Alphabétiquement     [«   »]
τεχνικὸς 1
τεχνῶν 1
τέως 2
τῇ 37
τῇδε 1
τηλικούτῳ 1
τήμερον 2
Fréquences     [«    »]
34 κατὰ
35 λέγειν
34 οὕτω
37 τῇ
38 τούτων
40 τούτου
41 νῦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τῇ


Page
[174]   δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ  (τῇ   Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν,
[201]   σὺ λέγεις. Οὐ μὲν οὖν  τῇ   ἀληθείᾳ, φάναι, φιλούμενε Ἀγάθων,
[212]   πείθειν ὅτι τούτου τοῦ κτήματος  τῇ   ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος
[215]   δι᾽ ὀργάνων ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους  τῇ   ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ
[212]   Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν  τῇ   αὐλῇ σφόδρα μεθύοντος καὶ μέγα
[198]   λόγον πέμψας αὐτόν με λίθον  τῇ   ἀφωνίᾳ ποιήσειε. καὶ ἐνενόησα τότε
[206]   καὶ Εἰλείθυια Καλλονή ἐστι  τῇ   γενέσει. διὰ ταῦτα ὅταν μὲν
[181]   τῆς ἑτέρας, καὶ μετεχούσης ἐν  τῇ   γενέσει καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος.
[207]   ἀθάνατος. δύναται δὲ ταύτῃ μόνον  τῇ   γενέσει, ὅτι ἀεὶ καταλείπει ἕτερον
[186]   πάντων ζῴων καὶ τοῖς ἐν  τῇ   γῇ φυομένοις καὶ ὡς ἔπος
[211]   ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν,  τῇ   δ᾽ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν,
[196]   „νόμοι„ δίκαια εἶναι. πρὸς δὲ  τῇ   δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης μετέχει. εἶναι
[217]   ἡγούμενος δὲ αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ  τῇ   ἐμῇ ὥρᾳ ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι
[192]   ἦμεν ὅλοι· τοῦ ὅλου οὖν  τῇ   ἐπιθυμίᾳ ~(καὶ διώξει ἔρως ὄνομα.
[180]   δὴ καὶ ἔρωτα τὸν μὲν  τῇ   ἑτέρᾳ συνεργὸν Πάνδημον ὀρθῶς καλεῖσθαι,
[217]   αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν  τῇ   ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ, ἐν ᾗπερ
[187]   δὲ μηδεμίαν ἐμποιήσῃ· ὥσπερ ἐν  τῇ   ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα ἔργον ταῖς
[185]   λέγειν, (ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν, ἐν  τῇ   κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν
[212]   ἀφικέσθαι, νῦν δὲ ἥκω ἐπὶ  τῇ   κεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα
[172]   πόρρωθεν ἐκάλεσε, καὶ παίζων ἅμα  τῇ   κλήσει· Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος
[214]   (οὕτως οὔτε τι λέγομεν ἐπὶ  τῇ   κύλικι οὔτε τι ᾄδομεν, ἀλλ᾽
[188]   περὶ θεούς· δὴ προστέτακται  τῇ   μαντικῇ ἐπισκοπεῖν τοὺς Ἔρωτας καὶ
[211]   αὐξανόμενον οὔτε φθίνον, ἔπειτα οὐ  τῇ   μὲν καλόν, τῇ δ᾽ αἰσχρόν,
[208]   ἐγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ  τῇ   μηχανῇ, Σώκρατες, ἔφη, θνητὸν
[174]   πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ  τῇ   οἰκίᾳ (τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν
[181]   ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ  τῇ   παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς (ὑπὸ τούτου
[222]   τοῦ Ἀλκιβιάδου γέλωτα γενέσθαι ἐπὶ  τῇ   παρρησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει ἔτι
[183]   τις πάγκαλον νομίζεσθαι ἐν τῇδε  τῇ   πόλει καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ
[181]   αὐτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν  τῇ   πράξει, ὡς ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον
[173]   Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, ὅτε  τῇ   πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τῇ
[191]   θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα ἐν  τῇ   συμπλοκῇ ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ
[173]   ἀνυπόδητος ἀεί· παρεγεγόνει δ᾽ ἐν  τῇ   συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς ὢν ἐν
[172]   ὅς, εἰπέ· σὺ αὐτὸς παρεγένου  τῇ   συνουσίᾳ ταύτῃ οὔ; κἀγὼ
[187]   καὶ ἐν μέν γε αὐτῇ  τῇ   συστάσει ἁρμονίας τε καὶ ῥυθμοῦ
[173]   τῇ πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων,  τῇ   ὑστεραίᾳ τὰ ἐπινίκια
[179]   μητρός· οὓς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο  τῇ   φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα, ὥστε
[217]   ᾔδει· ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὶ  τῇ   ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον. ταῦτα οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005