Alphabétiquement     [«   »]
τῇδε 1
τηλικούτῳ 1
τήμερον 2
τὴν 108
τήν 2
τῆς 73
Τῆς 1
Fréquences     [«    »]
101 δὴ
95 οὐ
106 τὰ
108 τὴν
112 ὅτι
113 εἶναι
114 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τὴν


Page
[172]   ἔναγχός σε ἐζήτουν βουλόμενος διαπυθέσθαι  τὴν   Ἀγάθωνος συνουσίαν (καὶ Σωκράτους καὶ
[193]   ἓν ἦμεν, νυνὶ δὲ διὰ  τὴν   ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ,
[207]   ἀλλά μοι λέγε καὶ τούτων  τὴν   αἰτίαν καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[182]   εἰς τούτους ἀποβλέποντες, ὁρῶντες αὐτῶν  τὴν   ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν, ἐπεὶ οὐ
[198]   ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς  τὴν   ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ
[184]   περὶ τὴν φιλοσοφίαν τε καὶ  τὴν   ἄλλην ἀρετήν, εἰ μέλλει ξυμβῆναι
[184]   μὲν δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ  τὴν   (ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, δὲ
[209]   οὖν προσήκει; φρόνησίν τε καὶ  τὴν   ἄλλην ἀρετήν· ὧν δή εἰσι
[223]   εἰς Λύκειον, ἀπονιψάμενον, ὥσπερ ἄλλοτε  τὴν   ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν, καὶ οὕτω
[184]   δὲ δεόμενος εἰς παίδευσιν καὶ  τὴν   ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι, τότε δὴ
[191]   δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν φύσιν  τὴν   ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστὶν
[189]   δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν  τὴν   ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ τὰ παθήματα
[195]   καλῷ οὖν δοκεῖ μοι τεκμηρίῳ  τὴν   ἁπλότητα ἀποφαίνειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ
[184]   αὕτη δ᾽ ἐστὶν περὶ  τὴν   ἀρετήν. Νενόμισται γὰρ δὴ ἡμῖν,
[180]   τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην  τὴν   ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσιν τὴν
[193]   τῶν αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς  τὴν   ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν· εἰ δὲ
[193]   θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς  τὴν   ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους
[190]   μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου  τὴν   ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ
[182]   φιλία βέβαιος γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν  τὴν   ἀρχήν. οὕτως οὗ μὲν αἰσχρὸν
[199]   δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ταύτην  τὴν   ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν
[221]   ἀπεικάζοι· οἷος δὲ οὑτοσὶ γέγονε  τὴν   ἀτοπίαν ἅνθρωπος, καὶ αὐτὸς καὶ
[212]   περὶ τοῦ λόγου· καὶ ἐξαίφνης  τὴν   αὔλειον θύραν κρουομένην πολὺν ψόφον
[208]   μνήμην σῴζει τὴν ἐπιστήμην, ὥστε  τὴν   αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ
[203]   οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ  τὴν   αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι ἐκ
[196]   ἡμετέραν τέχνην τιμήσω ὥσπερ Ἐρυξίμαχος  (τὴν   αὑτοῦ, ποιητὴς θεὸς σοφὸς
[190]   πρὸς τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος  τὴν   αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη
[205]   λέγεις, εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ  τὴν   βούλησιν καὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον
[191]   δὲ κατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν  τὴν   γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον
[190]   συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ  τὴν   γαστέρα νῦν καλουμένην, ὥσπερ τὰ
[190]   στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσην  τὴν   γαστέρα, δὴ τὸν ὀμφαλὸν
[191]   τὸ πρόσθεν καὶ διὰ τούτων  τὴν   γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησε, διὰ
[178]   τε καὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ  τὴν   γένεσιν λέγει πρώτιστον μὲν Ἔρωτα
[178]   ἄλλῃ, οὐχ ἥκιστα δὲ κατὰ  τὴν   γένεσιν. τὸ γὰρ ἐν τοῖς
[187]   πρότερον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων γέγονε.  τὴν   δὲ ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ
[189]   ἐγὼ οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι  τὴν   δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς δὲ τῶν
[212]   νῦν τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω  τὴν   δύναμιν καὶ ἀνδρείαν τοῦ Ἔρωτος
[216]   οἷς ἐγὼ εἴκασα αὐτὸν καὶ  τὴν   δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ
[178]   ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν  τὴν   ἑαυτῶν ἀπεχόμενοι πάντων τῶν
[179]   ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ  τὴν   ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες (τῷ ἔργῳ·
[176]   πάντας μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι  τὴν   ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽
[178]   λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο;  τὴν   ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην,
[208]   ἀντὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην σῴζει  τὴν   ἐπιστήμην, ὥστε τὴν αὐτὴν δοκεῖν
[173]   ἀρξάμενος. καὶ ὁπόθεν ποτὲ ταύτην  τὴν   ἐπωνυμίαν ἔλαβες τὸ μαλακὸς καλεῖσθαι,
[204]   ἔτι ἔχειν ἐγὼ πρὸς ταύτην  τὴν   ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνασθαι. (Ἀλλ᾽ ἔφη,
[177]   ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ  τὴν   Εὐριπίδου Μελανίππην· οὐ γὰρ ἐμὸς
[187]   καλῶς χρῆσθαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου  τὴν   ἡδονὴν καρπώσασθαι. καὶ ἐν μουσικῇ
[177]   πω ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ  τὴν   ἡμέραν ἀξίως ὑμνῇσαι, ἀλλ᾽ οὕτως
[186]   ποιηταὶ καὶ ἐγὼ πείθομαι, συνέστησεν  τὴν   ἡμετέραν τέχνην. τε οὖν
[196]   μέν, ἵν᾽ αὖ καὶ ἐγὼ  τὴν   ἡμετέραν τέχνην τιμήσω ὥσπερ Ἐρυξίμαχος
[213]   ἀναδήσωμεν καὶ τὴν τούτου ταυτηνὶ  τὴν   θαυμαστὴν κεφαλήν, καὶ μή μοι
[174]   ἐποίησεν ἐλθόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ  τὴν   θοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν
[174]   οἰκίᾳ (τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν  τὴν   θύραν, καί τι ἔφη αὐτόθι
[190]   γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν  τὴν   ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην,
[218]   ἀλγεινότατον ὧν ἄν τις δηχθείη—  τὴν   καρδίαν ψυχὴν γὰρ
[196]   ἀγαθὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν  τὴν   κατὰ μουσικήν· γάρ τις
[175]   ῥέον ἐκ τῆς πληρεστέρας εἰς  τὴν   κενωτέραν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει
[203]   τελετὰς ~(καὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ  τὴν   μαντείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν. θεὸς
[188]   ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς, οὗτος  τὴν   μεγίστην δύναμιν ἔχει καὶ πᾶσαν
[176]   εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι  τὴν   μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα χαίρειν
[187]   οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν  τὴν   μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν
[205]   ἓν μόριον ἀφορισθὲν τὸ περὶ  τὴν   μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα τῷ
[220]   δ᾽ ἐφύλαττον αὐτὸν εἰ καὶ  τὴν   νύκτα ἑστήξοι. δὲ εἱστήκει
[219]   ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκείμην  τὴν   νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα
[174]   πως προσέχοντα τὸν νοῦν κατὰ  τὴν   ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον, καὶ περιμένοντος
[195]   καὶ ψυχαῖς θεῶν καὶ ἀνθρώπων  τὴν   οἴκησιν ἵδρυται· καὶ οὐκ αὖ
[187]   τέχνῃ μέγα ἔργον ταῖς περὶ  τὴν   ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις καλῶς χρῆσθαι,
[184]   εἰς ταὐτό, τόν τε περὶ  τὴν   παιδεραστίαν καὶ (τὸν περὶ τὴν
[175]   καὶ (σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι  τὴν   παρὰ σοὶ κατάκλισιν· οἶμαι γάρ
[174]   Ἕπου τοίνυν, ἔφη, ἵνα καὶ  τὴν   παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες, ὡς ἄρα
[174]   ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην  τὴν   παροιμίαν· ποιήσας γὰρ τὸν Ἀγαμέμνονα
[222]   γνόντα εὐλαβηθῆναι, καὶ μὴ κατὰ  τὴν   παροιμίαν ὥσπερ νήπιον παθόντα γνῶναι.
[180]   τὴν ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσιν  τὴν   περὶ (τὸν ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι
[179]   (τῷ ἔργῳ· οὕτω καὶ θεοὶ  τὴν   περὶ τὸν ἔρωτα σπουδήν τε
[183]   ἐμποδίζοιτο ἂν μὴ πράττειν οὕτω  τὴν   πρᾶξιν καὶ ὑπὸ φίλων καὶ
[185]   τι τοιοῦτον οἵῳ κινήσαις ἂν  τὴν   ῥῖνα, πτάρε· καὶ ἐὰν τοῦτο
[190]   οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ  τὴν   ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα
[194]   εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, (εἰ ἰδὼν  τὴν   σὴν ἀνδρείαν καὶ μεγαλοφροσύνην ἀναβαίνοντος
[215]   θαυμάσῃς· οὐ γάρ τι ῥᾴδιον  τὴν   σὴν ἀτοπίαν ὧδ᾽ ἔχοντι εὐπόρως
[172]   διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἡγεῖ  τὴν   συνουσίαν γεγονέναι ταύτην ἣν ἐρωτᾷς,
[186]   ἰατρικῆς λέγων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν  τὴν   τέχνην. γὰρ φύσις τῶν
[197]   θεοῖς ἐγίγνετο. ὡς λέγεται, διὰ  τὴν   τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ δ᾽
[203]   καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος,  τὴν   τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ
[190]   τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς  τὴν   τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν αὑτοῦ
[174]   τὴν θοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ  τὴν   τοῦ ἀμείνονος. ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰπεῖν
[189]   ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἅνθρωποι παντάπασι  τὴν   τοῦ ἔρωτος δύναμιν οὐκ ᾐσθῆσθαι,
[203]   ἀποθνῄσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ  τὴν   τοῦ πατρὸς φύσιν, τὸ δὲ
[212]   ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς  τὴν   τοῦ σοφωτάτου καὶ καλλίστου κεφαλὴν
[213]   ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ  τὴν   τούτου μανίαν τε καὶ φιλεραστίαν
[213]   τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσωμεν καὶ  τὴν   τούτου ταυτηνὶ τὴν θαυμαστὴν κεφαλήν,
[219]   ἡγούμενον μὲν ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ  τὴν   τούτου φύσιν τε καὶ σωφροσύνην
[207]   τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ  τὴν   τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ ἕτοιμά
[182]   δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομίσθη, διὰ  τὴν   τῶν θεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν.
[209]   παρ᾽ ὑμῖν καὶ Σόλων διὰ  τὴν   τῶν νόμων γέννησιν, καὶ ἄλλοι
[197]   φύεται πάντα τὰ ζῷα; ἀλλὰ  τὴν   τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν,
[185]   αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ  τὴν   φιλίαν ἐραστοῦ ἐξαπατηθείη, ἀναφανέντος ἐκείνου
[184]   τὴν παιδεραστίαν καὶ (τὸν περὶ  τὴν   φιλοσοφίαν τε καὶ τὴν ἄλλην
[208]   τῶν ἀνθρώπων εἰ ἐθέλεις εἰς  τὴν   φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις ἂν τῆς
[193]   τυγχάνουσιν ὄντες καί εἰσιν ἀμφότεροι  τὴν   φύσιν ἄρρενες· λέγω δὲ οὖν
[210]   ἐρωτικῶν ἐξαίφνης κατόψεταί τι θαυμαστὸν  τὴν   φύσιν καλόν, τοῦτο ἐκεῖνο,
[191]   ἓν ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι  τὴν   φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος οὖν
[212]   καὶ οὐ πολὺ ὕστερον Ἀλκιβιάδου  τὴν   φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ
[179]   θεοί, ἐξ Ἅιδου ἀνεῖναι πάλιν  τὴν   ψυχήν, ἀλλὰ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν
[208]   πάντα ποριζόμενοι· οἱ δὲ κατὰ  τὴν   ~(ψυχήν— εἰσὶ γὰρ οὖν, ἔφη,
[209]   τις ἐκ (νέου ἐγκύμων  τὴν   ψυχήν θεῖος ὢν, καὶ ἡκούσης
[206]   κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ  τὴν   ψυχήν, καὶ ἐπειδὰν ἔν τινι
[206]   κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ  τὴν   ψυχήν. Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐγώ,
[207]   τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ κατὰ  τὴν   ψυχὴν οἱ τρόποι, τὰ ἤθη,
[210]   ὥστε καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς ὢν  τὴν   ψυχήν τις κἂν σμικρὸν ἄνθος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005