Alphabétiquement     [«   »]
ἔμφυτος 1
ἐμῷ 1
ἐμῶν 1
ἐν 133
ἔν 4
ἕν 2
ἓν 7
Fréquences     [«    »]
113 εἶναι
126
114 ὡς
133 ἐν
138 οὖν
139
147 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἐν


Page
[192]   καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ  ἐν   Ἅιδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι
[178]   τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν ὀφθῇ  ἐν   αἰσχρῷ τινι ὤν. εἰ οὖν
[191]   καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν  ἐν   ἀλλήλοις ἐποίησε, διὰ τοῦ ἄρρενος
[216]   ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ ὄντα  ἐν   ἀνθρώποις· εἰ δ᾽ αὖ τοῦτο
[197]   ἐστιν ποιῶν εἰρήνην μὲν  ἐν   ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην νηνεμίαν,
[178]   εἴη Ἔρως καὶ θαυμαστὸς  ἐν   ἀνθρώποις τε καὶ θεοῖς, πολλαχῇ
[197]   Ἔρως) πρὸ τοῦ δέ, ὥσπερ  ἐν   ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ
[181]   καί τις ἂν γνοίη καὶ  ἐν   αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς
[195]   πολλὰ καὶ βίαια, εἰ Ἔρως  ἐν   αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ
[186]   δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ  ἐν   αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς μὲν
[222]   θειοτάτους καὶ πλεῖστα ἀγάλματ᾽ ἀρετῆς  ἐν   αὑτοῖς ἔχοντας καὶ ἐπὶ πλεῖστον
[207]   μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐτὰ ἔχων  ἐν   αὑτῷ ὅμως αὐτὸς καλεῖται,
[181]   κοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπατήσαντες,  ἐν   ἀφροσύνῃ λαβόντες ὡς νέον, καταγελάσαντες
[209]   ἄνδρες, καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ  ἐν   βαρβάροις, πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφηνάμενοι
[182]   ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ  ἐν   Βοιωτοῖς, καὶ οὗ μὴ σοφοὶ
[195]   ὄντων καὶ βαίνει καὶ οἰκεῖ.  ἐν   γὰρ ἤθεσι καὶ ψυχαῖς θεῶν
[219]   ἔφη, τοῦτό γ᾽ εὖ λέγεις·  ἐν   γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ (βουλευόμενοι
[211]   τινι, οἷον ἐν ζῴῳ  ἐν   γῇ ἐν οὐρανῷ (ἢ
[206]   ἐν μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται,  ἐν   δὲ τῷ καλῷ. γὰρ
[189]   τοι γελοῖον εἴπῃς, ἐξόν σοι  ἐν   εἰρήνῃ λέγειν. καὶ τὸν Ἀριστοφάνη
[209]   ἄλλοι (ἄλλοθι πολλαχοῦ ἄνδρες, καὶ  ἐν   Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολλὰ
[218]   (περὶ ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽  ἐν   ἐμοὶ δύναμις δι᾽ ἧς ἂν
[216]   οὐκ ἄν τις οἴοιτο  ἐν   ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν·
[218]   ἀμήχανόν τοι κάλλος ὁρῴης ἂν  ἐν   ἐμοὶ καὶ τῆς παρὰ σοὶ
[197]   μετ᾽ ἀλλήλων πάσας τιθεὶς ξυνιέναι,  ἐν   ἑορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν θυσίαις
[217]   μοι ἅπερ ἂν ἐραστὴς παιδικοῖς  ἐν   ἐρημίᾳ διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων
[211]   τις ἐπιστήμη, οὐδέ που ὂν  ἐν   ἑτέρῳ τινι, οἷον ἐν ζῴῳ
[211]   ὂν ἐν ἑτέρῳ τινι, οἷον  ἐν   ζῴῳ ἐν γῇ
[182]   ἐνθάδε (καὶ ἐν Λακεδαίμονι ποικίλος.  ἐν   Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν
[217]   ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ,  ἐν   ᾗπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς ἐν
[206]   θεῖον τὸ πρᾶγμα, καὶ τοῦτο  ἐν   θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον
[197]   ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν χοροῖς,  ἐν   θυσίαις γιγνόμενος ἡγεμών· πρᾳότητα μὲν
[187]   καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ  ἐν   ἰατρικῇ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις
[206]   ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος  ἐν   καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα
[186]   εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική, ὡς  ἐν   κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ
[196]   ὅτι ποιητὴς Ἔρως ἀγαθὸς  ἐν   κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ
[223]   μεστὰ πάντα εἶναι, καὶ οὐκέτι  ἐν   κόσμῳ οὐδενὶ ἀναγκάζεσθαι πίνειν πάμπολυν
[182]   ὥρισται· δ᾽ ἐνθάδε (καὶ  ἐν   Λακεδαίμονι ποικίλος. ἐν Ἤλιδι μὲν
[209]   ἔφη, οἵους Λυκοῦργος παῖδας κατελίπετο  ἐν   Λακεδαίμονι σωτῆρας τῆς Λακεδαίμονος καὶ
[177]   καὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν  ἐν   λόγοις ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ
[213]   μὲν ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νικῶντα  ἐν   λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον
[197]   πόνῳ, ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ,  ἐν   (λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραστάτης τε
[195]   ἀεὶ καὶ ποσὶν καὶ πάντῃ  ἐν   μαλακωτάτοις τῶν μαλακωτάτων, ἁπαλώτατον ἀνάγκη
[175]   ἐξέλαμψεν καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο πρῴην  ἐν   μάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον
[206]   ἡμῶν φύσις. τίκτειν δὲ  ἐν   μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν
[173]   μαλακὸς καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε·  ἐν   μὲν γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ
[187]   καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη. καὶ  ἐν   μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει
[182]   περὶ τὸν ἔρωτα νόμος  ἐν   μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι
[214]   ἔδοξε χρῆναι ἐπὶ δεξιὰ ἕκαστον  ἐν   μέρει λόγον (περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν
[202]   τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν,  ἐν   μέσῳ δὲ ὂν ἀμφοτέρων συμπληροῖ,
[222]   τεκμαίρομαι δὲ καὶ ὡς κατεκλίνη  ἐν   μέσῳ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ,
[203]   σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαθίας  ἐν   μέσῳ ἐστίν. ~(ἔχει γὰρ ὧδε.
[222]   μή τι ἄλλο, θαυμάσιε,  ἐν   μέσῳ ἡμῶν ἔα Ἀγάθωνα κατακεῖσθαι.
[213]   ἀλλὰ καθίζεσθαι παρὰ τὸν Ἀγάθωνα  (ἐν   μέσῳ Σωκράτους τε καὶ ἐκείνου·
[187]   νόσου τὴν ἡδονὴν καρπώσασθαι. καὶ  ἐν   μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ
[188]   ἀναπληρῶσαι· εἴ πως ἄλλως  ἐν   νῷ ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν,
[214]   Οὗτος, φάναι τὸν Σωκράτη, τί  ἐν   νῷ ἔχεις; ἐπὶ τὰ γελοιότερά
[189]   τὸν Ἀριστοφάνη, ἄλλῃ γέ πῃ  ἐν   νῷ ἔχω λέγειν
[203]   καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ  ἐν   ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς
[189]   δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽  ἐν   ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὅλον
[211]   ζῴῳ ἐν γῇ  ἐν   οὐρανῷ (ἢ ἔν τῳ ἄλλῳ,
[194]   καὶ μάλ᾽ ἂν φοβοῖο καὶ  ἐν   παντὶ εἴης ὥσπερ ἐγὼ νῦν.
[188]   τιμᾷ τε αὐτὸν καὶ πρεσβεύῃ  ἐν   παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ τὸν ἕτερον,
[222]   ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ ὡς  ἐν   παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ τελευτῆς
[195]   ἵδρυται· καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς  ἐν   πάσαις ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ ᾗτινι
[186]   φυομένοις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν  ἐν   πᾶσι τοῖς οὖσι, καθεωρακέναι μοι
[197]   κακῶν· ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ,  ἐν   πόθῳ, ἐν (λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης,
[197]   πατήρ· ἐπιμελὴς ἀγαθῶν, ἀμελὴς κακῶν·  ἐν   πόνῳ, ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ,
[221]   καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σωκράτη  ἐν   Ποτειδαίᾳ. αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν
[183]   παιδικά, ἱκετείας τε καὶ ἀντιβολήσεις  ἐν   ταῖς δεήσεσιν ποιούμενοι, καὶ ὅρκους
[175]   ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ  ἐν   ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ
[220]   τῷ ἡλίῳ. εἰ δὲ βούλεσθε  ἐν   ταῖς μάχαις· τοῦτο γὰρ δὴ
[193]   καὶ περίιμεν ἔχοντες ὥσπερ οἱ  ἐν   ταῖς στήλαις καταγραφὴν ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμένοι
[210]   ἡγησάμενον· μετὰ δὲ ταῦτα τὸ  ἐν   ταῖς ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασθαι
[209]   εἰσὶ γὰρ οὖν, ἔφη, οἳ  ἐν   ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον
[212]   ὕστερον Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν  ἐν   τῇ αὐλῇ σφόδρα μεθύοντος καὶ
[181]   τῆς ἑτέρας, καὶ μετεχούσης  ἐν   τῇ γενέσει καὶ θήλεος καὶ
[186]   τῶν πάντων ζῴων καὶ τοῖς  ἐν   τῇ γῇ φυομένοις καὶ ὡς
[217]   προσηνάγκασα αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν  ἐν   τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ, ἐν
[187]   ἀκολασίαν δὲ μηδεμίαν ἐμποιήσῃ· ὥσπερ  ἐν   τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα ἔργον
[185]   εἶναι λέγειν, (ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν,  ἐν   τῇ κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν
[181]   τούτων αὐτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ᾽  ἐν   τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχθῇ,
[191]   τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα  ἐν   τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν εἰ
[173]   σμικρός, ἀνυπόδητος ἀεί· παρεγεγόνει δ᾽  ἐν   τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς ὢν
[183]   οἰηθείη ἄν τις πάγκαλον νομίζεσθαι  ἐν   τῇδε τῇ πόλει καὶ τὸ
[206]   τίνα τρόπον διωκόντων αὐτὸ καὶ  ἐν   τίνι πράξει σπουδὴ καὶ
[203]   Πενίας ὑὸς ὢν Ἔρως  ἐν   τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. πρῶτον μὲν
[187]   δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ καὶ  ἐν   τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς
[186]   καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ  ἐν   τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι
[203]   θεράπων γέγονεν Ἔρως, γεννηθεὶς  ἐν   τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα
[210]   ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ θεάσασθαι τὸ  ἐν   τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νόμοις
[215]   εἶναι τοῖς σειληνοῖς τούτοις τοῖς  (ἐν   τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται
[195]   ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά, ἀλλ᾽  ἐν   τοῖς μαλακωτάτοις τῶν ὄντων καὶ
[173]   τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς ὢν  ἐν   τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς
[178]   κατὰ τὴν γένεσιν. τὸ γὰρ  ἐν   τοῖς πρεσβύτατον (εἶναι τῶν θεῶν,
[178]   οὕτω πολλαχόθεν ὁμολογεῖται Ἔρως  ἐν   τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ
[175]   σου (ἀπολαύσω, σοι προσέστη  ἐν   τοῖς προθύροις. δῆλον γὰρ ὅτι
[221]   Καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο  ἐν   τοῖς πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ
[209]   ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον  ἐν   τοῖς σώμασιν, ψυχῇ προσήκει
[220]   πίλους καὶ ἀρνακίδας, οὗτος δ᾽  ἐν   τούτοις ἐξῄει ἔχων ἱμάτιον μὲν
[186]   καὶ κένωσιν, καὶ διαγιγνώσκων  ἐν   τούτοις τὸν (καλόν τε καὶ
[206]   καὶ γέννησις. τὰ δὲ  ἐν   τῷ ἀναρμόστῳ ἀδύνατον γενέσθαι. (ἀνάρμοστον
[192]   ἔροιτο· ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε,  ἐν   τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα
[192]   καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς  ἐν   τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς
[209]   καλὸν ἐν ἂν γεννήσειεν·  ἐν   τῷ γὰρ αἰσχρῷ οὐδέποτε γεννήσει.
[200]   ἔπειτα χρόνον ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ  ἐν   τῷ γε νῦν παρόντι, εἴτε
[185]   μέρει, σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ,  ἐν   τῷ ἐμῷ. ἐν δ᾽
[191]   ἀλλήλοις ἐποίησε, διὰ τοῦ ἄρρενος  ἐν   τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα
[206]   Τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου  ἐν   τῷ καλῷ. Εἶεν, ἦν δ᾽
[201]   δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα  ἐν   τῷ λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα·
[198]   Ἀγάθων Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν  ἐν   τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν
[199]   εἰδὼς ὑμῖν ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς  ἐν   τῷ μέρει ἐπαινέσεσθαι. γλῶσσα
[198]   καταγέλαστος ὤν, ἡνίκα ὑμῖν ὡμολόγουν  ἐν   τῷ μέρει μεθ᾽ (ὑμῶν ἐγκωμιάσεσθαι
[217]   ἐν ᾗπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς  ἐν   τῷ οἰκήματι ἄλλος καθηῦδεν
[200]   ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα τούτων  ἐν   τῷ παρόντι ἀνάγκη ἔχουσιν,
[177]   εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι, ἅμα δ᾽  ἐν   τῷ παρόντι πρέπον μοι δοκεῖ
[176]   μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τὴν  ἐν   τῷ παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω
[221]   γάρ τι τῶν οὕτω διακειμένων  ἐν   τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ
[172]   καὶ τῶν ἄλλων τῶν τότε  ἐν   τῷ συνδείπνῳ παραγενομένων, περὶ τῶν
[185]   ταῦτα· ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ  ἐν   τῷ σῷ μέρει, σὺ δ᾽
[186]   γὰρ δὴ τὰ ἔχθιστα ὄντα  ἐν   τῷ σώματι φίλα οἷόν τ᾽
[210]   ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασθαι τοῦ  ἐν   τῷ σώματι, ὥστε καὶ ἐὰν
[175]   ἀγγέλλοντα ὅτι· Σωκράτης οὗτος ἀναχωρήσας  ἐν   τῷ τῶν γειτόνων προθύρῳ ἕστηκεν,
[220]   ἦν, χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὲν  ἐν   τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα δ᾽
[210]   καὶ μεγαλοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήματα  ἐν   φιλοσοφίᾳ ἀφθόνῳ, ἕως ἂν ἐνταῦθα
[218]   τε καὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν  ἐν   φιλοσοφίᾳ λόγων, οἳ ἔχονται ἐχίδνης
[197]   ἀγαθῶν, ἀμελὴς κακῶν· ἐν πόνῳ,  ἐν   φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν (λόγῳ
[221]   ἐν Ποτειδαίᾳ. αὐτὸς γὰρ ἧττον  ἐν   φόβῳ διὰ τὸ ἐφ᾽
[197]   πάσας τιθεὶς ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς,  ἐν   χοροῖς, ἐν θυσίαις γιγνόμενος ἡγεμών·
[209]   καὶ οὗτος περιιὼν τὸ καλὸν  ἐν   ἂν γεννήσειεν· ἐν τῷ
[185]   ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ.  ἐν   δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω,
[207]   ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ, ἐπεὶ καὶ  ἐν   ἓν ἕκαστον τῶν ζῴων
[177]   τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ,  ἐν   ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005