HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  78 formes différentes pour 189 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[181]   τῶν παίδων ἔρως) ἔπειτα πρεσβυτέρας,  ὕβρεως   ἀμοίρου· ὅθεν δὴ ἐπὶ τὸ
[188]   ὅταν δὲ μετὰ τῆς  ὕβρεως   Ἔρως ἐγκρατέστερος περὶ τὰς τοῦ
[174]   οὐ μόνον διαφθεῖραι ἀλλὰ καὶ  ὑβρίσαι   εἰς ταύτην τὴν παροιμίαν· ποιήσας
[222]   συμμείξας ὑμῖν εἶπον με  ὕβρισε.   καὶ μέντοι (οὐκ ἐμὲ μόνον
[219]   κατεγέλασεν τῆς ἐμῆς ὥρας καὶ  ὕβρισεν·   καὶ περὶ ἐκεῖνό γε ᾤμην
[175]   τῶν Ἑλλήνων πλέον τρισμυρίοις.  Ὑβριστὴς   εἶ, ἔφη, Σώκρατες,
[215]   τἆλλα ἔοικας, μετὰ τοῦτο ἄκουε.  ὑβριστὴς   εἶ· οὔ; ἐὰν γὰρ
[221]   ἔξωθεν περιαμπέχονται, σατύρου δή τινα  ὑβριστοῦ   δοράν. ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει
[200]   ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ  ὑγιαίνειν,   καὶ πλουτῶν βούλομαι καὶ πλουτεῖν,
[200]   ὅταν τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ  ὑγιαίνων   βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν, καὶ πλουτῶν
[188]   ἥκει φέροντα εὐετηρίαν τε καὶ  ὑγίειαν   ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις
[200]   ἄνθρωπε, (πλοῦτον κεκτημένος καὶ  ὑγίειαν   καὶ ἰσχὺν βούλει καὶ εἰς
[186]   ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος καὶ  ὑγιεινοῖς   καλὸν χαρίζεσθαι καὶ δεῖ, καὶ
[186]   μὲν οὖν ἐπὶ τῷ  ὑγιεινῷ   ἔρως, ἄλλος δὲ ἐπὶ
[186]   Ἔρωτα τοῦτον ἔχει· τὸ γὰρ  ὑγιὲς   τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν
[200]   ὢν ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὢν  ὑγιής—   ἴσως γὰρ ἄν τις ταῦτα
[200]   καὶ ταχὺς ὢν ταχύς, καὶ  ὑγιὴς   ὢν ὑγιής— ἴσως γὰρ ἄν
[188]   τὰ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ  ὑγρά,   καὶ ἁρμονίαν καὶ κρᾶσιν λάβῃ
[196]   σκληρὸς ἦν. συμμέτρου δὲ καὶ  ὑγρᾶς   ἰδέας μέγα τεκμήριον εὐσχημοσύνη,
[196]   καὶ ἁπαλώτατος, πρὸς δὲ τούτοις  ὑγρὸς   τὸ εἶδος, οὐ γὰρ ἂν
[186]   ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν  ὑγρῷ,   (πάντα τὰ τοιαῦτα· τούτοις ἐπιστηθεὶς
[185]   λύγξ· εἰ δὲ μή,  ὕδατι   (ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ
[175]   ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν  ὕδωρ   τὸ διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον
[179]   ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ  ὑεῖ   καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας, καὶ
[199]   ἐβούλου καλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν  ὑέος   γε θυγατρὸς πατὴρ
[179]   ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος  υἱὸν   ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων νήσους
[173]   ἡγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι, καὶ οἴομαι  ὑμᾶς   ἀληθῆ οἴεσθαι· ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς
[175]   τούσδε τοὺς (ἄλλους, θεραπεύετε, ἵν᾽  ὑμᾶς   ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς
[189]   διδάσκαλοι ἔσεσθε. δεῖ δὲ πρῶτον  ὑμᾶς   μαθεῖν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ
[173]   ὑμᾶς ἀληθῆ οἴεσθαι· ἐγὼ μέντοι  ὑμᾶς   οὐκ οἴομαι ἀλλ᾽ εὖ οἶδα.
[217]   μόνος συνεγιγνόμην. δεῖ γὰρ πρὸς  ὑμᾶς   πάντα τἀληθῆ εἰπεῖν· ἀλλὰ προσέχετε
[192]   εἰ γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε, ἐθέλω  ὑμᾶς   συντῆξαι καὶ (συμφυσῆσαι εἰς τὸ
[173]   καὶ χρηματιστικῶν, αὐτός τε ἄχθομαι  ὑμᾶς   τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι
[212]   ὡς μεθύοντος; ἐγὼ δέ, κἂν  ὑμεῖς   ~(γελᾶτε, ὅμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι
[189]   ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ,  ὑμεῖς   δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι ἔσεσθε.
[173]   (οὐδὲν ποιοῦντες. καὶ ἴσως αὖ  ὑμεῖς   ἐμὲ ἡγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι, καὶ
[213]   αἱροῦμαι τῆς πόσεως, ἕως ἂν  ὑμεῖς   ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω,
[176]   καὶ Φαίδρῳ καὶ τοῖσδε, εἰ  ὑμεῖς   οἱ δυνατώτατοι πίνειν νῦν ἀπειρήκατε·
[208]   Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν, προαποθανεῖν τὸν  ὑμέτερον   Κόδρον ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν
[199]   κατ᾽ ἐμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς  ὑμετέρους   λόγους, ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω.
[173]   τινάς, ἄλλως τε καὶ τοὺς  ὑμετέρους   τοὺς τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν,
[213]   γάρ μοι νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον  ὑμῖν,   ἀλλὰ ποτέον· ὡμολόγηται γὰρ ταῦθ᾽
[192]   εἰ τούτου ἐρᾶτε καὶ ἐξαρκεῖ  ὑμῖν   ἂν τούτου τύχητε· ταῦτ᾽ ἀκούσας
[177]   θεόν. Εἰ οὖν (ξυνδοκεῖ καὶ  ὑμῖν,   γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις
[201]   οὖν ἐκείνη ἔλεγε λόγον, πειράσομαι  ὑμῖν   διελθεῖν ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ
[173]   ἔχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ  ὑμῖν   διηγήσασθαι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. καὶ
[222]   καὶ αὖ μέμφομαι συμμείξας  ὑμῖν   εἶπον με ὕβρισε. καὶ
[216]   καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι, λέγω  ὑμῖν,   εἰρωνευόμενος δὲ καὶ παίζων πάντα
[189]   γένει εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσομαι  ὑμῖν   εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς
[176]   οἵων λόγων, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω  ὑμῖν   εἰσηγήσασθαι. ~(Φάναι δὴ πάντας καὶ
[178]   ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιομνημόνευτον, τούτων  ὑμῖν   ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. πρῶτον
[209]   τῆς Ἑλλάδος. τίμιος δὲ παρ᾽  ὑμῖν   καὶ Σόλων διὰ τὴν τῶν
[175]   ὅτι ἂν βούλησθε, ἐπειδάν τις  ὑμῖν   μὴ ἐφεστήκῃ· ἐγὼ οὐδεπώποτε
[215]   δόξειν μεθύειν, εἶπον ὀμόσας ἂν  ὑμῖν   οἷα δὴ πέπονθα αὐτὸς ὑπὸ
[176]   πιόμεθα; ἐγὼ μὲν οὖν λέγω  ὑμῖν   ὅτι τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς
[192]   ἔσθ᾽ βούλεσθε, ἄνθρωποι,  ὑμῖν   παρ᾽ ἀλλήλων γενέσθαι; καὶ εἰ
[199]   τρόπον τοῦ ἐπαίνου, οὐδ᾽ εἰδὼς  ὑμῖν   ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν τῷ
[198]   τότε ἄρα καταγέλαστος ὤν, ἡνίκα  ὑμῖν   ὡμολόγουν ἐν τῷ μέρει μεθ᾽
[174]   τινές· μᾶλλον δ᾽ ~(ἐξ ἀρχῆς  ὑμῖν   ὡς ἐκεῖνος διηγεῖτο καὶ ἐγὼ
[177]   εἰς ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως  ὑμνῇσαι,   ἀλλ᾽ οὕτως ἠμέληται τοσοῦτος θεός;
[193]   αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες (δικαίως ἂν  ὑμνοῖμεν   Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ
[193]   οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν  ὑμνοῦντες   (δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς
[177]   Ἐρυξίμαχε, ἄλλοις μέν τισι θεῶν  ὕμνους   καὶ παίωνας εἶναι ὑπὸ τῶν
[176]   λέγετε. καὶ ἔτι ἑνὸς δέομαι  ὑμῶν   ἀκοῦσαι· πῶς ἔχει πρὸς τὸ
[198]   ὡμολόγουν ἐν τῷ μέρει μεθ᾽  (ὑμῶν   ἐγκωμιάσεσθαι τὸν Ἔρωτα καὶ ἔφην
[214]   ἐπιθῶμαι τῷ ἀνδρὶ καὶ τιμωρήσωμαι  ὑμῶν   ἐναντίον; Οὗτος, φάναι τὸν Σωκράτη,
[175]   οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽  ὑμῶν   κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον καὶ τούσδε
[173]   καὶ περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ  ὑμῶν   μαίνομαι καὶ παραπαίω. Ἑταῖρος Οὐκ
[194]   καὶ ἀποδέξασθαι παρ᾽ ἑνὸς ἑκάστου  ὑμῶν   τὸν λόγον· ἀποδοὺς οὖν ἑκάτερος
[176]   ἀναψυχῆς τινός, οἶμαι δὲ καὶ  ὑμῶν   τοὺς πολλούς· παρῆστε γὰρ χθές-
[216]   εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς  ὑμῶν   (τοῦτον γιγνώσκει· ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω,
[203]   ἄλλοι καὶ τῆς Μήτιδος  ὑὸς   Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα
[203]   ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας  ὑὸς   ὢν Ἔρως ἐν τοιαύτῃ
[198]   ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ  ὑπ᾽   ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν τἀληθῆ λέγειν
[198]   ἐγγὺς τούτων οὐδὲν καλὸν εἰπεῖν,  ὑπ᾽   αἰσχύνης ὀλίγου (ἀποδρὰς ᾠχόμην, εἴ
[211]   ἐπὶ (τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι  ὑπ᾽   ἄλλου ἄγεσθαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε
[178]   ἀλγῆσαι οὔτε ὑπὸ ἑταίρων οὔτε  ὑπ᾽   ἄλλου (οὐδενὸς ὡς ὑπὸ παιδικῶν.
[192]   ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ  ὑπ᾽   ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ᾽ ὑπὸ
[196]   ὑπὸ θεοῦ οὔτε θεόν, οὔθ᾽  ὑπ᾽   ἀνθρώπου οὔτε ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ
[174]   αὐτὸς μετὰ Σωκράτους ἥκοιμι, κληθεὶς  ὑπ᾽   ἐκείνου δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖπνον. Καλῶς
[223]   καὶ μὴ φθονήσῃς τῷ μειρακίῳ  ὑπ᾽   ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι· καὶ γὰρ πάνυ
[222]   που ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσεται, πρὶν  ὑπ᾽   ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι. ἀλλ᾽ ἔασον,
[219]   ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς οὐδεὶς  ὑπ᾽   οὐδενὸς ἄλλου περιῇα. ταῦτά τε
[178]   Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε λέγονται  ὑπ᾽   οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ,
[203]   ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς  ὑπαίθριος   κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν
[212]   δὲ ἀρετὴν ἀληθῆ καὶ θρεψαμένῳ  ὑπάρχει   θεοφιλῆ γενέσθαι, καὶ εἴπέρ τῳ
[198]   τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ τοῦτο μὲν  ὑπάρχειν,   ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ
[217]   καὶ εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστόν, ὡς  ὑπάρχον   μοι χαρισαμένῳ Σωκράτει πάντ᾽ ἀκοῦσαι
[220]   ἄλλοι ὑποδεδεμένοι, οἱ δὲ στρατιῶται  ὑπέβλεπον   (αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ
[203]   φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ  ὑπεκρεῖ·   ὥστε οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ
[208]   ἐπεὶ οἴει σύ, ἔφη, Ἄλκηστιν  ὑπὲρ   Ἀδμήτου ἀποθανεῖν ἄν, Ἀχιλλέα
[208]   γε δεῖ, ἔφη, ἀλλ᾽ οἶμαι  ὑπὲρ   ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης
[183]   τῶν δὲ νουθετούντων καὶ αἰσχυνομένων  ὑπὲρ   αὐτοῦ· τῷ δ᾽ ἐρῶντι πάντα
[185]   με τῆς λυγγὸς λέγειν  ὑπὲρ   ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι.
[208]   προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κόδρον  ὑπὲρ   τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ
[179]   εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἐθελήσασα μόνη  ὑπὲρ   τοῦ αὑτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων
[179]   θυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται  ὑπὲρ   τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς
[208]   ἀεὶ χρόνον ἀθάνατον „καταθέσθαι„ καὶ  ὑπὲρ   τούτου κινδύνους τε κινδυνεύειν ἕτοιμοί
[207]   τοῦ γενομένου, καὶ ἕτοιμά ἐστιν  ὑπὲρ   τούτων καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέστατα
[208]   εἰσι πάντας ἔτι μᾶλλον  ὑπὲρ   τῶν (παίδων, καὶ χρήματα ἀναλίσκειν
[180]   ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότι· ὅθεν δὴ καὶ  ὑπεραγασθέντες   οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτίμησαν,
[180]   Πατρόκλῳ καὶ ~(τιμωρήσας οὐ μόνον  ὑπεραποθανεῖν   ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότι· ὅθεν
[179]   γιγνόμενον παρ᾽ αὑτοῦ. Καὶ μὴν  ὑπεραποθνήσκειν   γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες,
[208]   καὶ πόνους πονεῖν οὑστινασοῦν καὶ  ὑπεραποθνήσκειν.   ἐπεὶ οἴει σύ, ἔφη, Ἄλκηστιν
[207]   τὰ ἀσθενέστατα τοῖς ἰσχυροτάτοις καὶ  ὑπεραποθνῄσκειν,   καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ παρατεινόμενα
[179]   (καὶ μητρός· οὓς ἐκείνη τοσοῦτον  ὑπερεβάλετο   τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα,
[219]   δικασταὶ γάρ ἐστε τῆς Σωκράτους  ὑπερηφανίας.   εὖ γὰρ ἴστε μὰ θεούς,
[217]   ἀληθής, ἔπειτα ἀφανίσαι Σωκράτους ἔργον  ὑπερήφανον   εἰς ἔπαινον ἐλθόντα ἄδικόν μοι
[173]   ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι  ὑπερφυῶς   ὡς χαίρω· ὅταν δὲ ἄλλους
[199]   μέρει ἐπαινέσεσθαι. γλῶσσα οὖν  ὑπέσχετο,   δὲ φρὴν „οὔ„ χαιρέτω
[217]   καί μοι οὐδὲ τοῦτο ταχὺ  (ὑπήκουσεν,   ὅμως δ᾽ οὖν χρόνῳ ἐπείσθη.
[196]   πᾶς γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν  ὑπηρετεῖ—   δ᾽ ἂν ἑκὼν ἑκόντι
[184]   παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως ἂν  ὑπηρετεῖν,   δὲ τῷ ποιοῦντι αὐτὸν
[185]   ἕνεκα χρημάτων ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν  ὑπηρετοῖ,   τοῦτο δὲ οὐ καλόν. κατὰ
[184]   ἑκάτερος, μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς  ὑπηρετῶν   ὁτιοῦν δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν,
[223]   Ἀριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, δὲ  ὕπνον   λαβεῖν, (καὶ καταδαρθεῖν πάνυ πολύ,
[197]   δὲ γαλήνην νηνεμίαν, ἀνέμων κοίτην  ὕπνον   τ᾽ ἐνὶ κήδει. (οὗτος δὲ
[218]   ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τε  ὑπὸ   ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν
[182]   ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅποι  ὑπὸ   βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ βαρβάροις
[179]   καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ  ὑπὸ   γυναικῶν (γενέσθαι, οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα
[196]   εἰ δὲ ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν  ὑπὸ   Ἔρωτος, δὲ κρατοῖ, κρατῶν
[178]   πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε  ὑπὸ   ἑταίρων οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς
[183]   πρᾶξιν καὶ ὑπὸ φίλων καὶ  ὑπὸ   ἐχθρῶν, (τῶν μὲν ὀνειδιζόντων κολακείας
[192]   ὑπ᾽ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ᾽  ὑπὸ   θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας,
[196]   οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὔθ᾽  ὑπὸ   θεοῦ οὔτε θεόν, οὔθ᾽ ὑπ᾽
[193]   ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων· φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν
[191]   συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον  ὑπὸ   λιμοῦ καὶ τῆς (ἄλλης ἀργίας
[216]   χρήσωμαι τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ  ὑπὸ   μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ
[179]   πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ  ὑπὸ   παιδικῶν ὀφθῆναι λιπὼν τάξιν
[178]   οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς ὡς  ὑπὸ   παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ
[179]   ἂν δή που δέξαιτο  ὑπὸ   πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ
[205]   ἐστι (ποίησις, ὥστε καὶ αἱ  ὑπὸ   πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις
[178]   ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ᾽ ἂν  ὑπὸ   πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε
[216]   ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν  ὑπὸ   πλήθους μακαριζομένων· ἡγεῖται δὲ πάντα
[185]   τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ  ὑπὸ   πλησμονῆς ὑπό τινος ἄλλου
[184]   ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ  ὑπὸ   πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι αἰσχρόν, (ἐάν
[222]   ἐπὶ δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν  ὑπὸ   σοὶ κατακλινῇ Ἀγάθων, οὐ δή
[222]   καὶ μηδενὸς ἄλλου, Ἀγάθωνα δὲ  ὑπὸ   σοῦ ἐρᾶσθαι καὶ μηδ᾽ ὑφ᾽
[174]   οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος (ἥκειν, ἀλλ᾽  ὑπὸ   σοῦ κεκλημένος. Σύν τε δύ᾽
[223]   ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα  ὑπὸ   Σωκράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, φάναι
[184]   ποτέρων ἐρώμενος. Οὕτω δὴ  ὑπὸ   ταύτης τῆς αἰτίας πρῶτον μὲν
[187]   βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν  ὑπὸ   τῆς μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ
[218]   ἐτόλμα δρᾷν τε καὶ λέγειν  ὑπὸ   τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος
[185]   τινὰ ὑπὸ πλησμονῆς  ὑπό   τινος ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτωκυῖαν καὶ
[219]   τοῦτον— καὶ γὰρ ἦν χειμών—  ὑπὸ   τὸν τρίβωνα κατακλινεὶς τὸν τούτου,
[222]   τὸν Ἀλκιβιάδην, οἷα αὖ πάσχω  ὑπὸ   τοῦ ἀνθρώπου. οἴεταί μου δεῖν
[219]   με. ἠπόρουν δή, καταδεδουλωμένος τε  ὑπὸ   τοῦ ἀνθρώπου ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽
[178]   ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο πάσχων  ὑπό   του δι᾽ ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος,
[217]   ἔτι δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος  ὑπὸ   τοῦ ἔχεως πάθος κἀμὲ ἔχει.
[193]   δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν  ὑπὸ   τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ
[192]   προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ᾽  ὑπὸ   τοῦ νόμου ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ
[183]   ποιοῦντι χάρις ἕπεται, καὶ δέδοται  ὑπὸ   τοῦ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττειν,
[176]   τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω  ὑπὸ   τοῦ χθὲς πότου καὶ δέομαι
[216]   καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν  ὑπὸ   τοῦδε τοῦ σατύρου· ἄλλα δὲ
[222]   λέγω, Ἀγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι  ὑπὸ   τούτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων
[181]   αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς  (ὑπὸ   τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους· οὐ
[215]   ἠγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διακειμένου· ἀλλ᾽  ὑπὸ   τουτουῒ τοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ
[213]   αὐτόν. καὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον  ὑπὸ   τῶν ἀνθρώπων, καὶ περιαιρούμενον ἅμα
[218]   ὀνομάσαι πληγείς τε καὶ δηχθεὶς  ὑπὸ   τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων, οἳ
[215]   καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται  ὑπὸ   τῶν λόγων τῶν τούτου, ὁρῶ
[177]   θεῶν ὕμνους καὶ παίωνας εἶναι  ὑπὸ   τῶν ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ
[216]   ἀπέλθω, ἡττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς  ὑπὸ   τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν
[215]   ὑμῖν οἷα δὴ πέπονθα αὐτὸς  ὑπὸ   τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω
[183]   πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ  ὑπὸ   φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, (τῶν
[184]   πολλὰ καλῶς βασανίζειν· ἔπειτα τὸ  ὑπὸ   χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων
[220]   ῥᾷον ἐπορεύετο οἱ ἄλλοι  ὑποδεδεμένοι,   οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον (αὐτὸν
[174]   λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας  ὑποδεδεμένον,   ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει· καὶ
[220]   τε θαυμαστὰ δὴ ὅσα καὶ  ὑποδεδεμένων   καὶ ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς
[222]   γε, φάναι τὸν Σωκράτη, δεῦρο  ὑποκάτω   ἐμοῦ κατακλίνου. Ζεῦ, εἰπεῖν
[194]   ἐπὶ τὸν ὀκρίβαντα μετὰ τῶν  ὑποκριτῶν,   καὶ βλέψαντος ἐναντία τοσούτῳ θεάτρῳ,
[193]   ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή μοι  ὑπολάβῃ   Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς
[194]   ποιεῖν; (καὶ τὸν Φαῖδρον ἔφη  ὑπολαβόντα   εἰπεῖν φίλε Ἀγάθων, ἐὰν
[176]   προτεραίας. Ἀλλὰ μήν, ἔφη φάναι  ὑπολαβόντα   Φαῖδρον τὸν Μυρρινούσιον, ἔγωγέ σοι
[212]   παρὰ σφᾶς τήν τε αὐλητρίδα  ὑπολαβοῦσαν   καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ἀκολούθων,
[174]   νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι  ὑπολειπόμενον,   καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι
[213]   ἀναδεῖν. εἰπεῖν οὖν τὸν Ἀγάθωνα·  Ὑπολύετε,   παῖδες, Ἀλκιβιάδην, ἵνα ἐκ τρίτων
[223]   οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι  ὑπονυστάζειν   τε· τὸ μέντοι κεφάλαιον, ἔφη,
[183]   οἴχεται ἀποπτάμενος, πολλοὺς λόγους καὶ  ὑποσχέσεις   καταισχύνας· δὲ τοῦ ἤθους
[184]   ἀγαθὸν δικαίως αὖ ὁτιοῦν ἂν  ὑπουργεῖν   ὑπουργῶν> καὶ μὲν δυνάμενος
[184]   δικαίως αὖ ὁτιοῦν ἂν ὑπουργεῖν  ὑπουργῶν>   καὶ μὲν δυνάμενος εἰς
[177]   ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς  ὑστάτοις   κατακειμένοις· ἀλλ᾽ ἐὰν οἱ πρόσθεν
[173]   πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τῇ  ὑστεραίᾳ   τὰ ἐπινίκια ἔθυεν
[212]   ἀναπαυόμεθα ἤδη. καὶ οὐ πολὺ  ὕστερον   Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν
[187]   καὶ (βραδέος, ἐκ διενηνεγμένων πρότερον,  ὕστερον   δὲ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ
[199]   ὁποῖός τίς ἐστιν Ἔρως,  ὕστερον   δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ταύτην
[175]   καὶ ταῦτα μὲν καὶ ὀλίγον  ὕστερον   διαδικασόμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ
[187]   τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος, ἔπειτα  ὕστερον   ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ τῆς μουσικῆς
[222]   ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσθαι καὶ μηδ᾽  ὑφ᾽   ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαθες,
[175]   νῦν οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ  ὑφ᾽   ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005