Alphabétiquement     [«   »]
ὠσὶν 1
ὦσιν 1
Ὥσπερ 3
ὥσπερ 52
ᾧσπερ 1
ὥστ 5
ὥστε 28
Fréquences     [«    »]
49 Ἔρως
48 Σωκράτη
51 ταῦτα
52 ὥσπερ
53 οὔτε
54 ἦν
54 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ὥσπερ


Page
[191]   ἐστὶν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τετμημένος  ὥσπερ   αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο.
[179]   τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν  ὥσπερ   Ἄλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι
[223]   καὶ ἐλθόντα εἰς Λύκειον, ἀπονιψάμενον,  ὥσπερ   ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν,
[199]   ἔρως μητρὸς πατρός— ἀλλ᾽  ὥσπερ   ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα
[204]   ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνασθαι. (Ἀλλ᾽ ἔφη,  ὥσπερ   ἂν εἴ τις μεταβαλὼν ἀντὶ
[216]   δ᾽ Ἀθηναίων πράττω. βίᾳ οὖν  ὥσπερ   ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ
[187]   φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμφέρεσθαι,  ὥσπερ   ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας.
[186]   ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστι δή,  ὥσπερ   ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν
[179]   αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν (γενέσθαι, οὐχ  ὥσπερ   Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος υἱὸν
[219]   τε καὶ εἰπών, καὶ ἀφεὶς  ὥσπερ   βέλη, τετρῶσθαι αὐτὸν ᾤμην· καὶ
[187]   καὶ μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι·  ὥσπερ   γε καὶ ῥυθμὸς ἐκ
[194]   φοβοῖο καὶ ἐν παντὶ εἴης  ὥσπερ   ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βούλει με,
[217]   οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ᾽  ὥσπερ   εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι καὶ
[223]   ἐκείνους, ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ  ὥσπερ   εἰώθει ἕπεσθαι, καὶ ἐλθόντα εἰς
[213]   ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦθα κατέκεισο,  (ὥσπερ   εἰώθεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι ὅπου ἐγὼ
[187]   τὴν δὲ ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις,  ὥσπερ   ἐκεῖ ἰατρική, ἐνταῦθα
[197]   ἔνι Ἔρως) πρὸ τοῦ δέ,  ὥσπερ   ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ
[187]   καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ μηδεμίαν ἐμποιήσῃ·  ὥσπερ   ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα
[211]   ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι,  ὥσπερ   ἐπαναβαθμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ
[184]   παιδικά. Ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος,  ὥσπερ   ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν
[217]   αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς  ὥσπερ   ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καί μοι
[196]   ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω  ὥσπερ   Ἐρυξίμαχος (τὴν αὑτοῦ, ποιητὴς
[187]   ὅτι κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις,  ὥσπερ   ἴσως καὶ Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν,
[221]   δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι  ὥσπερ   καὶ ἐνθάδε, βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ
[181]   πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζειν τὸ τοιοῦτον,  ὥσπερ   καὶ τῶν ἐλευθέρων γυναικῶν προσαναγκάζομεν
[193]   ἔρως ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ,  ὥσπερ   λέγω, ἓν ἦμεν, νυνὶ δὲ
[178]   τὸν λόγον. πρῶτον μὲν γάρ,  ὥσπερ   λέγω, ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε
[186]   τέχνην. τε οὖν ἰατρική,  ὥσπερ   λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ θεοῦ
[193]   διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες  ὥσπερ   λίσπαι. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ᾽
[222]   καὶ μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν  ὥσπερ   νήπιον παθόντα γνῶναι. (Εἰπόντος δὴ
[189]   γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ  ὥσπερ   νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ,
[195]   ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη,  ὥσπερ   νῦν, ἐξ οὗ Ἔρως τῶν
[190]   εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν  ὥσπερ   νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη· καὶ ὁπότε
[189]   θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ  ὥσπερ   νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ
[177]   καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην ξυγγράφειν,  ὥσπερ   βέλτιστος Πρόδικος· καὶ τοῦτο
[216]   τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται,  ὥσπερ   γεγλυμμένος σειληνός· ἔνδοθεν δὲ
[214]   οὔτε τι ᾄδομεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς  ὥσπερ   οἱ διψῶντες πιόμεθα; τὸν οὖν
[193]   αὖθις διασχισθησόμεθα, καὶ περίιμεν ἔχοντες  ὥσπερ   οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφὴν
[190]   καὶ ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν,  ὥσπερ   οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν
[190]   τέμνοντες (καὶ μέλλοντες ταριχεύειν,  ὥσπερ   οἱ τὰ ὠὰ ταῖς θριξίν·
[190]   εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα,  ὥσπερ   οἱ τὰ ὠὰ τέμνοντες (καὶ
[208]   ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (καὶ ἥ,  ὥσπερ   οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὖ ἴσθι,
[191]   εἰς ἀλλήλους ἀλλ᾽ εἰς γῆν,  ὥσπερ   οἱ τέττιγες. μετέθηκέ τε οὖν
[210]   καλὸν μηκέτι τῷ παρ᾽ ἑνί,  ὥσπερ   οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος
[175]   ἂν εἴη, καὶ ἀμφισβητήσιμος,  ὥσπερ   ὄναρ οὖσα, δὲ σὴ
[193]   Ἔρωτος, ἀλλοῖος σός.  ὥσπερ   οὖν ἐδεήθην σου, μὴ κωμῳδήσῃς
[213]   πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῴην  ὥσπερ   σύ, ἀλλ᾽ ἀεί, ἔπειτα οὐκ
[201]   δύνωμαι. δεῖ δή, Ἀγάθων,  ὥσπερ   σὺ διηγήσω, διελθεῖν (αὐτὸν πρῶτον,
[190]   ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην,  ὥσπερ   τὰ σύσπαστα βαλάντια, ἓν στόμα
[175]   ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων,  ὥσπερ   τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ
[208]   παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι  ὥσπερ   τὸ (θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ
[190]   γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον καὶ  ὥσπερ   τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005