Alphabétiquement     [«   »]
ἕπεται 2
ἐπεχείρησαν 1
ἐπῄνεσας 1
ἐπὶ 66
Ἐπὶ 2
ἐπιβάτης 1
ἐπιβουλεύουσα 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀλλ
64 γε
64 μοι
66 ἐπὶ
67 εἰπεῖν
69 ἐγὼ
73
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἐπὶ


Page
[195]   Ἔρωτα ὅτι ἁπαλός. οὐ γὰρ  ἐπὶ   γῆς βαίνει οὐδ᾽ ἐπὶ κρανίων,
[174]   μεταβάλλοντες, ὡς ἄρα καὶ ἀγαθῶν  ἐπὶ   δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί. Ὅμηρος
[184]   τούτῳ καὶ ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν·  ἐπὶ   δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ
[178]   ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην,  ἐπὶ   δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν· οὐ
[174]   τὸ ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος  ἐπὶ   δεῖπνον; κἀγώ, ἔφη, εἶπον ὅτι
[175]   καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσθαι  ἐπὶ   δεῖπνον καὶ τούσδε τοὺς (ἄλλους,
[174]   ἥκοιμι, κληθεὶς ὑπ᾽ ἐκείνου δεῦρ᾽  ἐπὶ   δεῖπνον. Καλῶς γ᾽ ἔφη, ποιῶν
[214]   πρὶν σὲ εἰσελθεῖν ἔδοξε χρῆναι  ἐπὶ   δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει λόγον
[222]   δεῖ δὲ ἐμὲ αὖ τὸν  ἐπὶ   δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν ὑπὸ
[214]   ἂν βούλῃ, καὶ τοῦτον τῷ  ἐπὶ   δεξιὰ καὶ οὕτω τοὺς ἄλλους.
[223]   καὶ πίνειν ἐκ φιάλης μεγάλης  ἐπὶ   δεξιά. τὸν οὖν Σωκράτη αὐτοῖς
[177]   ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος  ἐπὶ   δεξιὰ ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον,
[211]   ὥσπερ ἐπαναβαθμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἑνὸς  ἐπὶ   δύο καὶ ἀπὸ δυοῖν ἐπὶ
[190]   ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ  ἐπὶ   δυοῖν σκελοῖν· ἐὰν δ᾽ ἔτι
[210]   (τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι τῷ  ἐπὶ   ἑτέρῳ σώματι ἀδελφόν ἐστι, καὶ
[183]   καὶ ὅρκους ὀμνύντες, καὶ κοιμήσεις  ἐπὶ   θύραις, καὶ ἐθέλοντες δουλείας δουλεύειν
[203]   χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος,  ἐπὶ   θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος
[195]   γὰρ ἐπὶ γῆς βαίνει οὐδ᾽  ἐπὶ   κρανίων, ἐστιν οὐ πάνυ
[195]   οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽  ἐπὶ   μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ (δὴ καὶ
[192]   ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει ξυνὼν οὕτως  ἐπὶ   μεγάλης σπουδῆς· ἀλλ᾽ ἄλλο τι
[178]   δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν  ἐπὶ   μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ
[210]   κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος (τὸ  ἐπὶ   ὁτῳοῦν σώματι τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ
[186]   ὡς μέγας καὶ θαυμαστὸς καὶ  ἐπὶ   πᾶν θεὸς τείνει καὶ
[222]   ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, μᾶλλον δὲ  ἐπὶ   πᾶν ὅσον προσήκει σκοπεῖν τῷ
[211]   ἐπὶ δύο καὶ ἀπὸ δυοῖν  ἐπὶ   πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ
[210]   τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ  ἐπὶ   πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος· τοῦτο
[222]   ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας καὶ  ἐπὶ   πλεῖστον τείνοντας, μᾶλλον δὲ ἐπὶ
[213]   λέγω. ἀλλά μοι λέγετε αὐτόθεν,  ἐπὶ   ῥητοῖς εἰσίω μή; συμπίεσθε
[195]   τὴν ἁπλότητα ἀποφαίνειν, ὅτι οὐκ  ἐπὶ   σκληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλθακοῦ.
[206]   ἔφην ἐγώ, Διοτίμα, ἐθαύμαζον  ἐπὶ   σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ
[174]   ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον φαῦλος ὢν  ἐπὶ   σοφοῦ ἀνδρὸς ἰέναι θοίνην ἄκλητος.
[220]   ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ ἐκεῖ ποτε  ἐπὶ   στρατείας, ἄξιον ἀκοῦσαι. ξυννοήσας γὰρ
[219]   ἀναγκασθεῖμεν ἀποληφθέντες που, οἷα δὴ  ἐπὶ   στρατείας, ~(ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ
[215]   οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται  ἐπὶ   τὰ γελοιότερα, ἔσται δ᾽
[214]   Σωκράτη, τί ἐν νῷ ἔχεις;  ἐπὶ   τὰ γελοιότερά με ἐπαινέσαι;
[191]   τῆς συνουσίας καὶ διαπαύοιντο καὶ  ἐπὶ   τὰ ἔργα τρέποιντο καὶ τοῦ
[211]   γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρθῶς  ἐπὶ   (τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι ὑπ᾽
[211]   καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν σωμάτων  ἐπὶ   τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ ἀπὸ
[211]   καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων  ἐπὶ   τὰ καλὰ μαθήματα, καὶ ἀπὸ
[210]   ἄρχεσθαι μὲν νέον ὄντα ἰέναι  ἐπὶ   τὰ καλὰ σώματα, καὶ πρῶτον
[186]   ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν  ἐπὶ   ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς
[210]   εἶναι. μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα  ἐπὶ   τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν, ἵνα ἴδῃ
[212]   τινὰς τῶν ἀκολούθων, καὶ ἐπιστῆναι  ἐπὶ   τὰς θύρας (ἐστεφανωμένον αὐτὸν κιττοῦ
[223]   ἐξαίφνης δὲ κωμαστὰς ἥκειν παμπόλλους  ἐπὶ   τὰς θύρας, καὶ ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις
[222]   ὡς ἐν παρέργῳ δὴ λέγων  ἐπὶ   τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς οὐ
[198]   ὁμοίως μὲν θαυμαστά· τὸ δὲ  ἐπὶ   τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν ὀνομάτων
[217]   Σωκράτης. ἡγούμενος δὲ αὐτὸν ἐσπουδακέναι  ἐπὶ   τῇ ἐμῇ ὥρᾳ ἕρμαιον ἡγησάμην
[212]   ἐγενόμην ἀφικέσθαι, νῦν δὲ ἥκω  ἐπὶ   τῇ κεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας,
[214]   ποιοῦμεν; (οὕτως οὔτε τι λέγομεν  ἐπὶ   τῇ κύλικι οὔτε τι ᾄδομεν,
[174]   τὸ πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι  ἐπὶ   τῇ οἰκίᾳ (τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην
[222]   ταῦτα τοῦ Ἀλκιβιάδου γέλωτα γενέσθαι  ἐπὶ   τῇ παρρησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει
[217]   οὗτος ᾔδει· ἐφρόνουν γὰρ δὴ  ἐπὶ   τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον. ταῦτα
[190]   καὶ συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα  ἐπὶ   τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην, ὥσπερ
[174]   ἄκλητον ἐποίησεν ἐλθόντα τὸν Μενέλεων  ἐπὶ   τὴν θοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ
[174]   ἐπὶ τὴν θοίνην, χείρω ὄντα  ἐπὶ   τὴν τοῦ ἀμείνονος. ταῦτ᾽ ἀκούσας
[212]   καὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντα  ἐπὶ   τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάς, καὶ
[181]   πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου· ὅθεν δὴ  ἐπὶ   τὸ ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐκ
[210]   φαῦλος καὶ σμικρολόγος, ἀλλ᾽  ἐπὶ   τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος τοῦ
[184]   Ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ  ἐπὶ   τοῖς ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν ἐθέλοντας
[198]   δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ  ἐπὶ   τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτόν
[185]   ἀναγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας ὁρμήσας  ἐπὶ   τὸν λόγον καλῶς οὐχ ~(ἱκανῶς
[194]   σὴν ἀνδρείαν καὶ μεγαλοφροσύνην ἀναβαίνοντος  ἐπὶ   τὸν ὀκρίβαντα μετὰ τῶν ὑποκριτῶν,
[210]   γάρ, ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα  ἐπὶ   τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν
[184]   ἐραστῇ χαρίσασθαι, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ.  ἐπὶ   τούτῳ καὶ ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν·
[186]   ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ  ἐπὶ   τῷ νοσώδει. ἔστι δή, ὥσπερ
[186]   ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν  ἐπὶ   τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005