Alphabétiquement     [«   »]
ἐφέροντο 1
ἐφεστήκῃ 1
Ἔφη 1
ἔφη 91
ἔφην 13
ἔφησθα 1
Ἐφιάλτου 1
Fréquences     [«    »]
88 μὴ
89 τῷ
90
91 ἔφη
92 δ
95 οὐ
101 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἔφη


Page
[205]   ὅτι εὐδαίμων ἔσται. ~(Κτήσει γάρ,  ἔφη,   ἀγαθῶν οἱ εὐδαίμονες εὐδαίμονες, καὶ
[208]   καὶ ὑπεραποθνήσκειν. ἐπεὶ οἴει σύ,  ἔφη,   Ἄλκηστιν ὑπὲρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν ἄν,
[173]   φιλοσοφεῖν. καὶ ὅς· Μὴ σκῶπτ᾽  ἔφη,   ἀλλ᾽ εἰπέ μοι πότε ἐγένετο
[208]   ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ,  ἔφη,   ἀλλ᾽ οἶμαι ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου
[175]   Ἐρυξίμαχον κατακλίνου. Καὶ μὲν  ἔφη   ἀπονίζειν τὸν παῖδα ἵνα κατακέοιτο·
[173]   τε καὶ οἱ χορευταί. Πάνυ,  ἔφη,   ἄρα πάλαι, ὡς ἔοικεν. ἀλλὰ
[174]   καταλαμβάνειν τὴν θύραν, καί τι  ἔφη   αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἷ μὲν
[205]   καὶ αὐτός. Ἀλλὰ μὴ θαύμαζ᾽  ἔφη·   ἀφελόντες γὰρ ἄρα τοῦ ἔρωτός
[172]   διηγεῖτο ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου·  ἔφη   δὲ καὶ σὲ εἰδέναι. ἀλλὰ
[174]   ἀλλ᾽ ἴωμεν. Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς  ἔφη   διαλεχθέντας ἰέναι. τὸν οὖν Σωκράτη
[190]   (γενόμενοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούς,  ἔφη,   διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα
[203]   ἐστὶ καὶ μητρός; (Μακρότερον μέν,  ἔφη,   διηγήσασθαι· ὅμως δέ σοι ἐρῶ.
[210]   ἂν εἴης. ἐρῶ μὲν οὖν,  ἔφη,   ἐγὼ καὶ προθυμίας οὐδὲν ἀπολείψω·
[180]   (Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον  ἔφη   εἰπεῖν, μετὰ δὲ Φαῖδρον ἄλλους
[175]   καὶ μὴ ἀφήσεις; (καὶ ὃς  ἔφη   εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐᾶτε αὐτόν.
[189]   τῆς λυγγὸς πέπαυσαι. ~(Ἐκδεξάμενον οὖν  ἔφη   εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη ὅτι· Καὶ
[174]   ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; κἀγώ,  ἔφη,   εἶπον ὅτι Οὕτως ὅπως ἂν
[199]   μετὰ ταῦτα δὴ τὸν Σωκράτη  ἔφη   ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι. Καὶ μήν,
[176]   χθὲς βεβαπτισμένων. ἀκούσαντα οὖν αὐτῶν  ἔφη   Ἐρυξίμαχον τὸν Ἀκουμενοῦ· καλῶς,
[174]   σοῦ κεκλημένος. Σύν τε δύ᾽  ἔφη,   ἐρχομένω πρὸ τοῦ βουλευσόμεθα
[206]   ταῦτα μαθησόμενος. Ἀλλ᾽ ἐγώ σοι,  ἔφη,   ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος
[190]   ἐννοήσας λέγει ὅτι· Δοκῶ μοι,  ἔφη,   ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν
[201]   κακός; καὶ ἥ, Οὐκ εὐφημήσεις;  ἔφη·   οἴει, ὅτι ἂν μὴ
[204]   ὅτι· Γενέσθαι αὑτῷ. Ἀλλ᾽ ἐπιποθεῖ,  ἔφη,   ἀπόκρισις ἐρώτησιν τοιάνδε· τί
[211]   τοῦ βίου, φίλε Σώκρατες,  ἔφη   Μαντινικὴ ξένη, εἴπερ που
[208]   ταύτῃ τῇ μηχανῇ, Σώκρατες,  ἔφη,   θνητὸν ἀθανασίας μετέχει, καὶ σῶμα
[174]   ἂν σὺ κελεύῃς. Ἕπου τοίνυν,  ἔφη,   ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν
[174]   τοῦ ἀμείνονος. ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰπεῖν  ἔφη·   Ἴσως μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ
[209]   εὑρετικοὶ εἶναι· πολὺ δὲ μεγίστη,  ἔφη,   καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως
[172]   ἐπιστὰς περιέμεινα· καὶ ὅς· Ἀπολλόδωρε,  ἔφη,   καὶ μὴν καὶ ἔναγχός σε
[206]   αὑτοῖς ἐρῶσιν; Προσθετέον. Ἆρ᾽ οὖν,  ἔφη,   καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ
[199]   τύχῃ ἐπελθοῦσα. τὸν οὖν Φαῖδρον  ἔφη   καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν λέγειν,
[208]   ἐρῶσιν. οἱ μὲν οὖν ἐγκύμονες,  ἔφη,   κατὰ τὰ σώματα ὄντες πρὸς
[176]   δεῖπνον πρῶτα τρέπου. ~(Μετὰ ταῦτα,  ἔφη,   κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ δειπνήσαντος
[202]   ἔφην, λέγεις; καὶ ἥ, Ῥᾳδίως,  ἔφη.   λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας
[175]   οὐκ ἐθέλει εἰσιέναι. Ἄτοπόν γ᾽  ἔφη,   λέγεις· οὔκουν καλεῖς αὐτὸν καὶ
[205]   Καὶ λέγεται μέν γέ τις,  ἔφη,   λόγος, ὡς οἳ ἂν τὸ
[176]   τὸν πότον· τὸν οὖν Παυσανίαν  ἔφη   λόγου τοιούτου τινὸς κατάρχειν. Εἶεν,
[223]   μὲν ἄλλα (Ἀριστόδημος οὐκ  ἔφη   μεμνῆσθαι τῶν λόγων. οὔτε γὰρ
[212]   Φαῖδρέ τε καὶ οἱ ἄλλοι,  ἔφη   μὲν Διοτίμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ·
[202]   τί μήν; Ὥσπερ τὰ πρότερα,  ἔφη,   μεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί
[174]   πῶς οὐκ ἄγεις; καὶ ἐγώ,  ἔφη,   μεταστρεφόμενος οὐδαμοῦ ὁρῶ Σωκράτη ἑπόμενον·
[198]   ~(Εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀγάθωνος πάντας  ἔφη   Ἀριστόδημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας,
[185]   ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί,  ἔφη   Ἀριστόδημος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη
[223]   τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλλους τινὰς  ἔφη   Ἀριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας,
[206]   τοῦτο προσθετέον. Ἔστιν ἄρα συλλήβδην,  ἔφη,   ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν
[197]   τε καὶ ἀνθρώπων νόημα· οὗτος,  ἔφη,   παρ᾽ ἐμοῦ λόγος,
[209]   τὴν ~(ψυχήν— εἰσὶ γὰρ οὖν,  ἔφη,   οἳ ἐν ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν
[207]   ποιοῦντα; τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους,  ἔφη,   οἴοιτ᾽ ἄν τις ἐκ λογισμοῦ
[211]   μόνον καὶ συνεῖναι. τί δῆτα,  ἔφη,   οἰόμεθα, εἴ τῳ γένοιτο (αὐτὸ
[209]   τοιαῦτα ὄντα· εἰ δὲ βούλει,  ἔφη,   οἵους Λυκοῦργος παῖδας κατελίπετο ἐν
[179]   ἀρίστῳ φύσει. (καὶ ἀτεχνῶς,  ἔφη   Ὅμηρος, μένος ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν
[212]   ξυνόντος αὐτῷ; οὐκ ἐνθυμῇ,  ἔφη,   ὅτι ἐνταῦθα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται,
[206]   ἔφην. Τί δέ; οὐ προσθετέον,  ἔφη,   ὅτι καὶ εἶναι τὸ ἀγαθὸν
[202]   ὥς γ᾽ ἔοικεν. Ὁρᾷς οὖν,  ἔφη,   ὅτι καὶ σὺ ἔρωτα οὐ
[202]   ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἶσθ᾽  ἔφη,   ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστιν (ἄλογον
[173]   καθάπερ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν,  ἔφη,   οὐ διηγήσω μοι; πάντως δὲ
[206]   ἔχοντα. ἔστιν γάρ, Σώκρατες,  ἔφη,   οὐ τοῦ καλοῦ ἔρως,
[172]   ἅμα τῇ κλήσει· Φαληρεύς,  ἔφη,   οὗτος Ἀπολλόδωρος, οὐ περιμένεις; κἀγὼ
[175]   ποῦ ἂν εἴη. Οὐ σκέψῃ,  ἔφη,   παῖ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα, καὶ
[202]   θεὸς εἶναι; Τῶν μὴ εἰδότων,  ἔφη,   πάντων λέγεις, καὶ τῶν
[207]   περὶ τὰ ἐρωτικά. Εἰ τοίνυν,  ἔφη,   πιστεύεις ἐκείνου εἶναι φύσει τὸν
[174]   δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖπνον. Καλῶς γ᾽  ἔφη,   ποιῶν σύ· ἀλλὰ ποῦ ἔστιν
[223]   ὑπονυστάζειν τε· τὸ μέντοι κεφάλαιον,  ἔφη,   προσαναγκάζειν τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς
[218]   μοι δέδοκται; Τί μάλιστα,  ἔφη.   Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, ἦν δ᾽
[202]   ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἷς μέν,  ἔφη,   σύ, μία δ᾽ ἐγώ. κἀγὼ
[175]   ἵν᾽ ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα  ἔφη   σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ
[190]   ἐθέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ,  ἔφη,   τεμῶ δίχα, ὥστ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς
[206]   δ᾽ ἐγώ. Πάνυ μὲν οὖν,  ἔφη.   τί δὴ οὖν τῆς γεννήσεως;
[200]   ἄλλο τι ὁμολογοῖ ἄν; Συμφάναι  ἔφη   τὸν Ἀγάθωνα. εἰπεῖν δὴ τὸν
[210]   καλοῦ (τοιοῦδε. πειρῶ δέ μοι,  ἔφη,   τὸν νοῦν προσέχειν ὡς οἷόν
[210]   οἷός τε ᾖς. δεῖ γάρ,  ἔφη,   τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο
[219]   ἄριστον καὶ ἐμοὶ ἡγεῖ. Ἀλλ᾽  ἔφη,   τοῦτό γ᾽ εὖ λέγεις· ἐν
[204]   μήτε οἱ ἀμαθεῖς; (Δῆλον δή,  ἔφη,   τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί,
[202]   κακὸν εἶναι, ἀλλά τι μεταξύ,  ἔφη,   τούτοιν. Καὶ μήν, ἦν δ᾽
[194]   αἰσχρὸν ποιεῖν; (καὶ τὸν Φαῖδρον  ἔφη   ὑπολαβόντα εἰπεῖν φίλε Ἀγάθων,
[178]   πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ λέγω,  ἔφη   Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε ποθὲν λέγειν,
[175]   γὰρ ἔσχατον κατακείμενον μόνον· Δεῦρ᾽  ἔφη   φάναι, Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο,
[175]   χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ,  ἔφη   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς,
[193]   Σωκράτης λοιποί. Ἀλλὰ πείσομαί σοι,  ἔφη   φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον· καὶ γάρ
[176]   ἐκ τῆς προτεραίας. Ἀλλὰ μήν,  ἔφη   φάναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυρρινούσιον,
[211]   δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν; ἆρ᾽ οἴει,  ἔφη,   φαῦλον βίον ~(γίγνεσθαι ἐκεῖσε βλέποντος
[193]   μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι. οὗτος,  ἔφη,   Ἐρυξίμαχε, ἐμὸς λόγος
[208]   οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὖ ἴσθι,  ἔφη,   Σώκρατες· ἐπεί γε καὶ
[175]   πλέον τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς εἶ,  ἔφη,   Σώκρατες, Ἀγάθων. καὶ
[202]   γελάσασα· Καὶ πῶς ἄν,  ἔφη,   Σώκρατες, (ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς
[205]   εἶναι πάντων. Τί δὴ οὖν,  ἔφη,   Σώκρατες, οὐ πάντας ἐρᾶν
[206]   ἥ, σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν γάρ,  ἔφη,   Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ
[204]   ἀνθρώποις; (Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ᾽  ἔφη,   Σώκρατες, πειράσομαί σε διδάξαι.
[185]   ἑτέρας, τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι,  ἔφη,   ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα,
[204]   τὴν ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνασθαι. (Ἀλλ᾽  ἔφη,   ὥσπερ ἂν εἴ τις μεταβαλὼν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005