Alphabétiquement     [«   »]
αὑτοῖς 5
αὐτόματοι 1
αὐτόν 12
αὐτὸν 47
αὑτὸν 1
αὐτὸς 32
αὐτός 4
Fréquences     [«    »]
44 γάρ
43 διὰ
46 ὑπὸ
47 αὐτὸν
48 Σωκράτη
49 Ἔρως
51 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

αὐτὸν


Page
[202]   μηδέν τι μᾶλλον οἴου δεῖν  αὐτὸν   αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά
[213]   ὡς ἐκεῖνον καθίζειν. παρακαθεζόμενον δὲ  αὐτὸν   ἀσπάζεσθαί τε τὸν Ἀγάθωνα καὶ
[185]   πρὸς ἀρετὴν τόν (τε ἐρῶντα  αὐτὸν   αὑτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον· οἱ
[213]   μέμφηται ὅτι σὲ μὲν ἀνέδησα,  αὐτὸν   δὲ νικῶντα ἐν λόγοις πάντας
[185]   δὲ οὐ καλόν. κατὰ τὸν  αὐτὸν   δὴ λόγον κἂν εἴ τις
[174]   δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος. χθὲς γὰρ  αὐτὸν   διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν
[223]   ἐπαινεθῆναι· καὶ γὰρ πάνυ ἐπιθυμῶ  αὐτὸν   ἐγκωμιάσαι. Ἰοὺ ἰοὺ, φάναι τὸν
[220]   ψύχει καθηῦδον, ἅμα δ᾽ ἐφύλαττον  αὐτὸν   εἰ καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι.
[195]   ἀρχαιότερός ἐστιν. ἀλλά (φημὶ νεώτατον  αὐτὸν   εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ νέον,
[215]   γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον  αὐτὸν   εἶναι τοῖς σειληνοῖς τούτοις τοῖς
[177]   πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύειν  αὐτὸν   εἰσηγεῖσθαι. εἰπεῖν οὖν τὸν Ἐρυξίμαχον
[207]   μὴ θαύμαζε. ἐνταῦθα γὰρ (τὸν  αὐτὸν   ἐκείνῳ λόγον θνητὴ φύσις
[214]   χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν  αὐτὸν   ἐκπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωκράτει κελεύειν
[220]   συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ  αὐτὸν   ἐμέ. καὶ ἐγὼ μέν,
[199]   λέγων ὅτι πρῶτον μὲν δέοι  αὐτὸν   ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν
[217]   τι κελεύοι Σωκράτης. ἡγούμενος δὲ  αὐτὸν   ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρᾳ
[180]   καὶ ὑπεραγασθέντες οἱ θεοὶ διαφερόντως  αὐτὸν   ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω
[219]   τούτου συνουσίας, οὔθ᾽ ὅπῃ προσαγαγοίμην  (αὐτὸν   εὐπόρουν. εὖ γὰρ ᾔδη ὅτι
[175]   γ᾽ ἔφη, λέγεις· οὔκουν καλεῖς  αὐτὸν   καὶ μὴ ἀφήσεις; (καὶ ὃς
[188]   Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ τιμᾷ τε  αὐτὸν   καὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ,
[217]   ἀπιών. μετὰ ταῦτα ξυγγυμνάζεσθαι (προὐκαλούμην  αὐτὸν   καὶ συνεγυμναζόμην, ὥς τι ἐνταῦθα
[216]   τ᾽ ἐστὶν οἷς ἐγὼ εἴκασα  αὐτὸν   καὶ τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν
[221]   τοῖς δὲ σειληνοῖς καὶ σατύροις,  αὐτὸν   καὶ τοὺς λόγους. Καὶ γὰρ
[216]   ὑπὸ τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν  αὐτὸν   καὶ φεύγω, καὶ ὅταν ἴδω,
[210]   γεννᾷν λόγους καλούς, ἔπειτα δὲ  αὐτὸν   κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος (τὸ
[212]   ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς θύρας (ἐστεφανωμένον  αὐτὸν   κιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ
[213]   ἔπειτα οὐκ ἀνέδησα. καὶ ἅμ᾽  αὐτὸν   λαβόντα τῶν ταινιῶν ἀναδεῖν τὸν
[217]   σκηπτόμενος ὅτι ὀψὲ εἴη, προσηνάγκασα  αὐτὸν   μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ
[216]   πολλάκις μὲν ἡδέως ἂν ἴδοιμι  αὐτὸν   μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις· εἰ
[219]   Αἴας, τε ᾤμην  αὐτὸν   μόνῳ ἁλώσεσθαι, διεπεφεύγει με. ἠπόρουν
[195]   καὶ ἡμᾶς δίκαιον ἐπαινέσαι πρῶτον  αὐτὸν   οἷός ἐστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις.
[174]   ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει· καὶ ἐρέσθαι  αὐτὸν   ὅποι ἴοι οὕτω καλὸς γεγενημένος.
[213]   τρίτος συμπότης; καὶ ἅμα μεταστρεφόμενον  αὐτὸν   ὁρᾶν τὸν Σωκράτη, ἰδόντα δὲ
[180]   Παυσανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽  αὐτὸν   ὅτι· οὐ καλῶς μοι δοκεῖ,
[175]   δὲ οὐκ ἐᾶν. ἥκειν οὖν  αὐτὸν   οὐ πολὺν χρόνον ὡς εἰώθει
[202]   εἶναι παρὰ τούτων, οἵ φασιν  αὐτὸν   οὐδὲ θεὸν εἶναι; Τίνες οὗτοι;
[212]   ἄγειν παρ᾽ Ἀγάθωνα. ἄγειν οὖν  αὐτὸν   παρὰ σφᾶς τήν τε αὐλητρίδα
[213]   φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον, ἰδόντα  αὐτὸν   ~(πλέον ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα.
[217]   ἐστι τὸ πρᾶγμα. προκαλοῦμαι δὴ  αὐτὸν   πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥσπερ
[201]   Ἀγάθων, ὥσπερ σὺ διηγήσω, διελθεῖν  (αὐτὸν   πρῶτον, τίς ἐστιν Ἔρως
[184]   ὑπηρετεῖν, δὲ τῷ ποιοῦντι  αὐτὸν   σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν δικαίως
[210]   ὀρθῶς ἡγῆται ἡγούμενος, ἑνὸς  αὐτὸν   σώματος ἐρᾷν καὶ ἐνταῦθα γεννᾷν
[218]   τε καὶ Ἀριστοφάνας— Σωκράτη δὲ  αὐτὸν   τί δεῖ λέγειν, καὶ ὅσοι
[198]   ἀνατίθετε τῷ Ἔρωτι, καί φατε  αὐτὸν   τοιοῦτόν τε εἶναι καὶ τοσούτων
[215]   θεῶν. καὶ φημὶ αὖ ἐοικέναι  αὐτὸν   τῷ σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι
[219]   καὶ ἀφεὶς ὥσπερ βέλη, τετρῶσθαι  αὐτὸν   ᾤμην· καὶ ἀναστάς γε, οὐδ᾽
[220]   ὑποδεδεμένοι, οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον  (αὐτὸν   ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005