Alphabétiquement     [«   »]
Γαῖ 1
γαλήνην 1
γάμους 1
γάρ 44
γὰρ 186
γαργαλισμῶν 1
γαστέρα 3
Fréquences     [«    »]
42 αὖ
43 διὰ
41 νῦν
44 γάρ
46 ὑπὸ
47 αὐτὸν
48 Σωκράτη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

γάρ


Page
[214]   πᾶν ἔλεγεν; οὗτος  γάρ,   ἐάν τινα ἐγὼ ἐπαινέσω τούτου
[182]   ~(ὅσον δυνάμεθα μὴ ἐρᾶν. οὗτοι  γάρ   εἰσιν οἱ καὶ τὸ ὄνειδος
[188]   φυλακτέον ἑκάτερον τὸν ἔρωτα· ἔνεστον  ~(γάρ.   Ἐπεὶ καὶ τῶν ὡρῶν
[219]   εἶναι, ἄνδρες δικασταί· δικασταὶ  γάρ   ἐστε τῆς Σωκράτους ὑπερηφανίας. εὖ
[180]   θειότερον γὰρ ἐραστὴς παιδικῶν· ἔνθεος  γάρ   ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν
[192]   ἐκ δυοῖν εἷς γενέσθαι. τοῦτο  γάρ   ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι
[180]   ἂν εἶχε· νῦν δὲ οὐ  γάρ   ἐστιν εἷς· μὴ ὄντος δὲ
[205]   ἀποκρίνασθαι, ὅτι εὐδαίμων ἔσται. ~(Κτήσει  γάρ,   ἔφη, ἀγαθῶν οἱ εὐδαίμονες εὐδαίμονες,
[210]   ἂν οἷός τε ᾖς. δεῖ  γάρ,   ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ
[206]   δ᾽ ἥ, σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν  γάρ,   ἔφη, Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι
[198]   ᾠχόμην, εἴ πῃ εἶχον. καὶ  γάρ   με Γοργίου λόγος ἀνεμίμνῃσκεν,
[185]   ξυμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ παυσαμένου, διδάσκουσι  γάρ   με ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οἱ
[216]   ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχοιμι· ἀναγκάζει  γάρ   με ὁμολογεῖν ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς
[175]   τὴν παρὰ σοὶ κατάκλισιν· οἶμαι  γάρ   με παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ
[219]   οὐδενὸς ἄλλου περιῇα. ταῦτά τε  γάρ   μοι ἅπαντα προὐγεγόνει, καὶ μετὰ
[213]   εἰπεῖν· Εἶεν δή, ἄνδρες· δοκεῖτε  γάρ   μοι νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν,
[193]   ἔφη φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον· καὶ  γάρ   μοι λόγος ἡδέως ἐρρήθη.
[202]   καὶ ἥ, Ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε  γάρ   μοι, οὐ πάντας θεοὺς φῂς
[194]   με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοκοῦσι  γάρ   μοι πάντες οἱ πρόσθεν εἰρηκότες
[217]   καὶ τί δεῖ λέγειν; οὐδὲν  γάρ   μοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ
[177]   ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ  γάρ   μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον
[174]   καὶ ἐγὼ πειράσομαι διηγήσασθαι. Ἔφη  γάρ   οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε
[204]   οὐδ᾽ ἐπιθυμεῖ σοφὸς γενέσθαι· ἔστι  γάρ·   οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος σοφός,
[200]   Ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων. Οὐ  γάρ   που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων
[217]   ἔχεως πάθος κἀμὲ ἔχει. φασὶ  γάρ   πού τινα τοῦτο παθόντα οὐκ
[202]   τούτων ὧν ἐνδεής ἐστιν. Ὡμολόγηκα  γάρ.   Πῶς ἂν οὖν θεὸς εἴη
[201]   βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι  γάρ   σε οὑτωσί πως εἰπεῖν, ὅτι
[214]   τι ἂν σὺ κελεύῃς. δεῖ  γάρ   σοι πείθεσθαι· ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ
[201]   ξένη ἀνακρίνουσα διῄει. σχεδὸν  γάρ   τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν
[215]   ἄλλοθεν λέγω, μηδὲν θαυμάσῃς· οὐ  γάρ   τι ῥᾴδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν
[175]   Μηδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐᾶτε αὐτόν. ἔθος  γάρ   τι τοῦτ᾽ ἔχει· ἐνίοτε ἀποστὰς
[221]   οὗτος καὶ ἑταῖρος· σχεδὸν  γάρ   τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν
[184]   αἰσχύνην φέρει καὶ μή. εἰ  γάρ   τις ~(ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου
[196]   ποίησιν τὴν κατὰ μουσικήν·  γάρ   τις μὴ ἔχει
[172]   ἐρωτικῶν λόγων τίνες ἦσαν· ἄλλος  γάρ   τίς μοι διηγεῖτο ἀκηκοὼς Φοίνικος
[205]   ποίησίς ἐστί τι πολύ·  γάρ   τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος
[212]   Ἀγάθωνα, ἐφ᾽ ᾧσπερ ἤλθομεν; ἐγὼ  γάρ   τοι, φάναι, χθὲς μὲν οὐχ
[201]   οὐχ οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἶπον  γάρ,   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς
[187]   οὐ καλῶς λέγει. τὸ ἓν  γάρ   φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμφέρεσθαι,
[200]   ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἕνεκα λέγω· τούτοις  γάρ,   Ἀγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν
[217]   εἰ ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόμην  γάρ,   ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ
[206]   ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστιν  γάρ,   Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ
[198]   οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πρᾶγμα. προυρρήθη  γάρ,   ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν
[178]   ἑκάστου τὸν λόγον. πρῶτον μὲν  γάρ,   ὥσπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005