Alphabétiquement     [«   »]
ὁτουοῦν 1
ὅτῳ 1
ὁτῳοῦν 4
οὐ 95
Οὐ 10
οὔ 13
οὗ 27
Fréquences     [«    »]
92 δ
91 ἔφη
90
95 οὐ
101 δὴ
106 τὰ
108 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

οὐ


Page
[222]   μοι δοκεῖς, φάναι, Ἀλκιβιάδη.  οὐ   γὰρ ἄν ποτε οὕτω κομψῶς
[199]   ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον·  οὐ   γὰρ ἂν δυναίμην· οὐ μέντοι
[195]   γεγονέναι, εἰ ἐκεῖνοι ἀληθῆ ἔλεγον·  οὐ   γὰρ ἂν ἐκτομαὶ οὐδὲ δεσμοὶ
[196]   δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος,  οὐ   γὰρ ἂν οἷός τ᾽ ἦν
[175]   ὅτι εὗρες αὐτὸ καὶ ἔχεις·  οὐ   γὰρ ἂν προαπέστης. καὶ τὸν
[187]   γέγονεν ὑπὸ τῆς μουσικῆς τέχνης.  οὐ   γὰρ δή που ἐκ διαφερομένων
[178]   μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν.  οὐ   γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὅτι
[177]   ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου Μελανίππην·  οὐ   γὰρ ἐμὸς μῦθος, ἀλλὰ
[195]   λέγων τῆς μένθ᾽ ἁπαλοὶ πόδες·  οὐ   γὰρ ἐπ᾽ οὔδεος πίλναται, ἀλλ᾽
[195]   τεκμηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτι ἁπαλός.  οὐ   γὰρ ἐπὶ γῆς βαίνει οὐδ᾽
[181]   (ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους·  οὐ   γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν
[180]   καλῶς ἂν εἶχε· νῦν δὲ  οὐ   γάρ ἐστιν εἷς· μὴ ὄντος
[178]   ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν·  οὐ   γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων οὔτε
[199]   δὲ φρὴν „οὔ„ χαιρέτω δή.  οὐ   γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν
[196]   ἀνδρείαν Ἔρωτι (οὐδ᾽ Ἄρης „ἀνθίσταται„  οὐ   γὰρ ἔχει Ἔρωτα Ἄρης, ἀλλ᾽
[182]   γε (φιλοσοφία καὶ φιλογυμναστία·  οὐ   γὰρ οἶμαι συμφέρει τοῖς ἄρχουσι
[199]   δῆλον ὅτι τοῖς μὴ γιγνώσκουσιν·  οὐ   γὰρ που τοῖς γε εἰδόσιν·
[215]   ἄλλο ἄλλοθεν λέγω, μηδὲν θαυμάσῃς·  οὐ   γάρ τι ῥᾴδιον τὴν σὴν
[205]   δοκῇ τὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι.  οὐ   γὰρ τὸ ἑαυτῶν οἶμαι ἕκαστοι
[192]   τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι·  οὐ   γὰρ ὑπ᾽ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν
[206]   καὶ ἀποτρέπεται καὶ ἀνείλλεται καὶ  οὐ   γεννᾷ, ἀλλὰ ἴσχον τὸ κύημα
[216]   ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ ὡς  οὐ   δεῖ ποιεῖν οὗτος κελεύει,
[222]   οὖν ὑπὸ σοὶ κατακλινῇ Ἀγάθων,  οὐ   δή που ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσεται,
[182]   τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν, ἐπεὶ  οὐ   δή που κοσμίως γε καὶ
[194]   Σώκρατες; τὸν Ἀγάθωνα φάναι,  οὐ   δή πού με οὕτω θεάτρου
[173]   ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη,  οὐ   διηγήσω μοι; πάντως δὲ
[179]   ἐφ᾽ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ  οὐ   δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε
[216]   ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν  οὐ   δυναμένῳ ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν
[192]   ψυχὴ (δήλη ἐστίν,  οὐ   δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται
[206]   τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ  οὐ   δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ.
[180]   καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς δ᾽  οὐ   δύο τὼ θεά; μέν
[202]   ἔφη, ὅτι καὶ σὺ ἔρωτα  οὐ   θεὸν νομίζεις; Τί οὖν ἄν,
[201]   ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι εἰπέ· τἀγαθὰ  οὐ   καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι;
[218]   ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ μὴ  οὐ   καὶ τοῦτο χαρίζεσθαι καὶ εἴ
[185]   ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ, τοῦτο δὲ  οὐ   καλόν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ
[205]   δ᾽ ἥ, οἶσθ᾽ ὅτι  οὐ   καλοῦνται ποιηταὶ ἀλλὰ ἄλλα ἔχουσιν
[187]   λέγειν, ἐπεὶ τοῖς γε ῥήμασιν  οὐ   καλῶς λέγει. τὸ ἓν γάρ
[180]   διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὐτὸν ὅτι·  οὐ   καλῶς μοι δοκεῖ, Φαῖδρε,
[211]   καλόν. ἐάν ποτε ἴδῃς,  οὐ   κατὰ χρυσίον τε καὶ ἐσθῆτα
[213]   ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθε τῶν ὀφθαλμῶν ἔχοντα  οὐ   κατιδεῖν τὸν Σωκράτη, ἀλλὰ καθίζεσθαι
[185]   ἐξαπατηθείη, ἀναφανέντος ἐκείνου κακοῦ (καὶ  οὐ   κεκτημένου ἀρετήν, ὅμως καλὴ
[217]   διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων δ᾽  οὐ   μάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ᾽ ὥσπερ
[206]   δεῖται ὅτι ποτε λέγεις, καὶ  οὐ   μανθάνω. (Ἀλλ᾽ ἐγώ, δ᾽
[198]   ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι, ἀλλ᾽  οὐ   μαντικῶς, νῦν δὴ ἔλεγον
[198]   μακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη,  οὐ   μέλλω ἀπορεῖν καὶ ἐγὼ καὶ
[173]   τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ.  οὐ   μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωκράτη γε
[199]   τρόπον· οὐ γὰρ ἂν δυναίμην·  οὐ   μέντοι ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ,
[188]   τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ παραλείπω,  οὐ   μέντοι ἑκών γε. ἀλλ᾽ εἴ
[189]   Ἀριστοφάνη ὅτι· Καὶ μάλ᾽ ἐπαύσατο,  οὐ   μέντοι πρίν γε τὸν πταρμὸν
[181]   δὲ τῆς Οὐρανίας πρῶτον μὲν  οὐ   μετεχούσης θήλεος ἀλλ᾽ ἄρρενος μόνον
[203]   καὶ γοητείαν. θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ  οὐ   μίγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά
[183]   γὰρ οὐδὲ μόνιμός ἐστιν, ἅτε  οὐ   μονίμου ἐρῶν πράγματος. ἅμα γὰρ
[179]   ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασθαι  οὐ   μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θεοῖς,
[174]   ἀγαθοί. Ὅμηρος μὲν γὰρ κινδυνεύει  οὐ   μόνον διαφθεῖραι ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι
[206]   Προσθετέον. Ἆρ᾽ οὖν, ἔφη, καὶ  οὐ   μόνον εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ
[219]   πρῶτον μὲν οὖν τοῖς πόνοις  οὐ   μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ καὶ
[186]   μοι καλῶς διελέσθαι. ὅτι δὲ  οὐ   μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς
[179]   γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες,  οὐ   μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ
[180]   Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἦν καλλίων  οὐ   μόνον Πατρόκλου ἀλλ᾽ καὶ τῶν
[213]   νικῶντα ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους,  οὐ   μόνον πρῴην ὥσπερ σύ, ἀλλ᾽
[180]   τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ ~(τιμωρήσας  οὐ   μόνον ὑπεραποθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν
[222]   ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς  οὐ   πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκώς, τοῦ
[205]   δὴ οὖν, ἔφη, Σώκρατες,  οὐ   πάντας ἐρᾶν φαμέν, (εἴπερ γε
[202]   Ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι,  οὐ   πάντας θεοὺς φῂς εὐδαίμονας εἶναι
[191]   τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν,  οὐ   πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν
[180]   Φαῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι, ὧν  οὐ   πάνυ διεμνημόνευεν· οὓς παρεὶς τὸν
[195]   οὐδ᾽ ἐπὶ κρανίων, ἐστιν  οὐ   πάνυ μαλακά, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς
[213]   τί αὖ ἐνταῦθα κατεκλίνης; ὡς  οὐ   παρὰ Ἀριστοφάνει οὐδὲ εἴ τις
[181]   τὸ ἐρᾷν καὶ Ἔρως  οὐ   πᾶς ἐστὶ καλὸς οὐδὲ ἄξιος
[188]   (καὶ ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία)  οὐ   περὶ ἄλλο τί ἐστιν
[172]   Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος Ἀπολλόδωρος,  οὐ   περιμένεις; κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα· καὶ
[212]   εἰ δὲ μή, λέγετε ὅτι  οὐ   πίνομεν ἀλλ᾽ ἀναπαυόμεθα ἤδη. καὶ
[212]   πίνομεν ἀλλ᾽ ἀναπαυόμεθα ἤδη. καὶ  οὐ   πολὺ ὕστερον Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν
[175]   οὐκ ἐᾶν. ἥκειν οὖν αὐτὸν  οὐ   πολὺν χρόνον ὡς εἰώθει διατρίψαντα,
[199]   βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυτόν,  οὐ   πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους, ἵνα
[192]   καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας  οὐ   προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ᾽
[206]   ἐρῶσιν; Ναί, ἔφην. Τί δέ;  οὐ   προσθετέον, ἔφη, ὅτι καὶ εἶναι
[220]   τι εἱστήκει σκοπῶν, καὶ ἐπειδὴ  οὐ   προυχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει ἀλλὰ
[182]   κάλλιον νενομοθέτηται, καὶ ὅπερ εἶπον,  οὐ   ῥᾴδιον κατανοῆσαι. Ἐνθυμηθέντι γὰρ ὅτι
[216]   ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ. τοῦτο  οὐ   σειληνῶδες; σφόδρα γε. τοῦτο γὰρ
[212]   τὸν οὖν Ἀγάθωνα, Παῖδες, φάναι,  (οὐ   σκέψεσθε; καὶ ἐὰν μέν τις
[204]   ἐστί καὶ εὐπόρου, μητρὸς δὲ  οὐ   σοφῆς καὶ ἀπόρου· μὲν
[223]   ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς καὶ  οὐ   σφόδρα ἑπομένους νυστάζειν· καὶ πρότερον
[211]   οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φθίνον, ἔπειτα  οὐ   τῇ μὲν καλόν, τῇ δ᾽
[204]   λέγεις, τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα εἶναι,  οὐ   τὸ ἐρῶν· διὰ ταῦτά σοι
[208]   τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὸν σῴζεται,  οὐ   τὸ παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ
[179]   ἐδόκει, ἅτε ὢν κιθαρῳδός, καὶ  οὐ   τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν
[194]   μοι πάντες οἱ πρόσθεν εἰρηκότες  οὐ   τὸν θεὸν ἐγκωμιάζειν ἀλλὰ τοὺς
[215]   εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα,  οὐ   τοῦ γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ
[206]   ἔστιν γάρ, Σώκρατες, ἔφη,  οὐ   τοῦ καλοῦ ἔρως, ὡς
[202]   ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις  οὐ   τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ
[198]   τὸ δὲ ἄρα, ὡς ἔοικεν,  οὐ   τοῦτο ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν
[213]   τούτου ἔρως τοῦ ἀνθρώπου  οὐ   φαῦλον πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ᾽ ἐκείνου
[218]   φίλε Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι  οὐ   φαῦλος εἶναι, εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει
[204]   οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος σοφός,  οὐ   φιλοσοφεῖ· οὐδ᾽ αὖ οἱ ἀμαθεῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005