Alphabétiquement     [«   »]
περανῶν 1
πέρι 4
Περὶ 1
περὶ 75
περί 1
περιαιρούμενον 1
περιαμπέχονται 1
Fréquences     [«    »]
69 ἐγὼ
73
73 τῆς
75 περὶ
77 οἱ
78 ἀλλὰ
79 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

περὶ


Page
[188]   ἐρυσῖβαι ἐκ πλεονεξίας καὶ ἀκοσμίας  περὶ   ἄλληλα τῶν τοιούτων γίγνεται ἐρωτικῶν·
[188]   ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία) οὐ  περὶ   ἄλλο τί ἐστιν περὶ
[221]   ἐπιτηδευμάτων τάχ᾽ ἄν τις καὶ  περὶ   ἄλλου τοιαῦτα εἴποι, τὸ δὲ
[209]   τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων  περὶ   ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον χρὴ
[187]   ἐμποιήσασα· καὶ ἔστιν αὖ μουσικὴ  περὶ   ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη.
[188]   τοιούτων γίγνεται ἐρωτικῶν· ὧν ἐπιστήμη  περὶ   ἄστρων τε φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν
[191]   ῥυτίδας· ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς  περὶ   αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν
[189]   ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται  περὶ   αὐτόν, δέον πάντων μάλιστα γίγνεσθαι.
[173]   δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς λόγους  περὶ   αὐτῶν ἐποιούμεθα, (ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος
[188]   ἔργῳ, ἀλλὰ τὸν ἕτερον, καὶ  περὶ   γονέας καὶ ζῶντας καὶ τετελευτηκότας
[196]   ἱκανὰ καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται,  περὶ   δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ ταῦτα
[196]   καὶ ἀνδρείας τοῦ θεοῦ εἴρηται,  περὶ   δὲ σοφίας λείπεται· ὅσον οὖν
[177]   (Παυσανίας, οὐδὲ μὴν Ἀριστοφάνης,  περὶ   Διόνυσον καὶ Ἀφροδίτην πᾶσα
[198]   ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν τἀληθῆ λέγειν  περὶ   ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ τοῦτο
[219]   ἐμῆς ὥρας καὶ ὕβρισεν· καὶ  περὶ   ἐκεῖνό γε ᾤμην τὶ εἶναι,
[190]   περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου,  περὶ   ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν
[173]   δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ  περὶ   ἐμαυτοῦ καὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι
[218]   ἀληθῆ τυγχάνει ὄντα λέγεις  (περὶ   ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽ ἐν
[195]   (δὴ καὶ ἡμεῖς χρησόμεθα τεκμηρίῳ  περὶ   Ἔρωτα ὅτι ἁπαλός. οὐ γὰρ
[193]   Ἐρυξίμαχε, ἐμὸς λόγος ἐστὶ  περὶ   Ἔρωτος, ἀλλοῖος σός.
[214]   δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει λόγον  (περὶ   Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο κάλλιστον,
[199]   πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν μοι  περὶ   Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τἆλλα καλῶς
[185]   ἐκ τοῦ παραχρῆμα, Φαῖδρε,  περὶ   Ἔρωτος ξυμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ παυσαμένου,
[199]   τι καὶ τοιούτου λόγου δέῃ,  περὶ   Ἔρωτος τἀληθῆ λεγόμενα ἀκούειν, ὀνομάσει
[188]   περὶ ἄλλο τί ἐστιν  περὶ   Ἔρωτος φυλακήν τε καὶ ἴασιν·
[190]   θεοῖς, καὶ λέγει Ὅμηρος  περὶ   Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ
[188]   καὶ ζῶντας καὶ τετελευτηκότας καὶ  περὶ   θεούς· δὴ προστέτακται τῇ
[195]   νέον, τὰ δὲ παλαιὰ πράγματα  περὶ   θεούς, Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης
[193]   ἄνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν  περὶ   (θεούς, ἵνα τὰ μὲν ἐκφύγωμεν,
[188]   ἐπιστατεῖ (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν  περὶ   θεούς τε (καὶ ἀνθρώπους πρὸς
[176]   ἄλλως τε καὶ ἅττ᾽ ἂν  περὶ   ἰατρικῆς λέγῃς· νῦν δ᾽ ἂν
[196]   κρατῶν πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη·  περὶ   μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης
[209]   εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ  περὶ   οἷον χρὴ εἶναι (τὸν ἄνδρα
[195]   οἷος οἵων αἴτιος ὢν τυγχάνει  περὶ   οὗ ἂν λόγος ᾖ.
[195]   δὲ τρόπος ὀρθὸς παντὸς ἐπαίνου  περὶ   παντός, λόγῳ διελθεῖν οἷος οἵων
[180]   ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω  περὶ   πολλοῦ ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ
[194]   φάναι τὸν Σωκράτη, Ἀγάθων,  περὶ   σοῦ τι ἐγὼ ἄγροικον δοξάζων·
[207]   αἰτίαν καὶ τῶν ἄλλων τῶν  περὶ   τὰ ἐρωτικά. Εἰ τοίνυν, ἔφη,
[193]   τε καὶ Ἀγάθωνι δεινοῖς οὖσι  περὶ   τὰ ἐρωτικά, πάνυ ἂν ἐφοβούμην
[203]   καὶ καθεύδουσι· καὶ μὲν  περὶ   τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ,
[209]   καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως  περὶ   τὰ τῶν πόλεών τε καὶ
[188]   πᾶς Ἔρως, δὲ  περὶ   τἀγαθὰ μετὰ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης
[203]   ἀφίκετο Πενία, καὶ ἦν  περὶ   τὰς θύρας. οὖν Πόρος
[202]   τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε  περὶ   τὰς θυσίας καὶ τελετὰς ~(καὶ
[188]   μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρως ἐγκρατέστερος  περὶ   τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται,
[203]   ἄλλο τι σοφὸς ὢν  περὶ   τέχνας χειρουργίας τινὰς βάναυσος.
[184]   ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽ ἐστὶν  περὶ   τὴν ἀρετήν. Νενόμισται γὰρ δὴ
[205]   ποιήσεως ἓν μόριον ἀφορισθὲν τὸ  περὶ   τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα
[187]   ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα ἔργον ταῖς  περὶ   τὴν ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις καλῶς
[184]   ξυμβαλεῖν εἰς ταὐτό, τόν τε  περὶ   τὴν παιδεραστίαν καὶ (τὸν περὶ
[207]   περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα  περὶ   τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ
[184]   περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ (τὸν  περὶ   τὴν φιλοσοφίαν τε καὶ τὴν
[175]   διαδικασόμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ  περὶ   τῆς σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ
[206]   σπαργῶντι πολλὴ πτοίησις γέγονε  (περὶ   τὸ καλὸν διὰ τὸ μεγάλης
[203]   καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν  περὶ   τὸ καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης
[204]   σοφία, Ἔρως δ᾽ ἐστὶν ἔρως  περὶ   τὸ καλόν, ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα
[207]   καὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα, πρῶτον μὲν  περὶ   τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ
[210]   αὑτῷ ξυγγενές ἐστιν, ἵνα τὸ  περὶ   τὸ σῶμα καλὸν σμικρόν τι
[180]   ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσιν τὴν  περὶ   (τὸν ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι θαυμάζουσιν
[182]   φέροι. καὶ δὴ καὶ  περὶ   τὸν ἔρωτα νόμος ἐν μὲν
[179]   ἔργῳ· οὕτω καὶ θεοὶ τὴν  περὶ   τὸν ἔρωτα σπουδήν τε καὶ
[205]   λέγεις, ἔφην. (Οὕτω τοίνυν καὶ  περὶ   τὸν ἔρωτα· τὸ μὲν κεφάλαιόν
[191]   τοιοῦτον ὄργανον οἷον οἱ σκυτοτόμοι  περὶ   τὸν καλάποδα λεαίνοντες τὰς τῶν
[201]   ἐάσω· τὸν δὲ λόγον τὸν  περὶ   τοῦ Ἔρωτος, ὅν ποτ᾽ ἤκουσα
[212]   ἐμνήσθη αὐτοῦ λέγων Σωκράτης  περὶ   τοῦ λόγου· καὶ ἐξαίφνης τὴν
[176]   πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ  περὶ   τοῦ μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ
[216]   διάκειται τῶν καλῶν καὶ ἀεὶ  περὶ   τούτους ἐστὶ καὶ ἐκπέπληκται, καὶ
[173]   καὶ παραπαίω. Ἑταῖρος Οὐκ ἄξιον  περὶ   τούτων, Ἀπολλόδωρε, νῦν ἐρίζειν· ἀλλ᾽
[219]   νῷν περί τε τούτων καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων ἄριστον. ἐγὼ μὲν
[207]   οὖν πάντα ἐδίδασκέ με, ὁπότε  περὶ   τῶν ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο, καί
[172]   τότε ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγενομένων,  περὶ   τῶν ἐρωτικῶν λόγων τίνες ἦσαν·
[189]   με φύλαττε, ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι  περὶ   τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, οὔ τι
[173]   διανοούμενος καὶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ  περὶ   ὑμῶν μαίνομαι καὶ παραπαίω. Ἑταῖρος
[173]   καὶ ἄλλως, ὅταν μέν τινας  περὶ   φιλοσοφίας λόγους αὐτὸς ποιῶμαι
[172]   ~Ἀπολλόδωρος. (Δοκῶ μοι  περὶ   ὧν πυνθάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος εἶναι·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005