HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  62 formes différentes pour 146 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[201]   καὶ μὴ ἔχει, τούτου ἐρᾷν;  Ναί,   εἰπεῖν. Ἐνδεὴς ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ
[206]   ὅτι οἱ ἄνθρωποι τἀγαθοῦ ἐρῶσιν;  Ναί,   ἔφην. Τί δέ; οὐ προσθετέον,
[201]   ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ;  ~(Ναί,   φάναι. Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι
[198]   τοὺς παρόντας, ὡς πρεπόντως τοῦ  νεανίσκου   εἰρηκότος καὶ αὑτῷ καὶ τῷ
[211]   τοὺς καλοὺς παῖδάς τε καὶ  νεανίσκους   δόξει σοι εἶναι, οὓς νῦν
[203]   οὖν Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ  νέκταρος,   οἶνος γὰρ οὔπω ἦν, εἰς
[184]   ἐστὶν περὶ τὴν ἀρετήν.  Νενόμισται   γὰρ δὴ ἡμῖν, ἐάν τις
[184]   μὲν τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν  νενόμισται,   ἵνα χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ
[182]   Ἰωνίας καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν  νενόμισται,   ὅποι ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς
[182]   ἐνθάδε δὲ πολὺ τούτων κάλλιον  νενομοθέτηται,   καὶ ὅπερ εἶπον, οὐ ῥᾴδιον
[182]   οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς  νενομοθέτηται   καλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ
[207]   γενέσει, ὅτι ἀεὶ καταλείπει ἕτερον  νέον   ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ, ἐπεὶ καὶ
[208]   τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον  νέον   ἐγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ
[181]   ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες ὡς  νέον,   καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾽ ἄλλον ἀποτρέχοντες.
[210]   τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν  νέον   ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ καλὰ
[195]   αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ  νέον,   τὰ δὲ παλαιὰ πράγματα περὶ
[207]   ὅμως αὐτὸς καλεῖται, ἀλλὰ  νέος   ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ ἀπολλύς,
[195]   οὗ Ἔρως τῶν θεῶν βασιλεύει.  νέος   μὲν οὖν ἐστί, πρὸς δὲ
[182]   οὐκ ἄν τις εἴποι οὔτε  νέος   οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν, ἵνα,
[209]   δ᾽ αὖ ὅταν τις ἐκ  (νέου   ἐγκύμων τὴν ψυχήν θεῖος
[175]   ἔχουσα, γε παρὰ σοῦ  νέου   ὄντος οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψεν καὶ
[218]   λόγων, οἳ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον,  νέου   ψυχῆς μὴ ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται,
[182]   ἔχωσιν λόγῳ πειρώμενοι πείθειν τοὺς  νέους,   ἅτε ἀδύνατοι λέγειν· τῆς δὲ
[210]   ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς  νέους,   ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ θεάσασθαι τὸ
[221]   καὶ οἷος αὖ Περικλῆς, καὶ  Νέστορα   καὶ Ἀντήνορα, εἰσὶ δὲ καὶ
[195]   οὖν ἐστί, πρὸς δὲ τῷ  νέῳ   ἁπαλός· ποιητοῦ δ᾽ ἔστιν (ἐνδεὴς
[178]   ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς  νέῳ   ὄντι ἐραστὴς χρηστὸς καὶ
[195]   ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ  νέων   ἀεὶ σύνεστί τε καὶ ἔστιν·
[172]   διηγεῖσθαι (σαφὲς διηγούμενος, εἰ  νεωστὶ   ἡγεῖ τὴν συνουσίαν γεγονέναι ταύτην
[195]   Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν. ἀλλά (φημὶ  νεώτατον   αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ
[195]   κάλλιστος ὢν τοιόσδε. πρῶτον μὲν  νεώτατος   θεῶν, Φαῖδρε. μέγα (δὲ
[196]   τῶν μαλακωτάτων, ἁπαλώτατον ἀνάγκη ~(εἶναι.  νεώτατος   μὲν δή ἐστι καὶ ἁπαλώτατος,
[180]   καὶ Οὐρανίαν ἐπονομάζομεν· δὲ  νεωτέρα   Διὸς καὶ Διώνης, (ἣν δὴ
[181]   γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς θεοῦ  νεωτέρας   (τε οὔσης πολὺ τῆς
[180]   ἁπάντων, καὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα  νεώτερος   πολύ, ὥς φησιν Ὅμηρος. ἀλλὰ
[197]   ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην  νηνεμίαν,   ἀνέμων κοίτην ὕπνον τ᾽ ἐνὶ
[222]   μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν ὥσπερ  νήπιον   παθόντα γνῶναι. (Εἰπόντος δὴ ταῦτα
[179]   υἱὸν ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων  νήσους   ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς
[180]   Ἀλκήστιδος μᾶλλον ἐτίμησαν, εἰς μακάρων  νήσους   ἀποπέμψαντες. οὕτω δὴ ἔγωγέ φημι
[222]   τοῦ Σωκράτους. τὸν οὖν Σωκράτη·  Νήφειν   μοι δοκεῖς, φάναι, Ἀλκιβιάδη.
[213]   δή, ἄνδρες· δοκεῖτε γάρ μοι  νήφειν.   οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον·
[214]   λέγεις, μεθύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ  νηφόντων   λόγους παραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ
[179]   ἂν μετ᾽ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι  νικῷεν   ἂν ὀλίγοι ὄντες ὡς ἔπος
[213]   σὲ μὲν ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ  νικῶντα   ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ
[219]   τῷ ~(ὄντι χρύσεα „χαλκείων„ διαμείβεσθαι  νοεῖς.   ἀλλ᾽ μακάριε, ἄμεινον σκόπει,
[197]   πάντων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων  νόημα·   οὗτος, ἔφη, παρ᾽ ἐμοῦ
[182]   ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι  νοῆσαι   ῥᾴδιος, ἁπλῶς γὰρ ὥρισται·
[202]   καὶ σὺ ἔρωτα οὐ θεὸν  νομίζεις;   Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη
[183]   οὖν οἰηθείη ἄν τις πάγκαλον  νομίζεσθαι   ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ
[183]   πάλιν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθάδε  νομίζεσθαι.   τὸ δὲ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει·
[176]   τὸν θεὸν καὶ τἆλλα τὰ  νομιζόμενα,   τρέπεσθαι πρὸς τὸν πότον· τὸν
[175]   ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα· νῦν οὖν,  νομίζοντες   καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσθαι
[182]   δή που κοσμίως γε καὶ  νομίμως   ὁτιοῦν πρᾶγμα> πραττόμενον ψόγον ἂν
[212]   βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα  νόμισον   εἰρῆσθαι, εἰ δέ, ὅτι καὶ
[196]   ὁμολογήσῃ, φασὶν οἱ πόλεως βασιλῆς  „νόμοι„   δίκαια εἶναι. πρὸς δὲ τῇ
[210]   ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς  νόμοις   καλὸν καὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν ὅτι
[181]   ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρῆν δὲ καὶ  νόμον   εἶναι μὴ ἐρᾷν (παίδων, ἵνα
[184]   ἔλθωσιν ἐραστής τε καὶ παιδικά,  νόμον   ἔχων ἑκάτερος, μὲν χαρισαμένοις
[181]   οἱ μὲν οὖν ἀγαθοὶ τὸν  νόμον   τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίθενται,
[182]   τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν  νόμος   δέδωκε τῷ ἐραστῇ θαυμαστὰ ἔργα
[182]   καὶ περὶ τὸν ἔρωτα  νόμος   ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι
[184]   τούτους δὴ βούλεται ~(ἡμέτερος  νόμος   εὖ καὶ καλῶς βασανίζειν, καὶ
[183]   πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς  νόμος   φησὶν ἐνθάδε· ταύτῃ μὲν
[184]   ἐραστῇ παιδικά. Ἔστι γὰρ ἡμῖν  νόμος,   ὥσπερ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν
[192]   νοῦν φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ  νόμου   ἀναγκάζονται· ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ᾽
[183]   ἕπεται, καὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ  νόμου   ἄνευ ὀνείδους πράττειν, ὡς πάγκαλόν
[184]   μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ  νόμῳ   ὁδός, εἰ μέλλει καλῶς χαριεῖσθαι
[184]   οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ τὼ  νόμω   τούτω ξυμβαλεῖν εἰς ταὐτό, τόν
[209]   καὶ Σόλων διὰ τὴν τῶν  νόμων   γέννησιν, καὶ ἄλλοι (ἄλλοθι πολλαχοῦ
[184]   τούτων ξυνιόντων εἰς ταὐτὸν τῶν  νόμων   μοναχοῦ ἐνταῦθα ξυμπίπτει τὸ καλὸν
[188]   καὶ ἄλλ᾽ αὖ ὅμοια πολλὰ  νοσήματα   καὶ τοῖς θηρίοις καὶ τοῖς
[201]   δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς  νόσου,   δὴ καὶ ἐμὲ τὰ
[187]   ἐπιθυμίαις καλῶς χρῆσθαι, ὥστ᾽ ἄνευ  νόσου   τὴν ἡδονὴν καρπώσασθαι. καὶ ἐν
[186]   ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ  νοσοῦν   ὁμολογουμένως ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιόν
[207]   τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνά,  νοσοῦντά   τε (πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα,
[186]   ἄλλος δὲ ἐπὶ τῷ  νοσώδει.   ἔστι δή, ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας
[186]   ἰατρικόν, τοῖς δὲ κακοῖς καὶ  νοσώδεσιν   αἰσχρόν τε καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν,
[183]   κολακείας καὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ  νουθετούντων   καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτοῦ· τῷ
[193]   δ᾽ ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ  νοῦν   αὐτῷ πεφυκότων· οὗ δὴ τὸν
[222]   ἐντὸς αὐτῶν γιγνόμενος πρῶτον μὲν  νοῦν   ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει τῶν
[194]   ἡγεῖ, ὥστε καὶ ἀγνοεῖν ὅτι  νοῦν   ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφρονες πολλῶν ἀφρόνων
[181]   παίδων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἤδη ἄρχωνται  νοῦν   ἴσχειν, τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ
[217]   τἀληθῆ εἰπεῖν· ἀλλὰ προσέχετε τὸν  νοῦν,   καὶ εἰ ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε.
[189]   οἴει ἐκφεύξεσθαι· ἀλλὰ πρόσεχε τὸν  νοῦν   καὶ οὕτως λέγε ὡς δώσων
[174]   Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν  νοῦν   κατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον,
[181]   ἔπιπνοι, τὸ φύσει ἐρρωμενέστερον καὶ  νοῦν   μᾶλλον ἔχον ἀγαπῶντες. καί τις
[187]   τῷ καὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν  νοῦν   ὅτι κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις,
[210]   πειρῶ δέ μοι, ἔφη, τὸν  νοῦν   προσέχειν ὡς οἷόν τε μάλιστα.
[191]   πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν  νοῦν   προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς
[192]   καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν  νοῦν   φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόμου
[220]   ἐφύλαττον αὐτὸν εἰ καὶ τὴν  νύκτα   ἑστήξοι. δὲ εἱστήκει μέχρι
[192]   ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις, ὥστε καὶ  νύκτα   καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων;
[219]   ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν  νύκτα   ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ,
[217]   ἐπειδὴ ἐδεδειπνήκει, διελεγόμην πόρρω τῶν  νυκτῶν,   καὶ ἐπειδὴ ἐβούλετο ἀπιέναι, σκηπτόμενος
[223]   πάνυ πολύ, ἅτε μακρῶν τῶν  νυκτῶν   οὐσῶν, ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν
[189]   φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ  νῦν,   ἀλλ᾽ ἀλλοία. πρῶτον μὲν γὰρ
[176]   εἰ ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι πίνειν  νῦν   ἀπειρήκατε· ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ
[191]   ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει, δὴ  νῦν   γυναῖκα καλοῦμεν, εἴτ᾽ ἀνδρός· καὶ
[176]   ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς λέγῃς·  νῦν   δ᾽ ἂν εὖ βουλεύωνται, καὶ
[212]   οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀφικέσθαι,  νῦν   δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ
[213]   τούτων μὲν εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι·  νῦν   (δέ μοι, Ἀγάθων, φάναι, μετάδος
[193]   τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι·  νῦν   δὲ ὅμως θαρρῶ, ~(τὸν οὖν
[180]   Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε·  νῦν   δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς·
[189]   τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος,  νῦν   δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽
[175]   σοφίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσῳ·  νῦν   δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα
[188]   τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος  νῦν   δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε
[207]   ταῦτά τοι, Διοτίμα, ὅπερ  νῦν   δὴ εἶπον, παρὰ σὲ ἥκω,
[198]   δεδιέναι, ἀλλ᾽ οὐ μαντικῶς,  νῦν   δὴ ἔλεγον εἰπεῖν, ὅτι Ἀγάθων
[189]   τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ  νῦν   δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, (ἀλλὰ
[194]   Ἐρυξίμαχε· εἰ δὲ γένοιο οὗ  νῦν   ἐγώ εἰμι, μᾶλλον δὲ ἴσως
[195]   ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη, ὥσπερ  νῦν,   ἐξ οὗ Ἔρως τῶν θεῶν
[213]   ὅρα οὖν μή τι καὶ  νῦν   ἐργάσηται, ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς,
[173]   Οὐκ ἄξιον περὶ τούτων, Ἀπολλόδωρε,  νῦν   ἐρίζειν· ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδεόμεθά σου,
[208]   ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσθαι, ἣν  νῦν   ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ,
[181]   καλὴ οὔτε αἰσχρά. ~(οἷον  νῦν   ἡμεῖς ποιοῦμεν, πίνειν
[190]   τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα  νῦν   καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλάντια,
[218]   τε τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς  νῦν   λεγομένοις· οἱ δὲ οἰκέται, καὶ
[190]   παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι (γενόμενοι.  νῦν   μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ
[216]   οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε  νῦν   ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ ὅτι εἰ ἐθέλοιμι
[194]   λόγους, καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος,  νῦν   οἰηθείην σε θορυβήσεσθαι ἕνεκα ἡμῶν
[193]   τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, τῶν  νῦν   ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή μοι
[189]   κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ  νῦν   ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται·
[221]   μήτε τῶν παλαιῶν μήτε τῶν  νῦν   ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς θαύματος.
[190]   ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ  νῦν,   ὁποτέρωσε βουληθείη· καὶ ὁπότε ταχὺ
[211]   νεανίσκους δόξει σοι εἶναι, οὓς  νῦν   ὁρῶν ἐκπέπληξαι καὶ ἕτοιμος εἶ
[175]   ἐφεστήκῃ· ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα·  νῦν   οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽
[221]   εὕροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν  νῦν   οὔτε τῶν παλαιῶν, εἰ μὴ
[200]   τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ  νῦν   παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα
[200]   κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ γε  νῦν   παρόντι, εἴτε βούλει εἴτε μή,
[193]   τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν  νῦν   παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον
[201]   αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα ἔλεγον οἷάπερ  νῦν   πρὸς ἐμὲ Ἀγάθων, ὡς εἴη
[212]   καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ  νῦν   τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν
[213]   ᾤμην ἥκιστά σε ἔσεσθαι. καὶ  νῦν   τί ἥκεις; καὶ τί αὖ
[189]   ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ  νῦν   τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν,
[194]   ἐν παντὶ εἴης ὥσπερ ἐγὼ  νῦν.   Φαρμάττειν βούλει με, Σώκρατες,
[223]   καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ  νῦν   ὡς εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον
[193]   τοῦ, ὥσπερ λέγω, ἓν ἦμεν,  νυνὶ   δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν
[173]   ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον σὺ  νυνί,   οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν
[215]   τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ ἔτι  νυνὶ   ὃς ἂν τὰ ἐκείνου αὐλῇ·
[215]   λόγων καὶ πάσχω ἔτι καὶ  (νυνί.   ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ μοι
[223]   αὐτοὺς καὶ οὐ σφόδρα ἑπομένους  νυστάζειν·   καὶ πρότερον μὲν καταδαρθεῖν τὸν
[188]   εἴ πως ἄλλως ἐν  νῷ   ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν, ἐγκωμίαζε,
[214]   φάναι τὸν Σωκράτη, τί ἐν  νῷ   ἔχεις; ἐπὶ τὰ γελοιότερά με
[189]   Ἀριστοφάνη, ἄλλῃ γέ πῃ ἐν  νῷ   ἔχω λέγειν σύ
[219]   (βουλευόμενοι πράξομεν ἂν φαίνηται  νῷν   περί τε τούτων καὶ περὶ
[189]   τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον,  νῶτον   καὶ πλευρὰς κύκλῳ ἔχον· χεῖρας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005