HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  76 formes différentes pour 118 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[190]   πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ  βαδιοῦνται   ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν· ἐὰν
[195]   ἀποφαίνειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ  βαίνει,   ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ
[195]   τοῖς μαλακωτάτοις τῶν ὄντων καὶ  βαίνει   καὶ οἰκεῖ. ἐν γὰρ ἤθεσι
[195]   γε κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα  βαίνει.   καλῷ οὖν δοκεῖ μοι τεκμηρίῳ
[195]   ἁπαλός. οὐ γὰρ ἐπὶ γῆς  βαίνει   οὐδ᾽ ἐπὶ κρανίων, ἐστιν
[218]   τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ  βακχείας·   διὸ πάντες ἀκούσεσθε· συγγνώσεσθε γὰρ
[190]   νῦν καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα  βαλάντια,   ἓν στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ
[189]   μούσης ἐπιχώριον) ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα.  Βαλών   γε, φάναι, Ἀριστόφανες, οἴει
[203]   περὶ τέχνας χειρουργίας τινὰς  βάναυσος.   οὗτοι δὴ οἱ δαίμονες πολλοὶ
[182]   ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ  βαρβάροις   διὰ τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό
[182]   πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅποι ὑπὸ  βαρβάροις   οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ
[209]   καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν  βαρβάροις,   πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφηνάμενοι ἔργα,
[187]   γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ  βαρέος   ἁρμονία ἂν εἴη. γὰρ
[187]   διαφερομένων (πρότερον τοῦ ὀξέος καὶ  βαρέος,   ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ
[184]   δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ καλῶς  βασανίζειν·   ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ
[184]   ~(ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ καλῶς  βασανίζειν,   καὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι, τοὺς
[184]   τοῖς δὲ φεύγειν, ἀγωνοθετῶν καὶ  βασανίζων,   ποτέρων ποτέ ἐστιν ἐρῶν
[197]   λέγεται, διὰ τὴν τῆς Ἀνάγκης  βασιλείαν·   ἐπειδὴ δ᾽ θεὸς οὗτος
[208]   τὸν ὑμέτερον Κόδρον ὑπὲρ τῆς  βασιλείας   τῶν παίδων, μὴ οἰομένους ἀθάνατον
[195]   ἐξ οὗ Ἔρως τῶν θεῶν  βασιλεύει.   νέος μὲν οὖν ἐστί, πρὸς
[196]   ἑκόντι ὁμολογήσῃ, φασὶν οἱ πόλεως  βασιλῆς   „νόμοι„ δίκαια εἶναι. πρὸς δὲ
[184]   οὐδὲν γὰρ δοκεῖ τούτων οὔτε  βέβαιον   οὔτε μόνιμον εἶναι, χωρὶς τοῦ
[182]   ἔρως καὶ Ἁρμοδίου φιλία  βέβαιος   γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν.
[209]   οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσι καὶ φιλίαν  βεβαιοτέραν,   ἅτε καλλιόνων καὶ ἀθανατωτέρων παίδων
[176]   γὰρ αὐτός εἰμι τῶν χθὲς  βεβαπτισμένων.   ἀκούσαντα οὖν αὐτῶν ἔφη Ἐρυξίμαχον
[203]   τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελθὼν  βεβαρημένος   ηὗδεν. οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα
[218]   καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶν  βέβηλός   τε καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ
[219]   καὶ εἰπών, καὶ ἀφεὶς ὥσπερ  βέλη,   τετρῶσθαι αὐτὸν ᾤμην· καὶ ἀναστάς
[210]   τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι  βελτίους   τοὺς νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ
[214]   οὖν Ἀλκιβιάδην εἰπεῖν· Ἐρυξίμαχε,  βέλτιστε   βελτίστου πατρὸς καὶ σωφρονεστάτου, χαῖρε.
[192]   ~(τοῖς ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι  βέλτιστοι   τῶν παίδων καὶ μειρακίων, ἅτε
[218]   πρεσβύτερον τοῦ ὡς τι  βέλτιστον   ἐμὲ γενέσθαι, τούτου δὲ οἶμαί
[177]   ἐπαίνους καταλογάδην ξυγγράφειν, ὥσπερ  βέλτιστος   Πρόδικος· καὶ τοῦτο μὲν ἧττον
[214]   Ἀλκιβιάδην εἰπεῖν· Ἐρυξίμαχε, βέλτιστε  βελτίστου   πατρὸς καὶ σωφρονεστάτου, χαῖρε. Καὶ
[185]   ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα καὶ τοῦ  βελτίων   γενέσθαι πᾶν ἂν παντὶ προθυμηθείη,
[196]   βίᾳ πάσχει, εἴ τι πάσχει—  βία   γὰρ Ἔρωτος οὐχ (ἅπτεται— οὔτε
[216]   ἀμελῶ, τὰ δ᾽ Ἀθηναίων πράττω.  βίᾳ   οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων
[196]   οὔτε ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς  βίᾳ   πάσχει, εἴ τι πάσχει— βία
[213]   διάλλαξον ἡμᾶς, ἐὰν ἐπιχειρῇ  βιάζεσθαι,   ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ τὴν τούτου
[195]   ἐγίγνοντο καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ  βίαια,   εἰ Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν,
[177]   ἀλλ᾽ ἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον  βιβλίῳ   ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν ἐνῆσαν
[181]   ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν ὡς τὸν  βίον   ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι,
[211]   κατιδεῖν; ἆρ᾽ οἴει, ἔφη, φαῦλον  βίον   ~(γίγνεσθαι ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου καὶ
[216]   δὲ καὶ παίζων πάντα τὸν  βίον   πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. σπουδάσαντος
[203]   πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ  βίου,   δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ
[191]   ἔργα τρέποιντο καὶ τοῦ ἄλλου  βίου   ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ οὖν ἐκ
[183]   ἤθους χρηστοῦ ὄντος ἐραστὴς διὰ  βίου   μένει, τε μονίμῳ συντακείς.
[192]   οἱ διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων διὰ  βίου   οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ᾽ ἂν
[178]   χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ  βίου   τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦτο
[211]   ἔστι (καλόν. ἐνταῦθα τοῦ  βίου,   φίλε Σώκρατες, ἔφη
[178]   τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς  βιώσεσθαι,   τοῦτο οὔτε συγγένεια οἵα τε
[211]   Μαντινικὴ ξένη, εἴπερ που ἄλλοθι,  βιωτὸν   ἀνθρώπῳ, θεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν.
[216]   διετέθην ὥστε μοι δόξαι μὴ  βιωτὸν   εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ
[174]   ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς  βλαύτας   ὑποδεδεμένον, ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει·
[219]   τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ  βλέπειν   ὅταν τῶν ὀμμάτων τῆς
[181]   ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον  βλέποντες,   ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς
[212]   ἔφη, φαῦλον βίον ~(γίγνεσθαι ἐκεῖσε  βλέποντος   ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖνο δεῖ
[210]   ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ  βλέπων   πρὸς (πολὺ ἤδη τὸ καλὸν
[208]   εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν  βλέψαι,   θαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας πέρι,
[198]   θεῷ· τὸν οὖν Σωκράτη εἰπεῖν  βλέψαντα   εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον· Ἆρά σοι
[194]   ὀκρίβαντα μετὰ τῶν ὑποκριτῶν, καὶ  βλέψαντος   ἐναντία τοσούτῳ θεάτρῳ, μέλλοντος ἐπιδείξεσθαι
[183]   εἰς δὲ ταῦτά τις αὖ  βλέψας   ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν αἴσχιστον τὸ
[179]   γε τὰ παιδικὰ μὴ  βοηθῆσαι   κινδυνεύοντι- οὐδεὶς οὕτω κακὸς, ὅντινα
[179]   ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι  βοηθήσας   τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ ~(τιμωρήσας
[182]   Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν  Βοιωτοῖς,   καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν,
[214]   ἀντάξιος ἄλλων· ἐπίταττε οὖν ὅτι  βούλει.   Ἄκουσον δή, εἰπεῖν τὸν Ἐρυξίμαχον.
[177]   πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον· εἰ δὲ  βούλει   αὖ σκέψασθαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστάς,
[201]   εἶναι τὸν Ἔρωτα· εἰ δὲ  βούλει,   ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ
[200]   τῷ γε νῦν παρόντι, εἴτε  βούλει   εἴτε μή, ἔχεις· σκόπει οὖν,
[209]   αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα· εἰ δὲ  βούλει,   ἔφη, οἵους Λυκοῦργος παῖδας κατελίπετο
[200]   κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ ἰσχὺν  βούλει   καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον
[194]   εἴης ὥσπερ ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν  βούλει   με, Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν
[214]   ποίει, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, εἰ  βούλει·   Σωκράτη ἐπαίνεσον. (Πῶς λέγεις; εἰπεῖν
[212]   λόγον, Φαῖδρε, εἰ μὲν  βούλει,   ὡς ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα νόμισον
[205]   πάντων ἀνθρώπων, καὶ πάντας τἀγαθὰ  βούλεσθαι   αὑτοῖς εἶναι ἀεί, πῶς
[177]   εἰσηγήσασθαι. ~(Φάναι δὴ πάντας καὶ  βούλεσθαι   καὶ κελεύειν αὐτὸν εἰσηγεῖσθαι. εἰπεῖν
[199]   ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ, (εἰ  βούλεσθε,   ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυτόν, οὐ
[176]   καὶ δι᾽ οἵων λόγων, εἰ  βούλεσθε,   ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι. ~(Φάναι δὴ
[220]   προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ. εἰ δὲ  βούλεσθε   ἐν ταῖς μάχαις· τοῦτο γὰρ
[192]   ὄργανα, ἔροιτο· τί ἔσθ᾽  βούλεσθε,   ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ᾽ ἀλλήλων
[213]   ἄλλος γελοῖος ἔστι τε καὶ  βούλεται,   ἀλλὰ διεμηχανήσω ὅπως παρὰ τῷ
[205]   προσδεῖ ἐρέσθαι ἵνα τί δὲ  βούλεται   εὐδαίμων εἶναι βουλόμενος, ἀλλὰ
[192]   δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται  βούλεται,   καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς
[187]   τούτοις, ὥσπερ ἴσως καὶ Ἡράκλειτος  βούλεται   λέγειν, ἐπεὶ τοῖς γε ῥήμασιν
[183]   τε μονίμῳ συντακείς. τούτους δὴ  βούλεται   ~(ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ
[219]   ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ  (βουλευόμενοι   πράξομεν ἂν φαίνηται νῷν
[219]   διανοοῦμαι· σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω  βουλεύου   ὅτι σοί τε ἄριστον καὶ
[174]   ἔφη, ἐρχομένω πρὸ τοῦ  βουλευσόμεθα   τι ἐροῦμεν. ἀλλ᾽ ἴωμεν.
[176]   λέγῃς· νῦν δ᾽ ἂν εὖ  βουλεύωνται,   καὶ οἱ λοιποί. (ταῦτα δὴ
[214]   ἀληθὲς λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν  βούλῃ,   καὶ εἰπὲ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι·
[214]   ἐπιτάξαι Σωκράτει τι ἂν  βούλῃ,   καὶ τοῦτον τῷ ἐπὶ δεξιὰ
[190]   καὶ ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, ὁποτέρωσε  βουληθείη·   καὶ ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν,
[175]   ἑστιᾶτε. πάντως παρατίθετε ὅτι ἂν  βούλησθε,   ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ·
[205]   εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ τὴν  βούλησιν   καὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερα
[176]   δέδοκται, πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος  βούληται,   ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ
[176]   ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἂν  βούληται   ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς
[200]   δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἆρ᾽ οὖν  βούλοιτ᾽   ἄν τις μέγας ὢν μέγας
[200]   Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν  βούλοιτο   ἰσχυρὸς εἶναι, φάναι τὸν Σωκράτη,
[199]   πλείω, ἵνα μᾶλλον καταμάθῃς  βούλομαι.   εἰ γὰρ ἐροίμην, τί δέ;
[200]   βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν  βούλομαι   καὶ πλουτεῖν, καὶ ἐπιθυμῶ αὐτῶν
[200]   τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων  βούλομαι   καὶ ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν βούλομαι
[194]   πολλάκις διαλέγεσθαι. Ἐγὼ δὲ δὴ  βούλομαι   πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς χρή
[200]   τι λέγεις τόδε, ὅτι  βούλομαι   τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς
[192]   μεγάλης σπουδῆς· ἀλλ᾽ ἄλλο τι  βουλομένη   ἑκατέρου ψυχὴ (δήλη ἐστίν,
[192]   οὐδ᾽ ἄλλο τι ἂν φανείη  βουλόμενος,   ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν ἀκηκοέναι
[205]   δὲ βούλεται εὐδαίμων εἶναι  βουλόμενος,   ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν
[183]   ποιεῖν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν διώκων καὶ  ~(βουλόμενος   διαπράξασθαι πλὴν τοῦτο, πλὴν φιλοσοφίας,
[172]   μὴν καὶ ἔναγχός σε ἐζήτουν  βουλόμενος   διαπυθέσθαι τὴν Ἀγάθωνος συνουσίαν (καὶ
[183]   ὀνείδη· εἰ γὰρ χρήματα  βουλόμενος   παρά του λαβεῖν ἀρχὴν
[220]   τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ  βουλομένων   ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προθυμότερος
[192]   ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν τι  βούλονται   σφίσι παρ᾽ ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδενὶ
[200]   ἀνάγκη ἔχουσιν, ἐάν τε  βούλωνται   ἐάν τε μή, καὶ τούτου
[212]   αὐλῇ σφόδρα μεθύοντος καὶ μέγα  βοῶντος,   ἐρωτῶντος ὅπου Ἀγάθων καὶ κελεύοντος
[187]   ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ  (βραδέος,   ἐκ διενηνεγμένων πρότερον, ὕστερον δὲ
[221]   ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ἄν τις καὶ  Βρασίδαν   καὶ ἄλλους, καὶ οἷος αὖ
[221]   ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε,  βρενθυόμενος   καὶ τὠφθαλμὼ „παραβάλλων„ ἠρέμα παρασκοπῶν
[221]   χαλκέας τινὰς καὶ σκυτοτόμους καὶ  βυρσοδέψας,   καὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν
[189]   ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ  βωμούς,   καὶ θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005