Alphabétiquement     [«   »]
τουτὶ 1
τοῦτό 8
Τοῦτο 3
τοῦτο 59
τούτοιν 1
τούτοις 11
τοῦτον 15
Fréquences     [«    »]
56 εἰς
58 τις
58 φάναι
59 τοῦτο
61 τι
64 ἀλλ
64 γε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τοῦτο


Page
[215]   δὲ καὶ τἆλλα ἔοικας, μετὰ  τοῦτο   ἄκουε. ὑβριστὴς εἶ· οὔ;
[221]   παλαιῶν μήτε τῶν νῦν ὄντων,  τοῦτο   ἄξιον παντὸς θαύματος. οἷος γὰρ
[193]   ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν· εἰ δὲ  τοῦτο   ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν
[220]   δὲ βούλεσθε ἐν ταῖς μάχαις·  τοῦτο   γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὐτῷ
[211]   ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους.  τοῦτο   γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρθῶς
[192]   ἐρωμένῳ ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι.  τοῦτο   γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι
[216]   τοῦτο οὐ σειληνῶδες; σφόδρα γε.  τοῦτο   γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται, ὥσπερ
[216]   ἐν ἀνθρώποις· εἰ δ᾽ αὖ  τοῦτο   γένοιτο, εὖ οἶδα ὅτι πολὺ
[179]   ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν ἔδοσαν  τοῦτο   γέρας οἱ θεοί, ἐξ Ἅιδου
[210]   ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος·  τοῦτο   δ᾽ ἐννοήσαντα καταστῆναι πάντων τῶν
[193]   τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι·  τοῦτο   δ᾽ ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ
[185]   γενέσθαι πᾶν ἂν παντὶ προθυμηθείη,  τοῦτο   δὲ αὖ πάντων κάλλιστον· οὕτω
[185]   χρημάτων ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ,  τοῦτο   δὲ οὐ καλόν. κατὰ τὸν
[181]   ἐπειδὰν ἤδη ἄρχωνται νοῦν ἴσχειν,  τοῦτο   δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσκειν. παρεσκευασμένοι
[192]   ψευδόμενοι· οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἀναισχυντίας  τοῦτο   δρῶσιν ἀλλ᾽ ὑπὸ θάρρους καὶ
[176]   δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ  τοῦτο   εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν
[210]   τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν,  τοῦτο   ἐκεῖνο, Σώκρατες, οὗ δὴ
[206]   τοῦτο θεῖον τὸ πρᾶγμα, καὶ  τοῦτο   ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ
[221]   λόγους. Καὶ γὰρ οὖν καὶ  τοῦτο   ἐν τοῖς πρώτοις παρέλιπον, ὅτι
[180]   δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πειράσομαι  τοῦτο   ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον μὲν Ἔρωτα φράσαι
[199]   μήτηρ ὡσαύτως; Ὁμολογεῖσθαι καὶ  τοῦτο.   (Ἔτι τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη,
[202]   δ᾽ ἐγώ. κἀγὼ εἶπον· Πῶς  τοῦτο,   ἔφην, λέγεις; καὶ ἥ, Ῥᾳδίως,
[198]   δὲ ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐ  τοῦτο   ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν,
[206]   συνουσία τόκος ἐστίν. ἔστι δὲ  τοῦτο   θεῖον τὸ πρᾶγμα, καὶ τοῦτο
[221]   Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ  τοῦτο,   καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ
[222]   ἀλλὰ τὸ σατυρικόν σου δρᾶμα  τοῦτο   καὶ σειληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο. ἀλλ᾽
[178]   ὡς ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ  τοῦτο   καὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὅτι
[200]   μή, ἔχεις· σκόπει οὖν, ὅταν  τοῦτο   λέγῃς, ὅτι ἐπιθυμῶ τῶν παρόντων,
[189]   οὔ τι μὴ γελοῖα εἴπω  (τοῦτο   μὲν γὰρ ἂν κέρδος εἴη
[176]   Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον,  τοῦτο   μὲν δέδοκται, πίνειν ὅσον ἂν
[177]   ὥσπερ βέλτιστος Πρόδικος· καὶ  τοῦτο   μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν, ἀλλ᾽
[198]   περὶ ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ  τοῦτο   μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ
[205]   ὅλου ὀνόματι προσαγορεύεται. ποίησις γὰρ  τοῦτο   μόνον καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες
[179]   ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν θεόν,  τοῦτο   Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχει
[192]   ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν ἀκηκοέναι  τοῦτο   πάλαι ἄρα ἐπεθύμει, συνελθὼν
[212]   ὅτι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων,  τοῦτο   ὀνόμαζε. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ
[216]   οἶδεν. ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ.  τοῦτο   οὐ σειληνῶδες; σφόδρα γε. τοῦτο
[178]   βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι,  τοῦτο   οὔτε συγγένεια οἵα τε ἐμποιεῖν
[201]   φάναι τὸν Σωκράτη· καὶ εἰ  τοῦτο   οὕτως ἔχει, ἄλλο τι
[195]   δὲ Φαίδρῳ πολλὰ ἄλλα ὁμολογῶν  τοῦτο   οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου
[217]   ἔχει. φασὶ γάρ πού τινα  τοῦτο   παθόντα οὐκ ἐθέλειν λέγειν οἷον
[199]   ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ  τοῦτο   πατέρα ἠρώτων, ἆρα πατήρ
[183]   διώκων καὶ ~(βουλόμενος διαπράξασθαι πλὴν  τοῦτο,   πλὴν φιλοσοφίας, τὰ μέγιστα καρποῖτ᾽
[215]   ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις ταὐτὸν  (τοῦτο   ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν ὅταν μέν
[185]   τὴν ῥῖνα, πτάρε· καὶ ἐὰν  τοῦτο   ποιήσῃς ἅπαξ δίς, καὶ
[181]   αὐτοῖς τι ἂν τύχωσι  τοῦτο   πράττειν, ὁμοίως μὲν ἀγαθόν, ὁμοίως
[206]   ἀλλὰ καὶ ἀεὶ εἶναι; Καὶ  τοῦτο   προσθετέον. Ἔστιν ἄρα συλλήβδην, ἔφη,
[217]   παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καί μοι οὐδὲ  τοῦτο   ταχὺ (ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽ οὖν
[178]   ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί  τοῦτο;   τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς
[219]   ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. Τὸ δὴ μετὰ  τοῦτο   τίνα οἴεσθέ με διάνοιαν ἔχειν,
[205]   μόνον καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες  τοῦτο   τὸ μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί.
[202]   μεταξὺ σοφίας καὶ ἀμαθίας; Τί  τοῦτο;   Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ
[210]   ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ  τοῦτο   τὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν νέον
[197]   ὢν κάλλιστος καὶ ἄριστος μετὰ  τοῦτο   τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος
[206]   σοι, ἔφη, ἐρῶ. ἔστι γὰρ  τοῦτο   τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ
[206]   ξύντασις ἔρως ἂν καλοῖτο; τί  τοῦτο   τυγχάνει ὂν τὸ ἔργον; ἔχεις
[210]   ἐραστήν, ἑνὸς δὲ τὸ σφόδρα  τοῦτο   χαλάσαι καταφρονήσαντα καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον·
[218]   εἶναι σοὶ μὴ οὐ καὶ  τοῦτο   χαρίζεσθαι καὶ εἴ τι ἄλλο
[214]   ἂν βούλῃ, καὶ εἰπὲ ὅτι  τοῦτο   ψεύδομαι· ἑκὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005