Alphabétiquement     [«   »]
γαργαλισμῶν 1
γαστέρα 3
γέ 5
γε 64
γεγενημένος 1
γεγλυμμένος 1
γεγόνασιν 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀλλ
61 τι
59 τοῦτο
64 γε
64 μοι
66 ἐπὶ
67 εἰπεῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

γε


Page
[199]   δυναίμην· οὐ μέντοι ἀλλὰ τά  γε   ἀληθῆ, (εἰ βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν
[214]   παρίης. Ἀλλὰ μέντοι, φάναι, τά  γε   ἀληθῆ παρίημι καὶ κελεύω λέγειν.
[188]   πολλὰ παραλείπω, οὐ μέντοι ἑκών  γε.   ἀλλ᾽ εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν
[202]   καὶ τὰ καλὰ κεκτημένους; Πάνυ  γε.   (Ἀλλὰ μὴν Ἔρωτά γε ὡμολόγηκας
[202]   εἴη Ἔρως; θνητός; Ἥκιστά  γε.   Ἀλλὰ τί μήν; Ὥσπερ τὰ
[205]   δὲ κακὸν ἀλλότριον· ὡς οὐδέν  γε   ἄλλο ἐστὶν οὗ ~(ἐρῶσιν ἅνθρωποι
[196]   ἂν σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς  γε   ἀνδρείαν Ἔρωτι (οὐδ᾽ Ἄρης „ἀνθίσταται„
[187]   ἐρωτικῶν ἐπιστήμη. καὶ ἐν μέν  γε   αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε
[185]   δοκεῖ γὰρ τοιοῦτος τό  γε   αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων
[220]   μάχαις· τοῦτο γὰρ δὴ δίκαιόν  γε   αὐτῷ ἀποδοῦναι· ὅτε γὰρ
[208]   ἣν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ  γε   δεῖ, ἔφη, ἀλλ᾽ οἶμαι ὑπὲρ
[173]   Ἀπολλόδωρος (Ὦ φίλτατε, καὶ δῆλόν  γε   δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ
[200]   ἐάν τε μή, καὶ τούτου  γε   δή που τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν;
[215]   γε θαυμασιώτερος ἐκείνου· (ὁ μέν  γε   δι᾽ ὀργάνων ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους
[215]   Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό  γε   εἶδος ὅμοιος εἶ τούτοις,
[199]   γιγνώσκουσιν· οὐ γὰρ που τοῖς  γε   εἰδόσιν· καὶ καλῶς γ᾽ ἔχει
[213]   ἵνα ἐκ τρίτων κατακέηται. Πάνυ  γε,   εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· ἀλλὰ τίς
[201]   τότε εἶπον. (Καὶ μὴν καλῶς  γε   εἶπες, φάναι, Ἀγάθων. ἀλλὰ
[173]   οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωκράτη  γε   ἔνια ἤδη ἀνηρόμην ὧν ἐκείνου
[204]   τέλεον καὶ μακαριστόν· τὸ δέ  γε   ἐρῶν ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην ἔχον,
[187]   γὰρ δή που ἐκ διαφερομένων  γε   ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος
[199]   καλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν ὑέος  γε   θυγατρὸς πατὴρ πατήρ·
[202]   ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν; ~(Μάλιστά  γε.   καὶ ἂν μὴ σοφόν,
[201]   οὐδὲν χαλεπόν. (Καὶ σὲ μέν  γε   ἤδη ἐάσω· τὸν δὲ λόγον
[204]   ἀμαθεῖς; (Δῆλον δή, ἔφη, τοῦτό  γε   ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ
[215]   παρέξομαι. ἀλλ᾽ οὐκ αὐλητής; πολύ  γε   θαυμασιώτερος ἐκείνου· (ὁ μέν γε
[182]   διὰ τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό  γε   καὶ γε (φιλοσοφία καὶ
[182]   ἐπεὶ οὐ δή που κοσμίως  γε   καὶ νομίμως ὁτιοῦν πρᾶγμα> πραττόμενον
[187]   μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι· ὥσπερ  γε   καὶ ῥυθμὸς ἐκ τοῦ
[205]   ἑταῖρε, ἀγαθὸν ὄν· ἐπεὶ αὑτῶν  γε   καὶ πόδας καὶ χεῖρας ἐθέλουσιν
[208]   ἴσθι, ἔφη, Σώκρατες· ἐπεί  γε   καὶ τῶν ἀνθρώπων εἰ ἐθέλεις
[185]   πάντων κάλλιστον· οὕτω πᾶν> πάντως  γε   καλὸν ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα χαρίζεσθαι.
[195]   οὔδεος πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα  γε   κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει. καλῷ
[201]   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς  γε   λέγεις, ἑταῖρε, φάναι τὸν
[183]   διαπραττομένου· δὲ δεινότατον, ὥς  γε   λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι καὶ
[189]   δύναμιν οὐκ ᾐσθῆσθαι, ἐπεὶ αἰσθανόμενοί  γε   μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι
[197]   Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικήν  γε   μὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν
[179]   παρ᾽ αὑτοῦ. Καὶ μὴν ὑπεραποθνήσκειν  γε   μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες, οὐ
[216]   ὡς οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι  γε   νῦν ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ ὅτι εἰ
[200]   ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ  γε   νῦν παρόντι, εἴτε βούλει εἴτε
[176]   ἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ τοῦτό  γε   οἶμαι (κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς
[219]   τετρῶσθαι αὐτὸν ᾤμην· καὶ ἀναστάς  γε,   οὐδ᾽ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν
[201]   Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει  γε   οὐδὲν χαλεπόν. (Καὶ σὲ μέν
[205]   οὐ πάντας ἐρᾶν φαμέν, (εἴπερ  γε   πάντες τῶν αὐτῶν ἐρῶσι καὶ
[202]   μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁμολογεῖταί  γε   παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι;
[175]   καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα,  γε   παρὰ σοῦ νέου ὄντος οὕτω
[219]   εὖ γὰρ ᾔδη ὅτι χρήμασί  γε   πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος ἦν πανταχῇ
[187]   Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ τοῖς  γε   ῥήμασιν οὐ καλῶς λέγει. τὸ
[179]   πολλάκις ἕλοιτο. καὶ μὴν ἐγκαταλιπεῖν  γε   τὰ παιδικὰ μὴ βοηθῆσαι
[189]   μάλ᾽ ἐπαύσατο, οὐ μέντοι πρίν  γε   τὸν πταρμὸν προσενεχθῆναι αὐτῇ, ὥστε
[192]   ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο· ἆρά  γε   τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ
[216]   αὐτοῦ. τοῦτο οὐ σειληνῶδες; σφόδρα  γε.   τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται,
[197]   διδάξειεν. καὶ ~(μὲν δὴ τήν  γε   τῶν ζῴων ποίησιν πάντων τίς
[202]   ἂν οὖν θεὸς εἴη  γε   τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοιρος;
[200]   αὐτῷ σῳζόμενα καὶ παρόντα; (Πάνυ  γε,   φάναι. Καὶ οὗτος ἄρα καὶ
[200]   ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ οὔ; Πάνυ  γε,   φάναι. Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ
[200]   Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ εἰκός  γε,   φάναι. Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν
[199]   πατὴρ πατήρ· οὔ; Πάνυ  γε,   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. Οὐκοῦν καὶ
[222]   παρὰ σὲ ἐλθὼν κατακλινήσομαι. Πάνυ  γε,   φάναι τὸν Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω
[189]   ἐπιχώριον) ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα. Βαλών  γε,   φάναι, Ἀριστόφανες, οἴει ἐκφεύξεσθαι·
[182]   αἰσχρὸν τοῦτό γε καὶ  γε   (φιλοσοφία καὶ φιλογυμναστία· οὐ
[219]   καὶ ὕβρισεν· καὶ περὶ ἐκεῖνό  γε   ᾤμην τὶ εἶναι, ἄνδρες
[202]   Πάνυ γε. (Ἀλλὰ μὴν Ἔρωτά  γε   ὡμολόγηκας δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν
[200]   ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων  γε   ὤν. Ἀληθῆ λέγεις. Εἰ γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005