Alphabétiquement     [«   »]
μέμφηται 1
μέμφομαι 1
μέμψῃ 1
μὲν 168
μέν 18
μένει 2
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
154 ἂν
163 τε
161 τῶν
168 μὲν
186 γὰρ
186 τὸ
198 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

μὲν


Page
[186]   ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς  μὲν   ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος καὶ
[186]   ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς  μὲν   ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων,
[205]   εἰ μὴ εἴ τις τὸ  μὲν   ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ,
[181]   ἂν τύχωσι τοῦτο πράττειν, ὁμοίως  μὲν   ἀγαθόν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστι
[210]   ἔμπροσθεν πάντες πόνοι ἦσαν, πρῶτον  μὲν   ~(ἀεὶ ὂν καὶ οὔτε γιγνόμενον
[182]   αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως οὗ  μὲν   αἰσχρὸν ἐτέθη (χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, κακίᾳ
[206]   φύσις. τίκτειν δὲ ἐν  μὲν   αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ
[217]   δειπνήσας ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε  μὲν   αἰσχυνόμενος ἀφῆκα αὐτόν· αὖθις δ᾽
[194]   καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως  μὲν   ἀκούω Σωκράτους διαλεγομένου, ἀναγκαῖον δέ
[223]   Σωκράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι· καὶ τὰ  μὲν   ἄλλα (Ἀριστόδημος οὐκ ἔφη
[198]   παντοδαπὸν λόγον ῥηθέντα; καὶ τὰ  μὲν   ἄλλα οὐχ ὁμοίως μὲν θαυμαστά·
[190]   τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. καὶ τὰς  μὲν   ἄλλας ῥυτίδας ~(τὰς πολλὰς ἐξελέαινε
[205]   δολερὸς ἔρως παντί· ἀλλ᾽ οἱ  μὲν   ἄλλῃ τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπ᾽ αὐτόν,
[223]   ᾀδόντων, ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν τοὺς  μὲν   ἄλλους καθεύδοντας καὶ οἰχομένους, Ἀγάθωνα
[221]   ἐπαινέσαι καὶ θαυμάσια· ἀλλὰ τῶν  μὲν   ἄλλων ἐπιτηδευμάτων τάχ᾽ ἄν τις
[216]   ἐνδεὴς ὢν αὐτὸς ἔτι ἐμαυτοῦ  μὲν   ἀμελῶ, τὰ δ᾽ Ἀθηναίων πράττω.
[197]   δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ  μὲν   ἂν θεὸς οὗτος διδάσκαλος
[191]   τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως  μὲν   ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια
[213]   μή μοι μέμφηται ὅτι σὲ  μὲν   ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν
[185]   σοφοί, ἔφη Ἀριστόδημος δεῖν  μὲν   Ἀριστοφάνη λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ
[190]   γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ  μὲν   ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν
[176]   τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν  μὲν   ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾷν,
[182]   κακίᾳ τῶν θεμένων κεῖται, τῶν  μὲν   ἀρχόντων πλεονεξίᾳ, τῶν δὲ ἀρχομένων
[190]   διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα  μὲν   ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι
[214]   κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον πρῶτον  μὲν   αὐτὸν ἐκπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωκράτει
[212]   τὸν λόγον, Φαῖδρε, εἰ  μὲν   βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα
[176]   δυνατώτατοι πίνειν νῦν ἀπειρήκατε· ἡμεῖς  μὲν   γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι. Σωκράτη δ᾽
[189]   τι μὴ γελοῖα εἴπω (τοῦτο  μὲν   γὰρ ἂν κέρδος εἴη καὶ
[207]   καὶ ἄλλο πᾶν ποιοῦντα; τοὺς  μὲν   γὰρ ἀνθρώπους, ἔφη, οἴοιτ᾽ ἄν
[190]   τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι (γενόμενοι. νῦν  μὲν   γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα
[204]   Σώκρατες, πειράσομαί σε διδάξαι. ἔστι  μὲν   γὰρ δὴ τοιοῦτος καὶ οὕτω
[186]   τέλος ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ. Τὸ  μὲν   γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα
[180]   οὕτως παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν Ἔρωτα. εἰ  μὲν   γὰρ εἷς ἦν Ἔρως,
[222]   ἀδύνατον, φάναι τὸν Σωκράτη. σὺ  μὲν   γὰρ ἐμὲ ἐπῄνεσας, δεῖ δὲ
[175]   καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι.  μὲν   γὰρ ἐμὴ φαύλη τις ἂν
[185]   Ἀλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα· ἐγὼ  μὲν   γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ
[174]   ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἷ  μὲν   γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα τῶν
[200]   ἐὰν μὴ ἐνδεὲς ᾖ. ἐμοὶ  μὲν   γὰρ θαυμαστῶς δοκεῖ, Ἀγάθων,
[194]   οὐχ οὗτοι ἡμεῖς ὦμεν· ἡμεῖς  μὲν   γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν καὶ
[182]   ἐν Λακεδαίμονι ποικίλος. ἐν Ἤλιδι  μὲν   γὰρ καὶ ἐν Βοιωτοῖς, καὶ
[193]   Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω· ἴσως  μὲν   (γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνουσιν
[174]   δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί. Ὅμηρος  μὲν   γὰρ κινδυνεύει οὐ μόνον διαφθεῖραι
[218]   τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ  μὲν   γὰρ οὐδέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ
[181]   ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον ἀπέβη· καλῶς  μὲν   γὰρ πραττόμενον καὶ ὀρθῶς καλὸν
[204]   καὶ τούτων γένεσις· πατρὸς  μὲν   γὰρ σοφοῦ ἐστί καὶ εὐπόρου,
[173]   καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε· ἐν  μὲν   γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος
[189]   ἥπερ νῦν, ἀλλ᾽ ἀλλοία. πρῶτον  μὲν   γὰρ τρία ἦν τὰ γένη
[198]   ὡς ἔδει ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ  μὲν   γὰρ ὑπ᾽ ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν
[178]   ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. πρῶτον  μὲν   γάρ, ὥσπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον
[207]   αὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ, ἀλλὰ τὰ  μὲν   γίγνεται, τὰ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ
[208]   αἱ ἐπιστῆμαι ~(μὴ ὅτι αἱ  μὲν   γίγνονται, αἱ δὲ ἀπόλλυνται ἡμῖν,
[176]   τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο  μὲν   δέδοκται, πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος
[175]   ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς  μὲν   δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ
[199]   τοῦ λόγου, λέγων ὅτι πρῶτον  μὲν   δέοι αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς
[196]   μαλακωτάτων, ἁπαλώτατον ἀνάγκη ~(εἶναι. νεώτατος  μὲν   δή ἐστι καὶ ἁπαλώτατος, πρὸς
[219]   περὶ τῶν ἄλλων ἄριστον. ἐγὼ  μὲν   δὴ ταῦτα ἀκούσας τε καὶ
[220]   ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ ταῦτα  μὲν   δὴ ταῦτα· οἷον δ᾽ αὖ
[197]   οὔτ᾽ ἂν ἄλλον διδάξειεν. καὶ  ~(μὲν   δὴ τήν γε τῶν ζῴων
[216]   τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ὑπὸ  μὲν   δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ ἐγὼ
[212]   τε καὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη  μὲν   Διοτίμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ· πεπεισμένος
[184]   διαφεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς  μὲν   διώκειν παρακελεύεται, τοῖς δὲ φεύγειν,
[184]   ἂν ὑπουργεῖν ὑπουργῶν> καὶ  μὲν   δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν
[191]   ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα  μὲν   εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεννῷεν
[194]   Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον  μὲν   εἰπεῖν ὡς χρή με εἰπεῖν,
[213]   καὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων  μὲν   εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι· νῦν (δέ
[200]   Ἀγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν  μὲν   ἕκαστα τούτων ἐν τῷ παρόντι
[193]   εὐσεβεῖν περὶ (θεούς, ἵνα τὰ  μὲν   ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν
[197]   οὗτός ἐστιν ποιῶν εἰρήνην  μὲν   ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην
[220]   γ᾽ ἦν, χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι ἅμα  μὲν   ἐν τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα
[212]   δὲ ταῦτα τοῦ Σωκράτους τοὺς  μὲν   ἐπαινεῖν, τὸν δὲ Ἀριστοφάνη λέγειν
[178]   δὲ τὴν γένεσιν λέγει πρώτιστον  μὲν   Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων. (Ἡσιόδῳ
[180]   οὖν πειράσομαι τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον  μὲν   Ἔρωτα φράσαι ὃν δεῖ ἐπαινεῖν,
[198]   ἐροῖ, ἐγὼ δ᾽ ἀπορήσοιμι; Τὸ  μὲν   ἕτερον, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς
[175]   παρ᾽ Ἐρυξίμαχον κατακλίνου. Καὶ  μὲν   ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα ἵνα
[215]   καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων εὖ  μὲν   ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον δ᾽ οὐδὲν
[216]   αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. (καὶ πολλάκις  μὲν   ἡδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ
[187]   ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν  μὲν   ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ
[189]   ἠφάνισται· ἀνδρόγυνον γὰρ ἓν τότε  μὲν   ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα
[219]   οἴεσθέ με διάνοιαν ἔχειν, ἡγούμενον  μὲν   ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου
[177]   βέλτιστος Πρόδικος· καὶ τοῦτο  μὲν   ἧττον καὶ θαυμαστόν, ἀλλ᾽ ἔγωγε
[198]   τὰ μὲν ἄλλα οὐχ ὁμοίως  μὲν   θαυμαστά· τὸ δὲ ἐπὶ τελευτῆς
[178]   ἀνθρώποις τε καὶ θεοῖς, πολλαχῇ  μὲν   καὶ ἄλλῃ, οὐχ ἥκιστα δὲ
[177]   σκέψασθαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστάς, Ἡρακλέους  μὲν   καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην ξυγγράφειν,
[175]   Σώκρατες, Ἀγάθων. καὶ ταῦτα  μὲν   καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα ἐγώ
[211]   δὲ τὸ αἰσχρόν. οὐδ᾽ ἔνθα  μὲν   καλόν, ἔνθα δὲ αἰσχρόν, ὡς
[211]   οὔτε φθίνον, ἔπειτα οὐ τῇ  μὲν   καλόν, τῇ δ᾽ αἰσχρόν, οὐδὲ
[206]   τῇ γενέσει. διὰ ταῦτα ὅταν  μὲν   καλῷ προσπελάζῃ τὸ κυοῦν, ἵλεών
[223]   σφόδρα ἑπομένους νυστάζειν· καὶ πρότερον  μὲν   καταδαρθεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ἤδη δὲ
[197]   κήδει. (οὗτος δὲ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος  μὲν   κενοῖ, οἰκειότητος δὲ πληροῖ, τὰς
[205]   καὶ περὶ τὸν ἔρωτα· τὸ  μὲν   κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα τῶν
[187]   αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς  μὲν   κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὡς
[214]   Ἐρυξίμαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς  μὲν   λέγεις, μεθύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ
[196]   Ἔρωτος μετὰ ταῦτα λεκτέον· τὸ  μὲν   μέγιστον ὅτι Ἔρως οὔτ᾽ ἀδικεῖ
[221]   λέγω ἀπεικάζοι τις αὐτόν, ἀνθρώπων  μὲν   μηδενί, τοῖς δὲ σειληνοῖς καὶ
[210]   ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι  μὲν   νέον ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ
[195]   δὲ κάλλιστος ὢν τοιόσδε. πρῶτον  μὲν   νεώτατος θεῶν, Φαῖδρε. μέγα
[222]   καὶ ἐντὸς αὐτῶν γιγνόμενος πρῶτον  μὲν   νοῦν ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει
[188]   δὲ πᾶσαν δύναμιν ἔχει ξυλλήβδην  μὲν   πᾶς Ἔρως, δὲ
[211]   ἔνθα δὲ αἰσχρόν, ὡς τισὶ  μὲν   ὂν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν·
[183]   φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, (τῶν  μὲν   ὀνειδιζόντων κολακείας καὶ ἀνελευθερίας, τῶν
[221]   τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι· πρῶτον  μὲν   ὅσον περιῆν (Λάχητος τῷ ἔμφρων
[216]   αἰσχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν  μὲν   οὐ δυναμένῳ ὡς οὐ δεῖ
[181]   δὲ τῆς Οὐρανίας πρῶτον  μὲν   οὐ μετεχούσης θήλεος ἀλλ᾽ ἄρρενος
[178]   ~(ἐκέλευον ἅπερ Σωκράτης. πάντων  μὲν   οὖν ἕκαστος εἶπεν, οὔτε
[181]   τε πέρι καὶ σώματος. οἱ  μὲν   οὖν ἀγαθοὶ τὸν νόμον τοῦτον
[223]   παρ᾽ ἑαυτῷ τουτονὶ κατακεῖσθαι. (Τὸν  μὲν   οὖν Ἀγάθωνα ὡς κατακεισόμενον παρὰ
[214]   δύναιτο κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ  μὲν   οὖν ἄλλοι πάντες ἡμεῖς εἰρήκαμεν·
[221]   τοὺς προτροπάδην (φεύγοντας διώκουσιν. πολλὰ  μὲν   οὖν ἄν τις καὶ ἄλλα
[180]   καλεῖσθαι, τὸν δὲ Οὐράνιον. ἐπαινεῖν  μὲν   οὖν δεῖ πάντας θεούς,
[217]   ἄλλος καθηῦδεν (ἡμεῖς. μέχρι  μὲν   οὖν δὴ δεῦρο τοῦ λόγου
[196]   πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη· περὶ  μὲν   οὖν δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης καὶ
[208]   τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν. οἱ  μὲν   οὖν ἐγκύμονες, ἔφη, κατὰ τὰ
[223]   ἀναγκάζεσθαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν  μὲν   οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον
[183]   καλόν, αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν. αἰσχρῶς  μὲν   οὖν ἐστὶ πονηρῷ τε καὶ
[195]   Ἔρως τῶν θεῶν βασιλεύει. νέος  μὲν   οὖν ἐστί, πρὸς δὲ τῷ
[199]   ἐστὶν οὐδενὸς τινός; Πάνυ  μὲν   οὖν ἔστιν. ~(Τοῦτο μὲν τοίνυν,
[210]   οἷός τ᾽ ἂν εἴης. ἐρῶ  μὲν   οὖν, ἔφη, ἐγὼ καὶ προθυμίας
[206]   Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. τί δὴ οὖν
[215]   οὕτως ἐπιχειρήσω, δι᾽ εἰκόνων. οὗτος  μὲν   οὖν ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ
[192]   ἀεὶ τὸ συγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν  μὲν   οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ
[188]   τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς. ἴσως  μὲν   (οὖν καὶ ἐγὼ τὸν Ἔρωτα
[202]   καὶ τῶν εἰδότων; Ξυμπάντων  μὲν   οὖν. καὶ γελάσασα· Καὶ
[196]   καὶ ἵζει καὶ μένει. Περὶ  μὲν   οὖν κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ
[176]   τίνα τρόπον ῥᾷστα πιόμεθα; ἐγὼ  μὲν   οὖν λέγω ὑμῖν ὅτι τῷ
[220]   μεθύοντα οὐδεὶςπώποτε ἑώρακεν ἀνθρώπων. τούτου  μὲν   οὖν μοι δοκεῖ καὶ αὐτίκα
[186]   ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος  μὲν   οὖν ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ
[192]   μετ᾽ ἀλλήλων καταζῇν ἀγάμοις. πάντως  μὲν   οὖν τοιοῦτος παιδεραστής τε
[183]   νόμος φησὶν ἐνθάδε· ταύτῃ  μὲν   οὖν οἰηθείη ἄν τις πάγκαλον
[180]   ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη. μιᾶς  μὲν   οὖν οὔσης εἷς ἂν ἦν
[214]   μᾶλλον μή ποτε μεθυσθῇ. τὸν  μὲν   οὖν Σωκράτη ἐγχέαντος τοῦ παιδὸς
[209]   τοὺς ἀνθρωπίνους οὐδενός πω. Ταῦτα  μὲν   οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως,
[201]   ἐχέτω ὡς σὺ λέγεις. Οὐ  μὲν   οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι,
[181]   καλῶς προτρέπων ἐρᾷν.  μὲν   οὖν τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης ὡς
[215]   τῷ σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι  μὲν   οὖν τό γε εἶδος ὅμοιος
[219]   κοινὴ καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον  μὲν   οὖν τοῖς πόνοις οὐ μόνον
[191]   τὸ αὑτοῦ ἕκαστος ξύμβολον. ὅσοι  μὲν   οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ
[204]   οὐ σοφῆς καὶ ἀπόρου·  μὲν   οὖν φύσις τοῦ δαίμονος,
[181]   ἐρῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον  μὲν   οὐχ ἧττον γυναικῶν παίδων,
[212]   ἐγὼ γάρ τοι, φάναι, χθὲς  μὲν   οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀφικέσθαι,
[174]   μέ τι ἀπολογήσει; ὡς ἐγὼ  μὲν   οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος (ἥκειν, ἀλλ᾽
[197]   Φαῖδρε, τῷ θεῷ ἀνακείσθω, τὰ  μὲν   παιδιᾶς, τὰ δὲ σπουδῆς μετρίας,
[219]   ἔτι πόρρω. κἀγὼ ἀκούσας· Τὰ  μὲν   παρ᾽ ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτά ἐστιν,
[203]   ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. πρῶτον  μὲν   πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ
[177]   ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ οὖν τοιούτων  μὲν   πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασθαι, Ἔρωτα
[203]   ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ  μὲν   περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος
[207]   (πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα, πρῶτον  μὲν   περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα
[197]   ἐν θυσίαις γιγνόμενος ἡγεμών· πρᾳότητα  μὲν   πορίζων, ἀγριότητα δ᾽ ἐξορίζων· φιλόδωρος
[183]   αὑτὸ οὔτε αἰσχρόν, ἀλλὰ καλῶς  μὲν   πραττόμενον καλόν, αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν.
[188]   ἐστιν ἀμφοτέρων τούτων, καὶ ἐπειδὰν  μὲν   πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ
[222]   (Ἀγάθωνα διαβάλλειν, οἰόμενος δεῖν ἐμὲ  μὲν   σοῦ ἐρᾷν καὶ μηδενὸς ἄλλου,
[214]   ἐγχεῖν καὶ ἅμα εἰπεῖν· Πρὸς  μὲν   Σωκράτη, ἄνδρες, τὸ σόφισμά
[182]   περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν  μὲν   ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι ῥᾴδιος,
[202]   ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν  μὲν   τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν
[180]   ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα  μὲν   ταύτην τὴν ἀρετὴν οἱ θεοὶ
[180]   ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἔρωτα τὸν  μὲν   τῇ ἑτέρᾳ συνεργὸν Πάνδημον ὀρθῶς
[203]   οὔτε ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ  μὲν   τῆς αὐτῆς ἡμέρας θάλλει τε
[200]   ἔστιν Ἔρως πρῶτον  μὲν   τινῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν
[184]   ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας πρῶτον  μὲν   τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται,
[211]   τοτὲ δὲ οὔ, οὐδὲ πρὸς  μὲν   τὸ καλόν, πρὸς δὲ τὸ
[200]   Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν. ~(Τοῦτο  μὲν   τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, φύλαξον
[220]   ἐν τούτοις ἐξῄει ἔχων ἱμάτιον  μὲν   τοιοῦτον οἷόνπερ καὶ πρότερον εἰώθει
[180]   καὶ ζῶσι καὶ τελευτήσασιν. (Φαῖδρον  μὲν   τοιοῦτόν τινα λόγον ἔφη εἰπεῖν,
[178]   δὴ τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ  μὲν   τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ
[177]   Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα  μὲν   τούτῳ ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι,
[198]   ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ τοῦτο  μὲν   ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων
[178]   οὔτε ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον  μὲν   Χάος φησὶ γενέσθαι, αὐτὰρ ἔπειτα
[184]   παιδικά, νόμον ἔχων ἑκάτερος,  μὲν   χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως
[184]   καὶ καλῶς βασανίζειν, καὶ τοῖς  μὲν   χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν. διὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005