HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  74 formes différentes pour 266 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[183]   χρήματα βουλόμενος παρά του  λαβεῖν   ἀρχὴν ἄρξαι τινα
[220]   προθυμότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ  λαβεῖν   σαυτόν. ἔτι τοίνυν,
[223]   οἴχεσθαι ἀπιόντας, δὲ ὕπνον  λαβεῖν,   (καὶ καταδαρθεῖν πάνυ πολύ, ἅτε
[188]   ὑγρά, καὶ ἁρμονίαν καὶ κρᾶσιν  λάβῃ   σώφρονα, ἥκει φέροντα εὐετηρίαν τε
[212]   Ἔρωτος οὐκ ἄν τις ῥᾳδίως  λάβοι.   διὸ δὴ ἔγωγέ φημι χρῆναι
[185]   ἕνεκα χαρισάμενος ἐξαπατηθείη καὶ μὴ  λάβοι   χρήματα, ἀναφανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος,
[213]   οὐκ ἀνέδησα. καὶ ἅμ᾽ αὐτὸν  λαβόντα   τῶν ταινιῶν ἀναδεῖν τὸν Σωκράτη
[181]   ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ  λαβόντες   ὡς νέον, καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾽
[218]   νέου ψυχῆς μὴ ἀφυοῦς ὅταν  λάβωνται,   καὶ ποιοῦσι δρᾷν τε καὶ
[182]   κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ  λάθρᾳ,   καὶ μάλιστα τῶν γενναιοτάτων καὶ
[182]   δ᾽ ἐνθάδε (καὶ ἐν  Λακεδαίμονι   ποικίλος. ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ
[209]   οἵους Λυκοῦργος παῖδας κατελίπετο ἐν  Λακεδαίμονι   σωτῆρας τῆς Λακεδαίμονος καὶ ὡς
[193]   τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ  Λακεδαιμονίων·   φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ
[209]   κατελίπετο ἐν Λακεδαίμονι σωτῆρας τῆς  Λακεδαίμονος   καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῆς
[175]   ὄναρ οὖσα, δὲ σὴ  λαμπρά   τε καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα,
[196]   ψυχῆς καὶ εἰσιὼν τὸ πρῶτον  λανθάνειν   καὶ ἐξιών, εἰ σκληρὸς ἦν.
[219]   μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή σε  λανθάνω   οὐδὲν ὤν. τοι τῆς
[221]   ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα καὶ  Λάχης·   καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν
[221]   εἶναι· πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν  (Λάχητος   τῷ ἔμφρων εἶναι· ἔπειτα ἔμοιγ᾽
[191]   οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα  λεαίνοντες   τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας· ὀλίγας
[202]   λέγεις; καὶ ἥ, Ῥᾳδίως, ἔφη.  λέγε   γάρ μοι, οὐ πάντας θεοὺς
[207]   ὅτι διδασκάλων δέομαι. ἀλλά μοι  λέγε   καὶ τούτων τὴν αἰτίαν καὶ
[214]   Ποσειδῶ, εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην, μηδὲν  λέγε   πρὸς ταῦτα, ὡς ἐγὼ οὐδ᾽
[189]   πρόσεχε τὸν νοῦν καὶ οὕτως  λέγε   ὡς δώσων λόγον· (ἴσως μέντοι,
[221]   ὑβριστοῦ δοράν. ὄνους γὰρ κανθηλίους  λέγει   καὶ χαλκέας τινὰς καὶ σκυτοτόμους
[190]   δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ  λέγει   Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ
[190]   μόγις δὴ Ζεὺς ἐννοήσας  λέγει   ὅτι· Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν
[177]   γὰρ ἑκάστοτε πρός με ἀγανακτῶν  λέγει·   Οὐ δεινόν, φησίν, Ἐρυξίμαχε,
[178]   Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ τὴν γένεσιν  λέγει   πρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο
[187]   τοῖς γε ῥήμασιν οὐ καλῶς  λέγει.   τὸ ἓν γάρ φησι διαφερόμενον
[185]   καὶ οὐχ οἷόν τε εἶναι  λέγειν,   (ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν, ἐν τῇ
[182]   Βοιωτοῖς, καὶ οὗ μὴ σοφοὶ  λέγειν,   ἁπλῶς νενομοθέτηται καλὸν τὸ χαρίζεσθαι
[198]   Ἀγάθων Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ  λέγειν   ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν
[187]   ὥσπερ ἴσως καὶ Ἡράκλειτος βούλεται  λέγειν,   ἐπεὶ τοῖς γε ῥήμασιν οὐ
[189]   γέ πῃ ἐν νῷ ἔχω  λέγειν   σύ τε καὶ
[173]   εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία πορευομένοις καὶ  λέγειν   καὶ ἀκούειν. οὕτω δὴ ἰόντες
[207]   αἰτία οὕτως ἐρωτικῶς διατίθεσθαι; ἔχεις  λέγειν;   καὶ ἐγὼ αὖ ἔλεγον ὅτι
[205]   ἐρασταί. Κινδυνεύεις ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ,  λέγειν.   Καὶ λέγεται μέν γέ τις,
[218]   Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ  λέγειν,   καὶ ὅσοι ἄλλοι; πάντες γὰρ
[189]   εἴπῃς, ἐξόν σοι ἐν εἰρήνῃ  λέγειν.   καὶ τὸν Ἀριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν·
[189]   ὅρα τί ποιεῖς. γελωτοποιεῖς μέλλων  λέγειν,   καὶ φύλακά με τοῦ (λόγου
[217]   τινα τοῦτο παθόντα οὐκ ἐθέλειν  λέγειν   οἷον ἦν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις,
[199]   ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν  λέγειν,   ὅπῃ αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν,
[187]   εἶναι. ἀλλὰ ἴσως τόδε ἐβούλετο  λέγειν,   ὅτι ἐκ διαφερομένων (πρότερον τοῦ
[178]   ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε ποθὲν  λέγειν,   ὅτι μέγας θεὸς εἴη
[206]   δ᾽ ἥ, οὕτως ἁπλοῦν ἐστι  λέγειν   ὅτι οἱ ἄνθρωποι τἀγαθοῦ ἐρῶσιν;
[218]   καὶ ποιοῦσι δρᾷν τε καὶ  λέγειν   ὁτιοῦν— καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους,
[217]   οὐδενὸς παρόντος· καὶ τί δεῖ  λέγειν;   οὐδὲν γάρ μοι πλέον ἦν.
[214]   γε ἀληθῆ παρίημι καὶ κελεύω  λέγειν.   Οὐκ ἂν φθάνοιμι, εἰπεῖν τὸν
[185]   παυσαμένου, διδάσκουσι γάρ με ἴσα  λέγειν   οὑτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη
[198]   ὑπ᾽ ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν τἀληθῆ  λέγειν   περὶ ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ
[172]   ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς  λέγειν·   σὺ οὖν μοι διήγησαι· δικαιότατος
[194]   Ἀγάθωνα, καὶ οὐδέν με κωλύει  λέγειν·   Σωκράτει γὰρ καὶ αὖθις ἔσται
[222]   μήν, Σώκρατες, κινδυνεύεις (ἀληθῆ  λέγειν.   τεκμαίρομαι δὲ καὶ ὡς κατεκλίνη
[182]   πείθειν τοὺς νέους, ἅτε ἀδύνατοι  λέγειν·   τῆς δὲ Ἰωνίας καὶ ἄλλοθι
[212]   μὲν ἐπαινεῖν, τὸν δὲ Ἀριστοφάνη  λέγειν   τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ
[217]   ἂν ἔχοι καὶ πρὸς ὁντινοῦν  λέγειν·   τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν οὐκ ἄν
[215]   ἀγαθῶν ῥητόρων εὖ μὲν ἡγούμην  λέγειν,   τοιοῦτον δ᾽ οὐδὲν ἔπασχον, οὐδ᾽
[185]   Ἀριστόδημος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη  λέγειν,   τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ
[185]   παῦσαί με τῆς λυγγὸς  λέγειν   ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ
[218]   πᾶν ἐτόλμα δρᾷν τε καὶ  λέγειν   ὑπὸ τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν
[177]   ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω  λέγειν.   Φαῖδρος γὰρ ἑκάστοτε πρός με
[177]   ταῦτα δή μοι δοκεῖ εὖ  λέγειν   Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα
[182]   ὄνειδος πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾷν  λέγειν   ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς· λέγουσι
[221]   τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαίνεται  λέγειν,   ὥστε ἄπειρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος
[194]   αἰσχρὸν ὂν ποιεῖν· πῶς  λέγεις;   Ἀληθῆ λέγεις, φάναι. Τοὺς δὲ
[205]   τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί. Ἀληθῆ  λέγεις.   Ἀλλ᾽ ὅμως, δ᾽ ἥ,
[200]   πῶς; Κἀμοί, φάναι, δοκεῖ. Καλῶς  λέγεις.   ἆρ᾽ οὖν βούλοιτ᾽ ἄν τις
[200]   τούτων γε ὤν. Ἀληθῆ  λέγεις.   Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν
[214]   εἰ βούλει· Σωκράτη ἐπαίνεσον. (Πῶς  λέγεις;   εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· δοκεῖ χρῆναι,
[205]   δοκεῖ ἔχειν ἀπόκρισις. Ἀληθῆ  λέγεις,   εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ τὴν
[219]   Ἀλλ᾽ ἔφη, τοῦτό γ᾽ εὖ  λέγεις·   ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ
[205]   μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί. Ἀληθῆ  λέγεις,   ἔφην. (Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ
[201]   οὔτε ἀγαθός. καὶ ἐγώ, Πῶς  λέγεις,   ἔφην, Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα
[202]   Τῶν μὴ εἰδότων, ἔφη, πάντων  λέγεις,   καὶ τῶν εἰδότων; Ξυμπάντων
[200]   τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο τι  λέγεις   τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ
[202]   κἀγὼ εἶπον· Πῶς τοῦτο, ἔφην,  λέγεις;   καὶ ἥ, Ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε
[206]   δ᾽ ἐγώ, δεῖται ὅτι ποτε  λέγεις,   καὶ οὐ μανθάνω. (Ἀλλ᾽ ἐγώ,
[214]   Ἐρυξίμαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς μὲν  λέγεις,   μεθύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ νηφόντων
[202]   ἀμαθίας. Ἀληθῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ,  λέγεις.   (Μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε μὴ
[206]   εἶναι ἀεί. Ἀληθέστατα, ἔφην ἐγώ,  λέγεις.   (Ὅτε δὴ τούτου ἔρως
[201]   ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω ὡς σὺ  λέγεις.   Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ,
[202]   ἔγωγ᾽ ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ  λέγεις   οὐ τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ
[175]   ἐθέλει εἰσιέναι. Ἄτοπόν γ᾽ ἔφη,  λέγεις·   οὔκουν καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ
[205]   αὑτοῖς εἶναι ἀεί, πῶς  λέγεις;   Οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγώ· κοινὸν
[218]   εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει ὄντα  λέγεις   (περὶ ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽
[201]   καὶ μηδαμῇ κεκτημένον κάλλος ἆρα  λέγεις   σὺ καλὸν εἶναι; Οὐ δῆτα.
[204]   δοκεῖ τεκμαιρομένῃ ἐξ ὧν σὺ  λέγεις,   τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα εἶναι, οὐ
[204]   δή, ξένη· καλῶς γὰρ  λέγεις·   τοιοῦτος ὢν Ἔρως τίνα
[194]   ποιεῖν· πῶς λέγεις; Ἀληθῆ  λέγεις,   φάναι. Τοὺς δὲ πολλοὺς οὐκ
[189]   τὸν Ἀριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν· Εὖ  λέγεις,   Ἐρυξίμαχε, καί μοι ἔστω
[201]   τὸν Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς γε  λέγεις,   ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη·
[176]   Ἀριστοφάνη εἰπεῖν. Τοῦτο μέντοι εὖ  λέγεις,   Παυσανία, τὸ παντὶ τρόπῳ
[174]   καὶ ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ  λέγεις,   Σώκρατες, ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον
[194]   οὕτως ἤδη διαλεγέσθω. (Ἀλλὰ καλῶς  λέγεις,   Φαῖδρε, φάναι τὸν Ἀγάθωνα,
[197]   καὶ δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο. ὡς  λέγεται,   διὰ τὴν τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν·
[207]   οἷον ἐκ παιδαρίου αὐτὸς  λέγεται   ἕως ἂν πρεσβύτης γένηται· οὗτος
[182]   ῥᾴδιον κατανοῆσαι. Ἐνθυμηθέντι γὰρ ὅτι  λέγεται   κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ
[205]   ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ  λέγεται   μέν γέ τις, ἔφη, λόγος,
[190]   τε καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων  λέγεται,   τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν
[213]   ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἀλλά μοι  λέγετε   αὐτόθεν, ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω
[176]   τὸν Ἀκουμενοῦ· καλῶς, φάναι,  λέγετε.   καὶ ἔτι ἑνὸς δέομαι ὑμῶν
[212]   ᾖ, καλεῖτε· εἰ δὲ μή,  λέγετε   ὅτι οὐ πίνομεν ἀλλ᾽ ἀναπαυόμεθα
[172]   ἑκάστης ἡμέρας εἰδέναι ὅτι ἂν  λέγῃ   πράττῃ οὐδέπω τρία ἔτη
[200]   ἂν ἐπιθυμήσειεν; ἀλλ᾽ ὅταν τις  λέγῃ   ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ
[176]   καὶ ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς  λέγῃς·   νῦν δ᾽ ἂν εὖ βουλεύωνται,
[200]   ἔχεις· σκόπει οὖν, ὅταν τοῦτο  λέγῃς,   ὅτι ἐπιθυμῶ τῶν παρόντων, εἰ
[214]   Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; (οὕτως οὔτε τι  λέγομεν   ἐπὶ τῇ κύλικι οὔτε τι
[199]   λόγου δέῃ, περὶ Ἔρωτος τἀληθῆ  λεγόμενα   ἀκούειν, ὀνομάσει δὲ καὶ θέσει
[218]   τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς νῦν  λεγομένοις·   οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ
[217]   εἰ μὴ πρῶτον μέν, τὸ  λεγόμενον,   οἶνος (ἄνευ τε παίδων καὶ
[209]   γεννήτορες καὶ τῶν δημιουργῶν ὅσοι  λέγονται   εὑρετικοὶ εἶναι· πολὺ δὲ μεγίστη,
[178]   γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε  λέγονται   ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε
[183]   μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὐκ ὀρθῶς  λέγοντας,   εἰς δὲ ταῦτά τις αὖ
[217]   ἐντεῦθεν οὐκ ἄν μου ἠκούσατε  λέγοντος,   εἰ μὴ πρῶτον μέν, τὸ
[215]   ὅταν μέν του ἄλλου ἀκούωμεν  λέγοντος   καὶ πάνυ ἀγαθοῦ ῥήτορος ἄλλους
[215]   τῶν σῶν λόγων ἄλλου  λέγοντος,   κἂν πάνυ φαῦλος
[182]   λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς·  λέγουσι   δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, ὁρῶντες
[195]   θεούς, Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης  λέγουσιν,   Ἀνάγκῃ καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι,
[183]   δὲ δεινότατον, ὥς γε  λέγουσιν   οἱ πολλοί, ὅτι καὶ ὀμνύντι
[213]   ὅμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἀληθῆ  λέγω.   ἀλλά μοι λέγετε αὐτόθεν, ἐπὶ
[199]   ἀνομολογησάμενος παρ᾽ αὐτοῦ οὕτως ἤδη  λέγω.   (Ἀλλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῖδρον,
[221]   μὴ ἄρα εἰ οἷς ἐγὼ  λέγω   ἀπεικάζοι τις αὐτόν, ἀνθρώπων μὲν
[178]   οὔτ᾽ ἄλλο (οὐδὲν ὡς ἔρως.  λέγω   δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν
[193]   εἰσιν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρενες·  λέγω   δὲ οὖν ἔγωγε καθ᾽ ἁπάντων
[185]   ἐν δ᾽ ἂν ἐγὼ  λέγω,   ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ ἀπνευστὶ
[193]   ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ, ὥσπερ  λέγω,   ἓν ἦμεν, νυνὶ δὲ διὰ
[178]   λόγον. πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ  λέγω,   ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε ποθὲν
[193]   λόγον, ὡς Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα  λέγω·   ἴσως μὲν (γὰρ καὶ οὗτοι
[214]   ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληθὲς  λέγω,   μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, καὶ
[215]   ἐὰν μέντοι ἀναμιμνῃσκόμενος ἄλλο ἄλλοθεν  λέγω,   μηδὲν θαυμάσῃς· οὐ γάρ τι
[186]   τε οὖν ἰατρική, ὥσπερ  λέγω,   πᾶσα διὰ τοῦ θεοῦ τούτου
[200]   οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἕνεκα  λέγω·   τούτοις γάρ, Ἀγάθων, εἰ
[215]   γὰρ Ὄλυμπος ηὔλει, Μαρσύου  λέγω,   τούτου διδάξαντος· τὰ οὖν ἐκείνου
[216]   ἄξια καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι,  λέγω   ὑμῖν, εἰρωνευόμενος δὲ καὶ παίζων
[176]   ῥᾷστα πιόμεθα; ἐγὼ μὲν οὖν  λέγω   ὑμῖν ὅτι τῷ ὄντι πάνυ
[222]   ἐραστοῦ. δὴ καὶ σοὶ  λέγω,   Ἀγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ
[215]   κἂν πάνυ φαῦλος  λέγων,   ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ ἐάν
[222]   καὶ ὡς ἐν παρέργῳ δὴ  λέγων   ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς
[176]   τοῦ μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ  λέγων   ἧττον ἂν εἴην ἀηδής. ἐμοὶ
[186]   ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς  λέγων,   ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην.
[212]   τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ  λέγων   Σωκράτης περὶ τοῦ λόγου·
[199]   μοι ἔδοξας καθηγήσασθαι τοῦ λόγου,  λέγων   ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν
[195]   γοῦν πόδας αὐτῆς ἁπαλοὺς εἶναι)  λέγων   τῆς μένθ᾽ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ
[185]   ἐστι, παύσεται. Οὐκ ἂν φθάνοις  λέγων,   φάναι τὸν Ἀριστοφάνη· ἐγὼ δὲ
[196]   θεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ σοφίας  λείπεται·   ὅσον οὖν δυνατόν, πειρατέον μὴ
[184]   ἄλλη μία μόνη δουλεία ἑκούσιος  λείπεται   οὐκ ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽ ἐστὶν
[196]   ταῦθ᾽ ἱκανὰ καὶ ἔτι πολλὰ  λείπεται,   περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ
[184]   αὐτῶν γενναίαν φιλίαν. μία δὴ  λείπεται   τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδός, εἰ
[191]   ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ  λειφθείη,   τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ
[191]   ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, τὸ  λειφθὲν   ἄλλο ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε
[196]   δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ ταῦτα  λεκτέον·   τὸ μὲν μέγιστον ὅτι Ἔρως
[174]   Ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν  λελουμένον   τε καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον,
[198]   ἐγὼ καὶ ἄλλος ὁστισοῦν, μέλλων  λέξειν   μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν
[219]   τῶν ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς  λήγειν   ἐπιχειρῇ· σὺ δὲ τούτων ἔτι
[183]   γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνθει  λήγοντι,   οὗπερ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολλοὺς
[208]   ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης·  λήθη   γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος, μελέτη δὲ
[198]   ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτόν με  λίθον   τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειε. καὶ ἐνενόησα
[191]   ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον ὑπὸ  λιμοῦ   καὶ τῆς (ἄλλης ἀργίας διὰ
[207]   καὶ ὑπεραποθνῄσκειν, καὶ αὐτὰ τῷ  λιμῷ   παρατεινόμενα ὥστ᾽ ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ
[179]   ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφθῆναι  λιπὼν   τάξιν ὅπλα ἀποβαλὼν ἧττον
[193]   κατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ  λίσπαι.   ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ᾽ ἄνδρα
[207]   ἔφη, οἴοιτ᾽ ἄν τις ἐκ  λογισμοῦ   ταῦτα ποιεῖν· τὰ δὲ θηρία
[173]   ἀλλὰ διήγησαι τίνες ἦσαν οἱ  λόγοι.   Ἀπολλόδωρος Ἦσαν τοίνυν ἐκεῖνοι τοιοίδε
[221]   πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ οἱ  λόγοι   αὐτοῦ ὁμοιότατοί εἰσι τοῖς σειληνοῖς
[221]   ἅνθρωπος, καὶ αὐτὸς καὶ οἱ  λόγοι   αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν εὕροι
[173]   ἔγωγε· ἐν μὲν γὰρ τοῖς  λόγοις   ἀεὶ τοιοῦτος εἶ· σαυτῷ τε
[177]   ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν  λόγοις   ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ μοι
[201]   ἤλεγχε δή με τούτοις τοῖς  λόγοις   οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς οὔτε
[213]   ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν  λόγοις   πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῴην
[215]   διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς  λόγοις   ταὐτὸν (τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν
[194]   παρ᾽ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν τὸν  λόγον·   ἀποδοὺς οὖν ἑκάτερος τῷ θεῷ
[180]   διεμνημόνευεν· οὓς παρεὶς τὸν Παυσανίου  λόγον   διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὐτὸν ὅτι·
[202]   δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν  λόγον   δοῦναι οὐκ οἶσθ᾽ ἔφη, ὅτι
[208]   ἕπεται. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας τὸν  λόγον   ἐθαύμασά τε καὶ εἶπον Εἶεν,
[177]   γάρ μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν  λόγον   εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπὶ δεξιὰ
[180]   τελευτήσασιν. (Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινα  λόγον   ἔφη εἰπεῖν, μετὰ δὲ Φαῖδρον
[207]   ἐνταῦθα γὰρ (τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ  λόγον   θνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ
[223]   νῦν ὡς εὐπόρως καὶ πιθανὸν  λόγον   ηὗρεν, ὥστε παρ᾽ ἑαυτῷ τουτονὶ
[189]   καὶ οὕτως λέγε ὡς δώσων  λόγον·   (ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ μοι,
[185]   ἐπειδὴ Παυσανίας ὁρμήσας ἐπὶ τὸν  λόγον   καλῶς οὐχ ~(ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν
[185]   καλόν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ  λόγον   κἂν εἴ τις ὡς ἀγαθῷ
[198]   διὰ ταῦτα δὴ, οἶμαι, πάντα  λόγον   κινοῦντες ἀνατίθετε τῷ Ἔρωτι, καί
[201]   καλὸς εἴη κατὰ τὸν ἐμὸν  λόγον   οὔτε ἀγαθός. καὶ ἐγώ, Πῶς
[201]   ἐδίδαξεν, ὃν οὖν ἐκείνη ἔλεγε  λόγον,   πειράσομαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν
[198]   τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν  λόγον   πέμψας αὐτόν με λίθον τῇ
[214]   ἐπὶ δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει  λόγον   (περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο
[178]   τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν  λόγον.   πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ λέγω,
[198]   μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν  λόγον   ῥηθέντα; καὶ τὰ μὲν ἄλλα
[201]   γε ἤδη ἐάσω· τὸν δὲ  λόγον   τὸν περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὅν
[212]   τ᾽ εἰμί. τοῦτον (οὖν τὸν  λόγον,   Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει,
[193]   μοι ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν  λόγον,   ὡς Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω·
[198]   καὶ γάρ με Γοργίου  λόγος   ἀνεμίμνῃσκεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ
[193]   ἔφη, Ἐρυξίμαχε, ἐμὸς  λόγος   ἐστὶ περὶ Ἔρωτος, ἀλλοῖος
[195]   καὶ ἔστιν· γὰρ παλαιὸς  λόγος   εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ
[195]   τυγχάνει περὶ οὗ ἂν  λόγος   ᾖ. οὕτω δὴ τὸν Ἔρωτα
[193]   Ἐρυξίμαχον· καὶ γάρ μοι  λόγος   ἡδέως ἐρρήθη. καὶ εἰ μὴ
[196]   ἀλλ᾽ Ἔρως Ἄρη, Ἀφροδίτης, ὡς  λόγος·   κρείττων δὲ ἔχων τοῦ
[187]   πάλιν γὰρ ἥκει αὐτὸς  λόγος,   ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν
[211]   ὧν σῶμα μετέχει, οὐδέ τις  λόγος   οὐδέ τις ἐπιστήμη, οὐδέ που
[205]   οὗτοι ἐρῶσιν· δ᾽ ἐμὸς  λόγος   οὔτε ἡμίσεός φησιν εἶναι τὸν
[180]   Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν  λόγος,   τὸ ἁπλῶς οὕτως παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν
[197]   οὗτος, ἔφη, παρ᾽ ἐμοῦ  λόγος,   Φαῖδρε, τῷ θεῷ ἀνακείσθω,
[205]   λέγεται μέν γέ τις, ἔφη,  λόγος,   ὡς οἳ ἂν τὸ ἥμισυ
[189]   λέγειν, καὶ φύλακά με τοῦ  (λόγου   ἀναγκάζεις γίγνεσθαι τοῦ σεαυτοῦ, ἐάν
[199]   Φαῖδρε, εἴ τι καὶ τοιούτου  λόγου   δέῃ, περὶ Ἔρωτος τἀληθῆ λεγόμενα
[179]   μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ  λόγου   εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἐθελήσασα μόνη
[177]   μέν μοι ἀρχὴ τοῦ  λόγου   ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου Μελανίππην·
[176]   ἀεὶ ἀδύνατοι. Σωκράτη δ᾽ ἐξαιρῶ  λόγου·   ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα, ὥστ᾽
[212]   λέγων Σωκράτης περὶ τοῦ  λόγου·   καὶ ἐξαίφνης τὴν αὔλειον θύραν
[207]   ἀναγκαῖον δὴ ἐκ τούτου τοῦ  λόγου   καὶ τῆς ἀθανασίας τὸν ἔρωτα
[217]   μὲν οὖν δὴ δεῦρο τοῦ  λόγου   καλῶς ἂν ἔχοι καὶ πρὸς
[199]   καλῶς μοι ἔδοξας καθηγήσασθαι τοῦ  λόγου,   λέγων ὅτι πρῶτον μὲν δέοι
[177]   καὶ ἔστιν ἅμα πατὴρ τοῦ  λόγου.   Οὐδείς σοι, Ἐρυξίμαχε, φάναι
[176]   πότον· τὸν οὖν Παυσανίαν ἔφη  λόγου   τοιούτου τινὸς κατάρχειν. Εἶεν, ἄνδρες,
[172]   γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου  λόγους   ἀπαγγέλλειν· πρότερον δέ μοι,
[173]   ὅταν μέν τινας περὶ φιλοσοφίας  λόγους   αὐτὸς ποιῶμαι ἄλλων
[199]   ἐμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους  λόγους,   ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα
[221]   καὶ σατύροις, αὐτὸν καὶ τοὺς  λόγους.   Καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο
[210]   καὶ θεωρῶν πολλοὺς καὶ καλοὺς  λόγους   καὶ μεγαλοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήματα
[194]   τοσούτῳ θεάτρῳ, μέλλοντος ἐπιδείξεσθαι σαυτοῦ  λόγους,   καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, νῦν
[183]   οὗπερ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολλοὺς  λόγους   καὶ ὑποσχέσεις καταισχύνας· δὲ
[210]   σώματος ἐρᾷν καὶ ἐνταῦθα γεννᾷν  λόγους   καλούς, ἔπειτα δὲ αὐτὸν κατανοῆσαι
[215]   καὶ πάνυ ἀγαθοῦ ῥήτορος ἄλλους  λόγους,   οὐδὲν μέλει ὡς ἔπος εἰπεῖν
[214]   μεθύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ νηφόντων  λόγους   παραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ ἴσου
[173]   οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς  λόγους   περὶ αὐτῶν ἐποιούμεθα, (ὥστε, ὅπερ
[207]   με, ὁπότε περὶ τῶν ἐρωτικῶν  λόγους   ποιοῖτο, καί ποτε ἤρετο Τί
[210]   ἐρᾷν καὶ κήδεσθαι καὶ τίκτειν  λόγους   τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι
[195]   Φαῖδρε. μέγα (δὲ τεκμήριον τῷ  λόγῳ   αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ
[195]   ὀρθὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ παντός,  λόγῳ   διελθεῖν οἷος οἵων αἴτιος ὢν
[201]   ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα ἐν τῷ  λόγῳ   εἶναι τὸν Ἔρωτα· εἰ δὲ
[198]   κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ  λόγῳ   ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας
[197]   ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν  (λόγῳ   κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραστάτης τε καὶ
[182]   ἵνα, οἶμαι, μὴ πράγματ᾽ ἔχωσιν  λόγῳ   πειρώμενοι πείθειν τοὺς νέους, ἅτε
[186]   ἐμὲ πειρᾶσθαι τέλος ἐπιθεῖναι τῷ  λόγῳ.   Τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι
[176]   ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ  λόγων   ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον· καὶ
[215]   τις ἀκούῃ τῶν σῶν  λόγων   ἄλλου λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος
[193]   πάνυ ἂν ἐφοβούμην μὴ ἀπορήσωσι  λόγων   διὰ τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ
[176]   τὸ τήμερον· καὶ δι᾽ οἵων  λόγων,   εἰ βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι.
[222]   ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει τῶν  λόγων,   ἔπειτα θειοτάτους καὶ πλεῖστα ἀγάλματ᾽
[215]   πέπονθα αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου  λόγων   καὶ πάσχω ἔτι καὶ (νυνί.
[222]   ἀνόητος ἄνθρωπος ~(πᾶς ἂν τῶν  λόγων   καταγελάσειεν. διοιγομένους δὲ ἰδὼν ἄν
[218]   δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ  λόγων,   οἳ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, νέου
[223]   (Ἀριστόδημος οὐκ ἔφη μεμνῆσθαι τῶν  λόγων.   οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι
[209]   τοῦτον τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ  λόγων   περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον
[172]   συνδείπνῳ παραγενομένων, περὶ τῶν ἐρωτικῶν  λόγων   τίνες ἦσαν· ἄλλος γάρ τίς
[215]   καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν  λόγων   τῶν τούτου, ὁρῶ δὲ καὶ
[221]   ἐθέλοι τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν  λόγων,   φανεῖεν ἂν πάνυ γελοῖοι τὸ
[213]   καὶ φθονῶν θαυμαστὰ ἐργάζεται καὶ  λοιδορεῖταί   τε καὶ τὼ χεῖρε μόγις
[183]   οἱ (πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὲ  λοιδορῶσιν   ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγοντας, εἰς
[188]   καὶ ἠδίκησεν. (οἵ τε γὰρ  λοιμοὶ   φιλοῦσι γίγνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων
[201]   Ἀθηναίοις ποτὲ θυσαμένοις πρὸ τοῦ  λοιμοῦ   δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς
[193]   ἑκάτερος· Ἀγάθων γὰρ καὶ Σωκράτης  λοιποί.   Ἀλλὰ πείσομαί σοι, ἔφη φάναι
[176]   ἂν εὖ βουλεύωνται, καὶ οἱ  λοιποί.   (ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας
[189]   ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα  λοιπόν,   αὐτὸ δὲ ἠφάνισται· ἀνδρόγυνον γὰρ
[193]   κωμῳδήσῃς αὐτόν, ἵνα καὶ τῶν  λοιπῶν   ἀκούσωμεν τί ἕκαστος (ἐρεῖ, μᾶλλον
[185]   πλησμονῆς ὑπό τινος ἄλλου  λύγγα   ἐπιπεπτωκυῖαν καὶ οὐχ οἷόν τε
[185]   εἶ παῦσαί με τῆς  λυγγὸς   λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως
[188]   θεόν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ καὶ τῆς  λυγγὸς   πέπαυσαι. ~(Ἐκδεξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν
[185]   ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι  λύγξ·   εἰ δὲ μή, ὕδατι (ἀνακογχυλίασον.
[223]   εἰώθει ἕπεσθαι, καὶ ἐλθόντα εἰς  Λύκειον,   ἀπονιψάμενον, ὥσπερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην
[209]   εἰ δὲ βούλει, ἔφη, οἵους  Λυκοῦργος   παῖδας κατελίπετο ἐν Λακεδαίμονι σωτῆρας
[207]   τὰ ἤθη, δόξαι, ἐπιθυμίαι, ἡδοναί,  λῦπαι,   φόβοι τούτων ἕκαστα οὐδέποτε τὰ
[206]   δὲ αἰσχρῷ, σκυθρωπόν τε καὶ  λυπούμενον   συσπειρᾶται καὶ ἀποτρέπεται καὶ ἀνείλλεται
[187]   ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ  λύρας.   ἔστι δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν
[218]   οὖν, ἄνδρες, τε  λύχνος   ἀπεσβήκει καὶ (οἱ παῖδες ἔξω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005