HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  132 formes différentes pour 280 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[212]   τοῦτον (οὖν τὸν λόγον,  Φαῖδρε,   εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον
[199]   γέλωτα ὄφλω. ὅρα οὖν,  Φαῖδρε,   εἴ τι καὶ τοιούτου λόγου
[197]   ἀνθρώποις. (οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ,  Φαῖδρε,   Ἔρως πρῶτος αὐτὸς ὢν κάλλιστος
[195]   πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν,  Φαῖδρε.   μέγα (δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ
[199]   ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν, φάναι,  Φαῖδρε,   πάρες μοι Ἀγάθωνα σμίκρ᾽ ἄττα
[185]   ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα,  Φαῖδρε,   περὶ Ἔρωτος ξυμβάλλομαι. Παυσανίου δὲ
[180]   οὐ καλῶς μοι δοκεῖ,  Φαῖδρε,   προβεβλῆσθαι ἡμῖν λόγος, τὸ
[212]   καὶ ἐκείνῳ; (Ταῦτα δή,  Φαῖδρέ   τε καὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη
[197]   παρ᾽ ἐμοῦ λόγος,  Φαῖδρε,   τῷ θεῷ ἀνακείσθω, τὰ μὲν
[194]   διαλεγέσθω. (Ἀλλὰ καλῶς λέγεις,  Φαῖδρε,   φάναι τὸν Ἀγάθωνα, καὶ οὐδέν
[199]   λέγω. (Ἀλλὰ παρίημι, φάναι τὸν  Φαῖδρον,   ἀλλ᾽ ἐρώτα. μετὰ ταῦτα δὴ
[180]   λόγον ἔφη εἰπεῖν, μετὰ δὲ  Φαῖδρον   ἄλλους τινὰς εἶναι, ὧν οὐ
[178]   μὲν γάρ, ὥσπερ λέγω, ἔφη  Φαῖδρον   ἀρξάμενον ἐνθένδε ποθὲν λέγειν, ὅτι
[199]   τις τύχῃ ἐπελθοῦσα. τὸν οὖν  Φαῖδρον   ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν
[194]   οἴοιο αἰσχρὸν ποιεῖν; (καὶ τὸν  Φαῖδρον   ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν φίλε
[223]   μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν  Φαῖδρον   καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη
[180]   ἀνθρώποις καὶ ζῶσι καὶ τελευτήσασιν.  (Φαῖδρον   μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον ἔφη
[177]   ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ  Φαῖδρον   πρῶτον, ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκειται
[176]   Ἀλλὰ μήν, ἔφη φάναι ὑπολαβόντα  Φαῖδρον   τὸν Μυρρινούσιον, ἔγωγέ σοι εἴωθα
[177]   Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν.  Φαῖδρος   γὰρ ἑκάστοτε πρός με ἀγανακτῶν
[177]   δή μοι δοκεῖ εὖ λέγειν  Φαῖδρος.   ἐγὼ οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα μὲν
[177]   ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαθῇ καταρχέτω  Φαῖδρος   καὶ ἐγκωμιαζέτω τὸν Ἔρωτα. ταῦτα
[177]   γὰρ ἐμὸς μῦθος, ἀλλὰ  Φαίδρου   τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν. Φαῖδρος
[218]   λέγειν ὁτιοῦν— καὶ ὁρῶν αὖ  Φαίδρους,   Ἀγάθωνας, (Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας, Ἀριστοδήμους τε
[176]   ἐμοί τε καὶ Ἀριστοδήμῳ καὶ  Φαίδρῳ   καὶ τοῖσδε, εἰ ὑμεῖς οἱ
[195]   ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ δὲ  Φαίδρῳ   πολλὰ ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ
[218]   ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί μοι  φαίνει   ὀκνεῖν μνησθῆναι πρός με· ἐγὼ
[217]   εἰς ἔπαινον ἐλθόντα ἄδικόν μοι  φαίνεται.   ἔτι δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος
[221]   διὰ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ  φαίνεται   λέγειν, ὥστε ἄπειρος καὶ ἀνόητος
[219]   χρόνῳ (βουλευόμενοι πράξομεν ἂν  φαίνηται   νῷν περί τε τούτων καὶ
[199]   καὶ τοσούτων αἴτιον, ὅπως ἂν  ~(φαίνηται   ὡς κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον
[215]   αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες  φαίνονται   ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. καὶ
[172]   παίζων ἅμα τῇ κλήσει·  Φαληρεύς,   ἔφη, οὗτος Ἀπολλόδωρος, οὐ περιμένεις;
[172]   πρώην εἰς ἄστυ οἴκοθεν ἀνιὼν  Φαληρόθεν·   τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπισθεν
[205]   Σώκρατες, οὐ πάντας ἐρᾶν  φαμέν,   (εἴπερ γε πάντες τῶν αὐτῶν
[205]   ἐρῶσι καὶ ἀεί, ἀλλά τινάς  φαμεν   ἐρᾶν, τοὺς δ᾽ οὔ; Θαυμάζω,
[174]   ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα·  φάναι,   Ἀριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις ὅπως
[189]   προσήνεγκα. καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον· ὠγαθέ,  φάναι,   Ἀριστόφανες, ὅρα τί ποιεῖς. γελωτοποιεῖς
[177]   εἰ βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι.  ~(Φάναι   δὴ πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ
[187]   ἔστι δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν  φάναι   διαφέρεσθαι ἐκ διαφερομένων ἔτι
[200]   εἶναι· σοὶ δὲ πῶς; Κἀμοί,  φάναι,   δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ἆρ᾽ οὖν
[199]   ἔστι τινὸς ἀδελφὸς οὔ;  Φάναι   εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ ἀδελφῆς;
[201]   ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ; ~(Ναί,  φάναι.   Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων
[200]   σῳζόμενα καὶ παρόντα; (Πάνυ γε,  φάναι.   Καὶ οὗτος ἄρα καὶ ἄλλος
[199]   ἀδελφῆς; Ὁμολογεῖν. Πειρῶ δή,  φάναι,   καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν.
[202]   τολμήσαις ἄν τινα μὴ  φάναι   καλόν τε καὶ εὐδαίμονα θεῶν
[176]   Ἐρυξίμαχον τὸν Ἀκουμενοῦ· καλῶς,  φάναι,   λέγετε. καὶ ἔτι ἑνὸς δέομαι
[213]   τιμωρήσομαι· νῦν (δέ μοι, Ἀγάθων,  φάναι,   μετάδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσωμεν
[213]   κατακείσει; καὶ τὸν Σωκράτη· Ἀγάθων,  φάναι,   ὅρα εἴ μοι ἐπαμύνεις· ὡς
[194]   δέ, Σώκρατες; τὸν Ἀγάθωνα  φάναι,   οὐ δή πού με οὕτω
[212]   ἀκούειν. τὸν οὖν Ἀγάθωνα, Παῖδες,  φάναι,   (οὐ σκέψεσθε; καὶ ἐὰν μέν
[176]   τὸ ἐρρῶσθαι πίνειν, Ἀγάθων; Οὐδαμῶς,  φάναι,   οὐδ᾽ αὐτὸς ἔρρωμαι. (Ἕρμαιον ἂν
[200]   αὐτοῦ οὔ; Πάνυ γε,  φάναι.   Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιθυμεῖ
[200]   ἔχων, ὡς τὸ εἰκός γε,  φάναι.   Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη,
[175]   ἔσχατον κατακείμενον μόνον· Δεῦρ᾽ ἔφη  φάναι,   Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο, ἵνα
[214]   ὅρα εἰ παρίης. Ἀλλὰ μέντοι,  φάναι,   τά γε ἀληθῆ παρίημι καὶ
[201]   ἔχει Ἔρως κάλλος. Ἀνάγκη,  φάναι.   Τί δέ; τὸ ἐνδεὲς κάλλους
[176]   τοιούτου τινὸς κατάρχειν. Εἶεν, ἄνδρες,  φάναι,   τίνα τρόπον ῥᾷστα πιόμεθα; ἐγὼ
[223]   ἐπιθυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. Ἰοὺ ἰοὺ,  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα, Ἀλκιβιάδη, οὐκ ἔσθ᾽
[175]   ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, ἔφη  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς,
[175]   εἴη. Οὐ σκέψῃ, ἔφη, παῖ,  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα, καὶ εἰσάξεις Σωκράτη;
[201]   οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἶπον γάρ,  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς γε
[194]   (Ἀλλὰ καλῶς λέγεις, Φαῖδρε,  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα, καὶ οὐδέν με
[199]   πατήρ· οὔ; Πάνυ γε,  φάναι   τὸν Ἀγάθωνα. Οὐκοῦν καὶ
[213]   πάνυ ὀρρωδῶ. Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι,  φάναι   τὸν Ἀλκιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοὶ
[223]   ὑπὸ Σωκράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα,  φάναι   τὸν Ἀλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα· Σωκράτους
[185]   παύσεται. Οὐκ ἂν φθάνοις λέγων,  φάναι   τὸν Ἀριστοφάνη· ἐγὼ δὲ ταῦτα
[214]   σωφρονεστάτου, χαῖρε. Καὶ γὰρ σύ,  φάναι   τὸν Ἐρυξίμαχον· ἀλλὰ τί ποιῶμεν;
[214]   σοῦ παρόντος. Ἀλλ᾽ οὕτω ποίει,  φάναι   τὸν Ἐρυξίμαχον, εἰ βούλει· Σωκράτη
[193]   λοιποί. Ἀλλὰ πείσομαί σοι, ἔφη  φάναι   τὸν Ἐρυξίμαχον· καὶ γάρ μοι
[198]   δ᾽ ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν ἕτερον,  φάναι   τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς μοι δοκεῖς
[176]   πίνοντας πρὸς ἡδονήν. Ἐπειδὴ τοίνυν,  φάναι   τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται,
[200]   Πάνυ γ᾽ εἰπεῖν. Ἴθι δή,  φάναι   τὸν Σωκράτη, ἀνομολογησώμεθα τὰ εἰρημένα.
[222]   σὲ ἐλθὼν κατακλινήσομαι. Πάνυ γε,  φάναι   τὸν Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ
[177]   λόγου. Οὐδείς σοι, Ἐρυξίμαχε,  φάναι   τὸν Σωκράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε
[201]   ἐπιεικῶς γε λέγεις, ἑταῖρε,  φάναι   τὸν Σωκράτη· καὶ εἰ τοῦτο
[200]   ἰσχυρὸς ὢν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι,  φάναι   τὸν Σωκράτη, καὶ ταχὺς ὢν
[214]   μου τὼ χεῖρε. Οὐκ εὐφημήσεις;  φάναι   τὸν Σωκράτη. Μὰ τὸν Ποσειδῶ,
[222]   ἔα Ἀγάθωνα κατακεῖσθαι. Ἀλλ᾽ ἀδύνατον,  φάναι   τὸν Σωκράτη. σὺ μὲν γὰρ
[214]   καὶ τιμωρήσωμαι ὑμῶν ἐναντίον; Οὗτος,  φάναι   τὸν Σωκράτη, τί ἐν νῷ
[194]   (Οὐ μέντ᾽ ἂν καλῶς ποιοίην,  φάναι   τὸν Σωκράτη, Ἀγάθων, περὶ
[199]   οὕτως ἤδη λέγω. (Ἀλλὰ παρίημι,  φάναι   τὸν Φαῖδρον, ἀλλ᾽ ἐρώτα. μετὰ
[213]   οὐδὲν δεῖ, ἀλλὰ φέρε, παῖ,  φάναι,   τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον, ἰδόντα αὐτὸν
[194]   πῶς λέγεις; Ἀληθῆ λέγεις,  φάναι.   Τοὺς δὲ πολλοὺς οὐκ ἂν
[176]   τῆς προτεραίας. Ἀλλὰ μήν, ἔφη  φάναι   ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυρρινούσιον, ἔγωγέ
[212]   ᾧσπερ ἤλθομεν; ἐγὼ γάρ τοι,  φάναι,   χθὲς μὲν οὐχ οἷός τ᾽
[201]   (Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπες,  φάναι,   Ἀγάθων. ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι
[175]   εἰπεῖν ὅτι· Εὖ ἂν ἔχοι,  φάναι,   Ἀγάθων, εἰ τοιοῦτον εἴη
[222]   οὖν Σωκράτη· Νήφειν μοι δοκεῖς,  φάναι,   Ἀλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν
[214]   τὸν δ᾽ Ἐρυξίμαχον· Πῶς οὖν,  φάναι,   Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; (οὕτως οὔτε
[189]   ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα. Βαλών γε,  φάναι,   Ἀριστόφανες, οἴει ἐκφεύξεσθαι· ἀλλὰ
[214]   καὶ οὕτω τοὺς ἄλλους. Ἀλλά,  φάναι,   Ἐρυξίμαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς
[198]   τὸν Ἐρυξίμαχον· Ἆρά σοι δοκῶ,  φάναι,   παῖ Ἀκουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι
[201]   τῶν ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη. Ἐγώ,  φάναι,   Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν
[199]   δεῖν εἰπεῖν, ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν,  φάναι,   Φαῖδρε, πάρες μοι Ἀγάθωνα
[201]   Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ,  φάναι,   φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν,
[221]   τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων,  φανεῖεν   ἂν πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον·
[192]   ἐξαρνηθείη οὐδ᾽ ἄλλο τι ἂν  φανείη   βουλόμενος, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν
[182]   γὰρ ὅτι λέγεται κάλλιον τὸ  φανερῶς   ἐρᾷν τοῦ λάθρᾳ, καὶ μάλιστα
[197]   οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ  φανὸς   ἀπέβη, οὗ δ᾽ ἂν Ἔρως
[211]   τισὶ δὲ αἰσχρόν· οὐδ᾽ αὖ  φαντασθήσεται   αὐτῷ τὸ καλὸν οἷον πρόσωπόν
[203]   τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ  φαρμακεὺς   καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε ὡς
[194]   παντὶ εἴης ὥσπερ ἐγὼ νῦν.  Φαρμάττειν   βούλει με, Σώκρατες, εἰπεῖν
[217]   τοῦ ἔχεως πάθος κἀμὲ ἔχει.  φασὶ   γάρ πού τινα τοῦτο παθόντα
[192]   μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει.  φασὶ   δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους
[202]   θεὸς εἶναι παρὰ τούτων, οἵ  φασιν   αὐτὸν οὐδὲ θεὸν εἶναι; Τίνες
[183]   ὅρκων· ἀφροδίσιον γὰρ ὅρκον οὔ  φασιν   εἶναι· οὕτω (καὶ οἱ θεοὶ
[196]   δ᾽ ἂν ἑκὼν ἑκόντι ὁμολογήσῃ,  φασὶν   οἱ πόλεως βασιλῆς „νόμοι„ δίκαια
[186]   ἡμέτερος πρόγονος Ἀσκληπιός, ὥς  φασιν   οἵδε οἱ ποιηταὶ καὶ ἐγὼ
[180]   πολλοῦ ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ  φάσκων   Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἦν
[179]   Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου.  φάσμα   δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν
[198]   κινοῦντες ἀνατίθετε τῷ Ἔρωτι, καί  φατε   αὐτὸν τοιοῦτόν τε εἶναι καὶ
[215]   ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάν τε  φαύλη   αὐλητρίς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ καὶ
[175]   πληρωθήσεσθαι. μὲν γὰρ ἐμὴ  φαύλη   τις ἂν εἴη, καὶ
[181]   καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἱ  φαῦλοι   τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσιν. ἐρῶσι δὲ
[211]   μονοειδὲς κατιδεῖν; ἆρ᾽ οἴει, ἔφη,  φαῦλον   βίον ~(γίγνεσθαι ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου
[213]   τούτου ἔρως τοῦ ἀνθρώπου οὐ  φαῦλον   πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ᾽ ἐκείνου γὰρ
[218]   Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι οὐ  φαῦλος   εἶναι, εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει ὄντα
[210]   τινός ἐπιτηδεύματος ἑνός, δουλεύων  φαῦλος   καὶ σμικρολόγος, ἀλλ᾽ ἐπὶ
[215]   λόγων ἄλλου λέγοντος, κἂν πάνυ  φαῦλος   λέγων, ἐάν τε
[174]   Σώκρατες, ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον  φαῦλος   ὢν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς ἰέναι
[213]   μᾶλλον δὲ οὐδὲν δεῖ, ἀλλὰ  φέρε,   παῖ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον,
[204]   καλοῦ τῷ ἀγαθῷ χρώμενος πυνθάνοιτο·  φέρε,   Σώκρατες, ἐροιτο· ἐρῶν
[184]   ἄλλοις πᾶσι καὶ ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην  φέρει   καὶ μή. εἰ γάρ τις
[206]   ἀλλὰ ἴσχον τὸ κύημα χαλεπῶς  φέρει.   ὅθεν δὴ τῷ κυοῦντί τε
[213]   ὑμεῖς ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ  φερέτω,   Ἀγάθων, εἴ τι ἔστιν ἔκπωμα
[182]   πρᾶγμα> πραττόμενον ψόγον ἂν δικαίως  φέροι.   καὶ δὴ καὶ περὶ
[188]   καὶ κρᾶσιν λάβῃ σώφρονα, ἥκει  φέροντα   εὐετηρίαν τε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις
[184]   μὲν διώκειν παρακελεύεται, τοῖς δὲ  φεύγειν,   ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων, ποτέρων ποτέ
[221]   οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην  (φεύγοντας   διώκουσιν. πολλὰ μὲν οὖν ἄν
[216]   πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν καὶ  φεύγω,   καὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ
[216]   Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι  φεύγων,   ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ
[195]   τεκμήριον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται,  φεύγων   φυγῇ τὸ γῆρας, ταχὺ ὂν
[177]   που ἐγὼ ἀποφήσαιμι, ὃς οὐδέν  φημι   ἄλλο ἐπίστασθαι τὰ ἐρωτικά,
[215]   ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. καὶ  φημὶ   αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ
[215]   ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ τοῦ γελοίου.  φημὶ   γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι
[180]   νήσους ἀποπέμψαντες. οὕτω δὴ ἔγωγέ  φημι   Ἔρωτα θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ
[195]   καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν. ἀλλά  (φημὶ   νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ
[195]   οἷός ἐστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις.  φημὶ   οὖν ἐγὼ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων
[178]   μεγάλα καὶ καλὰ ἔργα ἐξεργάζεσθαι.  φημὶ   τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ,
[212]   ῥᾳδίως λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγέ  φημι   χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν Ἔρωτα
[204]   δὲ τῶν καλῶν, ὡς σὺ  φῄς.   εἰ δέ τις ἡμᾶς ἔροιτο·
[202]   γάρ μοι, οὐ πάντας θεοὺς  φῂς   εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλούς;
[178]   ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν Χάος  φησὶ   γενέσθαι, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ᾽ εὐρύστερνος,
[187]   καλῶς λέγει. τὸ ἓν γάρ  φησι   διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμφέρεσθαι, ὥσπερ
[178]   ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί, ἠδ᾽ Ἔρος  φησὶ   μετὰ τὸ Χάος δύο τούτω
[195]   Ὅμηρος γὰρ Ἄτην θεόν τέ  φησιν   εἶναι καὶ ἁπαλήν (τοὺς γοῦν
[205]   δ᾽ ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεός  φησιν   εἶναι τὸν ἔρωτα οὔτε ὅλου,
[183]   τῷ ἐρῶντι, ὡς νόμος  φησὶν   ἐνθάδε· ταύτῃ μὲν οὖν
[180]   ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ, ὥς  φησιν   Ὅμηρος. ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι
[177]   με ἀγανακτῶν λέγει· Οὐ δεινόν,  φησίν,   Ἐρυξίμαχε, ἄλλοις μέν τισι
[214]   καὶ κελεύω λέγειν. Οὐκ ἂν  φθάνοιμι,   εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην. καὶ μέντοι
[185]   ἰσχυρά ἐστι, παύσεται. Οὐκ ἂν  φθάνοις   λέγων, φάναι τὸν Ἀριστοφάνη· ἐγὼ
[211]   οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανόμενον οὔτε  φθίνον,   ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν,
[223]   ἔασον, ~(ὦ δαιμόνιε, καὶ μὴ  φθονήσῃς   τῷ μειρακίῳ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι·
[213]   οὑτοσὶ ζηλοτυπῶν με καὶ  φθονῶν   θαυμαστὰ ἐργάζεται καὶ λοιδορεῖταί τε
[223]   μόνους ἐγρηγορέναι καὶ πίνειν ἐκ  φιάλης   μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν
[186]   ἔχθιστα ὄντα ἐν τῷ σώματι  φίλα   οἷόν τ᾽ εἶναι ποιεῖν καὶ
[191]   γεγόνασιν, καὶ (ὅσαι αὖ γυναῖκες  φίλανδροί   τε καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου
[189]   μάλιστα γίγνεσθαι. ἔστι γὰρ θεῶν  φιλανθρωπότατος,   (ἐπίκουρός τε ὢν τῶν ἀνθρώπων
[194]   Φαῖδρον ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν  φίλε   Ἀγάθων, ἐὰν ἀποκρίνῃ Σωκράτει, οὐδὲν
[199]   ποθὲν ἄρξασθαι. Καὶ μήν,  φίλε   Ἀγάθων, καλῶς μοι ἔδοξας καθηγήσασθαι
[222]   σειληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο. ἀλλ᾽  φίλε   Ἀγάθων, μηδὲν πλέον αὐτῷ γένηται,
[218]   τε καὶ εἰωθότως ἔλεξεν·  φίλε   Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι οὐ
[204]   οὖν φύσις τοῦ δαίμονος,  φίλε   Σώκρατες, αὕτη· ὃν δὲ σὺ
[211]   (καλόν. ἐνταῦθα τοῦ βίου,  φίλε   Σώκρατες, ἔφη Μαντινικὴ ξένη,
[188]   ἴασιν· πᾶσα γὰρ ἀσέβεια  φιλεῖ   γίγνεσθαι ἐὰν μή τις τῷ
[182]   καὶ κοινωνίας, δὴ μάλιστα  φιλεῖ   τά τε ἄλλα πάντα καὶ
[192]   τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ  φιλεραστὴς   γίγνεται, ἀεὶ τὸ συγγενὲς ἀσπαζόμενος.
[213]   τὴν τούτου μανίαν τε καὶ  φιλεραστίαν   πάνυ ὀρρωδῶ. Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι,
[182]   Ἀριστογείτονος ἔρως καὶ Ἁρμοδίου  φιλία   βέβαιος γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν
[179]   οὓς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ  φιλίᾳ   διὰ τὸν ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι
[195]   Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ  φιλία   καὶ εἰρήνη, ὥσπερ νῦν, ἐξ
[192]   πᾶς, τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται  φιλίᾳ   τε καὶ (οἰκειότητι καὶ ἔρωτι,
[209]   ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσι καὶ  φιλίαν   βεβαιοτέραν, ἅτε καλλιόνων καὶ ἀθανατωτέρων
[185]   ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν  φιλίαν   ἐραστοῦ ἐξαπατηθείη, ἀναφανέντος ἐκείνου κακοῦ
[184]   μηδὲ πεφυκέναι ἀπ᾽ αὐτῶν γενναίαν  φιλίαν.   μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ
[188]   καὶ ἔστιν αὖ (μαντικὴ  φιλίας   θεῶν καὶ ἀνθρώπων δημιουργὸς τῷ
[182]   μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ  φιλίας   ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας, δὴ
[221]   „παραβάλλων„ ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς  φιλίους   καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν
[172]   μοι διηγεῖτο ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ  Φιλίππου·   ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι.
[182]   γε (φιλοσοφία καὶ  φιλογυμναστία·   οὐ γὰρ οἶμαι συμφέρει τοῖς
[205]   κατὰ χρηματισμὸν κατὰ  φιλογυμναστίαν   κατὰ φιλοσοφίαν, οὔτε ἐρᾶν
[191]   δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο,  φιλογύναικές   τέ εἰσὶ καὶ οἱ πολλοὶ
[197]   μὲν πορίζων, ἀγριότητα δ᾽ ἐξορίζων·  φιλόδωρος   εὐμενείας, ἄδωρος δυσμενείας· ἵλεως ἀγαθοῖς·
[193]   δ᾽ ἐναντία ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται)  φίλοι   γὰρ γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ
[204]   εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ  φιλοσοφεῖ·   οὐδ᾽ αὖ οἱ ἀμαθεῖς φιλοσοφοῦσιν
[204]   ~(ἔχει γὰρ ὧδε. θεῶν οὐδεὶς  φιλοσοφεῖ   οὐδ᾽ ἐπιθυμεῖ σοφὸς γενέσθαι· ἔστι
[173]   δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν  φιλοσοφεῖν.   καὶ ὅς· Μὴ σκῶπτ᾽ ἔφη,
[210]   μεγαλοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήματα ἐν  φιλοσοφίᾳ   ἀφθόνῳ, ἕως ἂν ἐνταῦθα ῥωσθεὶς
[182]   τοῦτό γε καὶ γε  (φιλοσοφία   καὶ φιλογυμναστία· οὐ γὰρ
[218]   καὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν  φιλοσοφίᾳ   λόγων, οἳ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον,
[205]   κατὰ φιλογυμναστίαν κατὰ  φιλοσοφίαν,   οὔτε ἐρᾶν καλοῦνται οὔτ᾽ ἐρασταί,
[184]   παιδεραστίαν καὶ (τὸν περὶ τὴν  φιλοσοφίαν   τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν,
[173]   ἄλλως, ὅταν μέν τινας περὶ  φιλοσοφίας   λόγους αὐτὸς ποιῶμαι
[183]   ~(βουλόμενος διαπράξασθαι πλὴν τοῦτο, πλὴν  φιλοσοφίας,   τὰ μέγιστα καρποῖτ᾽ ἂν ὀνείδη·
[204]   ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα φιλόσοφον εἶναι,  φιλόσοφον   δὲ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ
[204]   τὸ καλόν, ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα  φιλόσοφον   εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα μεταξὺ
[218]   ἄλλοι; πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς  φιλοσόφου   μανίας τε καὶ βακχείας· διὸ
[204]   ἔφην ἐγώ, Διοτίμα, οἱ  φιλοσοφοῦντες,   εἰ μήτε οἱ σοφοὶ μήτε
[204]   φιλοσοφεῖ· οὐδ᾽ αὖ οἱ ἀμαθεῖς  φιλοσοφοῦσιν   οὐδ᾽ ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι· αὐτὸ
[203]   καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος,  φιλοσοφῶν   διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς
[208]   ἀνθρώπων εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν  φιλοτιμίαν   βλέψαι, θαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας
[178]   αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς  φιλοτιμίαν·   οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων
[178]   ἀπεχόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ  φιλοτιμούμενοι   πρὸς ~(ἀλλήλους· καὶ μαχόμενοί γ᾽
[201]   οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι,  φιλούμενε   Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει
[183]   καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ τὸ  φίλους   γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν δὲ
[188]   καὶ ἀλλήλοις δυναμένους ὁμιλεῖν καὶ  φίλους   εἶναι καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν
[188]   ἠδίκησεν. (οἵ τε γὰρ λοιμοὶ  φιλοῦσι   γίγνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων καὶ
[191]   ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος,  φιλοῦσι   τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι
[173]   ἀγριαίνεις πλὴν Σωκράτους. Ἀπολλόδωρος (Ὦ  φίλτατε,   καὶ δῆλόν γε δὴ ὅτι
[183]   οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ  φίλων   καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, (τῶν μὲν
[218]   τῆς ἐμῆς (δέοιο τῶν  φίλων   τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ
[180]   περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ  φλυαρεῖ   φάσκων Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς
[211]   καὶ χρωμάτων καὶ ἄλλης πολλῆς  φλυαρίας   θνητῆς, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θεῖον
[194]   ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφρονες πολλῶν ἀφρόνων  φοβερώτεροι;   (Οὐ μέντ᾽ ἂν καλῶς ποιοίην,
[174]   γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις,  φοβηθεὶς   τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα δ᾽ εἰς
[207]   ἤθη, δόξαι, ἐπιθυμίαι, ἡδοναί, λῦπαι,  φόβοι   τούτων ἕκαστα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ
[194]   εἴπῃ εὖ, καὶ μάλ᾽ ἂν  φοβοῖο   καὶ ἐν παντὶ εἴης ὥσπερ
[193]   θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ Λακεδαιμονίων·  φόβος   οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι
[189]   μή με φύλαττε, ὡς ἐγὼ  φοβοῦμαι   περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, οὔ
[197]   ἀμελὴς κακῶν· ἐν πόνῳ, ἐν  φόβῳ,   ἐν πόθῳ, ἐν (λόγῳ κυβερνήτης,
[221]   Ποτειδαίᾳ. αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν  φόβῳ   διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου
[173]   ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλ᾽ ὅσπερ  Φοίνικι·   Ἀριστόδημος ἦν τις, Κυδαθηναιεύς, σμικρός,
[172]   γάρ τίς μοι διηγεῖτο ἀκηκοὼς  Φοίνικος   τοῦ Φιλίππου· ἔφη δὲ καὶ
[188]   ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τε  φορὰς   καὶ ἐνιαυτῶν ὥρας ἀστρονομία καλεῖται.
[220]   τοιοῦτον οἷόνπερ καὶ πρότερον εἰώθει  φορεῖν,   ἀνυπόδητος δὲ διὰ τοῦ κρυστάλλου
[180]   τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον μὲν Ἔρωτα  φράσαι   ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐπαινέσαι
[199]   γλῶσσα οὖν ὑπέσχετο, δὲ  φρὴν   „οὔ„ χαιρέτω δή. οὐ γὰρ
[182]   γὰρ οἶμαι συμφέρει τοῖς ἄρχουσι  φρονήματα   μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ
[190]   καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ  φρονήματα   μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς
[203]   ἀεί τινας πλέκων μηχανάς, καὶ  φρονήσεως   ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ
[209]   μεγίστη, ἔφη, καὶ καλλίστη τῆς  φρονήσεως   περὶ τὰ τῶν πόλεών
[202]   τοιοῦτον ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ  φρονήσεως   καὶ ἀμαθίας. Ἀληθῆ, ἦν δ᾽
[219]   ἂν ᾤμην ποτ᾽ ἐντυχεῖν εἰς  φρόνησιν   καὶ εἰς καρτερίαν; ὥστε οὔθ᾽
[184]   καὶ μὲν δυνάμενος εἰς  φρόνησιν   καὶ τὴν (ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι,
[209]   καὶ τεκεῖν· τί οὖν προσήκει;  φρόνησίν   τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν·
[204]   μὴ ὄντα καλὸν κἀγαθὸν μηδὲ  φρόνιμον   δοκεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν· οὔκουν
[218]   ἂν μὴ χαριζόμενος αἰσχυνοίμην τοὺς  φρονίμους,   χαριζόμενος τούς τε πολλοὺς
[194]   ἡγεῖο σοφούς, μᾶλλον ἂν αὐτῶν  φροντίζοις   τῶν πολλῶν· ἀλλὰ μὴ
[220]   ἔλεγεν, ὅτι Σωκράτης ἐξ ἑωθινοῦ  φροντίζων   τι ἕστηκε. τελευτῶντες δέ τινες
[221]   θεάσασθαι Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ Δηλίου  ~(φυγῇ   ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον· ἔτυχον γὰρ
[195]   τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων  φυγῇ   τὸ γῆρας, ταχὺ ὂν δῆλον
[197]   σοφίαν, γίγνεταί τε καὶ  φύεται   πάντα τὰ ζῷα; ἀλλὰ τὴν
[189]   ποιεῖς. γελωτοποιεῖς μέλλων λέγειν, καὶ  φύλακά   με τοῦ (λόγου ἀναγκάζεις γίγνεσθαι
[188]   τί ἐστιν περὶ Ἔρωτος  φυλακήν   τε καὶ ἴασιν· πᾶσα γὰρ
[187]   τοῖς θείοις, καθ᾽ ὅσον παρείκει,  φυλακτέον   ἑκάτερον τὸν ἔρωτα· ἔνεστον ~(γάρ.
[200]   μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη,  φύλαξον   παρὰ σαυτῷ μεμνημένος ὅτου· τοσόνδε
[189]   τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ μή με  φύλαττε,   ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι περὶ τῶν
[187]   μήπω ὄντες, δεῖ χαρίζεσθαι καὶ  φυλάττειν   τὸν τούτων ἔρωτα, καὶ οὗτός
[186]   καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ  φυομένοις   καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν
[192]   παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν  φύσει,   ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται·
[203]   τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα  φύσει   ἐραστὴς ὢν περὶ τὸ καλὸν
[181]   τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι, τὸ  φύσει   ἐρρωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον
[179]   ὥστε ὅμοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ  φύσει.   (καὶ ἀτεχνῶς, ἔφη Ὅμηρος,
[208]   θαύμαζε εἰ τὸ αὑτοῦ ἀποβλάστημα  φύσει   πᾶν τιμᾷ· ἀθανασίας γὰρ χάριν
[212]   τούτου τοῦ κτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ  φύσει   συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἄν
[207]   τοίνυν, ἔφη, πιστεύεις ἐκείνου εἶναι  φύσει   τὸν ἔρωτα, οὗ πολλάκις ὡμολογήκαμεν,
[192]   καὶ μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες  φύσει.   φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς
[191]   τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας  φύσεως   συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἓν
[193]   ὄντες καί εἰσιν ἀμφότεροι τὴν  φύσιν   ἄρρενες· λέγω δὲ οὖν ἔγωγε
[193]   τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν  φύσιν·   εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον
[203]   ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς  φύσιν   ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ ξύνοικος. κατὰ
[193]   καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν  φύσιν   καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας
[189]   πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν τὴν ἀνθρωπίνην  φύσιν   καὶ τὰ παθήματα αὐτῆς.
[210]   ἐξαίφνης κατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν  φύσιν   καλόν, τοῦτο ἐκεῖνο, Σώκρατες,
[219]   ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου  φύσιν   τε καὶ σωφροσύνην καὶ ἀνδρείαν,
[191]   ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν  φύσιν   τὴν ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος οὖν ἡμῶν
[203]   ἀναβιώσκεται διὰ τὴν τοῦ πατρὸς  φύσιν,   τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ·
[191]   παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ οὖν  φύσις   δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ
[207]   αὐτὸν ἐκείνῳ λόγον θνητὴ  φύσις   ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεί
[192]   τὸ αἴτιον, ὅτι ἀρχαία  φύσις   ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν
[189]   αὐτῆς. γὰρ πάλαι ἡμῶν  φύσις   οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ νῦν,
[206]   γένωνται, τίκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν  φύσις.   τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ
[204]   καὶ ἀπόρου· μὲν οὖν  φύσις   τοῦ δαίμονος, φίλε Σώκρατες,
[186]   πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. γὰρ  φύσις   τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα
[188]   καὶ τοῖς θηρίοις καὶ τοῖς  φυτοῖς·   καὶ γὰρ πάχναι καὶ χάλαζαι
[188]   τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε καὶ  φυτοῖς,   καὶ οὐδὲν ἠδίκησεν· ὅταν δὲ
[212]   οὐ πολὺ ὕστερον Ἀλκιβιάδου τὴν  φωνὴν   ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ σφόδρα
[212]   παρασχεῖν ὡς κωμαστῶν, καὶ αὐλητρίδος  φωνὴν   ἀκούειν. τὸν οὖν Ἀγάθωνα, Παῖδες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005