Alphabétiquement     [«   »]
τινος 3
τινῶν 1
τίνων 1
τις 58
τίς 9
τισι 1
τισὶ 2
Fréquences     [«    »]
56 εἰς
54 πρὸς
55 τοὺς
58 τις
58 φάναι
59 τοῦτο
61 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τις


Page
[215]   εἰπεῖν οὐδενί· ἐπειδὰν δὲ σοῦ  τις   ἀκούῃ τῶν σῶν λόγων
[213]   οὐ παρὰ Ἀριστοφάνει οὐδὲ εἴ  τις   ἄλλος γελοῖος ἔστι τε καὶ
[218]   οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ  τις   ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε καὶ
[204]   γενέσθαι· ἔστι γάρ· οὐδ᾽ εἴ  τις   ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ· οὐδ᾽
[181]   νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγαπῶντες. καί  τις   ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ
[175]   μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη  τις   ἂν εἴη, καὶ ἀμφισβητήσιμος,
[221]   τοὺς ἄλλους κατὰ ταὔτ᾽ ἄν  τις   ἀπεικάζοι· οἷος δὲ οὑτοσὶ γέγονε
[211]   μηδὲ πάσχειν μηδέν, ὅταν δή  τις   ἀπὸ τῶνδε διὰ τὸ ὀρθῶς
[183]   ὀρθῶς λέγοντας, εἰς δὲ ταῦτά  τις   αὖ βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν
[221]   εἰ οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι  τις   αὐτόν, ἀνθρώπων μὲν μηδενί, τοῖς
[194]   θεὸς αὐτοῖς αἴτιος· ὁποῖος δέ  τις   αὐτὸς ὢν ~(ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς
[221]   καὶ πάνυ πόρρωθεν ὅτι εἴ  τις   ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα
[178]   τινι ὤν. εἰ οὖν μηχανή  τις   γένοιτο ὥστε πόλιν γενέσθαι
[218]   καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἄν  τις   δηχθείη— τὴν καρδίαν ψυχὴν
[184]   Νενόμισται γὰρ δὴ ἡμῖν, ἐάν  τις   ἐθέλῃ τινὰ θεραπεύειν ἡγούμενος δι᾽
[190]   πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν  τις   εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν
[182]   χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν  τις   εἴποι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς
[207]   γὰρ ἀνθρώπους, ἔφη, οἴοιτ᾽ ἄν  τις   ἐκ λογισμοῦ ταῦτα ποιεῖν· τὰ
[209]   δικαιοσύνη· τούτων δ᾽ αὖ ὅταν  τις   ἐκ (νέου ἐγκύμων τὴν
[220]   οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν, εἴ  τις   ἐξίοι, ἠμφιεσμένων τε θαυμαστὰ δὴ
[201]   ἐστιν Ἔρως καὶ ποῖός  τις,   ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ
[211]   μετέχει, οὐδέ τις λόγος οὐδέ  τις   ἐπιστήμη, οὐδέ που ὂν ἐν
[184]   φέρει καὶ μή. εἰ γάρ  τις   ~(ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα
[218]   λέγεις (περὶ ἐμοῦ, καί  τις   ἔστ᾽ ἐν ἐμοὶ δύναμις δι᾽
[205]   λέγειν. Καὶ λέγεται μέν γέ  τις,   ἔφη, λόγος, ὡς οἳ ἂν
[216]   καὶ ἀνοιχθέντος οὐκ οἶδα εἴ  τις   ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα· ἀλλ᾽
[221]   αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν εὕροι  τις   ζητῶν, οὔτε τῶν νῦν οὔτε
[196]   τὴν κατὰ μουσικήν· γάρ  τις   μὴ ἔχει μὴ
[204]   ὡς σὺ φῄς. εἰ δέ  τις   ἡμᾶς ἔροιτο· τί τῶν καλῶν
[221]   διώκουσιν. πολλὰ μὲν οὖν ἄν  τις   καὶ ἄλλα ἔχοι Σωκράτη ἐπαινέσαι
[221]   γὰρ Ἀχιλλεὺς ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ἄν  τις   καὶ Βρασίδαν καὶ ἄλλους, καὶ
[222]   καταγελάσειεν. διοιγομένους δὲ ἰδὼν ἄν  τις   καὶ ἐντὸς αὐτῶν γιγνόμενος πρῶτον
[221]   μὲν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων τάχ᾽ ἄν  τις   καὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι,
[216]   σωφροσύνης; ἴστε ὅτι οὔτε εἴ  τις   καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδέν,
[210]   ἐὰν ἐπιεικὴς ὢν τὴν ψυχήν  τις   κἂν σμικρὸν ἄνθος (ἔχῃ, ἐξαρκεῖν
[173]   ἀλλ᾽ ὅσπερ Φοίνικι· Ἀριστόδημος ἦν  τις,   Κυδαθηναιεύς, σμικρός, ἀνυπόδητος ἀεί· παρεγεγόνει
[200]   τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν; ἀλλ᾽ ὅταν  τις   λέγῃ ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι
[211]   οὐδὲν ὧν σῶμα μετέχει, οὐδέ  τις   λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη, οὐδέ
[200]   λέγεις. ἆρ᾽ οὖν βούλοιτ᾽ ἄν  τις   μέγας ὢν μέγας εἶναι,
[204]   (Ἀλλ᾽ ἔφη, ὥσπερ ἂν εἴ  τις   μεταβαλὼν ἀντὶ τοῦ καλοῦ τῷ
[216]   μόνον ἀνθρώπων, οὐκ ἄν  τις   οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ
[187]   συμφωνία ἐστί, συμφωνία δὲ ὁμολογία  τις·   ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφερομένων, ἕως
[172]   ἀνιὼν Φαληρόθεν· τῶν οὖν γνωρίμων  τις   ὄπισθεν κατιδών με πόρρωθεν ἐκάλεσε,
[210]   ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν  τις   ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ᾽ εἰ
[183]   ταύτῃ μὲν οὖν οἰηθείη ἄν  τις   πάγκαλον νομίζεσθαι ἐν τῇδε τῇ
[216]   ἂν εἷς οἰηθείη, οὔτ᾽ εἴ  τις   πλούσιος, οὔτ᾽ εἰ ἄλλην τινὰ
[212]   συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἄν  τις   ῥᾳδίως λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγέ
[200]   ὢν ὑγιής— ἴσως γὰρ ἄν  τις   ταῦτα οἰηθείη καὶ πάντα τὰ
[186]   καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν, εἰ μέλλει  τις   τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική,
[205]   ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ  τις   τὸ μὲν ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ
[182]   ἔργα ἐργαζομένῳ ἐπαινεῖσθαι, εἴ  τις   τολμῴη ποιεῖν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν διώκων
[214]   οὐδέν· ὁπόσον γὰρ ἂν κελεύῃ  τις,   τοσοῦτον ἐκπιὼν οὐδὲν μᾶλλον μή
[199]   ῥημάτων τοιαύτῃ ὁποία δὴ ἄν  τις   τύχῃ ἐπελθοῦσα. τὸν οὖν Φαῖδρον
[188]   ἀσέβεια φιλεῖ γίγνεσθαι ἐὰν μή  τις   τῷ κοσμίῳ Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ
[212]   (οὐ σκέψεσθε; καὶ ἐὰν μέν  τις   τῶν ἐπιτηδείων ᾖ, καλεῖτε· εἰ
[221]   τοῖς διοιγομένοις. (εἰ γὰρ ἐθέλοι  τις   τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν
[175]   παρατίθετε ὅτι ἂν βούλησθε, ἐπειδάν  τις   ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ· ἐγὼ
[185]   αὐτὸν δὴ λόγον κἂν εἴ  τις   ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005