Alphabétiquement     [«   »]
οὐδέπω 1
οὐδεπώποτε 1
οὔθ 5
οὐκ 79
Οὐκ 6
οὐκέτι 3
Οὐκοῦν 4
Fréquences     [«    »]
78 ἀλλὰ
77 οἱ
75 περὶ
79 οὐκ
80 εἰ
81 τοῖς
88 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

οὐκ


Page
[174]   ἰδεῖν. ἀλλὰ Σωκράτη ἡμῖν πῶς  οὐκ   ἄγεις; καὶ ἐγώ, ἔφη, μεταστρεφόμενος
[207]   ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθυμίας;  οὐκ   αἰσθάνει ὡς δεινῶς διατίθεται πάντα
[184]   ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἐθελοδουλεία  οὐκ   αἰσχρὰ εἶναι οὐδὲ κολακεία. δεῖ
[216]   Σώκρατες, οὐκ ἐρεῖς ὡς  οὐκ   ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε νῦν
[211]   τὸ μάθημα τελευτῆσῃ, ἐστιν  οὐκ   ἄλλου αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ
[172]   (Δοκῶ μοι περὶ ὧν πυνθάνεσθε  οὐκ   ἀμελέτητος εἶναι· καὶ γὰρ ἐτύγχανον
[173]   ἐποιούμεθα, (ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον,  οὐκ   ἀμελετήτως ἔχω. εἰ οὖν δεῖ
[217]   ὁντινοῦν λέγειν· τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν  οὐκ   ἄν μου ἠκούσατε λέγοντος, εἰ
[182]   καλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ  οὐκ   ἄν τις εἴποι οὔτε νέος
[216]   (πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων,  οὐκ   ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ
[212]   ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος  οὐκ   ἄν τις ῥᾳδίως λάβοι. διὸ
[194]   λέγεις, φάναι. Τοὺς δὲ πολλοὺς  οὐκ   ἂν αἰσχύνοιο εἴ τι οἴοιο
[179]   κινδυνεύοντι- οὐδεὶς οὕτω κακὸς, ὅντινα  οὐκ   ἂν αὐτὸς Ἔρως ἔνθεον
[201]   Ἐγώ, φάναι, Σώκρατες, σοὶ  οὐκ   ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως
[198]   τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων τίς  οὐκ   ἂν ἐξεπλάγη ἀκούων; ἐπεὶ ἔγωγε
[216]   εἰ ἐθέλοιμι παρέχειν τὰ ὦτα,  οὐκ   ἂν καρτερήσαιμι ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν
[219]   ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ  οὐκ   ἂν ᾤμην ποτ᾽ ἐντυχεῖν εἰς
[213]   ὥσπερ σύ, ἀλλ᾽ ἀεί, ἔπειτα  οὐκ   ἀνέδησα. καὶ ἅμ᾽ αὐτὸν λαβόντα
[217]   ἀνδρὶ κατὰ τὸ καρτερὸν καὶ  οὐκ   ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκεχειρήκη, ἀλλὰ ἰστέον
[220]   καὶ ἐπειδὴ οὐ προυχώρει αὐτῷ,  οὐκ   ἀνίει ἀλλὰ εἱστήκει ζητῶν. καὶ
[221]   αὐτοῖς θαρρεῖν, καὶ ἔλεγον ὅτι  οὐκ   ἀπολείψω αὐτώ. ἐνταῦθα δὴ καὶ
[195]   ἀνθρώπων τὴν οἴκησιν ἵδρυται· καὶ  οὐκ   αὖ ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς
[215]   μὴ ὁμολογῇς, μάρτυρας παρέξομαι. ἀλλ᾽  οὐκ   αὐλητής; πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου·
[214]   ἄνθρωπον ἄλλον τοῦτον,  οὐκ   ἀφέξεταί μου τὼ χεῖρε. Οὐκ
[175]   μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, δὲ  οὐκ   ἐᾶν. ἥκειν οὖν αὐτὸν οὐ
[202]   εὐδαίμονα θεῶν εἶναι; Μὰ Δί᾽  οὐκ   ἔγωγ᾽ ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ
[175]   γειτόνων προθύρῳ ἕστηκεν, κἀμοῦ καλοῦντος  οὐκ   ἐθέλει εἰσιέναι. Ἄτοπόν γ᾽ ἔφη,
[217]   γάρ πού τινα τοῦτο παθόντα  οὐκ   ἐθέλειν λέγειν οἷον ἦν πλὴν
[192]   τε καὶ (οἰκειότητι καὶ ἔρωτι,  οὐκ   ἐθέλοντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι
[220]   ἔσωσεν (ἀνθρώπων οὗτος, τετρωμένον  οὐκ   ἐθέλων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ
[220]   τά τ᾽ ἄλλα καὶ πίνειν  οὐκ   ἐθέλων, ὁπότε ἀναγκασθείη, πάντας ἐκράτει,
[199]   ἔρως, οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽  οὐκ   εἰ μητρός τινος πατρός
[207]   καὶ ἐγὼ αὖ ἔλεγον ὅτι  οὐκ   εἰδείην· δ᾽ εἶπεν, Διανοεῖ
[212]   ὁρατὸν τὸ καλόν, τίκτειν  οὐκ   εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτε οὐκ εἰδώλου
[212]   τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτε  οὐκ   εἰδώλου ἐφαπτομένῳ, ἀλλὰ ἀληθῆ, ἅτε
[201]   δι᾽ ἔρωτα καλῶν· αἰσχρῶν γὰρ  οὐκ   εἴη ἔρως. οὐχ οὑτωσί πως
[214]   ἡμεῖς εἰρήκαμεν· σὺ δ᾽ ἐπειδὴ  οὐκ   εἴρηκας καὶ ἐκπέπωκας, δίκαιος εἰ
[191]   εἶχον, καὶ ἐγέννων (καὶ ἔτικτον  οὐκ   εἰς ἀλλήλους ἀλλ᾽ εἰς γῆν,
[175]   μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη  οὐκ   εἰσιέναι. τὸν οὖν Ἀγάθωνα πολλάκις
[217]   ταῦτα οὖν διανοηθείς, πρὸ τοῦ  οὐκ   εἰωθὼς ἄνευ ἀκολούθου μόνος μετ᾽
[222]   μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽  οὐκ   ἔλαθες, ἀλλὰ τὸ σατυρικόν σου
[222]   με ὕβρισε. καὶ μέντοι  (οὐκ   ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ
[206]   σοὶ δοκοῦσιν; Μὰ Δί᾽  οὐκ   ἔμοιγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἆρ᾽
[212]   θεωμένου καὶ ξυνόντος αὐτῷ;  οὐκ   ἐνθυμῇ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦθα αὐτῷ
[197]   δῆλον ὅτι κάλλους (αἴσχει γὰρ  οὐκ   ἔνι Ἔρως) πρὸ τοῦ δέ,
[196]   καὶ ψυχῇ καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν  οὐκ   ἐνίζει Ἔρως· οὗ δ᾽ ἂν
[177]   τουτωνὶ ὧν ἐγὼ ὁρῶ. καίτοι  οὐκ   ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς
[214]   παρὰ νηφόντων λόγους παραβάλλειν μὴ  οὐκ   ἐξ ἴσου ᾖ. καὶ ἅμα,
[181]   ξυνεσόμενοι καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ᾽  οὐκ   ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες ὡς
[220]   οἵου δεινοτάτου, καὶ πάντων  οὐκ   ἐξιόντων ἔνδοθεν, εἴ τις
[195]   τεκμηρίῳ τὴν ἁπλότητα ἀποφαίνειν, ὅτι  οὐκ   ἐπὶ σκληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ
[172]   ὅτι πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων ἐνθάδε  οὐκ   ἐπιδεδήμηκεν; ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἐγὼ
[213]   ἄνδρες· δοκεῖτε γάρ μοι νήφειν.  οὐκ   ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον· ὡμολόγηται
[184]   μία μόνη δουλεία ἑκούσιος λείπεται  οὐκ   ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽ ἐστὶν
[216]   ἔχω. καὶ ταῦτα, Σώκρατες,  οὐκ   ἐρεῖς ὡς οὐκ ἀληθῆ. καὶ
[195]   καὶ Παρμενίδης λέγουσιν, Ἀνάγκῃ καὶ  οὐκ   Ἔρωτι γεγονέναι, εἰ ἐκεῖνοι ἀληθῆ
[223]   ἰοὺ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα, Ἀλκιβιάδη,  οὐκ   ἔσθ᾽ ὅπως ἂν ἐνθάδε μείναιμι,
[181]   πίνειν ᾄδειν διαλέγεσθαι,  οὐκ   ἔστι τούτων αὐτὸ καλὸν οὐδέν,
[213]   καὶ φιλεραστίαν πάνυ ὀρρωδῶ. Ἀλλ᾽  οὐκ   ἔστι, φάναι τὸν Ἀλκιβιάδην, ἐμοὶ
[189]   ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ  οὐκ   ἔστιν ἀλλ᾽ ἐν ὀνείδει
[180]   θεοῦ. πάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι  οὐκ   ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη. μιᾶς
[178]   στρατόπεδον ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν,  οὐκ   ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν
[223]   τὰ μὲν ἄλλα (Ἀριστόδημος  οὐκ   ἔφη μεμνῆσθαι τῶν λόγων. οὔτε
[201]   εἰπεῖν. Ἐνδεὴς ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ  οὐκ   ἔχει Ἔρως κάλλος. Ἀνάγκη,
[216]   πολὺ μεῖζον ἂν ἀχθοίμην, ὥστε  οὐκ   ἔχω τι χρήσωμαι τούτῳ
[200]   ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ,  οὐκ   ἔχων; Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ
[199]   ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ  οὐκ   ᾔδη τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου,
[202]   ἂν μὴ σοφόν, ἀμαθές;  οὐκ   ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ
[189]   παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμιν  οὐκ   ᾐσθῆσθαι, ἐπεὶ αἰσθανόμενοί γε μέγιστ᾽
[197]   ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν  οὐκ   ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν
[210]   ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ,  οὐκ   οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ ἂν
[173]   ἐπωνυμίαν ἔλαβες τὸ μαλακὸς καλεῖσθαι,  οὐκ   οἶδα ἔγωγε· ἐν μὲν γὰρ
[216]   σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνοιχθέντος  οὐκ   οἶδα εἴ τις ἑώρακε τὰ
[198]   ἐρεῖ· τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν,  οὐκ   οἶμαι. (Καὶ πῶς, μακάριε,
[173]   ἀληθῆ οἴεσθαι· ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς  οὐκ   οἴομαι ἀλλ᾽ εὖ οἶδα. Ἑταῖρος
[202]   ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι  οὐκ   οἶσθ᾽ ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί
[172]   ἦν δ᾽ ἐγώ, Γλαύκων;  οὐκ   οἶσθ᾽ ὅτι πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων
[218]   καὶ ἀλλάξασθαι κάλλος ἀντὶ κάλλους,  οὐκ   ὀλίγῳ μου πλεονεκτεῖν διανοεῖ, ἀλλ᾽
[183]   μὴ διακωλύωσι μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς  οὐκ   ὀρθῶς λέγοντας, εἰς δὲ ταῦτά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005