222]   λέγω, Ἀγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι  ὑπὸ   τούτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων
[181]   αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς  (ὑπὸ   τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους· οὐ
[215]   ἠγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διακειμένου· ἀλλ᾽  ὑπὸ   τουτουῒ τοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ
[213]   αὐτόν. καὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον  ὑπὸ   τῶν ἀνθρώπων, καὶ περιαιρούμενον ἅμα
[218]   ὀνομάσαι πληγείς τε καὶ δηχθεὶς  ὑπὸ   τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων, οἳ
[215]   καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται  ὑπὸ   τῶν λόγων τῶν τούτου, ὁρῶ
[177]   θεῶν ὕμνους καὶ παίωνας εἶναι  ὑπὸ   τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ
[216]   ἀπέλθω, ἡττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς  ὑπὸ   τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν
[215]   ὑμῖν οἷα δὴ πέπονθα αὐτὸς  ὑπὸ   τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω
[183]   πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ  ὑπὸ   φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, (τῶν
[184]   πολλὰ καλῶς βασανίζειν· ἔπειτα τὸ  ὑπὸ   χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005