Alphabétiquement     [«   »]
ζῴῳ 2
ζῴων 3
1
ἢ 126
13
2
12
Fréquences     [«    »]
113 εἶναι
112 ὅτι
114 ὡς
126 ἢ
133 ἐν
138 οὖν
139
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet


Page
[181]   νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, πίνειν     ᾄδειν διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι
[199]   οὔ; Φάναι εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ     ἀδελφῆς; Ὁμολογεῖν. Πειρῶ δή, φάναι,
[219]   εἰ μετὰ πατρὸς καθηῦδον     ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. Τὸ δὴ μετὰ
[173]   φιλοσοφίας λόγους αὐτὸς ποιῶμαι     ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι
[176]   αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ     ἂν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς
[214]   ἐπαινέσω τούτου παρόντος θεὸν     ἄνθρωπον ἄλλον τοῦτον, οὐκ
[210]   ὥσπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος     ἀνθρώπου τινός ἐπιτηδεύματος ἑνός,
[178]   ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν     ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ
[212]   ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξεσθε συμπότην,     ἀπίωμεν ἀναδήσαντες μόνον Ἀγάθωνα, ἐφ᾽
[183]   χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν     ἀρχὴν ἄρξαι τινα ἄλλην
[215]   οὕστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας     αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες
[173]   μέν τινας περὶ φιλοσοφίας λόγους     αὐτὸς ποιῶμαι ἄλλων ἀκούω,
[173]   ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο;     αὐτὸς Σωκράτης; (Οὐ μὰ τὸν
[211]   τελευτῆσῃ, ἐστιν οὐκ ἄλλου     αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ μάθημα,
[208]   Ἄλκηστιν ὑπὲρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν ἄν,     Ἀχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν, προαποθανεῖν
[181]   ποιοῦμεν, πίνειν ᾄδειν     διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ
[185]   καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ     δίς, καὶ εἰ πάνυ ἰσχυρά
[213]   νῦν ἐργάσηται, ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς,     ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε, ὡς
[219]   περιττότερον καταδεδαρθηκὼς (ἀνέστην μετὰ Σωκράτους,     εἰ μετὰ πατρὸς καθηῦδον
[188]   σὸν ἔργον, Ἀριστόφανες, ἀναπληρῶσαι·     εἴ πως ἄλλως ἐν νῷ
[220]   πάντων οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν,     εἴ τις ἐξίοι, ἠμφιεσμένων τε
[184]   ἄν τ᾽ εὐεργετούμενος εἰς χρήματα     εἰς διαπράξεις πολιτικὰς μὴ καταφρονήσῃ·
[187]   πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι διαφέρεσθαι     ἐκ διαφερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλὰ
[211]   ἑτέρῳ τινι, οἷον ἐν ζῴῳ     ἐν γῇ ἐν οὐρανῷ
[189]   νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽     ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. ἔπειτα
[211]   ἐν ζῴῳ ἐν γῇ     ἐν οὐρανῷ (ἢ ἔν τῳ
[221]   δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σωκράτη     ἐν Ποτειδαίᾳ. αὐτὸς γὰρ ἧττον
[209]   ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον     ἐν τοῖς σώμασιν, ψυχῇ
[211]   ἐν γῇ ἐν οὐρανῷ  (ἢ   ἔν τῳ ἄλλῳ, ἀλλ᾽ αὐτὸ
[210]   παιδαρίου κάλλος ἀνθρώπου τινός     ἐπιτηδεύματος ἑνός, δουλεύων φαῦλος
[178]   ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι     ἐραστὴς χρηστὸς καὶ ἐραστῇ παιδικά.
[189]   πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν     σύ τε καὶ Παυσανίας
[173]   τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τῇ ὑστεραίᾳ     τὰ ἐπινίκια ἔθυεν αὐτός
[217]   ἐν τῷ οἰκήματι ἄλλος καθηῦδεν     (ἡμεῖς. μέχρι μὲν οὖν δὴ
[214]   τινα ἐγὼ ἐπαινέσω τούτου παρόντος     θεὸν ἄνθρωπον ἄλλον
[199]   ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν ὑέος γε     θυγατρὸς πατὴρ πατήρ·
[200]   τις μέγας ὢν μέγας εἶναι,     ἰσχυρὸς ὢν ἰσχυρός; Ἀδύνατον ἐκ
[175]   ἐμὴ φαύλη τις ἂν εἴη,     καὶ ἀμφισβητήσιμος, ὥσπερ ὄναρ οὖσα,
[202]   μὴ εἰδότων, ἔφη, πάντων λέγεις,     καὶ τῶν εἰδότων; Ξυμπάντων μὲν
[184]   ἔσεσθαι κατὰ σοφίαν τινὰ     κατὰ ἄλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς,
[184]   ἡγούμενος δι᾽ ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσθαι     κατὰ σοφίαν τινὰ κατὰ
[205]   ἐπ᾽ αὐτόν, κατὰ χρηματισμὸν     κατὰ φιλογυμναστίαν κατὰ φιλοσοφίαν,
[205]   κατὰ χρηματισμὸν κατὰ φιλογυμναστίαν     κατὰ φιλοσοφίαν, οὔτε ἐρᾶν καλοῦνται
[205]   ἄλλῃ τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπ᾽ αὐτόν,     κατὰ χρηματισμὸν κατὰ φιλογυμναστίαν
[185]   παῦσαί με τῆς λυγγὸς     λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν
[179]   γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφθῆναι     λιπὼν τάξιν ὅπλα ἀποβαλὼν
[179]   μὴν ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικὰ     μὴ βοηθῆσαι κινδυνεύοντι- οὐδεὶς οὕτω
[200]   ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐστιν,     μὴ (ἐπιθυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὲς
[196]   κατὰ μουσικήν· γάρ τις     μὴ ἔχει μὴ οἶδεν,
[181]   βλέποντες, ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς     μή· ὅθεν δὴ ξυμβαίνει αὐτοῖς
[196]   γάρ τις μὴ ἔχει     μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ
[213]   λέγετε αὐτόθεν, ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω     μή; συμπίεσθε οὔ; πάντας
[193]   λόγος ἐστὶ περὶ Ἔρωτος, ἀλλοῖος     σός. ὥσπερ οὖν ἐδεήθην
[218]   τὴν καρδίαν ψυχὴν γὰρ     τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι
[214]   οἶσθα ὅτι τοὐναντίον ἐστὶ πᾶν     ἔλεγεν; οὗτος γάρ, ἐάν
[220]   διὰ τοῦ κρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο     οἱ ἄλλοι ὑποδεδεμένοι, οἱ δὲ
[201]   καὶ ἥ, Οὐκ εὐφημήσεις; ἔφη·     οἴει, ὅτι ἂν μὴ καλὸν
[214]   (σε Σωκράτης ὧν ἄρτι εἶπεν;     οἶσθα ὅτι τοὐναντίον ἐστὶ πᾶν
[214]   ψυκτῆρα ἐκεῖνον, ἰδόντα αὐτὸν ~(πλέον     ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον
[179]   παιδικῶν ὀφθῆναι λιπὼν τάξιν     ὅπλα ἀποβαλὼν ἧττον ἂν δή
[180]   ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ,     ὅταν ἐραστὴς τὰ παιδικά.
[215]   μετὰ τοῦτο ἄκουε. ὑβριστὴς εἶ·     οὔ; ἐὰν γὰρ μὴ ὁμολογῇς,
[199]   πατήρ ἐστι πατήρ τινος     οὔ; εἶπες ἂν δή πού
[172]   αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ     οὔ; κἀγὼ εἶπον ὅτι· Παντάπασιν
[213]   ῥητοῖς εἰσίω μή; συμπίεσθε     οὔ; πάντας οὖν ἀναθορυβῆσαι καὶ
[200]   οὗ ἔστιν ἔρως, ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ     οὔ; Πάνυ γε, φάναι. Πότερον
[199]   θυγατρὸς πατὴρ πατήρ·     οὔ; Πάνυ γε, φάναι τὸν
[199]   ὅπερ ἔστιν, ἔστι τινὸς ἀδελφὸς     οὔ; Φάναι εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ
[199]   εἶναι τινὸς Ἔρως ἔρως,     οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ εἰ
[207]   τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθυμίας;     οὐκ αἰσθάνει ὡς δεινῶς διατίθεται
[212]   δεῖ θεωμένου καὶ ξυνόντος αὐτῷ;     οὐκ ἐνθυμῇ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦθα
[220]   πάγου οἵου δεινοτάτου, καὶ πάντων     οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν, εἴ
[200]   εἶτα ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ,     οὐκ ἔχων; Οὐκ ἔχων, ὡς
[202]   καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἀμαθές;     οὐκ ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν τι
[220]   οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν (ἀνθρώπων     οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν,
[213]   οὔτε διαλεχθῆναι καλῷ οὐδ᾽ ἑνί,     οὑτοσὶ ζηλοτυπῶν με καὶ φθονῶν
[181]   πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον γυναικῶν     παίδων, ἔπειτα ὧν καὶ ἐρῶσι
[178]   τι αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο     πάσχων ὑπό του δι᾽ ἀνανδρίαν
[199]   εἰ Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρὸς     πατρός— ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ
[199]   δ᾽ οὐκ εἰ μητρός τινος     πατρός ἐστιν— γελοῖον γὰρ ἂν
[185]   κατακεῖσθαι, Ἐρυξίμαχε, δίκαιος εἶ     παῦσαί με τῆς λυγγὸς
[188]   οὐ περὶ ἄλλο τί ἐστιν     περὶ Ἔρωτος φυλακήν τε καὶ
[203]   δὲ ἄλλο τι σοφὸς ὢν     περὶ τέχνας χειρουργίας τινὰς
[181]   ~(οἷον νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν,     πίνειν ᾄδειν διαλέγεσθαι,
[187]   καταχρῆσθαι (ῥυθμῷ τε καὶ ἁρμονίᾳ     ποιοῦντα, (ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν)
[172]   ἡμέρας εἰδέναι ὅτι ἂν λέγῃ     πράττῃ οὐδέπω τρία ἔτη ἐστίν;
[208]   ἄν, Ἀχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν,     προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κόδρον ὑπὲρ
[200]   ἄλλο τι ἔστιν Ἔρως     πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων
[194]   ἴσως οἴοιο αἰσχρὸν ὂν ποιεῖν·     πῶς λέγεις; Ἀληθῆ λέγεις, φάναι.
[205]   τἀγαθὰ βούλεσθαι αὑτοῖς εἶναι ἀεί,     πῶς λέγεις; Οὕτως, ἦν δ᾽
[220]   ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν     σαυτόν. ἔτι τοίνυν, ἄνδρες,
[219]   πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος ἦν πανταχῇ     σιδήρῳ Αἴας, τε
[206]   ~(ἐρῶσιν ἅνθρωποι τοῦ ἀγαθοῦ.     σοὶ δοκοῦσιν; Μὰ Δί᾽ οὐκ
[178]   τις γένοιτο ὥστε πόλιν γενέσθαι     στρατόπεδον ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν,
[173]   ἀθλιώτερος ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον     σὺ νυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα
[209]   οὖν σώματα τὰ καλὰ μᾶλλον     τὰ αἰσχρὰ ἀσπάζεται ἅτε κυῶν,
[177]   ὃς οὐδέν φημι ἄλλο ἐπίστασθαι     τὰ ἐρωτικά, οὔτε που Ἀγάθων
[181]   θεοῦ νεωτέρας (τε οὔσης πολὺ     τῆς ἑτέρας, καὶ μετεχούσης ἐν
[218]   χαρίζεσθαι καὶ εἴ τι ἄλλο     τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς (δέοιο
[183]   πάνδημος, (ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον     τῆς ψυχῆς ἐρῶν· καὶ γὰρ
[214]   ἐπὶ τὰ γελοιότερά με ἐπαινέσαι;     τί ποιήσεις; Τἀληθῆ ἐρῶ. ἀλλ᾽
[199]   Ἔρως ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς     τινός; Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν.
[200]   παρόντων, εἰ ἄλλο τι λέγεις     τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ νῦν
[202]   φῂς εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλούς;     τολμήσαις ἄν τινα μὴ φάναι
[206]   ἄλλο ἐστὶν οὗ ~(ἐρῶσιν ἅνθρωποι     τοῦ ἀγαθοῦ. σοὶ δοκοῦσιν;
[209]   ἑαυτῷ τοιούτους παῖδας μᾶλλον γεγονέναι     τοὺς (ἀνθρωπίνους, καὶ εἰς Ὅμηρον
[214]   θεὸν ἄνθρωπον ἄλλον     τοῦτον, οὐκ ἀφέξεταί μου τὼ
[175]   ἐν μάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον     τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς εἶ, ἔφη,
[215]   γὰρ ἀκούω, πολύ μοι μᾶλλον     τῶν κορυβαντιώντων τε καρδία
[194]   σοφούς, μᾶλλον ἂν αὐτῶν φροντίζοις     τῶν πολλῶν· ἀλλὰ μὴ οὐχ
[215]   ἐπειδὰν δὲ σοῦ τις ἀκούῃ     τῶν σῶν λόγων ἄλλου λέγοντος,
[218]   τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς (δέοιο     τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ
[181]   καὶ ἐρῶσι τῶν σωμάτων μᾶλλον     τῶν ψυχῶν, ἔπειτα ὡς ἂν
[211]   ὀρθῶς ἐπὶ (τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι     ὑπ᾽ ἄλλου ἄγεσθαι, ἀρχόμενον ἀπὸ
[208]   ἕτοιμοί εἰσι πάντας ἔτι μᾶλλον     ὑπὲρ τῶν (παίδων, καὶ χρήματα
[179]   ἧττον ἂν δή που δέξαιτο     ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων, καὶ
[185]   λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ     ὑπὸ πλησμονῆς ὑπό τινος
[185]   αὐτῷ τινὰ ὑπὸ πλησμονῆς     ὑπό τινος ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτωκυῖαν
[173]   οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν     φιλοσοφεῖν. καὶ ὅς· Μὴ σκῶπτ᾽
[218]   μὴ χαριζόμενος αἰσχυνοίμην τοὺς φρονίμους,     χαριζόμενος τούς τε πολλοὺς καὶ
[203]   σοφὸς ὢν περὶ τέχνας     χειρουργίας τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ
[183]   καρποῖτ᾽ ἂν ὀνείδη· εἰ γὰρ     χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν
[187]   ποιοῦντα, (ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν)     χρώμενον ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσί
[218]   ἄν τις δηχθείη— τὴν καρδίαν     ψυχὴν γὰρ τι
[219]   ἐστιν, ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται     ὡς διανοοῦμαι· σὺ δὲ αὐτὸς
[190]   ὠὰ τέμνοντες (καὶ μέλλοντες ταριχεύειν,     ὥσπερ οἱ τὰ ὠὰ ταῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005