HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  79 formes différentes pour 133 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[214]   βέλτιστε βελτίστου πατρὸς καὶ σωφρονεστάτου,  χαῖρε.   Καὶ γὰρ σύ, φάναι τὸν
[192]   ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ  χαίρει   ξυνὼν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς·
[176]   τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα  χαίρειν   ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἂν
[212]   εἰ δέ, ὅτι καὶ ὅπῃ  χαίρεις   ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε. Εἰπόντος δὲ
[212]   πάνυ πολλάς, καὶ εἰπεῖν· Ἄνδρες,  χαίρετε·   μεθύοντα ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξεσθε
[199]   ὑπέσχετο, δὲ φρὴν „οὔ„  χαιρέτω   δή. οὐ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω
[191]   ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ  χαίρουσι   συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι ~(τοῖς ἀνδράσι,
[173]   τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς ὡς  χαίρω·   ὅταν δὲ ἄλλους τινάς, ἄλλως
[188]   φυτοῖς· καὶ γὰρ πάχναι καὶ  χάλαζαι   καὶ ἐρυσῖβαι ἐκ πλεονεξίας καὶ
[210]   ἑνὸς δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο  χαλάσαι   καταφρονήσαντα καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον· μετὰ
[204]   γενέσθαι· αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι  χαλεπὸν   ἀμαθία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν
[187]   παιδεία ἐκλήθη) ἐνταῦθα δὴ καὶ  χαλεπὸν   καὶ ἀγαθοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν
[201]   ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν  χαλεπόν.   (Καὶ σὲ μέν γε ἤδη
[187]   ἁρμονίας τε καὶ ῥυθμοῦ οὐδὲν  χαλεπὸν   τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν, οὐδὲ
[176]   γεγονέναι ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι  χαλεπὸν   τοῖς ἀνθρώποις μέθη ἐστί·
[176]   ὑμῖν ὅτι τῷ ὄντι πάνυ  χαλεπῶς   ἔχω ὑπὸ τοῦ χθὲς πότου
[206]   γεννᾷ, ἀλλὰ ἴσχον τὸ κύημα  χαλεπῶς   φέρει. ὅθεν δὴ τῷ κυοῦντί
[221]   ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει καὶ  χαλκέας   τινὰς καὶ σκυτοτόμους καὶ βυρσοδέψας,
[197]   καὶ Μοῦσαι μουσικῆς καὶ Ἥφαιστος  χαλκείας   καὶ Ἀθηνᾶ ἱστουργίας καὶ Ζεὺς
[219]   ἐπιχειρεῖς καὶ τῷ ~(ὄντι χρύσεα  „χαλκείων„   διαμείβεσθαι νοεῖς. ἀλλ᾽ μακάριε,
[203]   αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος,  χαμαιπετὴς   ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ
[220]   (γὰρ θέρος τότε γ᾽ ἦν,  χαμεύνια   ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὲν ἐν τῷ
[178]   ἠδ᾽ Ἔρος φησὶ μετὰ τὸ  Χάος   δύο τούτω γενέσθαι, Γῆν τε
[178]   ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν  Χάος   φησὶ γενέσθαι, αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ᾽
[184]   νόμῳ ὁδός, εἰ μέλλει καλῶς  χαριεῖσθαι   ἐραστῇ παιδικά. Ἔστι γὰρ ἡμῖν
[182]   λέγειν, ἁπλῶς νενομοθέτηται καλὸν τὸ  χαρίζεσθαι   ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν τις
[182]   οὕτως οὗ μὲν αἰσχρὸν ἐτέθη  (χαρίζεσθαι   ἐρασταῖς, κακίᾳ τῶν θεμένων κεῖται,
[182]   τινὰς τολμᾷν λέγειν ὡς αἰσχρὸν  χαρίζεσθαι   ἐρασταῖς· λέγουσι δὲ εἰς τούτους
[186]   τοῦ σώματος καὶ ὑγιεινοῖς καλὸν  χαρίζεσθαι   καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν
[218]   σοὶ μὴ οὐ καὶ τοῦτο  χαρίζεσθαι   καὶ εἴ τι ἄλλο
[187]   γίγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ  χαρίζεσθαι   καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα,
[183]   ἐστὶ πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς  χαρίζεσθαι,   καλῶς δὲ χρηστῷ τε καὶ
[185]   γε καλὸν ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα  χαρίζεσθαι.   οὗτός ἐστιν τῆς Οὐρανίας
[186]   ἔλεγεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν  χαρίζεσθαι   τῶν ἀνθρώπων, (τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις
[188]   μή τις τῷ κοσμίῳ Ἔρωτι  χαρίζηται   μηδὲ τιμᾷ τε αὐτὸν καὶ
[218]   ἀνδρὶ πολὺ μᾶλλον ἂν μὴ  χαριζόμενος   αἰσχυνοίμην τοὺς φρονίμους, χαριζόμενος
[218]   χαριζόμενος αἰσχυνοίμην τοὺς φρονίμους,  χαριζόμενος   τούς τε πολλοὺς καὶ ἄφρονας.
[208]   φύσει πᾶν τιμᾷ· ἀθανασίας γὰρ  χάριν   παντὶ αὕτη σπουδὴ καὶ
[183]   δ᾽ ἐρῶντι πάντα ταῦτα ποιοῦντι  χάρις   ἕπεται, καὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ
[184]   νόμον ἔχων ἑκάτερος, μὲν  χαρισαμένοις   παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως ἂν
[185]   ~(ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα  χαρισάμενος   ἐξαπατηθείη καὶ μὴ λάβοι χρήματα,
[185]   κἂν εἴ τις ὡς ἀγαθῷ  χαρισάμενος   καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος
[217]   ἐμὸν θαυμαστόν, ὡς ὑπάρχον μοι  χαρισαμένῳ   Σωκράτει πάντ᾽ ἀκοῦσαι ὅσα περ
[184]   τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ  χαρίσασθαι,   ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ
[177]   μὲν τούτῳ ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ  χαρίσασθαι,   ἅμα δ᾽ ἐν τῷ παρόντι
[184]   καλὸν γενέσθαι τὸ ἐραστῇ παιδικὰ  χαρίσασθαι.   ὅταν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ
[184]   καλῶς βασανίζειν, καὶ τοῖς μὲν  χαρίσασθαι,   τοὺς δὲ διαφεύγειν. διὰ ταῦτα
[197]   κτητὸς εὐμοίροις· Τρυφῆς, Ἁβρότητος, Χλιδῆς,  Χαρίτων,   Ἱμέρου, Πόθου πατήρ· ἐπιμελὴς ἀγαθῶν,
[222]   μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ  Χαρμίδην   τὸν Γλαύκωνος καὶ Εὐθύδημον τὸν
[219]   ἐμαυτοῦ τοῦτον— καὶ γὰρ ἦν  χειμών—   ὑπὸ τὸν τρίβωνα κατακλινεὶς τὸν
[220]   χειμῶνος καρτερήσεις— δεινοὶ γὰρ αὐτόθι  χειμῶνες—   θαυμάσια εἰργάζετο τά τε (ἄλλα,
[220]   πρὸς δὲ αὖ τὰς τοῦ  χειμῶνος   καρτερήσεις— δεινοὶ γὰρ αὐτόθι χειμῶνες—
[189]   νῶτον καὶ πλευρὰς κύκλῳ ἔχον·  χεῖρας   δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη
[205]   αὑτῶν γε καὶ πόδας καὶ  χεῖρας   ἐθέλουσιν ἀποτέμνεσθαι οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν
[191]   αὑτοῦ ξυνῄει, καὶ περιβάλλοντες τὰς  χεῖρας   καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι,
[213]   καὶ λοιδορεῖταί τε καὶ τὼ  χεῖρε   μόγις ἀπέχεται. ὅρα οὖν μή
[214]   τοῦτον, οὐκ ἀφέξεταί μου τὼ  χεῖρε.   Οὐκ εὐφημήσεις; φάναι τὸν Σωκράτη.
[219]   κατακλινεὶς τὸν τούτου, περιβαλὼν τὼ  χεῖρε   τούτῳ τῷ (δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς
[211]   καλὸν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὲ  χεῖρες   οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν σῶμα
[203]   ὢν περὶ τέχνας  χειρουργίας   τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ
[174]   τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην,  χείρω   ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμείνονος.
[189]   καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς  χερσίν,   καὶ πρόσωπα ~(δύ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι
[176]   καὶ γὰρ αὐτός εἰμι τῶν  χθὲς   βεβαπτισμένων. ἀκούσαντα οὖν αὐτῶν ἔφη
[174]   ὅτι· Ἐπὶ δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος.  χθὲς   γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις,
[174]   εἰς αὖθις ἀναβαλοῦ, ὡς καὶ  χθὲς   ζητῶν σε, ἵνα καλέσαιμι, οὐχ
[212]   ἤλθομεν; ἐγὼ γάρ τοι, φάναι,  χθὲς   μὲν οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην
[176]   πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ  χθὲς   πότου καὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινός,
[176]   ὑμῶν τοὺς πολλούς· παρῆστε γὰρ  χθές-   σκοπεῖσθε (οὖν τίνι τρόπῳ ἂν
[197]   ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις· Τρυφῆς, Ἁβρότητος,  Χλιδῆς,   Χαρίτων, Ἱμέρου, Πόθου πατήρ· ἐπιμελὴς
[173]   ἔθυεν αὐτός τε καὶ οἱ  χορευταί.   Πάνυ, ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς
[197]   τιθεὶς ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν  χοροῖς,   ἐν θυσίαις γιγνόμενος ἡγεμών· πρᾳότητα
[204]   τοιοῦτος ὢν Ἔρως τίνα  χρείαν   ἔχει τοῖς ἀνθρώποις; (Τοῦτο δὴ
[178]   καὶ ἐραστῇ παιδικά. γὰρ  χρὴ   ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ βίου
[193]   ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ᾽ ἄνδρα  χρὴ   ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ (θεούς,
[190]   ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο, τι  χρὴ   αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν· οὔτε
[209]   περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον  χρὴ   εἶναι (τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθὸν
[197]   ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος,  χρὴ   ἕπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα καλῆς
[194]   βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς  χρή   με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοκοῦσι
[175]   κινεῖτε, ἀλλ᾽ ἐᾶτε. Ἀλλ᾽ οὕτω  χρὴ   ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, ἔφη
[173]   δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασθαι, ταῦτα  χρὴ   ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγε καὶ
[219]   εὐπόρουν. εὖ γὰρ ᾔδη ὅτι  χρήμασί   γε πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος ἦν
[208]   ὑπὲρ τῶν (παίδων, καὶ  χρήματα   ἀναλίσκειν καὶ πόνους πονεῖν οὑστινασοῦν
[185]   χαρισάμενος ἐξαπατηθείη καὶ μὴ λάβοι  χρήματα,   ἀναφανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν
[183]   ἂν ὀνείδη· εἰ γὰρ  χρήματα   βουλόμενος παρά του λαβεῖν
[184]   καρτερήσῃ, ἄν τ᾽ εὐεργετούμενος εἰς  χρήματα   εἰς διαπράξεις πολιτικὰς μὴ
[205]   πολλαχῇ ἐπ᾽ αὐτόν, κατὰ  χρηματισμὸν   κατὰ φιλογυμναστίαν κατὰ
[173]   ὑμετέρους τοὺς τῶν πλουσίων καὶ  χρηματιστικῶν,   αὐτός τε ἄχθομαι ὑμᾶς τε
[184]   καλῶς βασανίζειν· ἔπειτα τὸ ὑπὸ  χρημάτων   καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι
[185]   γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα  χρημάτων   ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ, τοῦτο
[181]   καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾽ ἄλλον ἀποτρέχοντες.  χρῆν   δὲ καὶ νόμον εἶναι μὴ
[181]   τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίθενται,  χρῆν   δὲ καὶ τούτους τοὺς πανδήμους
[177]   ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ μοι  χρῆναι   ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον
[214]   ἡμῖν πρὶν σὲ εἰσελθεῖν ἔδοξε  χρῆναι   ἐπὶ δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει
[218]   παῖδες ἔξω ἦσαν, ἔδοξέ μοι  χρῆναι   μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽
[212]   λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγέ φημι  χρῆναι   πάντα ἄνδρα τὸν Ἔρωτα τιμᾷν,
[214]   λέγεις; εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· δοκεῖ  χρῆναι,   Ἐρυξίμαχε; ἐπιθῶμαι τῷ ἀνδρὶ
[196]   δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ  χρῆσθαι,   ὅτι ποιητὴς Ἔρως ἀγαθὸς
[187]   τὴν ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις καλῶς  χρῆσθαι,   ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν
[190]   μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ  χρησιμώτεροι   ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν
[195]   τῷ αὐτῷ (δὴ καὶ ἡμεῖς  χρησόμεθα   τεκμηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτι ἁπαλός.
[178]   εὐθὺς νέῳ ὄντι ἐραστὴς  χρηστὸς   καὶ ἐραστῇ παιδικά. γὰρ
[183]   καταισχύνας· δὲ τοῦ ἤθους  χρηστοῦ   ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει,
[177]   δὲ βούλει αὖ σκέψασθαι τοὺς  χρηστοὺς   σοφιστάς, Ἡρακλέους μὲν καὶ ἄλλων
[183]   καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλῶς δὲ  χρηστῷ   τε καὶ καλῶς. πονηρὸς δ᾽
[216]   ὥστε οὐκ ἔχω τι  χρήσωμαι   τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ὑπὸ
[196]   Ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος.  χρόας   δὲ κάλλος κατ᾽ ἄνθη
[208]   καὶ κλέος ἐς τὸν ἀεὶ  χρόνον   ἀθάνατον „καταθέσθαι„ καὶ ὑπὲρ τούτου
[192]   εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν  χρόνον.   καὶ οἱ διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων
[208]   οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα  χρόνον   πάντα ποριζόμενοι· οἱ δὲ κατὰ
[200]   παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα  χρόνον   παρεῖναι· ἄλλο τι ὁμολογοῖ ἄν;
[185]   σοι ἐθέλῃ ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν  χρόνον   παύεσθαι λύγξ· εἰ δὲ
[200]   ἔχει, τὸ εἰς τὸν ἔπειτα  χρόνον   ταῦτα εἶναι αὐτῷ σῳζόμενα καὶ
[200]   βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα  χρόνον   ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ ἐν τῷ
[175]   ἥκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν  χρόνον   ὡς εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα
[184]   ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται, ἵνα  χρόνος   ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ
[213]   γέγονεν. ἀπ᾽ ἐκείνου γὰρ τοῦ  χρόνου,   ἀφ᾽ οὗ τούτου (ἠράσθην, οὐκέτι
[219]   λέγεις· ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι  χρόνῳ   (βουλευόμενοι πράξομεν ἂν φαίνηται
[217]   ταχὺ (ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽ οὖν  χρόνῳ   ἐπείσθη. ἐπειδὴ δὲ ἀφίκετο τὸ
[217]   μοι ἔδοξεν οὕτω θεῖα καὶ  ~(χρυσᾶ   εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ θαυμαστά,
[219]   κτᾶσθαι ἐπιχειρεῖς καὶ τῷ ~(ὄντι  χρύσεα   „χαλκείων„ διαμείβεσθαι νοεῖς. ἀλλ᾽
[211]   ἐάν ποτε ἴδῃς, οὐ κατὰ  χρυσίον   τε καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς
[211]   ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων καὶ  χρωμάτων   καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας θνητῆς,
[175]   σὺ περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ  χρώμενοι   τῷ Διονύσῳ· νῦν δὲ πρὸς
[211]   καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι, ὥσπερ ἐπαναβαθμοῖς  χρώμενον,   ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο καὶ
[187]   (ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν)  χρώμενον   ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσί τε
[204]   ἀντὶ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαθῷ  χρώμενος   πυνθάνοιτο· φέρε, Σώκρατες, ἐροιτο·
[202]   τούτου καὶ μαντικὴ πᾶσα  χωρεῖ   καὶ τῶν ἱερέων τέχνη
[192]   οὐκ ἐθέλοντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν  χωρίζεσθαι   ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ
[191]   ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν  χωρὶς   ἀλλήλων ποιεῖν. καὶ ὁπότε τι
[222]   ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, ἵνα  χωρὶς   ἡμᾶς διαλάβῃ· οὐδὲν οὖν πλέον
[184]   οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι,  χωρὶς   τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπ᾽ αὐτῶν
[173]   αὐτὸς ποιῶμαι ἄλλων ἀκούω,  χωρὶς   τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς ὡς
[214]   αὐτὸν ~(πλέον ὀκτὼ κοτύλας  χωροῦντα.   τοῦτον ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν αὐτὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005