Alphabétiquement     [«   »]
ἐγρηγορόσι 1
ἐγχέαντος 1
ἐγχεῖν 1
ἐγὼ 69
Ἐγώ 1
Ἐγὼ 1
ἐγώ 31
Fréquences     [«    »]
67 εἰπεῖν
66 ἐπὶ
64 μοι
69 ἐγὼ
73
73 τῆς
75 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἐγὼ


Page
[178]   Ἀριστόδημος ἐμέμνητο οὔτ᾽ αὖ  ἐγὼ   ἐκεῖνος ἔλεγε πάντα·
[194]   Ἀγάθων, περὶ σοῦ τι  ἐγὼ   ἄγροικον δοξάζων· ἀλλ᾽ εὖ οἶδα
[208]   καὶ ἔρως ἕπεται. Καὶ  ἐγὼ   ἀκούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά τε
[178]   καλὰ ἔργα ἐξεργάζεσθαι. φημὶ τοίνυν  ἐγὼ   ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ τι
[177]   ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἄν που  ἐγὼ   ἀποφήσαιμι, ὃς οὐδέν φημι ἄλλο
[207]   ἐρωτικῶς διατίθεσθαι; ἔχεις λέγειν; καὶ  ἐγὼ   αὖ ἔλεγον ὅτι οὐκ εἰδείην·
[212]   μόνον Ἀγάθωνα, ἐφ᾽ ᾧσπερ ἤλθομεν;  ἐγὼ   γάρ τοι, φάναι, χθὲς μὲν
[215]   μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα.  ἐγὼ   γοῦν, ἄνδρες, εἰ μὴ
[198]   εἰπεῖν, ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ,  ἐγὼ   δ᾽ ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν ἕτερον,
[194]   διαλέγηται, ἄλλως τε καὶ καλῷ.  ἐγὼ   δὲ ἡδέως μὲν ἀκούω Σωκράτους
[212]   ἆρα καταγελάσεσθέ μου ὡς μεθύοντος;  ἐγὼ   δέ, κἂν ὑμεῖς ~(γελᾶτε, ὅμως
[218]   φαίνει ὀκνεῖν μνησθῆναι πρός με·  ἐγὼ   δὲ οὑτωσὶ ἔχω· πάνυ ἀνόητον
[185]   φθάνοις λέγων, φάναι τὸν Ἀριστοφάνη·  ἐγὼ   δὲ ταῦτα ποιήσω. Εἰπεῖν δὴ
[216]   ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν·  ἐγὼ   δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι. ξύνοιδα
[195]   ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει.  ἐγὼ   δὲ Φαίδρῳ πολλὰ ἄλλα ὁμολογῶν
[218]   συλλήπτορα οὐδένα κυριώτερον εἶναι σοῦ.  ἐγὼ   δὴ τοιούτῳ ἀνδρὶ πολὺ μᾶλλον
[216]   οὐδεὶς ὑμῶν (τοῦτον γιγνώσκει· ἀλλὰ  ἐγὼ   δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. ὁρᾶτε γὰρ
[204]   ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην ἔχον, οἵαν  ἐγὼ   διῆλθον. Καὶ ἐγὼ εἶπον· Εἶεν
[197]   δὲ σπουδῆς μετρίας, καθ᾽ ὅσον  ἐγὼ   δύναμαι, μετέχων. ~(Εἰπόντος δὲ τοῦ
[216]   ὡς ὅμοιός τ᾽ ἐστὶν οἷς  ἐγὼ   εἴκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν
[204]   ἔχον, οἵαν ἐγὼ διῆλθον. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Εἶεν δή, ξένη·
[204]   τῶν καλῶν τί ἐρᾷ; καὶ  ἐγὼ   εἶπον ὅτι· Γενέσθαι αὑτῷ. Ἀλλ᾽
[208]   ἂν τῆς ἀλογίας πέρι,  ἐγὼ   εἴρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς
[188]   τύχῃ ἔρωτος νῦν δὴ  ἐγὼ   ἔλεγον, τά τε θερμὰ καὶ
[215]   καὶ ἐφεξῆς καταριθμῆσαι. Σωκράτη δ᾽  ἐγὼ   ἐπαινεῖν, ἄνδρες, οὕτως ἐπιχειρήσω,
[214]   ἔλεγεν; οὗτος γάρ, ἐάν τινα  ἐγὼ   ἐπαινέσω τούτου παρόντος θεὸν
[216]   ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα· ἀλλ᾽  ἐγὼ   ἤδη ποτ᾽ εἶδον, καί μοι
[216]   μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ  ἐγὼ   καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν
[198]   Σωκράτη, οὐ μέλλω ἀπορεῖν καὶ  ἐγὼ   καὶ ἄλλος ὁστισοῦν, μέλλων λέξειν
[210]   εἴης. ἐρῶ μὲν οὖν, ἔφη,  ἐγὼ   καὶ προθυμίας οὐδὲν ἀπολείψω· πειρῶ
[221]   εἰ μὴ ἄρα εἰ οἷς  ἐγὼ   λέγω ἀπεικάζοι τις αὐτόν, ἀνθρώπων
[185]   ἐμῷ. ἐν δ᾽ ἂν  ἐγὼ   λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ
[185]   εἰπεῖν· Ἀλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα·  ἐγὼ   μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ
[198]   πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν.  ἐγὼ   μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἀβελτερίας ᾤμην
[219]   καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄριστον.  ἐγὼ   μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας τε
[176]   φάναι, τίνα τρόπον ῥᾷστα πιόμεθα;  ἐγὼ   μὲν οὖν λέγω ὑμῖν ὅτι
[174]   ἄγων μέ τι ἀπολογήσει; ὡς  ἐγὼ   μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος (ἥκειν,
[220]   ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. καὶ  ἐγὼ   μέν, Σώκρατες, καὶ τότε
[173]   καὶ οἴομαι ὑμᾶς ἀληθῆ οἴεσθαι·  ἐγὼ   μέντοι ὑμᾶς οὐκ οἴομαι ἀλλ᾽
[194]   καὶ ἐν παντὶ εἴης ὥσπερ  ἐγὼ   νῦν. Φαρμάττειν βούλει με,
[175]   ἕστηκεν. ἥξει δ᾽ αὐτίκα, ὡς  ἐγὼ   οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε, ἀλλ᾽
[177]   οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ ὧν  ἐγὼ   ὁρῶ. καίτοι οὐκ ἐξ ἴσου
[214]   μηδὲν λέγε πρὸς ταῦτα, ὡς  ἐγὼ   οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέσαιμι
[175]   τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ·  ἐγὼ   οὐδεπώποτε ἐποίησα· νῦν οὖν, νομίζοντες
[219]   ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ  ἐγὼ   οὐκ ἂν ᾤμην ποτ᾽ ἐντυχεῖν
[199]   σεμνῶς ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ  ἐγὼ   οὐκ ᾔδη τὸν τρόπον τοῦ
[218]   καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης.  ἐγὼ   οὖν δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου
[177]   μοι δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος.  ἐγὼ   οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα μὲν τούτῳ
[180]   πρότερον προρρηθῆναι (ὁπότερον δεῖ ἐπαινεῖν.  ἐγὼ   οὖν πειράσομαι τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον
[189]   ἂν τῷ ἀνθρωπείῳ γένει εἴη.  ἐγὼ   οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν
[174]   ἔφη· Ἴσως μέντοι κινδυνεύσω καὶ  ἐγὼ   οὐχ ὡς σὺ λέγεις,
[195]   ἔπειτα τὰς δόσεις. φημὶ οὖν  ἐγὼ   πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔρωτα,
[222]   οὖν πλέον αὐτῷ ἔσται, ἀλλ᾽  ἐγὼ   παρὰ σὲ ἐλθὼν κατακλινήσομαι. Πάνυ
[185]   λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν  ἐγὼ   παύσωμαι. καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον εἰπεῖν·
[186]   φασιν οἵδε οἱ ποιηταὶ καὶ  ἐγὼ   πείθομαι, συνέστησεν τὴν ἡμετέραν τέχνην.
[174]   ὑμῖν ὡς ἐκεῖνος διηγεῖτο καὶ  ἐγὼ   πειράσομαι διηγήσασθαι. Ἔφη γάρ οἱ
[176]   πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν  ἐγὼ   περὶ τοῦ μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι,
[221]   τε ἅμα καὶ Λάχης· καὶ  ἐγὼ   περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαί
[201]   διῄει. σχεδὸν γάρ τι καὶ  ἐγὼ   πρὸς αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα ἔλεγον
[204]   Οὐ πάνυ ἔφην ἔτι ἔχειν  ἐγὼ   πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν προχείρως
[172]   οὐκ ἐπιδεδήμηκεν; ἀφ᾽ οὗ δ᾽  ἐγὼ   Σωκράτει συνδιατρίβω καὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι
[222]   ταῦτ᾽ ἐστίν, ἄνδρες,  ἐγὼ   Σωκράτη ἐπαινῶ· καὶ αὖ
[196]   πρῶτον μέν, ἵν᾽ αὖ καὶ  ἐγὼ   τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω ὥσπερ
[213]   ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε, ὡς  ἐγὼ   τὴν τούτου μανίαν τε καὶ
[188]   θεοῖς. ἴσως μὲν (οὖν καὶ  ἐγὼ   τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ παραλείπω,
[201]   με τούτοις τοῖς λόγοις οἷσπερ  ἐγὼ   τοῦτον, ὡς οὔτε καλὸς εἴη
[200]   ἀλλ᾽ ὅταν τις λέγῃ ὅτι  ἐγὼ   ὑγιαίνων βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν, καὶ
[189]   ἀλλὰ μή με φύλαττε, ὡς  ἐγὼ   φοβοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι,
[213]   (ὥσπερ εἰώθεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι ὅπου  ἐγὼ   ᾤμην ἥκιστά σε ἔσεσθαι. καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005