HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  83 formes différentes pour 156 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[189]   ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων ὧν  ἰαθέντων   μεγίστη εὐδαιμονία ἂν τῷ ἀνθρωπείῳ
[195]   ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου καὶ  Ἰαπετοῦ   ἀρχαιότερός ἐστιν. ἀλλά (φημὶ νεώτατον
[193]   εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ  ἰασάμενος   μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι. οὗτος,
[191]   ποιῆσαι ἓν ἐκ δυοῖν καὶ  ἰάσασθαι   τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Ἕκαστος
[190]   εἴη ἄνθρωπος· καὶ τἆλλα  ἰᾶσθαι   ἐκέλευεν. δὲ τό τε
[174]   ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας  ἴασιν   αὐτόματοι ἀγαθοί. Ὅμηρος μὲν γὰρ
[188]   περὶ Ἔρωτος φυλακήν τε καὶ  ἴασιν·   πᾶσα γὰρ ἀσέβεια φιλεῖ
[188]   μαντικῇ ἐπισκοπεῖν τοὺς Ἔρωτας καὶ  ἰατρεύειν·   καὶ ἔστιν αὖ (μαντικὴ
[187]   πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ  ἰατρική,   ἐνταῦθα μουσικὴ ἐντίθησιν, ἔρωτα
[187]   ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν  ἰατρικῇ   καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι
[186]   τις τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ  ἰατρική,   ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη
[186]   ἡμετέραν τέχνην. τε οὖν  ἰατρική,   ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ
[197]   σκοτεινός; τοξικήν γε μὴν καὶ  ἰατρικὴν   καὶ μαντικὴν Ἀπόλλων ἀνεῦρεν ἐπιθυμίας
[176]   τε καὶ ἅττ᾽ ἂν περὶ  ἰατρικῆς   λέγῃς· νῦν δ᾽ ἂν εὖ
[186]   πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς  ἰατρικῆς   λέγων, ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν
[176]   οἶμαι (κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς  ἰατρικῆς,   ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις
[186]   καθεωρακέναι μοι δοκῶ ἐκ τῆς  ἰατρικῆς,   τῆς ἡμετέρας (τέχνης, ὡς μέγας
[186]   τοῦτό ἐστιν ὄνομα τὸ  ἰατρικόν,   τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν
[186]   αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν  ἰατρικώτατος,   καὶ μεταβάλλειν ποιῶν, ὥστε
[185]   τῇ κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν  ἰατρὸν   Ἐρυξίμαχον κατακεῖσθαι, Ἐρυξίμαχε, δίκαιος
[189]   τε ὢν τῶν ἀνθρώπων καὶ  ἰατρὸς   τούτων ὧν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία
[204]   τὸ δέ γε ἐρῶν ἄλλην  ἰδέαν   τοιαύτην ἔχον, οἵαν ἐγὼ διῆλθον.
[196]   ἦν. συμμέτρου δὲ καὶ ὑγρᾶς  ἰδέας   μέγα τεκμήριον εὐσχημοσύνη,
[174]   καλέσαιμι, οὐχ οἷός τ᾽  ἰδεῖν.   ἀλλὰ Σωκράτη ἡμῖν πῶς οὐκ
[211]   τῳ γένοιτο (αὐτὸ τὸ καλὸν  ἰδεῖν   εἰλικρινές, καθαρόν, ἄμικτον, ἀλλὰ μὴ
[210]   τοῖς νόμοις καλὸν καὶ τοῦτ᾽  ἰδεῖν   ὅτι πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυγγενές
[174]   δειπνεῖν· εὐθὺς δ᾽ οὖν ὡς  ἰδεῖν   τὸν Ἀγάθωνα· φάναι, Ἀριστόδημε,
[223]   ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων, ἐξεγρόμενος δὲ  ἰδεῖν   τοὺς μὲν ἄλλους καθεύδοντας καὶ
[210]   ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν, ἵνα  ἴδῃ   αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ βλέπων
[211]   τὸ καλόν. ἐάν ποτε  ἴδῃς,   οὐ κατὰ χρυσίον τε καὶ
[185]   πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει καὶ  ἰδιώταις,   πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς
[178]   ἄνευ τούτων οὔτε πόλιν οὔτε  ἰδιώτην   μεγάλα καὶ καλὰ ἔργα ἐξεργάζεσθαι.
[178]   οὔτε λέγονται ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε  ἰδιώτου   οὔτε ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον
[216]   (καὶ πολλάκις μὲν ἡδέως ἂν  ἴδοιμι   αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις·
[177]   ὠφέλειαν· καὶ ἄλλα τοιαῦτα (συχνὰ  ἴδοις   ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ οὖν τοιούτων
[213]   παῖ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον,  ἰδόντα   αὐτὸν ~(πλέον ὀκτὼ κοτύλας
[213]   μεταστρεφόμενον αὐτὸν ὁρᾶν τὸν Σωκράτη,  ἰδόντα   δὲ ἀναπηδῆσαι καὶ εἰπεῖν·
[195]   θεῶν καὶ ἀνθρώπων τὴν οἴκησιν  ἵδρυται·   καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς ἐν
[216]   αὐτὸν καὶ φεύγω, καὶ ὅταν  ἴδω,   αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. (καὶ πολλάκις
[222]   τῶν λόγων καταγελάσειεν. διοιγομένους δὲ  ἰδὼν   ἄν τις καὶ ἐντὸς αὐτῶν
[221]   Λάχης· καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ  ἰδὼν   εὐθὺς παρακελεύομαί τε αὐτοῖς θαρρεῖν,
[194]   Ἀγάθων, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, (εἰ  ἰδὼν   τὴν σὴν ἀνδρείαν καὶ μεγαλοφροσύνην
[213]   Ἀγάθωνα καλεῖν αὐτόν. καὶ τὸν  ἰέναι   ἀγόμενον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ
[174]   (ἔχεις πρὸς τὸ ἐθέλειν ἂν  ἰέναι   ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; κἀγώ, ἔφη,
[210]   πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν νέον ὄντα  ἰέναι   ἐπὶ τὰ καλὰ σώματα, καὶ
[211]   τὸ ὀρθῶς ἐπὶ (τὰ ἐρωτικὰ  ἰέναι   ὑπ᾽ ἄλλου ἄγεσθαι, ἀρχόμενον
[174]   φαῦλος ὢν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς  ἰέναι   θοίνην ἄκλητος. ἆρ᾽ οὖν ἄγων
[174]   Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας  ἰέναι.   τὸν οὖν Σωκράτη ἑαυτῷ πως
[189]   αἰσθανόμενοί γε μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ  ἱερὰ   κατασκευάσαι καὶ βωμούς, καὶ θυσίας
[209]   γεννήσαντες παντοίαν ἀρετήν· ὧν καὶ  ἱερὰ   πολλὰ ἤδη γέγονε διὰ τοὺς
[190]   αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ  ἱερὰ   τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο—
[202]   πᾶσα χωρεῖ καὶ τῶν  ἱερέων   τέχνη τῶν τε περὶ τὰς
[196]   τόπος ᾖ, ἐνταῦθα δὲ καὶ  ἵζει   καὶ μένει. Περὶ μὲν οὖν
[214]   κελεύῃς. δεῖ γάρ σοι πείθεσθαι·  ἰητρὸς   γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων·
[200]   ἔρως ἐστίν; Πάνυ γ᾽ εἰπεῖν.  Ἴθι   δή, φάναι τὸν Σωκράτη, ἀνομολογησώμεθα
[199]   ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι.  ἴθι   οὖν μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ
[196]   κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ ταῦθ᾽  ἱκανὰ   καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται, περὶ
[177]   γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις  ἱκανὴ   διατριβή· δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι
[179]   καὶ Πελίου θυγάτηρ Ἄλκηστις  ἱκανὴν   μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ
[204]   μηδὲ φρόνιμον δοκεῖν αὑτῷ εἶναι  ἱκανόν·   οὔκουν ἐπιθυμεῖ μὴ οἰόμενος
[176]   ἀδύνατοι. Σωκράτη δ᾽ ἐξαιρῶ λόγου·  ἱκανὸς   γὰρ καὶ ἀμφότερα, ὥστ᾽ ἐξαρκέσει
[186]   ἐπὶ τὸν λόγον καλῶς οὐχ  ~(ἱκανῶς   ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ πειρᾶσθαι τέλος
[177]   κατακειμένοις· ἀλλ᾽ ἐὰν οἱ πρόσθεν  ἱκανῶς   καὶ καλῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν.
[213]   τῆς πόσεως, ἕως ἂν ὑμεῖς  ἱκανῶς   πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω, Ἀγάθων,
[183]   οἱ ἐρασταὶ πρὸς τὰ παιδικά,  ἱκετείας   τε καὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς
[206]   μὲν καλῷ προσπελάζῃ τὸ κυοῦν,  ἵλεών   τε γίγνεται καὶ εὐφραινόμενον διαχεῖται
[197]   ἐξορίζων· φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυσμενείας·  ἵλεως   ἀγαθοῖς· θεατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς θεοῖς·
[220]   δ᾽ ἐν τούτοις ἐξῄει ἔχων  ἱμάτιον   μὲν τοιοῦτον οἷόνπερ καὶ πρότερον
[219]   εἰπεῖν οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας τὸ  ἱμάτιον   τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον— καὶ γὰρ
[197]   εὐμοίροις· Τρυφῆς, Ἁβρότητος, Χλιδῆς, Χαρίτων,  Ἱμέρου,   Πόθου πατήρ· ἐπιμελὴς ἀγαθῶν, ἀμελὴς
[196]   μὴ ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον μέν,  ἵν᾽   αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν
[200]   τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθυμεῖν,  ἵν᾽   οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἕνεκα
[175]   καὶ τούσδε τοὺς (ἄλλους, θεραπεύετε,  ἵν᾽   ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα ἔφη
[210]   οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς νέους,  ἵνα   ἀναγκασθῇ αὖ θεάσασθαι τὸ ἐν
[213]   Ἀγάθων, φάναι, μετάδος τῶν ταινιῶν,  ἵνα   ἀναδήσωμεν καὶ τὴν τούτου ταυτηνὶ
[199]   μοι Ἀγάθωνα σμίκρ᾽ ἄττα ἐρέσθαι,  ἵνα   ἀνομολογησάμενος παρ᾽ αὐτοῦ οὕτως ἤδη
[212]   τῇ κεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας,  ἵνα   ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν
[213]   τὸν Ἀγάθωνα· Ὑπολύετε, παῖδες, Ἀλκιβιάδην,  ἵνα   ἐκ τρίτων κατακέηται. Πάνυ γε,
[191]   ἐν τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα,  ἵνα   ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν
[190]   αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν,  ἵνα   θεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος
[194]   Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν Ἀγάθωνα,  ἵνα   θορυβηθῶ διὰ τὸ οἴεσθαι τὸ
[210]   ἐπιτηδεύματα ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν,  ἵνα   ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ
[186]   δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων,  ἵνα   καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην.
[174]   σὺ κελεύῃς. Ἕπου τοίνυν, ἔφη,  ἵνα   καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες,
[175]   φάναι, Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο,  ἵνα   καὶ τοῦ σοφοῦ ἁπτόμενός σου
[193]   ἐδεήθην σου, μὴ κωμῳδήσῃς αὐτόν,  ἵνα   καὶ τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν τί
[174]   ὡς καὶ χθὲς ζητῶν σε,  ἵνα   καλέσαιμι, οὐχ οἷός τ᾽
[174]   τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην,  ἵνα   καλὸς παρὰ καλὸν ἴω. ἀλλὰ
[175]   μὲν ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα  ἵνα   κατακέοιτο· ἄλλον δέ τινα τῶν
[199]   τὸν Σωκράτη, ἀπόκριναι ὀλίγῳ πλείω,  ἵνα   μᾶλλον καταμάθῃς βούλομαι. εἰ
[216]   ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύγων,  ἵνα   μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ τούτῳ
[199]   οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους,  ἵνα   μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα οὖν,
[181]   νόμον εἶναι μὴ ἐρᾷν (παίδων,  ἵνα   μὴ εἰς ἄδηλον πολλὴ σπουδὴ
[182]   νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν,  ἵνα,   οἶμαι, μὴ πράγματ᾽ ἔχωσιν λόγῳ
[193]   ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ (θεούς,  ἵνα   τὰ μὲν ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ
[205]   εὐδαίμονες, καὶ οὐκέτι προσδεῖ ἐρέσθαι  ἵνα   τί δὲ βούλεται εὐδαίμων εἶναι
[210]   πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυγγενές ἐστιν,  ἵνα   τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν
[223]   μείναιμι, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι,  ἵνα   ὑπὸ Σωκράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα,
[184]   τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται,  ἵνα   χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ
[222]   μέσῳ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ,  ἵνα   χωρὶς ἡμᾶς διαλάβῃ· οὐδὲν οὖν
[174]   ἐποίει· καὶ ἐρέσθαι αὐτὸν ὅποι  ἴοι   οὕτω καλὸς γεγενημένος. καὶ τὸν
[210]   δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν ὀρθῶς  ἰόντα   ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι
[173]   λέγειν καὶ ἀκούειν. οὕτω δὴ  ἰόντες   ἅμα τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν
[205]   δὲ κατὰ ἕν τι εἶδος  ἰόντες   τε καὶ ἐσπουδακότες τὸ τοῦ
[205]   μὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν  ἰόντι   ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι (ποίησις,
[223]   γὰρ πάνυ ἐπιθυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι.  Ἰοὺ   ἰοὺ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα, Ἀλκιβιάδη,
[223]   πάνυ ἐπιθυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. Ἰοὺ  ἰοὺ,   φάναι τὸν Ἀγάθωνα, Ἀλκιβιάδη, οὐκ
[221]   τὸ στρατόπεδον· ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος  ἵππον   ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώρει
[221]   φόβῳ διὰ τὸ ἐφ᾽  ἵππου   εἶναι· πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν
[185]   δὲ παυσαμένου, διδάσκουσι γάρ με  ἴσα   λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη
[189]   τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ  ἴσα   ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα ~(δύ᾽
[208]   ὥσπερ οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὖ  ἴσθι,   ἔφη, Σώκρατες· ἐπεί γε
[197]   τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ  ἴσμεν,   ὅτι οὗ μὲν ἂν
[192]   ἂν τούτου τύχητε· ταῦτ᾽ ἀκούσας  ἴσμεν   ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐξαρνηθείη
[180]   ἀξίως τοῦ θεοῦ. πάντες γὰρ  ἴσμεν   ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος
[177]   ἐγὼ ὁρῶ. καίτοι οὐκ ἐξ  ἴσου   γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις κατακειμένοις·
[214]   λόγους παραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ  ἴσου   ᾖ. καὶ ἅμα, μακάριε,
[219]   τῆς Σωκράτους ὑπερηφανίας. εὖ γὰρ  ἴστε   μὰ θεούς, μὰ θεάς, οὐδὲν
[216]   ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ  ἴστε   ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν (τοῦτον γιγνώσκει·
[216]   γέμει, ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης;  ἴστε   ὅτι οὔτε εἴ τις καλός
[217]   οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκεχειρήκη, ἀλλὰ  ἰστέον   ἤδη τί ἐστι τὸ πρᾶγμα.
[197]   καὶ Ἥφαιστος χαλκείας καὶ Ἀθηνᾶ  ἱστουργίας   καὶ Ζεὺς κυβερνᾶν θεῶν τε
[181]   ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἤδη ἄρχωνται νοῦν  ἴσχειν,   τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσκειν.
[206]   ἀνείλλεται καὶ οὐ γεννᾷ, ἀλλὰ  ἴσχον   τὸ κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅθεν
[209]   παίδων πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι  ἴσχουσι   καὶ φιλίαν βεβαιοτέραν, ἅτε καλλιόνων
[205]   ἐσπουδακότες τὸ τοῦ ὅλου ὄνομα  ἴσχουσιν,   ἔρωτά τε καὶ ἐρᾶν καὶ
[200]   (πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ  ἰσχὺν   βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα
[190]   ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν τὴν  ἰσχὺν   δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ
[185]   δίς, καὶ εἰ πάνυ  ἰσχυρά   ἐστι, παύσεται. Οὐκ ἂν φθάνοις
[185]   (ἀνακογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ  ἰσχυρά   ἐστιν, ἀναλαβών τι τοιοῦτον οἵῳ
[182]   ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας  ἰσχυρὰς   καὶ κοινωνίας, δὴ μάλιστα
[200]   μέγας εἶναι, ἰσχυρὸς ὢν  ἰσχυρός;   Ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων. Οὐ
[200]   γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν βούλοιτο  ἰσχυρὸς   εἶναι, φάναι τὸν Σωκράτη, καὶ
[200]   Ἀληθῆ λέγεις. Εἰ γὰρ καὶ  ἰσχυρὸς   ὢν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι, φάναι
[200]   μέγας ὢν μέγας εἶναι,  ἰσχυρὸς   ὢν ἰσχυρός; Ἀδύνατον ἐκ τῶν
[207]   καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέστατα τοῖς  ἰσχυροτάτοις   καὶ ὑπεραποθνῄσκειν, καὶ αὐτὰ τῷ
[176]   πρὸς τὸ πολὺν πίνειν οἶνον,  ἴσως   ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ μεθύσκεσθαι,
[173]   τὶ ποιεῖν (οὐδὲν ποιοῦντες. καὶ  ἴσως   αὖ ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσθε κακοδαίμονα
[200]   ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὢν ὑγιής—  ἴσως   γὰρ ἄν τις ταῦτα οἰηθείη
[187]   κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις, ὥσπερ  ἴσως   καὶ Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ
[193]   ὡς Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω·  ἴσως   μὲν (γὰρ καὶ οὗτοι τούτων
[188]   καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς.  ἴσως   μὲν (οὖν καὶ ἐγὼ τὸν
[189]   οὕτως λέγε ὡς δώσων λόγον·  (ἴσως   μέντοι, ἂν δόξῃ μοι, ἀφήσω
[174]   ἀμείνονος. ταῦτ᾽ ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη·  Ἴσως   μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ
[215]   δι᾽ εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν  ἴσως   οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται
[194]   ἂν αἰσχύνοιο αὐτούς, εἴ τι  ἴσως   οἴοιο αἰσχρὸν ὂν ποιεῖν·
[194]   νῦν ἐγώ εἰμι, μᾶλλον δὲ  ἴσως   οὗ ἔσομαι ἐπειδὰν καὶ Ἀγάθων
[187]   ἐκ διαφερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλὰ  ἴσως   τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι ἐκ
[209]   Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ  ἴσως,   Σώκρατες, κἂν σὺ ~(μυηθείης·
[203]   τοῖς ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ  ἴτης   καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, ἀεί
[174]   ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ καλὸν  ἴω.   ἀλλὰ σύ, δ᾽ ὅς,
[174]   βουλευσόμεθα τι ἐροῦμεν. ἀλλ᾽  ἴωμεν.   Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας
[210]   τὰ καλά, πρὸς τέλος ἤδη  ἰὼν   τῶν ἐρωτικῶν ἐξαίφνης κατόψεταί τι
[212]   τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ καὶ  ἴων,   καὶ ταινίας ἔχοντα ἐπὶ τῆς
[182]   ἅτε ἀδύνατοι λέγειν· τῆς δὲ  Ἰωνίας   καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται,
[220]   ἕστηκε. τελευτῶντες δέ τινες τῶν  Ἰώνων,   ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, δειπνήσαντες, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005