Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλλ 10
ἀλλ 64
ἄλλ 2
ἀλλὰ 78
Ἀλλά 1
ἀλλά 5
Ἀλλὰ 11
Fréquences     [«    »]
77 οἱ
75 περὶ
73 τῆς
78 ἀλλὰ
79 οὐκ
80 εἰ
81 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

ἀλλὰ


Page
[212]   ἀρετῆς, ἅτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτομένῳ,  ἀλλὰ   ἀληθῆ, ἅτε τοῦ ἀληθοῦς ἐφαπτομένῳ·
[205]   οἶσθ᾽ ὅτι οὐ καλοῦνται ποιηταὶ  ἀλλὰ   ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ δὲ
[199]   ἔχει καὶ σεμνῶς ἔπαινος.  ἀλλὰ   γὰρ ἐγὼ οὐκ ᾔδη τὸν
[172]   ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι.  ἀλλὰ   γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν·
[180]   νεώτερος πολύ, ὥς φησιν Ὅμηρος.  ἀλλὰ   γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν
[220]   μέμψῃ οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι·  ἀλλὰ   γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ
[203]   θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται,  ἀλλὰ   διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν
[213]   μή τι καὶ νῦν ἐργάσηται,  ἀλλὰ   διάλλαξον ἡμᾶς, ἐὰν ἐπιχειρῇ
[179]   τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις,  ἀλλὰ   διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου,
[213]   γελοῖος ἔστι τε καὶ βούλεται,  ἀλλὰ   διεμηχανήσω ὅπως παρὰ τῷ καλλίστῳ
[173]   ἐδεόμεθά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς,  ἀλλὰ   διήγησαι τίνες ἦσαν οἱ λόγοι.
[216]   ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν (τοῦτον γιγνώσκει·  ἀλλὰ   ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. ὁρᾶτε
[220]   οὐ προυχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει  ἀλλὰ   εἱστήκει ζητῶν. καὶ ἤδη ἦν
[175]   οὗτος; ~(Ὅπισθεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσῄει·  ἀλλὰ   θαυμάζω καὶ αὐτὸς ποῦ ἂν
[211]   ἦν, μήτ᾽ ἐσθίειν μήτε πίνειν,  ἀλλὰ   θεᾶσθαι μόνον καὶ συνεῖναι. τί
[217]   καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκεχειρήκη,  ἀλλὰ   ἰστέον ἤδη τί ἐστι τὸ
[206]   καὶ ἀνείλλεται καὶ οὐ γεννᾷ,  ἀλλὰ   ἴσχον τὸ κύημα χαλεπῶς φέρει.
[187]   ἐκ διαφερομένων ἔτι εἶναι.  ἀλλὰ   ἴσως τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι
[174]   ὡς σὺ λέγεις, Σώκρατες,  ἀλλὰ   καθ᾽ Ὅμηρον φαῦλος ὢν ἐπὶ
[213]   ἔχοντα οὐ κατιδεῖν τὸν Σωκράτη,  ἀλλὰ   καθίζεσθαι παρὰ τὸν Ἀγάθωνα (ἐν
[206]   ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι,  ἀλλὰ   καὶ ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῦτο
[179]   ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες,  ἀλλὰ   καὶ αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ
[180]   καὶ ~(τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθανεῖν  ἀλλὰ   καὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότι· ὅθεν δὴ
[179]   ἔδοξεν ἐργάσασθαι οὐ μόνον ἀνθρώποις  ἀλλὰ   καὶ θεοῖς, ὥστε πολλῶν πολλὰ
[207]   μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶμα,  ἀλλὰ   καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν οἱ
[208]   ἐσμεν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐπιστήμας,  ἀλλὰ   καὶ μία ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν
[186]   τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς  ἀλλὰ   καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ
[173]   ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. οὐ μέντοι  ἀλλὰ   καὶ Σωκράτη γε ἔνια ἤδη
[189]   νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ,  (ἀλλὰ   καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν
[219]   πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὁπότ᾽
[174]   γὰρ κινδυνεύει οὐ μόνον διαφθεῖραι  ἀλλὰ   καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν
[222]   (οὐκ ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν,  ἀλλὰ   καὶ Χαρμίδην τὸν Γλαύκωνος καὶ
[183]   αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ οὔτε αἰσχρόν,  ἀλλὰ   καλῶς μὲν πραττόμενον καλόν, αἰσχρῶς
[216]   καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδέν,  ἀλλὰ   καταφρονεῖ τοσοῦτον (ὅσον οὐδ᾽ ἂν
[175]   πολὺν χρόνον ὡς εἰώθει διατρίψαντα,  ἀλλὰ   μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν
[191]   τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν προσέχουσιν,  ἀλλὰ   μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι
[192]   ἐστίν, οὐ δύναται εἰπεῖν,  ἀλλὰ   μαντεύεται βούλεται, καὶ αἰνίττεται.
[211]   καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές, καθαρόν, ἄμικτον,  ἀλλὰ   μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων
[189]   καὶ τῆς ἡμετέρας μούσης ἐπιχώριον)  ἀλλὰ   μὴ καταγέλαστα. Βαλών γε, φάναι,
[189]   μοι ἔστω ἄρρητα τὰ εἰρημένα.  ἀλλὰ   μή με φύλαττε, ὡς ἐγὼ
[194]   αὐτῶν φροντίζοις τῶν πολλῶν·  ἀλλὰ   μὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς ὦμεν·
[207]   αὑτῷ ὅμως αὐτὸς καλεῖται,  ἀλλὰ   νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ
[181]   ἐστὶ καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάζεσθαι,  ἀλλὰ   καλῶς προτρέπων ἐρᾷν.
[223]   ἔσθ᾽ ὅπως ἂν ἐνθάδε μείναιμι,  ἀλλὰ   παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα ὑπὸ
[222]   Ἀγάθων, μηδὲν πλέον αὐτῷ γένηται,  ἀλλὰ   παρασκευάζου ὅπως ἐμὲ καὶ σὲ
[213]   μοι νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν,  ἀλλὰ   ποτέον· ὡμολόγηται γὰρ ταῦθ᾽ ἡμῖν.
[174]   Καλῶς γ᾽ ἔφη, ποιῶν σύ·  ἀλλὰ   ποῦ ἔστιν οὗτος; ~(Ὅπισθεν ἐμοῦ
[189]   φάναι, Ἀριστόφανες, οἴει ἐκφεύξεσθαι·  ἀλλὰ   πρόσεχε τὸν νοῦν καὶ οὕτως
[217]   πρὸς ὑμᾶς πάντα τἀληθῆ εἰπεῖν·  ἀλλὰ   προσέχετε τὸν νοῦν, καὶ εἰ
[203]   καλός, οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται,  ἀλλὰ   σκληρὸς (καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος
[201]   γε εἶπες, φάναι, Ἀγάθων.  ἀλλὰ   σμικρὸν ἔτι εἰπέ· τἀγαθὰ οὐ
[174]   ἵνα καλὸς παρὰ καλὸν ἴω.  ἀλλὰ   σύ, δ᾽ ὅς, πῶς
[220]   οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν,  ἀλλὰ   συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ
[174]   οὐχ οἷός τ᾽ ἰδεῖν.  ἀλλὰ   Σωκράτη ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις;
[199]   γὰρ ἂν δυναίμην· οὐ μέντοι  ἀλλὰ   τά γε ἀληθῆ, (εἰ βούλεσθε,
[207]   οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ,  ἀλλὰ   τὰ μὲν γίγνεται, τὰ δὲ
[216]   τὰ ὦτα, οὐκ ἂν καρτερήσαιμι  ἀλλὰ   ταὐτὰ ἂν πάσχοιμι· ἀναγκάζει γάρ
[205]   βούλεται εὐδαίμων εἶναι βουλόμενος,  ἀλλὰ   τέλος δοκεῖ ἔχειν ἀπόκρισις.
[179]   Ἅιδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν,  ἀλλὰ   τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες (τῷ
[197]   καὶ φύεται πάντα τὰ ζῷα;  ἀλλὰ   τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ
[214]   γὰρ σύ, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον·  ἀλλὰ   τί ποιῶμεν; τι ἂν
[213]   Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην·  ἀλλὰ   τίς ἡμῖν ὅδε τρίτος συμπότης;
[173]   ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς ἔοικεν.  ἀλλὰ   τίς σοι διηγεῖτο; αὐτὸς
[222]   ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαθες,  ἀλλὰ   τὸ σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο
[198]   ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν,  ἀλλὰ   τὸ ὡς (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ
[188]   καὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ,  ἀλλὰ   τὸν ἕτερον, καὶ περὶ γονέας
[203]   (ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός,  ἀλλὰ   τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας
[194]   εἰρηκότες οὐ τὸν θεὸν ἐγκωμιάζειν  ἀλλὰ   τοὺς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν
[221]   ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται,  ἀλλὰ   τοὺς προτροπάδην (φεύγοντας διώκουσιν. πολλὰ
[193]   τὰς ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι.  ἀλλὰ   τούτων ἕνεκα πάντ᾽ ἄνδρα χρὴ
[213]   Ἀλκιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή.  ἀλλὰ   τούτων μὲν εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι·
[177]   καὶ καλῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν.  ἀλλὰ   τύχῃ ἀγαθῇ καταρχέτω Φαῖδρος καὶ
[208]   ἀεὶ εἶναι ὥσπερ τὸ (θεῖον,  ἀλλὰ   τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον
[221]   ἔχοι Σωκράτη ἐπαινέσαι καὶ θαυμάσια·  ἀλλὰ   τῶν μὲν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων τάχ᾽
[177]   οὐ γὰρ ἐμὸς μῦθος,  ἀλλὰ   Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν.
[213]   μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδὲν δεῖ,  ἀλλὰ   φέρε, παῖ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα
[213]   ἂν ὑμεῖς ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν.  ἀλλὰ   φερέτω, Ἀγάθων, εἴ τι ἔστιν
[195]   εἰ Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν,  ἀλλὰ   φιλία καὶ εἰρήνη, ὥσπερ νῦν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005