Alphabétiquement     [«   »]
ὥρισται 1
ὡρμημένους 1
ὡρῶν 1
ὡς 114
ὥς 7
ὡσαύτως 2
ὦσι 2
Fréquences     [«    »]
113 εἶναι
112 ὅτι
108 τὴν
114 ὡς
126
133 ἐν
138 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ὡς


Page
[185]   δὴ λόγον κἂν εἴ τις  ὡς   ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς ὡς
[203]   φαρμακεὺς καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε  ὡς   (ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός,
[182]   εἴποι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς  ὡς   αἰσχρόν, ἵνα, οἶμαι, μὴ πράγματ᾽
[182]   πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾷν λέγειν  ὡς   αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς· λέγουσι δὲ
[219]   τὼ χεῖρε τούτῳ τῷ (δαιμονίῳ  ὡς   ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν
[208]   ἐγώ, σοφωτάτη Διοτίμα, ταῦτα  ὡς   ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (καὶ ἥ,
[181]   μὲν οὖν τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης  ὡς   ἀληθῶς πάνδημός (ἐστι καὶ ἐξεργάζεται
[185]   ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς  ὡς   ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν
[177]   εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπὶ δεξιὰ  ὡς   ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ
[181]   μᾶλλον τῶν ψυχῶν, ἔπειτα  ὡς   ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ
[190]   Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν μηχανήν,  ὡς   ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ
[187]   μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ  ὡς   ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ μήπω
[181]   οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει,  ὡς   ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον ἀπέβη· καλῶς
[200]   γὰρ θαυμαστῶς δοκεῖ, Ἀγάθων,  ὡς   ἀνάγκη εἶναι· σοὶ δὲ πῶς;
[213]   καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας  ὡς   ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθε τῶν ὀφθαλμῶν ἔχοντα
[215]   μου ψυχὴ οὐδ᾽ ἠγανάκτει  ὡς   ἀνδραποδωδῶς διακειμένου· ἀλλ᾽ ὑπὸ τουτουῒ
[190]   αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα  ὡς   ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν.
[179]   ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς  ὡς   ἀποθανοῖτο ἀποκτείνας Ἕκτορα, μὴ ἀποκτείνας
[174]   καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες,  ὡς   ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας
[192]   εἶναι τῶν ἀφροδισίων συνουσία,  ὡς   ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ
[215]   ἄν αὐτὸς δή που ἀμφισβητήσαις·  ὡς   δὲ καὶ τἆλλα ἔοικας, μετὰ
[208]   εἴρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς  ὡς   δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ
[207]   τῆς ἐπιθυμίας; οὐκ αἰσθάνει  ὡς   δεινῶς διατίθεται πάντα τὰ θηρία
[219]   ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται  ὡς   διανοοῦμαι· σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω
[214]   μέρει λόγον (περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν  ὡς   δύναιτο κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ
[189]   τὸν νοῦν καὶ οὕτως λέγε  ὡς   δώσων λόγον· (ἴσως μέντοι, ἂν
[212]   Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει,  ὡς   ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι,
[174]   οὖν ἄγων μέ τι ἀπολογήσει;  ὡς   ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος
[175]   τύχῃ ἕστηκεν. ἥξει δ᾽ αὐτίκα,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε,
[214]   Ἀλκιβιάδην, μηδὲν λέγε πρὸς ταῦτα,  ὡς   ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον
[213]   ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε,  ὡς   ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν τε
[189]   εἰρημένα. ἀλλὰ μή με φύλαττε,  ὡς   ἐγὼ φοβοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων
[198]   οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ πράγματος,  ὡς   ἔδει ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν
[198]   μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν,  ὡς   εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν
[201]   οἷάπερ νῦν πρὸς ἐμὲ Ἀγάθων,  ὡς   εἴη Ἔρως μέγας θεός,
[175]   οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον  ὡς   εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς
[185]   τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι, ἔφη,  ὡς   ἐκ τοῦ παραχρῆμα, Φαῖδρε,
[213]   ἐκείνου· παραχωρῆσαι γὰρ τὸν Σωκράτη  ὡς   ἐκεῖνον καθίζειν. παρακαθεζόμενον δὲ αὐτὸν
[174]   μᾶλλον δ᾽ ~(ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν  ὡς   ἐκεῖνος διηγεῖτο καὶ ἐγὼ πειράσομαι
[173]   ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ
[204]   θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες. ᾠήθης δέ,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ τεκμαιρομένῃ ἐξ ὧν
[213]   φάναι, ὅρα εἴ μοι ἐπαμύνεις·  ὡς   ἐμοὶ τούτου ἔρως τοῦ
[186]   τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική,  ὡς   ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν
[222]   ἕνεκα ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ  ὡς   ἐν παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ
[192]   καὶ ἕως τ᾽ ἂν ζῆτε,  ὡς   ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῇν,
[208]   πάσχει. γὰρ καλεῖται μελετᾷν,  ὡς   ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης· λήθη
[173]   χορευταί. Πάνυ, ἔφη, ἄρα πάλαι,  ὡς   ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο;
[176]   εἴη ἡμῖν, δ᾽ ὅς,  ὡς   ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ Ἀριστοδήμῳ
[198]   ἄρ᾽ ἦν πρᾶγμα. προυρρήθη γάρ,  ὡς   ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν
[198]   ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα,  ὡς   ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν τὸ
[190]   τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν (ποιεῖν,  ὡς   ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. οὖν
[186]   ἐν τῇ γῇ φυομένοις καὶ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς
[215]   ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει  ὡς   ἔπος εἰπεῖν οὐδενί· ἐπειδὰν δὲ
[179]   τοιοῦτοι νικῷεν ἂν ὀλίγοι ὄντες  ὡς   ἔπος εἰπεῖν πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν
[209]   Λακεδαίμονι σωτῆρας τῆς Λακεδαίμονος καὶ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν τῆς Ἑλλάδος. τίμιος
[192]   (οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ
[222]   πάνυ πολλούς, οὓς οὗτος ἐξαπατῶν  ὡς   ἐραστὴς παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται
[195]   ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ,  ὡς   Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός
[178]   οὔτε πλοῦτος οὔτ᾽ ἄλλο (οὐδὲν  ὡς   ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί
[194]   τὸ θέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν  ὡς   εὖ ἐροῦντος ἐμοῦ. Ἐπιλήσμων μέντ᾽
[198]   καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν  ὡς   εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς τὴν
[223]   μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν  ὡς   εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον ηὗρεν,
[198]   δὲ τούτων τὰ κάλλιστα ἐκλεγομένους  ὡς   εὐπρεπέστατα τιθέναι· καὶ πάνυ δὴ
[216]   δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι  ὡς   ἔχω. καὶ ταῦτα, Σώκρατες,
[216]   εἴκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν  ὡς   θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε
[203]   οὔτε ὡς (ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε  ὡς   θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς
[206]   ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ ἀθάνατον  ὡς   θνητῷ γέννησις. ἀθανασίας ~(δὲ
[174]   μέλλοντας δειπνεῖν· εὐθὺς δ᾽ οὖν  ὡς   ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα· φάναι,
[174]   ἕνεκα ἦλθες, εἰς αὖθις ἀναβαλοῦ,  ὡς   καὶ χθὲς ζητῶν σε, ἵνα
[198]   (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καὶ  ὡς   κάλλιστα, ἐάν τε οὕτως
[199]   τοσούτων αἴτιον, ὅπως ἂν ~(φαίνηται  ὡς   κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον ὅτι
[223]   κατακεῖσθαι. (Τὸν μὲν οὖν Ἀγάθωνα  ὡς   κατακεισόμενον παρὰ τῷ Σωκράτει ἀνίστασθαι·
[220]   οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον (αὐτὸν  ὡς   καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ ταῦτα μὲν
[222]   (ἀληθῆ λέγειν. τεκμαίρομαι δὲ καὶ  ὡς   κατεκλίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ τε
[212]   θύραν κρουομένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν  ὡς   κωμαστῶν, καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν.
[197]   πολλὰ καὶ δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο.  ὡς   λέγεται, διὰ τὴν τῆς Ἀνάγκης
[196]   Ἄρης, ἀλλ᾽ Ἔρως Ἄρη, Ἀφροδίτης,  ὡς   λόγος· κρείττων δὲ ἔχων
[186]   τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἡμετέρας (τέχνης,  ὡς   μέγας καὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ
[198]   καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ  ὡς   (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καὶ
[212]   οὑτωσὶ ἀναδήσω· ἆρα καταγελάσεσθέ μου  ὡς   μεθύοντος; ἐγὼ δέ, κἂν ὑμεῖς
[217]   οἷον ἦν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις,  ὡς   μόνοις γνωσομένοις ~(τε καὶ συγγνωσομένοις
[181]   οὐκ ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες  ὡς   νέον, καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾽ ἄλλον
[183]   πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι,  ὡς   νόμος φησὶν ἐνθάδε·
[218]   γὰρ οὐδέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ  ὡς   τι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι,
[205]   μέν γέ τις, ἔφη, λόγος,  ὡς   οἳ ἂν τὸ ἥμισυ (ἑαυτῶν
[210]   μοι, ἔφη, τὸν νοῦν προσέχειν  ὡς   οἷόν τε μάλιστα. Ὃς γὰρ
[208]   ἀθανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν,  ὡς   οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα
[195]   γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει,  ὡς   ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ
[216]   σατύρου· ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε  ὡς   ὅμοιός τ᾽ ἐστὶν οἷς ἐγὼ
[216]   ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ  ὡς   οὐ δεῖ ποιεῖν οὗτος
[222]   λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας,  ὡς   οὐ πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκώς,
[213]   καὶ τί αὖ ἐνταῦθα κατεκλίνης;  ὡς   οὐ παρὰ Ἀριστοφάνει οὐδὲ εἴ
[219]   καταδεδουλωμένος τε ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου  ὡς   οὐδεὶς ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου περιῇα.
[205]   ἑαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον·  ὡς   οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶν οὗ
[216]   ταῦτα, Σώκρατες, οὐκ ἐρεῖς  ὡς   οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε
[183]   (πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὲ λοιδορῶσιν  ὡς   οὐκ ὀρθῶς λέγοντας, εἰς δὲ
[201]   τοῖς λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον,  ὡς   οὔτε καλὸς εἴη κατὰ τὸν
[183]   τοῦ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττειν,  ὡς   πάγκαλόν τι πρᾶγμα διαπραττομένου·
[193]   ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον,  ὡς   Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω· ἴσως
[185]   μή. εἰ γάρ τις ~(ἐραστῇ  ὡς   πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρισάμενος ἐξαπατηθείη
[198]   Ἀριστόδημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας,  ὡς   πρεπόντως τοῦ νεανίσκου εἰρηκότος καὶ
[176]   σκοπεῖσθε (οὖν τίνι τρόπῳ ἂν  ὡς   ῤᾷστα πίνοιμεν· τὸν οὖν Ἀριστοφάνη
[201]   δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω  ὡς   σὺ λέγεις. Οὐ μὲν οὖν
[174]   μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ  ὡς   σὺ λέγεις, Σώκρατες, ἀλλὰ
[206]   οὐ τοῦ καλοῦ ἔρως,  ὡς   σὺ οἴει. Ἀλλὰ τί μήν;
[204]   Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν καλῶν,  ὡς   σὺ φῄς. εἰ δέ τις
[211]   μὲν καλόν, ἔνθα δὲ αἰσχρόν,  ὡς   τισὶ μὲν ὂν καλόν, τισὶ
[200]   οὐκ ἔχων; Οὐκ ἔχων,  ὡς   τὸ εἰκός γε, φάναι. Σκόπει
[216]   ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν.  ὡς   τὸ σχῆμα αὐτοῦ. τοῦτο οὐ
[181]   εἰσιν οἱ ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν  ὡς   τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ
[217]   εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστόν,  ὡς   ὑπάρχον μοι χαρισαμένῳ Σωκράτει πάντ᾽
[178]   ἑταίρων οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς  ὡς   ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο
[173]   χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς  ὡς   χαίρω· ὅταν δὲ ἄλλους τινάς,
[194]   δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν  ὡς   χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005