Alphabétiquement     [«   »]
ἐρῶντες 1
ἐρῶντι 3
ἔρως 25
Ἔρως 49
ἐρῶσι 5
ἐρῶσιν 6
ἐρώτα 1
Fréquences     [«    »]
47 αὐτὸν
48 Σωκράτη
46 ὑπὸ
49 Ἔρως
51 ταῦτα
52 ὥσπερ
53 οὔτε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Ἔρως


Page
[196]   μαρτυρίῳ χρῆσθαι, ὅτι ποιητὴς  Ἔρως   ἀγαθὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν
[196]   γὰρ ἔχει Ἔρωτα Ἄρης, ἀλλ᾽  Ἔρως   Ἄρη, Ἀφροδίτης, ὡς λόγος· κρείττων
[196]   τὸ „πρίν„ οὗ ἂν  Ἔρως   ἅψηται. δὴ πρέπει ἡμᾶς
[203]   ἀκόλουθος καὶ θεράπων γέγονεν  Ἔρως,   γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις,
[204]   δὴ τῶν καλλίστων σοφία,  Ἔρως   δ᾽ ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ
[196]   δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν  Ἔρως   διαφερόντως ἂν σωφρονοῖ. καὶ μὴν
[188]   δὲ μετὰ τῆς ὕβρεως  Ἔρως   ἐγκρατέστερος περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ
[200]   τοσόνδε δὲ εἰπέ, πότερον  Ἔρως   ἐκείνου οὗ ἔστιν ἔρως, ἐπιθυμεῖ
[195]   ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια, εἰ  Ἔρως   ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία
[203]   καὶ Πενίας ὑὸς ὢν  Ἔρως   ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. πρῶτον
[178]   ὁμολογεῖ. οὕτω πολλαχόθεν ὁμολογεῖται  Ἔρως   ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος
[179]   ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς  Ἔρως   ἔνθεον ποιήσειε πρὸς ἀρετήν, ὥστε
[180]   οὖν οὔσης εἷς ἂν ἦν  Ἔρως·   ἐπεὶ δὲ δὴ δύο ἐστόν,
[199]   καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν.  Ἔρως   ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς τινός;
[199]   τοιοῦτος οἷος εἶναι τινὸς  Ἔρως   ἔρως, οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽
[201]   Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα  Ἔρως   ἐστὶ καὶ κακός; καὶ ἥ,
[204]   ἀμφοτέρων, ὧν αὖ καὶ  Ἔρως.   ἔστι γὰρ δὴ τῶν καλλίστων
[204]   τοιοῦτος καὶ οὕτω γεγονὼς  Ἔρως,   ἔστι δὲ τῶν καλῶν, ὡς
[199]   ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα, εἰ  Ἔρως   ἐστὶν ἔρως μητρὸς πατρός—
[196]   δὴ διαφερόντως ἐκ πάντων ὁμολογουμένως  Ἔρως   ἔχει· ἀσχημοσύνῃ γὰρ καὶ Ἔρωτι
[200]   εἰρημένα. ἄλλο τι ἔστιν  Ἔρως   πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα
[193]   τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν  Ἔρως   ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός.
[202]   οὖν ἄν, ἔφην, εἴη  Ἔρως;   θνητός; Ἥκιστά γε. Ἀλλὰ τί
[204]   σοι οἶμαι πάγκαλος ἐφαίνετο  Ἔρως.   καὶ γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν
[178]   ὅτι μέγας θεὸς εἴη  Ἔρως   καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις τε
[185]   ἐστιν τῆς Οὐρανίας θεοῦ  Ἔρως   καὶ Οὐράνιος καὶ πολλοῦ ἄξιος
[201]   (αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν  Ἔρως   καὶ ποῖός τις, ἔπειτα τὰ
[201]   ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει  Ἔρως   κάλλος. Ἀνάγκη, φάναι. Τί δέ;
[201]   οὕτως ἔχει, ἄλλο τι  Ἔρως   κάλλους ἂν εἴη ἔρως, αἴσχους
[180]   μὲν γὰρ εἷς ἦν  Ἔρως,   καλῶς ἂν εἶχε· νῦν δὲ
[195]   ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς  Ἔρως   Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν.
[201]   ἐμὲ Ἀγάθων, ὡς εἴη  Ἔρως   μέγας θεός, εἴη δὲ τῶν
[197]   φανὸς ἀπέβη, οὗ δ᾽ ἂν  Ἔρως   μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικήν γε
[195]   ἡμῖν προσέρχεται. δὴ πέφυκεν  Ἔρως   μισεῖν καὶ οὐδ᾽ ἐντὸς πολλοῦ
[188]   ἔχει ξυλλήβδην μὲν πᾶς  Ἔρως,   δὲ περὶ τἀγαθὰ μετὰ
[187]   οὐράνιος, τῆς Οὐρανίας (μούσης  Ἔρως·   δὲ Πολυμνίας πάνδημος,
[181]   καὶ τὸ ἐρᾷν καὶ  Ἔρως   οὐ πᾶς ἐστὶ καλὸς οὐδὲ
[196]   καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν οὐκ ἐνίζει  Ἔρως·   οὗ δ᾽ ἂν εὐανθής τε
[196]   λεκτέον· τὸ μὲν μέγιστον ὅτι  Ἔρως   οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὔθ᾽
[203]   δὲ τούτων ἐστὶ καὶ  Ἔρως.   Πατρὸς δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ,
[203]   ἀεὶ ὑπεκρεῖ· ὥστε οὔτε ἀπορεῖ  Ἔρως   ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας τε
[197]   κάλλους (αἴσχει γὰρ οὐκ ἔνι  Ἔρως)   πρὸ τοῦ δέ, ὥσπερ ἐν
[197]   (οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, Φαῖδρε,  Ἔρως   πρῶτος αὐτὸς ὢν κάλλιστος καὶ
[204]   γὰρ λέγεις· τοιοῦτος ὢν  Ἔρως   τίνα χρείαν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις;
[179]   ἡρώων τὸν θεόν, τοῦτο  Ἔρως   τοῖς ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον παρ᾽
[195]   εἰρήνη, ὥσπερ νῦν, ἐξ οὗ  Ἔρως   τῶν θεῶν βασιλεύει. νέος μὲν
[201]   εἶναι; Ἔμοιγε. Εἰ ἄρα  Ἔρως   τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ
[199]   ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν  Ἔρως,   ὕστερον δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ,
[204]   τί τῶν καλῶν ἐστιν  Ἔρως,   Σώκρατές τε καὶ Διοτίμα;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005