Alphabétiquement     [«   »]
τύχοιμι 1
τύχωμεν 1
τύχωσι 1
τῷ 89
τὼ 5
τῳ 3
Τῶν 1
Fréquences     [«    »]
80 εἰ
88 μὴ
81 τοῖς
89 τῷ
90
91 ἔφη
92 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τῷ


Page
[204]   τις μεταβαλὼν ἀντὶ τοῦ καλοῦ  τῷ   ἀγαθῷ χρώμενος πυνθάνοιτο· φέρε,
[206]   γέννησις. τὰ δὲ ἐν  τῷ   ἀναρμόστῳ ἀδύνατον γενέσθαι. (ἀνάρμοστον δ᾽
[214]   δοκεῖ χρῆναι, Ἐρυξίμαχε; ἐπιθῶμαι  τῷ   ἀνδρὶ καὶ τιμωρήσωμαι ὑμῶν ἐναντίον;
[217]   ἤνυτον, ἔδοξέ μοι ἐπιθετέον εἶναι  τῷ   ἀνδρὶ κατὰ τὸ καρτερὸν καὶ
[189]   ὧν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν  τῷ   ἀνθρωπείῳ γένει εἴη. ἐγὼ οὖν
[216]   ἔχω τι χρήσωμαι τούτῳ  τῷ   ἀνθρώπῳ. Καὶ ὑπὸ μὲν δὴ
[179]   πρὸς ἀρετήν, ὥστε ὅμοιον εἶναι  τῷ   ἀρίστῳ φύσει. (καὶ ἀτεχνῶς,
[192]   οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ  τῷ   αὑτοῦ ἡμίσει καὶ παιδεραστὴς
[192]   ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν  τῷ   αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις,
[195]   σκληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλθακοῦ.  τῷ   αὐτῷ (δὴ καὶ ἡμεῖς χρησόμεθα
[192]   αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν  τῷ   αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς Ἥφαιστος,
[209]   ἐν ἂν γεννήσειεν· ἐν  τῷ   γὰρ αἰσχρῷ οὐδέποτε γεννήσει. τά
[200]   χρόνον ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν  τῷ   γε νῦν παρόντι, εἴτε βούλει
[181]   νοῦν ἴσχειν, τοῦτο δὲ πλησιάζει  τῷ   γενειάσκειν. παρεσκευασμένοι γὰρ, οἶμαί εἰσιν
[183]   νουθετούντων καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτοῦ·  τῷ   δ᾽ ἐρῶντι πάντα ταῦτα ποιοῦντι
[219]   τούτου, περιβαλὼν τὼ χεῖρε τούτῳ  τῷ   (δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ,
[177]   εἶναι ὑπὸ τῶν ποιητῶν πεποιημένους,  τῷ   δὲ Ἔρωτι, τηλικούτῳ ὄντι καὶ
[175]   περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι  τῷ   Διονύσῳ· νῦν δὲ πρὸς τὸ
[221]   πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν (Λάχητος  τῷ   ἔμφρων εἶναι· ἔπειτα ἔμοιγ᾽ ἐδόκει,
[185]   σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν  τῷ   ἐμῷ. ἐν δ᾽ ἂν
[214]   τι ἂν βούλῃ, καὶ τοῦτον  τῷ   ἐπὶ δεξιὰ καὶ οὕτω τοὺς
[210]   κάλλος (τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι  τῷ   ἐπὶ ἑτέρῳ σώματι ἀδελφόν ἐστι,
[219]   γ᾽ εὖ λέγεις· ἐν γὰρ  τῷ   ἐπιόντι χρόνῳ (βουλευόμενοι πράξομεν
[188]   φιλίας θεῶν καὶ ἀνθρώπων δημιουργὸς  τῷ   ἐπίστασθαι τὰ κατὰ ἀνθρώπους ἐρωτικά,
[182]   ἑλεῖν ἐξουσίαν νόμος δέδωκε  τῷ   ἐραστῇ θαυμαστὰ ἔργα ἐργαζομένῳ ἐπαινεῖσθαι,
[179]   γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι βοηθήσας  τῷ   ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ ~(τιμωρήσας οὐ
[179]   ἀλλὰ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες  (τῷ   ἔργῳ· οὕτω καὶ θεοὶ τὴν
[192]   ἄρα ἐπεθύμει, συνελθὼν καὶ συντακεὶς  τῷ   ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι.
[182]   καὶ ὅτι αὖ παρακέλευσις  τῷ   ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή, οὐχ
[183]   οἱ ἄνθρωποι πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι  τῷ   ἐρῶντι, ὡς νόμος φησὶν
[194]   δέ μοι ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγκωμίου  τῷ   Ἔρωτι καὶ ἀποδέξασθαι παρ᾽ ἑνὸς
[198]   οἶμαι, πάντα λόγον κινοῦντες ἀνατίθετε  τῷ   Ἔρωτι, καί φατε αὐτὸν τοιοῦτόν
[206]   καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι  τῷ   ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, κύησις
[220]   ἀνέσχεν· ἔπειτα ᾤχετ᾽ ἀπιὼν προσευξάμενος  τῷ   ἡλίῳ. εἰ δὲ βούλεσθε ἐν
[184]   γενναίαν φιλίαν. μία δὴ λείπεται  τῷ   ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδός, εἰ μέλλει
[206]   δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ  τῷ   θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἁρμόττον.
[197]   παρ᾽ ἐμοῦ λόγος, Φαῖδρε,  τῷ   θεῷ ἀνακείσθω, τὰ μὲν παιδιᾶς,
[193]   φίλοι γὰρ γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες  τῷ   θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ ἐντευξόμεθα
[194]   τὸν λόγον· ἀποδοὺς οὖν ἑκάτερος  τῷ   θεῷ οὕτως ἤδη διαλεγέσθω. (Ἀλλὰ
[198]   νεανίσκου εἰρηκότος καὶ αὑτῷ καὶ  τῷ   θεῷ· τὸν οὖν Σωκράτη εἰπεῖν
[191]   ἐποίησε, διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν  τῷ   θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα ἐν
[187]   μουσικὴ δὲ καὶ παντὶ κατάδηλος  τῷ   καὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν
[213]   βούλεται, ἀλλὰ διεμηχανήσω ὅπως παρὰ  τῷ   καλλίστῳ τῶν ἔνδον κατακείσει; καὶ
[206]   γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου ἐν  τῷ   καλῷ. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ.
[206]   αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ  τῷ   καλῷ. γὰρ ἀνδρὸς καὶ
[188]   φιλεῖ γίγνεσθαι ἐὰν μή τις  τῷ   κοσμίῳ Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ τιμᾷ
[206]   κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅθεν δὴ  τῷ   κυοῦντί τε καὶ ἤδη σπαργῶντι
[207]   ἰσχυροτάτοις καὶ ὑπεραποθνῄσκειν, καὶ αὐτὰ  τῷ   λιμῷ παρατεινόμενα ὥστ᾽ ἐκεῖνα ἐκτρέφειν,
[195]   Φαῖδρε. μέγα (δὲ τεκμήριον  τῷ   λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ
[201]   τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα ἐν  τῷ   λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα· εἰ
[198]   Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν  τῷ   λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον
[186]   δεῖν ἐμὲ πειρᾶσθαι τέλος ἐπιθεῖναι  τῷ   λόγῳ. Τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν
[215]   αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ  τῷ   Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό
[223]   ~(ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ φθονήσῃς  τῷ   μειρακίῳ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι· καὶ
[222]   ἐπὶ πᾶν ὅσον προσήκει σκοπεῖν  τῷ   μέλλοντι καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι. ταῦτ᾽
[199]   ὑμῖν ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν  τῷ   μέρει ἐπαινέσεσθαι. γλῶσσα οὖν
[198]   ὤν, ἡνίκα ὑμῖν ὡμολόγουν ἐν  τῷ   μέρει μεθ᾽ (ὑμῶν ἐγκωμιάσεσθαι τὸν
[195]   μὲν οὖν ἐστί, πρὸς δὲ  τῷ   νέῳ ἁπαλός· ποιητοῦ δ᾽ ἔστιν
[186]   ἔρως, ἄλλος δὲ ἐπὶ  τῷ   νοσώδει. ἔστι δή, ὥσπερ ἄρτι
[217]   ᾗπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς ἐν  τῷ   οἰκήματι ἄλλος καθηῦδεν (ἡμεῖς.
[204]   γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν τὸ  τῷ   ὄντι καλὸν καὶ ἁβρὸν καὶ
[180]   ὥς φησιν Ὅμηρος. ἀλλὰ γὰρ  τῷ   ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν
[218]   ἔλεξεν· φίλε Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις  τῷ   ὄντι οὐ φαῦλος εἶναι, εἴπερ
[176]   μὲν οὖν λέγω ὑμῖν ὅτι  τῷ   ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ
[218]   ἀλήθειαν καλῶν κτᾶσθαι ἐπιχειρεῖς καὶ  τῷ   ~(ὄντι χρύσεα „χαλκείων„ διαμείβεσθαι νοεῖς.
[183]   ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ  τῷ   παιδαγωγῷ ταῦτα προστεταγμένα ᾖ, ἡλικιῶται
[210]   (πολὺ ἤδη τὸ καλὸν μηκέτι  τῷ   παρ᾽ ἑνί, ὥσπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν
[200]   ἔχειν μὲν ἕκαστα τούτων ἐν  τῷ   παρόντι ἀνάγκη ἔχουσιν, ἐάν
[193]   ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε  τῷ   παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς
[177]   καὶ χαρίσασθαι, ἅμα δ᾽ ἐν  τῷ   παρόντι πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι
[176]   διὰ μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν  τῷ   παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας
[184]   δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν, δὲ  τῷ   ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν τε καὶ
[221]   τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν  τῷ   πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς
[198]   ἀλλὰ τὸ ὡς (μέγιστα ἀνατιθέναι  τῷ   πράγματι καὶ ὡς κάλλιστα, ἐάν
[215]   καὶ φημὶ αὖ ἐοικέναι αὐτὸν  τῷ   σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν
[172]   τῶν ἄλλων τῶν τότε ἐν  τῷ   συνδείπνῳ παραγενομένων, περὶ τῶν ἐρωτικῶν
[185]   ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν  τῷ   σῷ μέρει, σὺ δ᾽ ἐπειδὰν
[223]   οὖν Ἀγάθωνα ὡς κατακεισόμενον παρὰ  τῷ   Σωκράτει ἀνίστασθαι· ἐξαίφνης δὲ κωμαστὰς
[214]   πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐκπιεῖν, ἔπειτα  τῷ   Σωκράτει κελεύειν ἐγχεῖν καὶ ἅμα
[186]   δὴ τὰ ἔχθιστα ὄντα ἐν  τῷ   σώματι φίλα οἷόν τ᾽ εἶναι
[210]   κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασθαι τοῦ ἐν  τῷ   σώματι, ὥστε καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς
[208]   εἶναι ὥσπερ τὸ (θεῖον, ἀλλὰ  τῷ   τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον
[205]   τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα  τῷ   τοῦ ὅλου ὀνόματι προσαγορεύεται. ποίησις
[183]   μονίμου ἐρῶν πράγματος. ἅμα γὰρ  τῷ   τοῦ σώματος ἄνθει λήγοντι, οὗπερ
[208]   αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ  τῷ   τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὸν σῴζεται,
[175]   ὅτι· Σωκράτης οὗτος ἀναχωρήσας ἐν  τῷ   τῶν γειτόνων προθύρῳ ἕστηκεν, κἀμοῦ
[186]   ἄλλος μὲν οὖν ἐπὶ  τῷ   ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ
[179]   ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας  τῷ   ὑεῖ καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας,
[220]   χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὲν ἐν  τῷ   ψύχει καθηῦδον, ἅμα δ᾽ ἐφύλαττον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005