Alphabétiquement     [«   »]
γυναικῶν 5
γυναιξὶ 1
γυνὴ 1
δ 92
δαίμονες 1
δαιμόνιε 1
δαιμόνιον 1
Fréquences     [«    »]
91 ἔφη
89 τῷ
90
92 δ
95 οὐ
101 δὴ
106 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

δ


Page
[216]   ἔτι ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ  δ᾽   Ἀθηναίων πράττω. βίᾳ οὖν ὥσπερ
[211]   οὐ τῇ μὲν καλόν, τῇ  δ᾽   αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ
[186]   καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, (τοῖς  δ᾽   ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν
[174]   καλὸν ἥκεις ὅπως συνδειπνήσῃς· εἰ  δ᾽   ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἦλθες, εἰς
[185]   ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν  δ᾽   ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν μέν
[196]   ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν ὑπηρετεῖ—  δ᾽   ἂν ἑκὼν ἑκόντι ὁμολογήσῃ, φασὶν
[197]   ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη, οὗ  δ᾽   ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός;
[176]   ἂν περὶ ἰατρικῆς λέγῃς· νῦν  δ᾽   ἂν εὖ βουλεύωνται, καὶ οἱ
[196]   ὁτῳοῦν οὐκ ἐνίζει Ἔρως· οὗ  δ᾽   ἂν εὐανθής τε καὶ εὐώδης
[195]   ἦθος ἐχούσῃ ἐντύχῃ, ἀπέρχεται,  δ᾽   ἂν μαλακόν, οἰκίζεται. ἁπτόμενον οὖν
[196]   ἔχων τοῦ ἐχομένου· τοῦ  δ᾽   ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων κρατῶν πάντων
[198]   ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ  δ᾽   ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι
[185]   δὲ μή, ὕδατι (ἀνακογχυλίασον. εἰ  δ᾽   ἄρα πάνυ ἰσχυρά ἐστιν, ἀναλαβών
[209]   σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη· τούτων  δ᾽   αὖ ὅταν τις ἐκ (νέου
[220]   ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα· οἷον  δ᾽   αὖ τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη
[216]   μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις· εἰ  δ᾽   αὖ τοῦτο γένοιτο, εὖ οἶδα
[175]   ὅποι ἂν τύχῃ ἕστηκεν. ἥξει  δ᾽   αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ
[180]   τὸν Παυσανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν  δ᾽   αὐτὸν ὅτι· οὐ καλῶς μοι
[186]   οἷς μὴ ἔνεστιν ἔρως, δεῖ  δ᾽   ἐγγενέσθαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι καὶ ἐνόντα
[173]   (Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν  δ᾽   ἐγώ, ἀλλ᾽ ὅσπερ Φοίνικι· Ἀριστόδημος
[206]   Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγε, ἦν  δ᾽   ἐγώ. Ἆρ᾽ οὖν, δ᾽
[204]   ἀγαθῶν· τί ἐρᾷ; Γενέσθαι, ἦν  δ᾽   ἐγώ, αὑτῷ. Καὶ τί ἔσται
[206]   κατὰ τὴν ψυχήν. Μαντείας, ἦν  δ᾽   ἐγώ, δεῖται ὅτι ποτε λέγεις,
[202]   τε καὶ θνητοῦ. Τίνα, ἦν  δ᾽   ἐγώ, δύναμιν ἔχον; Ἑρμηνεῦον καὶ
[202]   θεὸν εἶναι; Τίνες οὗτοι; ἦν  δ᾽   ἐγώ. Εἷς μέν, ἔφη, σύ,
[218]   ἔφη. Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, ἦν  δ᾽   ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι
[215]   εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς καταριθμῆσαι. Σωκράτη  δ᾽   ἐγὼ ἐπαινεῖν, ἄνδρες, οὕτως
[204]   γένηται τἀγαθά; Τοῦτ᾽ εὐπορώτερον, ἦν  δ᾽   ἐγώ, ἔχω ἀποκρίνασθαι, ὅτι εὐδαίμων
[202]   Εἷς μέν, ἔφη, σύ, μία  δ᾽   ἐγώ. κἀγὼ εἶπον· Πῶς τοῦτο,
[205]   τοὺς δ᾽ οὔ; Θαυμάζω, ἦν  δ᾽   ἐγώ, καὶ αὐτός. Ἀλλὰ μὴ
[205]   πῶς λέγεις; Οὕτως, ἦν  δ᾽   ἐγώ· κοινὸν εἶναι πάντων. Τί
[202]   φρονήσεως καὶ ἀμαθίας. Ἀληθῆ, ἦν  δ᾽   ἐγώ, λέγεις. (Μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε
[202]   ἔφη, τούτοιν. Καὶ μήν, ἦν  δ᾽   ἐγώ, ὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων
[206]   ἐν τῷ καλῷ. Εἶεν, ἦν  δ᾽   ἐγώ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.
[212]   ἄλλοι, ἔφη μὲν Διοτίμα, πέπεισμαι  δ᾽   ἐγώ· πεπεισμένος δὲ πειρῶμαι καὶ
[172]   ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν; ἀφ᾽ οὗ  δ᾽   ἐγὼ Σωκράτει συνδιατρίβω καὶ ἐπιμελὲς
[203]   Ἔρως. Πατρὸς δέ, ἦν  δ᾽   ἐγώ, τίνος ἐστὶ καὶ μητρός;
[172]   παραγενέσθαι. Ἔγωγε δή. Πόθεν, ἦν  δ᾽   ἐγώ, Γλαύκων; οὐκ οἶσθ᾽
[208]   τε καὶ εἶπον Εἶεν, ἦν  δ᾽   ἐγώ, σοφωτάτη Διοτίμα, ταῦτα
[205]   καταχρώμεθα ὀνόμασιν. Ὥσπερ τί; ἦν  δ᾽   ἐγώ. Ὥσπερ τόδε, οἶσθ᾽ ὅτι
[191]   καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, ἅμα  δ᾽   εἰ καὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴν
[207]   ἔλεγον ὅτι οὐκ εἰδείην·  δ᾽   εἶπεν, Διανοεῖ οὖν δεινός ποτε
[174]   ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα  δ᾽   εἰς τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ
[215]   διὰ τὸ θεῖα εἶναι. σὺ  δ᾽   ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι
[205]   (ἑαυτῶν ζητῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν·  δ᾽   ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεός φησιν
[173]   Κυδαθηναιεύς, σμικρός, ἀνυπόδητος ἀεί· παρεγεγόνει  δ᾽   ἐν τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς
[220]   εἰς πίλους καὶ ἀρνακίδας, οὗτος  δ᾽   ἐν τούτοις ἐξῄει ἔχων ἱμάτιον
[177]   ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι, ἅμα  δ᾽   ἐν τῷ παρόντι πρέπον μοι
[193]   μηδεὶς ἐναντία πραττέτω (πράττει  δ᾽   ἐναντία ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται) φίλοι
[182]   ῥᾴδιος, ἁπλῶς γὰρ ὥρισται·  δ᾽   ἐνθάδε (καὶ ἐν Λακεδαίμονι ποικίλος.
[210]   πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος· τοῦτο  δ᾽   ἐννοήσαντα καταστῆναι πάντων τῶν καλῶν
[217]   καὶ πρὸς ὁντινοῦν λέγειν· τὸ  δ᾽   ἐντεῦθεν οὐκ ἄν μου ἠκούσατε
[173]   τοίνυν ἐκεῖνοι τοιοίδε τινές· μᾶλλον  δ᾽   ~(ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ὡς ἐκεῖνος
[176]   μὲν γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι. Σωκράτη  δ᾽   ἐξαιρῶ λόγου· ἱκανὸς γὰρ καὶ
[197]   ἡγεμών· πρᾳότητα μὲν πορίζων, ἀγριότητα  δ᾽   ἐξορίζων· φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυσμενείας·
[190]   αὐχένι κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ· κεφαλὴν  δ᾽   ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις
[185]   ἐν τῷ σῷ μέρει, σὺ  δ᾽   ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ.
[214]   ἄλλοι πάντες ἡμεῖς εἰρήκαμεν· σὺ  δ᾽   ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας καὶ ἐκπέπωκας,
[217]   μὲν αἰσχυνόμενος ἀφῆκα αὐτόν· αὖθις  δ᾽   ἐπιβουλεύσας, ἐπειδὴ ἐδεδειπνήκει, διελεγόμην πόρρω
[214]   ἐγχέαντος τοῦ παιδὸς πίνειν· τὸν  δ᾽   Ἐρυξίμαχον· Πῶς οὖν, φάναι,
[183]   καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτοῦ· τῷ  δ᾽   ἐρῶντι πάντα ταῦτα ποιοῦντι χάρις
[193]   τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι· τοῦτο  δ᾽   ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν
[206]   τῷ ἀναρμόστῳ ἀδύνατον γενέσθαι. (ἀνάρμοστον  δ᾽   ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ
[183]   χρηστῷ τε καὶ καλῶς. πονηρὸς  δ᾽   ἐστὶν ἐκεῖνος ἐραστὴς
[204]   τῶν καλλίστων σοφία, Ἔρως  δ᾽   ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν,
[188]   καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ (ταῦτα  δ᾽   ἐστὶν περὶ θεούς τε
[184]   ἑκούσιος λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος· αὕτη  δ᾽   ἐστὶν περὶ τὴν ἀρετήν.
[195]   δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός· ποιητοῦ  δ᾽   ἔστιν (ἐνδεὴς οἷος ἦν Ὅμηρος,
[185]   αὑτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον· οἱ  δ᾽   ἕτεροι πάντες τῆς ἑτέρας, τῆς
[190]   ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν· ἐὰν  δ᾽   ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ
[220]   ἐν τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα  δ᾽   ἐφύλαττον αὐτὸν εἰ καὶ τὴν
[175]   Ἀγάθωνα, καὶ εἰσάξεις Σωκράτη; σὺ  δ᾽   δ᾽ ὅς, Ἀριστόδημε, παρ᾽
[215]   οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται  δ᾽   εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα,
[205]   Ἀληθῆ λέγεις. Ἀλλ᾽ ὅμως,  δ᾽   ἥ, οἶσθ᾽ ὅτι οὐ καλοῦνται
[206]   δ᾽ ἐγώ. Ἆρ᾽ οὖν,  δ᾽   ἥ, οὕτως ἁπλοῦν ἐστι λέγειν
[206]   οὐ μανθάνω. (Ἀλλ᾽ ἐγώ,  δ᾽   ἥ, σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν γάρ,
[206]   ἔρως ἐστὶν ἀεί,  δ᾽   ἥ, τῶν τίνα τρόπον διωκόντων
[197]   τὴν τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ  δ᾽   θεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ
[175]   εἰσάξεις Σωκράτη; σὺ δ᾽  δ᾽   ὅς, Ἀριστόδημε, παρ᾽ Ἐρυξίμαχον κατακλίνου.
[172]   ἀπαγγέλλειν· πρότερον δέ μοι,  δ᾽   ὅς, εἰπέ· σὺ αὐτὸς παρεγένου
[218]   Σώκρατες, καθεύδεις; Οὐ δῆτα,  δ᾽   ὅς. Οἶσθα οὖν μοι
[174]   καλὸν ἴω. ἀλλὰ σύ,  δ᾽   ὅς, πῶς (ἔχεις πρὸς τὸ
[178]   (εἶναι τῶν θεῶν, τίμιον,  δ᾽   ὅς· τεκμήριον δὲ τούτου· γονῆς
[176]   (Ἕρμαιον ἂν εἴη ἡμῖν,  δ᾽   ὅς, ὡς ἔοικεν, ἐμοί τε
[180]   ἀνάγκη καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς  δ᾽   οὐ δύο τὼ θεά;
[217]   ἐρημίᾳ διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων  δ᾽   οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ᾽
[205]   ἀλλά τινάς φαμεν ἐρᾶν, τοὺς  δ᾽   οὔ; Θαυμάζω, ἦν δ᾽ ἐγώ,
[215]   εὖ μὲν ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον  δ᾽   οὐδὲν ἔπασχον, οὐδ᾽ ἐτεθορύβητό μου
[199]   Ἔρως ἔρως, οὐδενός; ἐρωτῶ  δ᾽   οὐκ εἰ μητρός τινος
[180]   οὖν δεῖ πάντας θεούς,  δ᾽   οὖν ἑκάτερος εἴληχε πειρατέον εἰπεῖν.
[217]   οὐδὲ τοῦτο ταχὺ (ὑπήκουσεν, ὅμως  δ᾽   οὖν χρόνῳ ἐπείσθη. ἐπειδὴ δὲ
[174]   καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν· εὐθὺς  δ᾽   οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005