Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτι 3
Οὐκοῦν 4
οὔκουν 2
οὖν 138
οὗπερ 1
οὔπω 2
Οὐρανίαν 1
Fréquences     [«    »]
133 ἐν
126
114 ὡς
138 οὖν
139
147 τοῦ
154 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

οὖν


Page
[218]   δῆτα, δ᾽ ὅς. Οἶσθα  οὖν   μοι δέδοκται; Τί μάλιστα,
[178]   ἅπερ Σωκράτης. πάντων μὲν  οὖν   ἕκαστος εἶπεν, οὔτε πάνυ
[181]   πέρι καὶ σώματος. οἱ μὲν  οὖν   ἀγαθοὶ τὸν νόμον τοῦτον αὐτοὶ
[222]   καὶ σὲ μηδεὶς διαβάλῃ. τὸν  οὖν   Ἀγάθωνα εἰπεῖν· Καὶ μήν,
[212]   καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν  οὖν   Ἀγάθωνα, Παῖδες, φάναι, (οὐ σκέψεσθε;
[175]   δὲ Σωκράτη οὐκ εἰσιέναι. τὸν  οὖν   Ἀγάθωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν
[175]   μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν  οὖν   Ἀγάθωνα, τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον κατακείμενον
[223]   ἑαυτῷ τουτονὶ κατακεῖσθαι. (Τὸν μὲν  οὖν   Ἀγάθωνα ὡς κατακεισόμενον παρὰ τῷ
[174]   ἀνδρὸς ἰέναι θοίνην ἄκλητος. ἆρ᾽  οὖν   ἄγων μέ τι ἀπολογήσει; ὡς
[195]   δ᾽ ἂν μαλακόν, οἰκίζεται. ἁπτόμενον  οὖν   ἀεὶ καὶ ποσὶν καὶ πάντῃ
[213]   ὡμολόγηται γὰρ ταῦθ᾽ ἡμῖν. ἄρχοντα  οὖν   αἱροῦμαι τῆς πόσεως, ἕως ἂν
[214]   ὥσπερ οἱ διψῶντες πιόμεθα; τὸν  οὖν   Ἀλκιβιάδην εἰπεῖν· Ἐρυξίμαχε, βέλτιστε
[214]   κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ μὲν  οὖν   ἄλλοι πάντες ἡμεῖς εἰρήκαμεν· σὺ
[202]   ἔρωτα οὐ θεὸν νομίζεις; Τί  οὖν   ἄν, ἔφην, εἴη Ἔρως;
[221]   προτροπάδην (φεύγοντας διώκουσιν. πολλὰ μὲν  οὖν   ἄν τις καὶ ἄλλα ἔχοι
[213]   μή; συμπίεσθε οὔ; πάντας  οὖν   ἀναθορυβῆσαι καὶ κελεύειν εἰσιέναι καὶ
[176]   ἂν ὡς ῤᾷστα πίνοιμεν· τὸν  οὖν   Ἀριστοφάνη εἰπεῖν. Τοῦτο μέντοι εὖ
[216]   τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν. δραπετεύω  οὖν   αὐτὸν καὶ φεύγω, καὶ ὅταν
[175]   δὲ οὐκ ἐᾶν. ἥκειν  οὖν   αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον ὡς
[212]   κελεύοντος ἄγειν παρ᾽ Ἀγάθωνα. ἄγειν  οὖν   αὐτὸν παρὰ σφᾶς τήν τε
[176]   εἰμι τῶν χθὲς βεβαπτισμένων. ἀκούσαντα  οὖν   αὐτῶν ἔφη Ἐρυξίμαχον τὸν Ἀκουμενοῦ·
[200]   φάναι, δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἆρ᾽  οὖν   βούλοιτ᾽ ἄν τις μέγας ὢν
[172]   ἄστυ οἴκοθεν ἀνιὼν Φαληρόθεν· τῶν  οὖν   γνωρίμων τις ὄπισθεν κατιδών με
[218]   λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. ἐγὼ  οὖν   δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ
[173]   εἶπον, οὐκ ἀμελετήτως ἔχω. εἰ  οὖν   δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασθαι, ταῦτα
[180]   τὸν δὲ Οὐράνιον. ἐπαινεῖν μὲν  οὖν   δεῖ πάντας θεούς, δ᾽
[207]   εἰδείην· δ᾽ εἶπεν, Διανοεῖ  οὖν   δεινός ποτε γενήσεσθαι τὰ ἐρωτικά,
[217]   καθηῦδεν (ἡμεῖς. μέχρι μὲν  οὖν   δὴ δεῦρο τοῦ λόγου καλῶς
[217]   τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον. ταῦτα  οὖν   διανοηθείς, πρὸ τοῦ οὐκ εἰωθὼς
[196]   ἂν ἀνδρειότατος εἴη· περὶ μὲν  οὖν   δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας
[195]   κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει. καλῷ  οὖν   δοκεῖ μοι τεκμηρίῳ τὴν ἁπλότητα
[196]   περὶ δὲ σοφίας λείπεται· ὅσον  οὖν   δυνατόν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. καὶ
[208]   γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν. οἱ μὲν  οὖν   ἐγκύμονες, ἔφη, κατὰ τὰ σώματα
[195]   ἐστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις. φημὶ  οὖν   ἐγὼ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων
[193]   τὴν φύσιν ἄρρενες· λέγω δὲ  οὖν   ἔγωγε καθ᾽ ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν
[193]   ἀλλοῖος σός. ὥσπερ  οὖν   ἐδεήθην σου, μὴ κωμῳδήσῃς αὐτόν,
[191]   ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ  οὖν   ἐκ τόσου (ὁ ἔρως ἔμφυτος
[180]   δεῖ πάντας θεούς, δ᾽  οὖν   ἑκάτερος εἴληχε πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα
[194]   ἑκάστου ὑμῶν τὸν λόγον· ἀποδοὺς  οὖν   ἑκάτερος τῷ θεῷ οὕτως ἤδη
[201]   ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν, ὃν  οὖν   ἐκείνη ἔλεγε λόγον, πειράσομαι ὑμῖν
[215]   Μαρσύου λέγω, τούτου διδάξαντος· τὰ  οὖν   ἐκείνου ἐάν τε ἀγαθὸς αὐλητὴς
[217]   εἴη, προσηνάγκασα αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο  οὖν   ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ,
[177]   δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ  οὖν   ἐπιθυμῶ ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον
[223]   πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν μὲν  οὖν   Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ
[221]   ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώρει  οὖν   ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός
[183]   αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν. αἰσχρῶς μὲν  οὖν   ἐστὶ πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς
[195]   τῶν θεῶν βασιλεύει. νέος μὲν  οὖν   ἐστί, πρὸς δὲ τῷ νέῳ
[193]   καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ Λακεδαιμονίων· φόβος  οὖν   ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν
[199]   οὐδενὸς τινός; Πάνυ μὲν  οὖν   ἔστιν. ~(Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἰπεῖν
[210]   τ᾽ ἂν εἴης. ἐρῶ μὲν  οὖν,   ἔφη, ἐγὼ καὶ προθυμίας οὐδὲν
[189]   καὶ τῆς λυγγὸς πέπαυσαι. ~(Ἐκδεξάμενον  οὖν   ἔφη εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη ὅτι·
[206]   ἀγαθὸν αὑτοῖς ἐρῶσιν; Προσθετέον. Ἆρ᾽  οὖν,   ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι,
[209]   κατὰ τὴν ~(ψυχήν— εἰσὶ γὰρ  οὖν,   ἔφη, οἳ ἐν ταῖς ψυχαῖς
[202]   Οὐδαμῶς, ὥς γ᾽ ἔοικεν. Ὁρᾷς  οὖν,   ἔφη, ὅτι καὶ σὺ ἔρωτα
[173]   ὡμολόγει καθάπερ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί  οὖν,   ἔφη, οὐ διηγήσω μοι; πάντως
[206]   ἦν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη. τί δὴ οὖν τῆς
[205]   κοινὸν εἶναι πάντων. Τί δὴ  οὖν,   ἔφη, Σώκρατες, οὐ πάντας
[204]   ἂν μὴ οἴηται ἐπιδεῖσθαι. Τίνες  οὖν,   ἔφην ἐγώ, Διοτίμα, οἱ
[190]   ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς.  οὖν   Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ
[206]   ἔμοιγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἆρ᾽  οὖν,   δ᾽ ἥ, οὕτως ἁπλοῦν
[191]   εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ  οὖν   φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν
[191]   τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος  οὖν   ἡμῶν ἐστὶν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε
[208]   πάντα· ἀθάνατον δὲ ἄλλῃ. μὴ  οὖν   θαύμαζε εἰ τὸ αὑτοῦ ἀποβλάστημα
[202]   ἐστιν. Ὡμολόγηκα γάρ. Πῶς ἂν  οὖν   θεὸς εἴη γε τῶν
[186]   τὴν ἡμετέραν τέχνην. τε  οὖν   ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ
[215]   ἐπιχειρήσω, δι᾽ εἰκόνων. οὗτος μὲν  οὖν   ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα,
[192]   τὸ συγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν  οὖν   καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ
[188]   κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς. ἴσως μὲν  (οὖν   καὶ ἐγὼ τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν
[206]   τὸ δὲ καλὸν ἁρμόττον. Μοῖρα  οὖν   καὶ Εἰλείθυια Καλλονή ἐστι
[202]   καὶ τῶν εἰδότων; Ξυμπάντων μὲν  οὖν.   καὶ γελάσασα· Καὶ πῶς
[221]   καὶ τοὺς λόγους. Καὶ γὰρ  οὖν   καὶ τοῦτο ἐν τοῖς πρώτοις
[196]   ἵζει καὶ μένει. Περὶ μὲν  οὖν   κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ ταῦθ᾽
[175]   αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ  οὖν   κινεῖτε, ἀλλ᾽ ἐᾶτε. Ἀλλ᾽ οὕτω
[176]   τρόπον ῥᾷστα πιόμεθα; ἐγὼ μὲν  οὖν   λέγω ὑμῖν ὅτι τῷ ὄντι
[200]   ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθυμεῖν, ἵν᾽  οὖν   μὴ ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἕνεκα λέγω·
[213]   τὼ χεῖρε μόγις ἀπέχεται. ὅρα  οὖν   μή τι καὶ νῦν ἐργάσηται,
[178]   ἐν αἰσχρῷ τινι ὤν. εἰ  οὖν   μηχανή τις γένοιτο ὥστε πόλιν
[172]   οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν· σὺ  οὖν   μοι διήγησαι· δικαιότατος γὰρ εἶ
[220]   οὐδεὶςπώποτε ἑώρακεν ἀνθρώπων. τούτου μὲν  οὖν   μοι δοκεῖ καὶ αὐτίκα
[176]   αὐτῷ ὁπότερ᾽ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ  οὖν   μοι δοκεῖ οὐδεὶς τῶν παρόντων
[217]   ὥς τι ἐνταῦθα περανῶν. συνεγυμνάζετο  οὖν   μοι καὶ προσεπάλαιεν πολλάκις οὐδενὸς
[199]   τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι  οὖν   μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ
[201]   ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ  οὖν   μοι ῥᾷστον εἶναι οὕτω διελθεῖν,
[175]   ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα· νῦν  οὖν,   νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν
[177]   παροῦσι κοσμῆσαι τὸν θεόν. Εἰ  οὖν   (ξυνδοκεῖ καὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν
[186]   ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν  οὖν   ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως,
[192]   ἀλλήλων καταζῇν ἀγάμοις. πάντως μὲν  οὖν   τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ
[183]   φησὶν ἐνθάδε· ταύτῃ μὲν  οὖν   οἰηθείη ἄν τις πάγκαλον νομίζεσθαι
[201]   καλὸν εἶναι; Οὐ δῆτα. Ἔτι  οὖν   ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναι, εἰ
[219]   εἰς καρτερίαν; ὥστε οὔθ᾽ ὅπως  οὖν   ὀργιζοίμην εἶχον καὶ ἀποστερηθείην τῆς
[200]   βούλει εἴτε μή, ἔχεις· σκόπει  οὖν,   ὅταν τοῦτο λέγῃς, ὅτι ἐπιθυμῶ
[214]   ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων· ἐπίταττε  οὖν   ὅτι βούλει. Ἄκουσον δή, εἰπεῖν
[174]   οὐδαμοῦ ὁρῶ Σωκράτη ἑπόμενον· εἶπον  οὖν   ὅτι καὶ αὐτὸς μετὰ Σωκράτους
[180]   ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη. μιᾶς μὲν  οὖν   οὔσης εἷς ἂν ἦν Ἔρως·
[191]   ὥσπερ οἱ τέττιγες. μετέθηκέ τε  οὖν   οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν
[207]   τὸν ἔρωτα εἶναι. Ταῦτά τε  οὖν   πάντα ἐδίδασκέ με, ὁπότε περὶ
[176]   τρέπεσθαι πρὸς τὸν πότον· τὸν  οὖν   Παυσανίαν ἔφη λόγου τοιούτου τινὸς
[180]   προρρηθῆναι (ὁπότερον δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ  οὖν   πειράσομαι τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον μὲν
[189]   τῷ ἀνθρωπείῳ γένει εἴη. ἐγὼ  οὖν   πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν
[203]   κῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν.  οὖν   Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς
[222]   ἵνα χωρὶς ἡμᾶς διαλάβῃ· οὐδὲν  οὖν   πλέον αὐτῷ ἔσται, ἀλλ᾽ ἐγὼ
[203]   ἦν περὶ τὰς θύρας.  οὖν   Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος, οἶνος
[203]   τῆς Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε  οὖν   Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν
[209]   καὶ κυῆσαι καὶ τεκεῖν· τί  οὖν   προσήκει; φρόνησίν τε καὶ τὴν
[223]   φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν  οὖν   Σωκράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι· καὶ τὰ
[174]   σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας ἰέναι. τὸν  οὖν   Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν
[214]   μή ποτε μεθυσθῇ. τὸν μὲν  οὖν   Σωκράτη ἐγχέαντος τοῦ παιδὸς πίνειν·
[198]   αὑτῷ καὶ τῷ θεῷ· τὸν  οὖν   Σωκράτη εἰπεῖν βλέψαντα εἰς τὸν
[194]   νῦν δὲ ὅμως θαρρῶ, ~(τὸν  οὖν   Σωκράτη εἰπεῖν Καλῶς γὰρ αὐτὸς
[223]   ἡμέρας γιγνομένης τὸν Ἀγάθωνα. τὸν  οὖν   Σωκράτη, κατακοιμίσαντ᾽ ἐκείνους, ἀναστάντα ἀπιέναι,
[222]   ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ Σωκράτους. τὸν  οὖν   Σωκράτη· Νήφειν μοι δοκεῖς, φάναι,
[209]   αἰσχρῷ οὐδέποτε γεννήσει. τά τε  οὖν   σώματα τὰ καλὰ μᾶλλον
[209]   ἀνθρωπίνους οὐδενός πω. Ταῦτα μὲν  οὖν   τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, Σώκρατες,
[201]   ὡς σὺ λέγεις. Οὐ μὲν  οὖν   τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, φιλούμενε
[192]   καὶ ἦμεν ὅλοι· τοῦ ὅλου  οὖν   τῇ ἐπιθυμίᾳ ~(καὶ διώξει ἔρως
[190]   τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν  οὖν   τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν
[206]   μὲν οὖν, ἔφη. τί δὴ  οὖν   τῆς γεννήσεως; ὅτι ἀειγενές ἐστι
[181]   καλῶς προτρέπων ἐρᾷν. μὲν  οὖν   τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης ὡς ἀληθῶς
[176]   πολλούς· παρῆστε γὰρ χθές- σκοπεῖσθε  (οὖν   τίνι τρόπῳ ἂν ὡς ῤᾷστα
[215]   σατύρῳ τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν  οὖν   τό γε εἶδος ὅμοιος εἶ
[177]   (συχνὰ ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ  οὖν   τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν
[184]   τοὺς δὲ διαφεύγειν. διὰ ταῦτα  οὖν   τοῖς μὲν διώκειν παρακελεύεται, τοῖς
[219]   καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον μὲν  οὖν   τοῖς πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ
[213]   τὸν Ἀγάθωνα καὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν  οὖν   τὸν Ἀγάθωνα· Ὑπολύετε, παῖδες, Ἀλκιβιάδην,
[177]   καὶ κελεύειν αὐτὸν εἰσηγεῖσθαι. εἰπεῖν  οὖν   τὸν Ἐρυξίμαχον ὅτι· μέν
[212]   ὅσον οἷός τ᾽ εἰμί. τοῦτον  (οὖν   τὸν λόγον, Φαῖδρε, εἰ
[191]   αὑτοῦ ἕκαστος ξύμβολον. ὅσοι μὲν  οὖν   τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά
[199]   τῷ μέρει ἐπαινέσεσθαι. γλῶσσα  οὖν   ὑπέσχετο, δὲ φρὴν „οὔ„
[222]   τὸν ἐπὶ δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν  οὖν   ὑπὸ σοὶ κατακλινῇ Ἀγάθων, οὐ
[199]   ἄν τις τύχῃ ἐπελθοῦσα. τὸν  οὖν   Φαῖδρον ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους
[214]   πίνειν· τὸν δ᾽ Ἐρυξίμαχον· Πῶς  οὖν,   φάναι, Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; (οὕτως
[204]   σοφῆς καὶ ἀπόρου· μὲν  οὖν   φύσις τοῦ δαίμονος, φίλε
[217]   τοῦτο ταχὺ (ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽  οὖν   χρόνῳ ἐπείσθη. ἐπειδὴ δὲ ἀφίκετο
[218]   τοῖς ὠσὶν ἐπίθεσθε. Ἐπειδὴ γὰρ  οὖν,   ἄνδρες, τε λύχνος
[202]   μεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί  οὖν,   Διοτίμα; Δαίμων μέγας,
[199]   ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα  οὖν,   Φαῖδρε, εἴ τι καὶ
[174]   ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν· εὐθὺς δ᾽  οὖν   ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα·
[216]   τὰ δ᾽ Ἀθηναίων πράττω. βίᾳ  οὖν   ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005