Alphabétiquement     [«   »]
τηρήσει 1
τηροῦντας 1
Τῆς 1
τῆς 390
τί 14
τι 27
Τιβέριος 2
Fréquences     [«    »]
317 ἐν
333 τὸ
334 τῶν
390 τῆς
390 τοῦ
490 τὴν
504
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τῆς


Livre, Chap.
[1, 21]   κατὰ δὲ τὸ ὀκτωκαιδέκατον ἔτος  τῆς   Ἀγαμέμνονος βασιλείας Ἴλιον ἑάλω, Δημοφῶντος
[1, 1]   ἀποδεκτέοι, ἐνεργὸν τὴν πίστιν διὰ  τῆς   ἀγάπης πεποιημένοι; τῇ δὲ αἰτίᾳ
[1, 26]   τε καὶ νομοθέτης ἀγαθὸς μιᾶς  τῆς   ἀγέλης τῶν αὐτοῦ ἐπαϊόντων προβάτων,
[1, 1]   βίον καὶ τὴν πλάνην πρὸς  τῆς   ἀγνοίας πολεμουμένους μεταδιδάσκοντες καὶ μετάγοντες
[1, 2]   βούλονται σπέρματα. καθάπερ οὖν  τῆς   ἄγρας ἐρωτικὸς ζητήσας, ἐρευνήσας, ἀνιχνεύσας,
[1, 26]   πολιτείᾳ Ζάλευκον τὸν Λοκρὸν παρὰ  τῆς   Ἀθηνᾶς τοὺς νόμους λαμβάνειν ἀπομνημονεύουσιν.
[1, 21]   δὲ Ἴστρος ἐν τῷ περὶ  τῆς   Αἰγυπτίων ἀποικίας Προμηθέως θυγατέρα φησί.
[1, 21]   τὰ πάντα ἔτη σὺν τοῖς  τῆς   αἰχμαλωσίας μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ
[1, 21]   τοῦ Σεναχηρείμ, ἀλλ´ εἶναι ἀπὸ  τῆς   αἰχμαλωσίας ταύτης εἰς τὴν ἐσχάτην,
[1, 21]   ἡμέραι δέκα. Πεπλήρωται τοίνυν ἐκ  τῆς   αἰχμαλωσίας τῆς ἐπὶ Ἱερεμίου τοῦ
[1, 21]   δὲ τῆς Δαβὶδ βασιλείας ἕως  τῆς   αἰχμαλωσίας τῆς ὑπὸ Χαλδαίων γενομένης
[1, 19]   μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος»  τῆς   ἀκροβυστίας τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου
[1, 22]   πρὸ Δημητρίου ὑφ´ ἑτέρων, πρὸ  τῆς   Ἀλεξάνδρου καὶ Περσῶν ἐπικρατήσεως, τά
[1, 16]   μέν τινες, κατὰ περίπτωσιν ἐπήβολος  τῆς   ἀληθείας ἁμῇ γέ πῃ, ἀμυδρῶς
[1, 18]   κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι  τῆς   ἀληθείας. διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος
[1, 1]   ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον  τῆς   ἀληθείας. Εἰ τοίνυν ἄμφω κηρύττουσι
[1, 19]   αὐτοῦ τἀγαθοῦ δὴ ἐπιστήμη καὶ  τῆς   ἀληθείας, ἐκείνων ἑτέρων μὲν ὄντων
[1, 18]   τε αἵρεσις τε  τῆς   ἀληθείας ἐκτροπή. ἀλλὰ καὶ τῷ
[1, 27]   τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ  τῆς   ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ. ταῦτα
[1, 20]   καὶ διακρουομένη τὰς δολερὰς κατὰ  τῆς   ἀληθείας ἐπιβουλὰς φραγμὸς οἰκείως εἴρηται
[1, 6]   τὸν ἔμπειρον καὶ φιλόσοφον καὶ  τῆς   ἀληθείας ἐπιστήμονα. ~(Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία
[1, 16]   Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὸ μέγεθος  τῆς   ἀληθείας, ἔτι δὲ ἐξασθενεῖ πράττειν
[1, 5]   μᾶλλον δὲ εἰληφότες παρ´ αὐτῆς  τῆς   ἀληθείας, ἔχουσιν οἱ μύσται. ~(πολλὰ
[1, 20]   καὶ φιλοσοφία πρὸς κατάληψιν  τῆς   ἀληθείας, ζήτησις οὖσα ἀληθείας, συλλαμβάνεται,
[1, 19]   ἀληθινούς, ἔφη, τίνας λέγεις; τοὺς  τῆς   ἀληθείας, ἦν δ´ ἐγώ, φιλοθεάμονας.
[1, 9]   βαρβαρικῶν ὑποδείγματα κομίζων πολύπειρος οὗτος  τῆς   ἀληθείας ἰχνευτὴς καὶ τῷ ὄντι
[1, 20]   σαφήνεια συνεργεῖ πρὸς τὴν παράδοσιν  τῆς   ἀληθείας καὶ διαλεκτικὴ πρὸς
[1, 17]   δύναμις ἄγγελος μαθών τι  τῆς   ἀληθείας καὶ μὴ καταμείνας ἐν
[1, 14]   τοῖς Ἑλλήνων προφήταις δίδωσί τι  τῆς   ἀληθείας καὶ οὐκ ἐπαισχύνεται πρός
[1, 8]   πιστεύειν. τὸ μὲν γὰρ ἐψεῦσθαι  τῆς   ἀληθείας κακόν ἐστι, τὸ δὲ
[1, 1]   οἱ δὲ ἐντραφέντες γνησίως τοῖς  τῆς   ἀληθείας λόγοις ἐφόδια ζωῆς ἀιδίου
[1, 13]   μέρος τι, εἴπερ ἄρα, τοῦ  τῆς   ἀληθείας λόγου ἔχοντες ἀναδειχθεῖεν.
[1, 12]   ἁγνίζεσθαι προσήκει ἡμῖν, εἴ γε  τῆς   ἀληθείας μεθεκτικοὶ εἶναι πειρώμεθα. ταῦτα
[1, 5]   τηρήσαις. μία μὲν οὖν  τῆς   ἀληθείας ὁδός, ἀλλ´ εἰς αὐτὴν
[1, 8]   ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων  τῆς   ἀληθείας. ὁρᾷς ὅπως πρὸς αὐτοὺς
[1, 17]   παρὰ τῶν Ἑβραϊκῶν προφητῶν μέρη  τῆς   ἀληθείας οὐ κατ´ ἐπίγνωσιν λαβόντες,
[1, 11]   πότερον δοκεῖ ὄντως ἔχεται  τῆς   ἀληθείας. παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται,
[1, 20]   καὶ ἐσθής, οὕτω μιᾶς οὔσης  τῆς   ἀληθείας πολλὰ τὰ συλλαμβανόμενα πρὸς
[1, 9]   τὴν βάρβαρον φιλοσοφίαν αἱρέσεις αὐτῆς  τῆς   ἀληθείας. πῶς δὲ οὐκ ἀναγκαῖον
[1, 1]   τοῦ καρύου· ἁρμόζει γάρ, οἶμαι,  τῆς   ἀληθείας τὰ σπέρματα μόνοις φυλάσσεσθαι
[1, 1]   καὶ κατωρθωκόσιν ἄριστον πρός τε  τῆς   ἀληθείας τὴν νόησιν καὶ τὴν
[1, 20]   διατείνουσα ἐπὶ τὴν προσεχῶς ἁπτομένην  τῆς   ἀληθείας τῆς καθ´ ἡμᾶς εἴδησιν,
[1, 13]   πυρὸν ἀναδείξει. ~(Μιᾶς τοίνυν οὔσης  τῆς   ἀληθείας (τὸ γὰρ ψεῦδος μυρίας
[1, 16]   προτυποῦσα καὶ προστύφουσα εἰς παραδοχὴν  τῆς   ἀληθείας τὸν τὴν πρόνοιαν δοξάζοντα.
[1, 12]   ἐπὶ τῶν δωμάτων, τὰς ἀποκρύφους  τῆς   ἀληθοῦς γνώσεως παραδόσεις ὑψηλῶς καὶ
[1, 2]   καρπόν. ἡμῶν βέβαιον λαμβανόντων πεῖσμα  τῆς   ἀληθοῦς καταλήψεως διὰ τῆς τῶν
[1, 20]   τὴν φιλοσοφίαν καὶ συνεργὸν λέγοντες  τῆς   ἀληθοῦς καταλήψεως, ζήτησιν οὖσαν ἀληθείας,
[1, 19]   κατὰ περίπτωσίν φασιν ἀποφθέγξασθαί τινα  τῆς   ἀληθοῦς φιλοσοφίας τοὺς Ἕλληνας, θείας
[1, 1]   οὐδὲ ὀκνήσει συγχρήσασθαι φιλοσοφίας καὶ  τῆς   ἄλλης προπαιδείας τοῖς καλλίστοις τὰ
[1, 19]   τοῦ σατανᾶ ἐπιστρέψαι» τὸ ἀπὸ  τῆς   ἁμαρτίας ἐστὶ μεταβάλλεσθαι, δι´ ἣν
[1, 9]   εἰ μηδεμίαν ἠξίουν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι  τῆς   ἀμπέλου εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοὺς
[1, 9]   τῶν γεωργικῶν πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν  τῆς   ἀμπέλου χρεία, ἵνα ἡμῖν τὸν
[1, 11]   τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης»  τῆς   ἀναιρούσης τὴν πρόνοιαν, κατὰ τὴν
[1, 23]   Μωυσέως πάλιν ἀναβιῶναι. Περὶ δὲ  τῆς   ἀνατροφῆς τοῦ Μωυσέως συνᾴσεται ἡμῖν
[1, 26]   ἀναζωπυροῦσαν, ἐπιστατικὴν οὖσαν καὶ κηδεμονικὴν  τῆς   ἀνθρώπων ἀγέλης. εἰ δὲ
[1, 2]   συναφὴ τῶν δογμάτων διὰ  τῆς   ἀντιπαραθέσεως τὴν ἀλήθειαν μνηστεύεται, δι´
[1, 11]   καὶ τὴν οἰκονομίαν ὡς ἡγεμονικὸν  τῆς   ἁπάσης προσίεσθαι παιδείας. στοιχεῖα δὲ
[1, 21]   σὺν τοῖς τῆς αἰχμαλωσίας μέχρι  τῆς   ἀποκαταστάσεως τοῦ λαοῦ ἀπὸ μὲν
[1, 21]   τέσσαρα. ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸν ἔκπλουν  τῆς   Ἀργοῦς ἔτη ἑξήκοντα τέσσαρα. ἐκ
[1, 21]   τῷ δευτέρῳ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει  τῆς   Ἀσσυρίων ἀρχῆς, τῆς δὲ Βηλούχου
[1, 11]   σῶμα ὄντα τὸν θεὸν διὰ  τῆς   ἀτιμοτάτης ὕλης πεφοιτηκέναι λέγουσιν, οὐ
[1, 7]   κηπευόμενα καὶ τὰ ἀνθητικὰ σπέρματα·  τῆς   αὐτῆς δὲ γεωργίας καὶ
[1, 20]   φαμεν τὸν τρόπον μιᾶς καὶ  τῆς   αὐτῆς δραχμῆς τῷ μὲν ναυκλήρῳ
[1, 5]   ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί, αἱ  τῆς   αὐτῆς ἐκβλύζουσαι γῆς. οὐ δὴ
[1, 1]   λυχνίας φαίνειν τοῖς τῆς ἑστιάσεως  τῆς   αὐτῆς κατηξιωμένοις. τί γὰρ ὄφελος
[1, 16]   καὶ μιξοφρύγιον καὶ μιξολύδιον Μαρσύαν,  τῆς   αὐτῆς ὄντα τοῖς προειρημένοις χώρας,
[1, 7]   τύπῳ προκύπτει τῶν ἀληθῶν, ὅτι  τῆς   αὐτῆς τοῦ ὑετοῦ ἀπέλαυσε δυνάμεως,
[1, 5]   σάρκες σώματος. τοῦτο γὰρ τέλος  τῆς   ἄφρονος ἡδονῆς. καὶ ταῦτα μὲν
[1, 5]   ἐρείδεται. μακρὰν οὖν ποίησον ἀπὸ  τῆς   ἄφρονος ἡδονῆς τὴν σὴν ὁδόν,
[1, 2]   εἴη φιλοσοφία, εἰ εὔχρηστος  τῆς   ἀχρηστίας βεβαίωσις, εὔχρηστος· ἔπειτα οὐδὲ
[1, 9]   καὶ τῷ ὄντι πολύμητις» δίκην  τῆς   βασάνου λίθου (ἣ δ´ ἐστὶ
[1, 21]   προφητεύσαντες κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος  τῆς   βασιλείας αὐτοῦ Ἀγγαῖος καὶ Ζαχαρίας
[1, 21]   ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ ἔτει  τῆς   βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι προφητεύει
[1, 21]   τοῦ Σαδώκ. ἐπὶ τούτου μερισθείσης  τῆς   βασιλείας ἐν Σαμαρείᾳ βασιλεύει Ἱεροβοὰμ
[1, 21]   γεγονέναι, προσθείη τε τούτοις τὰ  τῆς   βασιλείας τῆς Δαβὶδ τεσσαράκοντα ἔτη,
[1, 21]   διακόσια τεσσαράκοντα τρία, ἀπὸ δὲ  τῆς   βασιλέων ἀναιρέσεως ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου
[1, 5]   αἰνίσσεται τὴν ἐκπορνεύσασαν; ἐπιφέρει ῥητῶς·  τῆς   γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσι
[1, 17]   κατὰ πάντα βλαβερὰν αὐτὴν γενέσθαι·  τῆς   γὰρ θείας σοφίας καὶ ἀρετῆς
[1, 1]   παραδοχὴν τῆς γνωστικῆς παραδόσεως προκεκαθαρμένης  τῆς   γῆς ἀπό τε τῶν ἀκανθῶν
[1, 8]   εἴρηται· ὑμεῖς ἐστε οἱ ἅλες  τῆς   γῆς. εἰσὶ γάρ τινες τῶν
[1, 21]   ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἰωακεὶμ ἐπὶ φόρῳ  τῆς   γῆς ἔτη ἕνδεκα. μετὰ τοῦτον
[1, 19]   ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου  τῆς   γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ
[1, 11]   καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ  τῆς   γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ
[1, 21]   τὸ ἰέναι αὐτὴν διὰ πάσης  τῆς   γῆς πλανωμένην) ταύτην δὲ Ἴστρος
[1, 18]   καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ  τῆς   γῆς φάγεσθε, ἐφ´ ἡμῖν κείμενα
[1, 16]   οὕτω» φησὶν καὶ ὑμεῖς διὰ  τῆς   γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον
[1, 1]   τε τῆς χειρὸς διά τε  τῆς   γλώττης, ὠφελοῦσα· ὅτι σπείρων
[1, 2]   πολυμαθίᾳ σωματοποιούμενοι κρύπτειν ἐντέχνως τὰ  τῆς   γνώσεως βούλονται σπέρματα. καθάπερ οὖν
[1, 5]   προπατόρων, κυρίαν εἶναι τὴν σφραγῖδα  τῆς   γνώσεως, ἐκ φύσεως καὶ μαθήσεως
[1, 27]   διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν  τῆς   γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν
[1, 2]   παρεισελθούσης, διὰ δὲ τὸν ἀπὸ  τῆς   γνώσεως καρπόν. ἡμῶν βέβαιον λαμβανόντων
[1, 11]   οἴησις, ἀλλ´ μὲν ὑπόληψις  τῆς   γνώσεως φυσιοῖ» καὶ τύφου ἐμπίπλησιν,
[1, 1]   τὰς ἀκοὰς πρὸς τὴν παραδοχὴν  τῆς   γνωστικῆς παραδόσεως προκεκαθαρμένης τῆς γῆς
[1, 21]   περιέθηκεν ὕστερον τὴν βασιλείαν. ἐπὶ  τῆς   Γοθολίας ταύτης ἔτι Ἐλισσαῖος
[1, 20]   τὴν ἀλήθειαν. οὗτος κλέπτης« ὑπὸ  τῆς   γραφῆς εἴρηται. φησὶ γοῦν· υἱέ,
[1, 19]   ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων ἐμφανῶς ταττούσης  τῆς   γραφῆς. εἰσὶ γὰρ οἳ καὶ
[1, 3]   τέλεον τῶν ἄλλων τῶν πρὸς  τῆς   γραφῆς θηρίων εἰρημένων, ἐπαναπαύεται τὸ
[1, 3]   καὶ τὰς τέχνας περιττοὺς καλούσης  τῆς   γραφῆς. ὅθεν οἱ Ἕλληνες καὶ
[1, 21]   τοῦ νόμου Ἀδὰμ ἐπί τε  τῆς   γυναικὸς ἐπί τε τῆς ζῴων
[1, 21]   ἓξ ἡμέραι δέκα, ἀπὸ δὲ  τῆς   Δαβὶδ βασιλείας ἔτη, ὡς μέν
[1, 21]   ἓξ ἡμέραι δέκα· ἀπὸ δὲ  τῆς   Δαβὶδ βασιλείας ἕως τῆς αἰχμαλωσίας
[1, 21]   τρισὶ καὶ μησὶν ἑπτὰ μέχρι  τῆς   Δαβὶδ τελευτῆς ~(προσθείη τις τά
[1, 21]   τε τούτοις τὰ τῆς βασιλείας  τῆς   Δαβὶδ τεσσαράκοντα ἔτη, συνάξει ἔτη
[1, 21]   παρουσία καὶ ὑπὸ Δαρδάνου  τῆς   Δαρδανίας κτίσις, ὃν πρῶτον« φησὶν
[1, 21]   Ἰωσεδέκ. κἀν τῷ δευτέρῳ ἔτει  τῆς   Δαρείου βασιλείας, ὅν φησιν Ἡρόδοτος
[1, 21]   καταλήξασα εἰς τὸ δεύτερον ἔτος  τῆς   Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου τοῦ Περσῶν
[1, 21]   τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆς Ἀσσυρίων ἀρχῆς,  τῆς   δὲ Βηλούχου τοῦ ὀγδόου δυναστείας
[1, 23]   παραστῆσαι αὐτῇ τροφόν, εἰ βούλοιτο·  τῆς   δὲ συνθεμένης καὶ δεηθείσης παρήνεγκε
[1, 13]   τινα, οὐ τῆς Διονύσου μυθολογίας,  τῆς   δὲ τοῦ λόγου τοῦ ὄντος
[1, 27]   αἰτιάσαιτο τοῦ ἰατροῦ τὴν τέχνην·  τῆς   δὲ ψυχῆς ἕνεκα οὐχ ὁμοίως
[1, 5]   φίλτροις τῶν θεραπαινίδων δελεασθέντες ὠλιγώρησαν  τῆς   δεσποίνης, φιλοσοφίας, καὶ κατεγήρασαν» οἳ
[1, 6]   δὲ τῆς ἐντολῆς ἀναζωπυρεῖσθαι τὸ  τῆς   δημιουργίας ἀγαθὸν νοητέον, μαθήσει παιδευθείσης
[1, 25]   τὸν τὴν διέξοδον πάσης γενέσεως  {τῆς}   διὰ τῶν πλανωμένων εἰδότα. φιλόσοφον
[1, 18]   κόσμος διὰ τῆς σοφίας»  τῆς   διὰ τῶν προφητῶν λαλούσης, αὐτόν,
[1, 15]   δοκοῦσιν αἰσθόμενοι τῆς μεγάλης εὐποιίας  τῆς   διὰ τῶν σοφῶν σεβασθῆναί τε
[1, 9]   ποτὲ τῆς φιλοσοφίας καὶ  τῆς   διαλεκτικῆς εὑρετής, ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν,
[1, 13]   ἀίδιον ἀλήθειαν σπαραγμόν τινα, οὐ  τῆς   Διονύσου μυθολογίας, τῆς δὲ τοῦ
[1, 18]   διὰ τοῦ κηρύγματος τῆς μωρίας»  τῆς   δοκούσης Ἕλλησιν εἶναι μωρίας, σῶσαι
[1, 21]   Ἰλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐστι  τῆς   δόξης καὶ Ἀρχέμαχος ἐν Εὐβοϊκῶν
[1, 18]   ᾤοντο. κἂν πύθῃ τὴν αἰτίαν  τῆς   δοξοσοφίας αὐτῶν, διὰ τὴν πώρωσιν
[1, 23]   Αἰγύπτιοι ἀκοῇ μὴ παραδεχόμενοι τὰ  τῆς   δυνάμεως ἀποτελέσματα, δι´ ἀφροσύνην οἱ
[1, 21]   βδέλυγμα, καὶ ἐν τῷ ἡμίσει  τῆς   ἑβδομάδος« ἀνῃρέθη καὶ αὐτὸς καὶ
[1, 21]   πολλοῖς ἑβδομὰς μία· καὶ ἡμίσει  τῆς   ἑβδομάδος ἀρθήσεταί μου θυσία καὶ
[1, 21]   μῆνες ἐστι τὸ ἥμισυ  τῆς   ἑβδομάδος, καθὼς εἴρηκε Δανιὴλ
[1, 21]   ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν. καὶ ἥμισυ  τῆς   ἑβδομάδος καταπαύσει θυμίαμα θυσίας καὶ
[1, 21]   δύο. πάλιν τε αὖ ἀπὸ  τῆς   ἑβδομηκονταετοῦς αἰχμαλωσίας καὶ τῆς τοῦ
[1, 20]   ἐπεὶ σχεδὸν οἱ πάντες ἄνευ  τῆς   ἐγκυκλίου παιδείας καὶ φιλοσοφίας τῆς
[1, 21]   Ἐπιγένης δὲ ἐν τοῖς Περὶ  τῆς   εἰς Ὀρφέα ποιήσεως Κέρκωπος εἶναι
[1, 11]   συλαγωγῶν» ἀπὸ τῆς πίστεως  τῆς   εἰς τὸν Χριστὸν διὰ τῆς
[1, 8]   δὲ ἡμεῖς ἴσμεν, μακράν ἐστι  τῆς   ἐκείνων διαθέσεως. μὴ γινώμεθα κενόδοξοι,
[1, 25]   Τίμαιον, ὄντα ἀστρονομικὸν καὶ θεωρητικὸν  τῆς   ἐκείνων φορᾶς συμπαθείας τε καὶ
[1, 17]   εἰς καλόν, ἵνα γνωρισθῇ διὰ  τῆς   ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ
[1, 19]   προσφορὰν μὴ κατὰ τὸν κανόνα  τῆς   ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων ἐμφανῶς ταττούσης
[1, 14]   περὶ μὲν Ξενοφάνους εἴρηται, ὃς  τῆς   Ἐλεατικῆς ἦρξε φιλοσοφίας, Θαλῆν δὲ
[1, 11]   τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ  τῆς   ἐλευθέρας, ἀλλὰ γοῦν σπέρμα ἐστὶν
[1, 1]   ἀξιολόγων. τούτων μὲν ἐπὶ  τῆς   Ἑλλάδος, Ἰωνικός, οἳ δὲ
[1, 15]   λέγεται καὶ παρὰ τοῖς ἔξω  τῆς   Ἑλλάδος φιλοσοφοῦσι, τὰ μὲν παρ´
[1, 22]   περὶ τὰς γραφὰς ἐμπείρους καὶ  τῆς   Ἑλληνικῆς διαλέκτου εἰδήμονας ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρους
[1, 19]   τοῦ πατρός, τῆς περιφράσεως  τῆς   Ἑλληνικῆς κατάληψις, τό τε ἀπὸ
[1, 20]   τῆς ἐγκυκλίου παιδείας καὶ φιλοσοφίας  τῆς   Ἑλληνικῆς, οἳ δὲ καὶ ἄνευ
[1, 1]   σκέπης δεῖται. ὧδέ μοι καὶ  τῆς   Ἑλληνικῆς χρηστομαθίας καρπὸς προχωρείτω.
[1, 1]   ὅθεν τὸ ἀσθενὲς τῆς μνήμης  τῆς   ἐμῆς ἐπικουφίζων, κεφαλαίων συστηματικὴν ἔκθεσιν
[1, 7]   κύριος ἡρμήνευσεν. εἷς γὰρ  τῆς   ἐν ἀνθρώποις γῆς γεωργὸς
[1, 5]   ἀλήθεια» τήν τε αὖ προπαιδείαν  τῆς   ἐν Χριστῷ ἀναπαύσεως γυμνάζειν τὸν
[1, 6]   τῆς θέσεως ῥητέον, ἐκ δὲ  τῆς   ἐντολῆς ἀναζωπυρεῖσθαι τὸ τῆς δημιουργίας
[1, 10]   ὑπακοὴ καὶ πίστις ἀναιρεῖται μήτε  τῆς   ἐντολῆς μήτε τοῦ τὴν ἐντολὴν
[1, 19]   ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ  τῆς   ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ θεόν,
[1, 19]   Ἑλληνικῆς κατάληψις, τό τε ἀπὸ  τῆς   ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπιστρέψαι» τὸ
[1, 19]   εἰς ἱματισμόν. ὁρᾷς ὅπως καὶ  τῆς   ἔξωθεν σκέπης τε καὶ φυλακῆς
[1, 21]   Πεπλήρωται τοίνυν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας  τῆς   ἐπὶ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου εἰς
[1, 1]   ἔχων τὴν ἀρετὴν χρῄζει  τῆς   ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἔτι ὁδοῦ
[1, 21]   ἐκράτυνε τὴν τυραννίδα τὸν καιρὸν  τῆς   ἐπιθέσεως δηλώσαντος. σιγάσθω γὰρ Κομήτης
[1, 23]   συναπόλωνται τῷ παιδί, ἐκ βίβλου  τῆς   ἐπιχωρίου σκεῦός τι ποιησάμενοι τὸν
[1, 21]   παλαιοτέρα· λέγονται γὰρ καὶ περὶ  τῆς   ἐπωνυμίας αὐτῆς καὶ περὶ τῶν
[1, 21]   λέγω, ἃς αἰνίττεται Δανιὴλ ἀπὸ  τῆς   ἐρημώσεως Ἱερουσαλήμ, τὰ Οὐεσπεσιανοῦ ἔτη
[1, 8]   καὶ τέλος πειθώ, οὕτω  τῆς   ἐριστικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ δόξαν,
[1, 29]   εὐγνώμονες ὅλῳ τῷ πλάσματι τῷ  τῆς   ἑρμηνείας προσίασιν· ἐπὶ δὲ τῶν
[1, 10]   καὶ νεῦρα. οὐ χρὴ τοίνυν  τῆς   ἐσθῆτος πρὸ τῆς τοῦ σώματος
[1, 1]   ἐπὶ τῆς λυχνίας φαίνειν τοῖς  τῆς   ἑστιάσεως τῆς αὐτῆς κατηξιωμένοις. τί
[1, 23]   τῇ ψάμμῳ τοῦ Αἰγυπτίου, ἐπὶ  τῆς   ἑτέρας μάχης φησὶν οὕτως· τί
[1, 21]   τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, τε  τῆς   Εὐρώπης εἰς Κρήτην ἐκ Φοινίκης
[1, 21]   τε τῆς γυναικὸς ἐπί τε  τῆς   ζῴων ὀνομασίας προθεσπίσας καὶ Νῶε
[1, 28]   λεγόμενον νομοθετικόν, ἅπερ ἂν εἴη  τῆς   ἠθικῆς πραγματείας ἴδια, τὸ τρίτον
[1, 21]   εἴδους ἰχθὺς αὐτῆς ἐκείνης εὑρεθήσεται  τῆς   ἡμέρας. αἱ δὲ πρῶται καὶ
[1, 23]   τέκνων δὲ ἐπιθυμοῦσα, ἐκείνης ἀφικνεῖται  τῆς   ἡμέρας ἐπὶ τὸν ποταμὸν λουτροῖς
[1, 23]   προγυμνασία γὰρ βασιλείας τῷ μέλλοντι  τῆς   ἡμερωτάτης τῶν ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης
[1, 21]   ἐν τοῖς Ἀργοναυτικοῖς. ἀπὸ δὲ  τῆς   Ἡρακλέους ἐν Ἄργει βασιλείας ἐπὶ
[1, 24]   ὀχημάτων, ἀλλ´ ἀπώλοντο θᾶττον ῥαγείσης  τῆς   θαλάσσης καὶ σὺν ἵπποις καὶ
[1, 28]   μάλιστα προσιτέον αὐτῇ, τὴν ἀκολουθίαν  τῆς   θείας διδασκαλίας θηρωμένοις. ~(Ὅθεν παγκάλως
[1, 17]   αἰτία. μέγιστον γοῦν  τῆς   θείας προνοίας τὸ μὴ ἐᾶσαι
[1, 18]   καὶ τῆς κοσμικῆς περιουσίας καὶ  τῆς   θείας σοφίας. βούλεται γὰρ ἐκδιδάσκεσθαι
[1, 7]   πίστει. δωρεὰ γὰρ διδασκαλία  τῆς   θεοσεβείας, χάρις δὲ πίστις.
[1, 6]   τὸ δίκαιον ἐκ μόνης φαίνεσθαι  τῆς   θέσεως ῥητέον, ἐκ δὲ τῆς
[1, 1]   τῶν ὑπομνημάτων ὑποτυπώσει τὸ γλαφυρὸν  τῆς   θεωρίας. αὐτίκα καὶ τῆς
[1, 16]   δείξομεν. Λυκοῦργος δὲ μετὰ πολλὰ  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως γεγονὼς ἔτη πρὸ
[1, 21]   Ὅμηρον γεγονέναι μετὰ ἔτη ὀγδοήκοντα  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως, εὑρεθήσεται πάλιν Σολομῶνος
[1, 21]   ἐπὶ Θήβας στρατεύσασι μιᾷ γενεᾷ  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως πρεσβύτερον φερόμενον
[1, 21]   περὶ τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὕστερον  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐστι
[1, 21]   τὸ διακοσιοστὸν ἐνενηκοστὸν ἔτος ὕστερον  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως τὴν ἀκμὴν Λυκούργου
[1, 21]   δὲ μετὰ τὸ ἑκατοστὸν ἔτος  τῆς   Ἰλίου ἁλώσεως τὴν Ὁμήρου ἡλικίαν
[1, 15]   ἐπιστήμην. μαρτυρεῖ καὶ Εὐριπίδης περὶ  τῆς   Ἱπποῦς ὧδέ πως· πρῶτα
[1, 14]   ἀλλ´ μὲν ἐν Μεταποντίῳ  τῆς   Ἰταλίας κατὰ Πυθαγόραν φιλοσοφία
[1, 21]   Ἰωὰς περισωθεὶς ὑπὸ Ἰωσαβαίας  τῆς   Ἰωδαὲ τοῦ ἀρχιερέως γυναικός, καὶ
[1, 14]   Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος. οὗτος μετήγαγεν ἀπὸ  τῆς   Ἰωνίας Ἀθήναζε τὴν διατριβήν. τοῦτον
[1, 21]   Ἀπολλόδωρος δὲ μετὰ ἔτη ἑκατὸν  τῆς   Ἰωνικῆς ἀποικίας Ἀγησιλάου τοῦ Δορυσσαίου
[1, 21]   ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἔτη γίνεται ὕστερον  τῆς   Ἰωνικῆς ἀποικίας· Ἀρίσταρχος δὲ ἐν
[1, 21]   μετὰ Μωυσέα, ὥστε καὶ πρὸ  τῆς   καθ´ Ἕλληνας ἀνθρωπογονίας Μωυσῆς
[1, 20]   χωρίζεται δὲ Ἑλληνικὴ ἀλήθεια  τῆς   καθ´ ἡμᾶς, εἰ καὶ τοῦ
[1, 20]   τὴν προσεχῶς ἁπτομένην τῆς ἀληθείας  τῆς   καθ´ ἡμᾶς εἴδησιν, ἀλλὰ συλλαμβάνεταί
[1, 17]   αἱ σωματικαί· κυβερνῶνται δὲ ὑπὸ  τῆς   καθόλου προνοίας ἐπὶ τέλος ὑγιεινόν,
[1, 17]   αἰτιώμεθα τοῦτον) {ὣς δὲ} καὶ  τῆς   κακίας ἀκουσίου οὔσης· οὐ γὰρ
[1, 17]   ὁρμῆς καὶ ἀφορμῆς, ἀλλ´ ἀκουσίου  τῆς   κακίας οὔσης. ὅθεν μὲν
[1, 18]   δοξοσοφίας αὐτῶν, διὰ τὴν πώρωσιν  τῆς   καρδίας αὐτῶν» ἐρεῖ. ἐπειδὴ ἐν
[1, 19]   ἣν ἐκδίδοται παρεκτραπεὶς ἐκ  τῆς   κατ´ ἀλήθειαν ἑδραιότητος, συνεκρυεὶς αὖθις
[1, 15]   σύγκρισιν τῆς Μωυσέως ἡλικίας καὶ  τῆς   κατ´ αὐτὸν ἀρχαιοτάτης φιλοσοφίας. ~(Οὐ
[1, 4]   οἱ διαλεκτικοὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι  τῆς   κατ´ αὐτοὺς θεωρίας ἀντιλαμβάνονται. εὑρετικὸν
[1, 1]   ἀντερεῖ πάνθ´ ὅσα προοικονομηθῆναι καθήκει  τῆς   κατὰ τὴν ἐποπτικὴν θεωρίαν γνώσεως,
[1, 19]   τίς τούτου πατὴρ καὶ  τῆς   κατὰ τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν»
[1, 9]   μετ´ ἐπιμελείας καὶ τέχνης γεωργικῆς  τῆς   κατὰ τὸν λόγον τὸν καρπὸν
[1, 26]   εἰς τὸ θεῖον κατ´ εἰκόνα  τῆς   κατὰ τὸν Μωυσέα προφητείας ἀγνώμονες,
[1, 4]   αἴσθησιν θείαν εὑρήσεις, πρὸς ἀντιδιαστολὴν  τῆς   κατὰ φιλοσοφίαν αἰσθήσεως εἴρηκεν
[1, 21]   τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν μέχρι  τῆς   καταστροφῆς αὐτῆς. οὕτω γὰρ τὸ
[1, 21]   ἀφ´ οὗ δὲ ἔπαθεν ἕως  τῆς   καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ γίνονται ἔτη μβʹ
[1, 21]   μβʹ μῆνες γʹ καὶ ἀπὸ  τῆς   καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ ἕως Κομόδου τελευτῆς
[1, 18]   τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν» τῇ  τῆς   καταφρονουμένης καὶ ὑπερορωμένης βαρβάρου φιλοσοφίας
[1, 19]   προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας  τῆς   κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν τὸ θεῖον,
[1, 16]   πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον οὐ πολὺ  τῆς   κιθάρας λειπομένην καὶ κρόταλα ἐπενόησαν.
[1, 21]   νʹ ἀπὸ δὲ Ἰσαὰκ ἕως  τῆς   κληροδοσίας ἔτη ἑξακόσια δέκα ἕξ.
[1, 17]   μὴ κωλυτικόν, ὅπερ φαμὲν ἐπὶ  τῆς   κλοπῆς γεγονέναι, μηδ´ ὅλως αἴτιον
[1, 17]   κλέψαι, καὶ {ὁ} αἴτιος αὐτὸς  τῆς   κλοπῆς, οὐχ μὴ κωλύσας
[1, 1]   δὲ ἐπὶ τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος  (τῆς   κοίλης θάτερος αὐτῶν Συρίας ἦν,
[1, 21]   ἔτη αωλγʹ ἄλλοι δὲ μέχρι  τῆς   Κομόδου τελευτῆς ἀριθμήσαντες ἀπὸ Ἰνάχου
[1, 21]   χρόνον Ῥωμαίων βασιλεία ἕως  τῆς   Κομόδου τελευτῆς ἔτη διακόσια εἴκοσι
[1, 21]   τελευταῖα δὲ ἀπὸ Οὐεσπεσιανοῦ ἕως  τῆς   Κομόδου τελευτῆς εὑρίσκεται ἔτη ἑκατὸν
[1, 21]   Φοινίκης ἀνακομιδή. κατὰ δὲ Λυγκέα  τῆς   Κόρης ἁρπαγὴ καὶ
[1, 18]   μεταδοῦναι τῷ χρείαν ἔχοντι» καὶ  τῆς   κοσμικῆς περιουσίας καὶ τῆς θείας
[1, 5]   ἂν τὸ χρήσιμον ἐκλεξάμενος μόνον  τῆς   κοσμικῆς φιλοσοφίας, ἰδοὺ παιδίσκη
[1, 4]   λαμβάνουσι δὲ πνεῦμα αἰσθήσεως» παρὰ  τῆς   κυριωτάτης σοφίας διττόν, ἐπιτηδείους σφᾶς
[1, 15]   γνωρίζων φαίνεται, προφήτην εἰσάγων τὸν  τῆς   Λαχέσεως λόγον ἐξαγγέλλοντα πρὸς τὰς
[1, 23]   ἀντιλυποῦντες ὡς φιλαργύρους Αἰγυπτίους τῇ  τῆς   λείας ἐκφορήσει, καθάπερ ἐκεῖνοι τοὺς
[1, 21]   Πτολεμαῖον τὸν Μενδήσιον. καὶ τὰ  τῆς   λέξεως αὐτοῦ ὧδε ἔχει· κατέσκαψε
[1, 4]   τῶν μέτρων οἱ ποιηταὶ καὶ  τῆς   λέξεως οἱ σοφισταὶ καὶ τῶν
[1, 15]   τοῦ βαρβάρου. ἔχει δὲ τὰ  τῆς   λέξεως ὧδε· Σόλων, Σόλων,
[1, 1]   τὸν μόδιον τίθησιν, ἀλλ´ ἐπὶ  τῆς   λυχνίας φαίνειν τοῖς τῆς ἑστιάσεως
[1, 21]   γνωρίζεσθαι ὀλυμπιάδα. μέμνηται γοῦν καὶ  τῆς   Μαγνήτων ἀπωλείας προσφάτως γεγενημένης. Σιμωνίδης
[1, 29]   τε τῆς φύσεως τε  τῆς   μαθήσεως νόμος, εἷς ὤν, ὡς
[1, 1]   Ἀλλ´ οἳ μὲν τὴν ἀληθῆ  τῆς   μακαρίας σῴζοντες διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς
[1, 21]   ἔτη διακόσια τριάκοντα πέντε, ἔπειτα  τῆς   Μακεδονικῆς ἕως Ἀντωνίου ἀναιρέσεως ἔτη
[1, 12]   καὶ πάνδημος τῷ γε αἰσθομένῳ  τῆς   μεγαλειότητος τοῦ λόγου, ἐπικρυπτέον οὖν
[1, 1]   Ἰωνικός, οἳ δὲ ἐπὶ  τῆς   Μεγάλης Ἑλλάδος (τῆς κοίλης θάτερος
[1, 15]   ἀφίξεται. καί μοι δοκοῦσιν αἰσθόμενοι  τῆς   μεγάλης εὐποιίας τῆς διὰ τῶν
[1, 21]   στρατεύσαντος. Προτερεῖν ἄρα Μωυσῆς ἀποδείκνυται  τῆς   μὲν Διονύσου ἀποθεώσεως ἔτη ἑξακόσια
[1, 27]   ψυχὴ σώματος ἐντιμότερον. ἀλλ´ ἄρα  τῆς   μὲν τοῦ σώματος ὑγείας ἕνεκα
[1, 21]   φυλῆς Ἰούδα, ὃς ἀποκτείνας τὸν  τῆς   Μεσοποταμίας βασιλέα ἦρξε τοῦ λαοῦ
[1, 17]   καὶ ποιμήν, ἄγγελος  τῆς   μετανοίας» τῷ Ἑρμᾷ περὶ τοῦ
[1, 21]   ιδʹ καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως  τῆς   μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ ιδʹ καὶ
[1, 21]   Βαβυλῶνος γενεαὶ ιδʹ καὶ ἀπὸ  τῆς   μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ
[1, 21]   μὲν τῆς Μωυσέως γενέσεως ἕως  τῆς   μετοικεσίας ταύτης ἔτη, ὡς μέν
[1, 21]   ὡς εἴ τις ἰχθὺς ἀνασπώμενος  τῆς   μηρίνθου ἀπορραγείσης ἀποδράσει, οὐκέτ´ ἂν
[1, 21]   ἀπὸ Ἀβραὰμ γενεαλογία μέχρι Μαρίας  τῆς   μητρὸς τοῦ κυρίου περαιοῦται· γίνονται
[1, 1]   ἀγράφως διαπεσόντα. ὅθεν τὸ ἀσθενὲς  τῆς   μνήμης τῆς ἐμῆς ἐπικουφίζων, κεφαλαίων
[1, 18]   θεὸς διὰ τοῦ κηρύγματος  τῆς   μωρίας» τῆς δοκούσης Ἕλλησιν εἶναι
[1, 21]   τὴν καθ´ Ἕλληνας χρονογραφίαν· ἀπὸ  τῆς   Μωυσέως γενέσεως ἐπὶ τὴν ἐξ
[1, 21]   ἀποκαταστάσεως τοῦ λαοῦ ἀπὸ μὲν  τῆς   Μωυσέως γενέσεως ἔτη χίλια ἑκατὸν
[1, 21]   βασιλέων. γίνονται οὖν ἀπὸ μὲν  τῆς   Μωυσέως γενέσεως ἕως τῆς μετοικεσίας
[1, 15]   μοι τοὺς χρόνους εἰς σύγκρισιν  τῆς   Μωυσέως ἡλικίας καὶ τῆς κατ´
[1, 14]   ὡς μὲν οὖν κάτω που  τῆς   Μωυσέως ἡλικίας οἱ παρ´ Ἕλλησι
[1, 21]   τριακοσίοις τεσσαράκοντα εʹ ἀπὸ δὲ  τῆς   Μωυσέως στρατηγίας καὶ Ἰνάχου ἐπὶ
[1, 21]   τετρακοσίοις πεντήκοντα ἔτεσι συγκαταριθμήσαι τὰ  τῆς   Μωυσέως στρατηγίας τεσσαράκοντα καὶ τὰ
[1, 5]   τε διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ  τῆς   νέας, τῶν δὲ κατ´ ἐπακολούθημα
[1, 21]   Ἀθήνησιν ἄρχοντος τῷ πρώτῳ ἔτει  τῆς   ὀγδόης καὶ τεσσαρακοστῆς ὀλυμπιάδος, καὶ
[1, 21]   Ἄγγελος κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος  τῆς   ὀγδόης καὶ τεσσαρακοστῆς ὀλυμπιάδος προφητεύσαντες
[1, 24]   πυρὸς τὸν καὶ καθηγησάμενον αὐτοῖς  τῆς   ὁδοῦ. λέγεται δὲ καὶ ἐν
[1, 18]   τοῦτον· ὅθεν αὐτοὺς πρόληψις  τῆς   οἰήσεως ἀναπείθει ἀπιστεῖν· γὰρ
[1, 21]   γεγονέναι, ὃς βασιλεύειν ἤρξατο ἀπὸ  τῆς   ὀκτωκαιδεκάτης ὀλυμπιάδος, ὃν καί φησι
[1, 22]   καὶ κράτησις τῆς χώρας καὶ  τῆς   ὅλης νομοθεσίας ἐπεξήγησις· ὥστε εὔδηλον
[1, 2]   κίνδυνος τὸν ἀπόρρητον ὡς ἀληθῶς  τῆς   ὄντως φιλοσοφίας λόγον ἐξορχήσασθαι τούτοις,
[1, 17]   τῆς ψυχῆς ἐχούσης τὴν ἐξουσίαν  τῆς   ὁρμῆς καὶ ἀφορμῆς, ἀλλ´ ἀκουσίου
[1, 11]   γὰρ οὐ κληρονομήσει υἱὸς  τῆς   παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς
[1, 5]   προηγούμενον ὡς τῆς τε διαθήκης  τῆς   παλαιᾶς καὶ τῆς νέας, τῶν
[1, 13]   σοφίας πλῆθος γνώσεως. δὲ  τῆς   παντοδαπῆς σοφίας ἔμπειρος, οὗτος κυρίως
[1, 14]   ὕστερον δειχθήσεται· δὲ τρόπος  τῆς   παρ´ αὐτοῖς φιλοσοφίας, ὡς Ἑβραϊκὸς
[1, 24]   στῦλος Θηβαίοισι Διώνυσος πολυγηθής, ἐκ  τῆς   παρ´ Ἑβραίοις ἱστορίας. ἀλλὰ καὶ
[1, 26]   ἀπομνημονεύουσιν. οἳ δὲ τὸ ἀξιόπιστον  τῆς   παρ´ Ἕλλησι νομοθεσίας, ὡς οἷόν
[1, 15]   αὐτοῖς φιλοσοφίαν ἔγγραπτον γενομένην προκατάρξαι  τῆς   παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφίας διὰ πολλῶν
[1, 16]   δὲ αὐτῶν ὀλίγα εἰς σύστασιν  τῆς   παρὰ βαρβάροις εὑρετικῆς καὶ βιωφελοῦς
[1, 27]   τίνων διαβεβαιοῦνται, τὸ δὲ τέλος  τῆς   παραγγελίας ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας
[1, 1]   κατὰ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν  τῆς   παραδόσεως κανόνα» ἀπὸ τῆς τοῦ
[1, 1]   λόγος πρὸ αὐτῆς  τῆς   παραδόσεως λεγόμενος) τὰς συνήθεις {διὸ
[1, 1]   πρότερον ὀρύξαντες παρ´ αὑτοῖς ἄχρι  τῆς   παρθενίου καλουμένης ἄνυδρον εὕρωσι τὴν
[1, 19]   πρὸ τοῦ νόμου καὶ πρὸ  τῆς   παρουσίας. οἱονεὶ δὲ σύγκρισιν ποιούμενος
[1, 5]   διά τε προφητῶν καὶ διὰ  τῆς   παρουσίας. πολύτροπον μὲν οὖν τὴν
[1, 17]   φασι γεγράφθαι· πάντες οἱ πρὸ  τῆς   παρουσίας τοῦ κυρίου κλέπται εἰσὶ
[1, 19]   ἐπίγνωσίς ἐστι τοῦ πατρός,  τῆς   περιφράσεως τῆς Ἑλληνικῆς κατάληψις, τό
[1, 21]   ἔτη ἑξακόσια τέσσαρα, εἴ γε  τῆς   Περσέως βασιλείας τῷ τριακοστῷ δευτέρῳ
[1, 21]   τῆς Σεδεκίου βασιλείας Ναβουχοδονόσορ πρὸ  τῆς   Περσῶν ἡγεμονίας ἔτεσιν ἑβδομήκοντα ἐπὶ
[1, 11]   πίστει, πειθὼ δὲ βεβαίωσις  τῆς   πίστεως· βλέπετε μή τις ὑμᾶς
[1, 1]   τὰ σπέρματα μόνοις φυλάσσεσθαι τοῖς  τῆς   πίστεως γεωργοῖς. οὐ λέληθεν δέ
[1, 1]   μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους  τῆς   πίστεως. ἕκαστος δὲ τούτων κατὰ
[1, 2]   Ἕλλησι δεδομένην, μήτε ἡμᾶς ἀποσπᾶσθαι  τῆς   πίστεως, οἷον ἀπό τινος ἀπατηλοῦ
[1, 11]   ὑμᾶς ἔσται συλαγωγῶν» ἀπὸ  τῆς   πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστὸν
[1, 8]   καὶ πανουργίαν, πρὸς τὴν μεθοδείαν  τῆς   πλάνης» ἐπιτήδειον. εἰσὶ γάρ» φησί,
[1, 1]   ἀπό τε τῶν ἀκανθῶν καὶ  τῆς   πόας ἁπάσης γεωργικῶς εἰς καταφύτευσιν
[1, 19]   Ἡράκλειτον. ἔν τε τῷ πέμπτῳ  τῆς   Πολιτείας τούτους οὖν πάντας» φησὶ
[1, 29]   ἔστιν« ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ  τῆς   πολυμαθοῦς περιουσίας ἀποδείξεις ἰσχυροποιοῦσι καὶ
[1, 15]   Μαλιέων ἀφικέσθαι Λαμίας οὖσαν θυγατέρα  τῆς   Ποσειδῶνος. Σαραπίων δὲ ἐν τοῖς
[1, 6]   τὸ τὰ δέοντα ὁρᾶν διὰ  τῆς   προγυμνασίας συμβάλλεται. εἴη δ´ ἂν
[1, 11]   ᾖ, οὐδὲν δούλου διαφέρει ἄχρι  τῆς   προθεσμίας τοῦ πατρός. νήπιοι οὖν
[1, 17]   κατευθυνούσης δὲ εἰς τὸ συμφέρον  τῆς   προνοίας τὴν ἔκβασιν τοῦ τολμήματος.
[1, 5]   σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς ἐκείνη  τῆς   προπαιδείας. εἰ γὰρ ἐγκράτειαν φιλοσοφία
[1, 25]   φορᾶς συμπαθείας τε καὶ κοινωνίας  τῆς   πρὸς ἄλληλα, ἑπομένως τῇ Πολιτείᾳ
[1, 27]   νόμου δὲ τὴν εὐποιίαν διὰ  τῆς   πρὸς τοὺς Ἰουδαίους περικοπῆς δεδήλωκεν
[1, 6]   οἱ κακῶς πεφυκότες πρὸς ἀρετὴν  τῆς   προσηκούσης παιδείας τυχόντες ὡς ἐπίπαν
[1, 21]   τρία μῆνες ἑπτά. ἔπειτα διὰ  τῆς   πρώτης βίβλου τῶν Βασιλειῶν τοῦ
[1, 21]   μεταλλαγὴν ἔτη δώδεκα. Πάλιν ἀπὸ  τῆς   πρώτης ὀλυμπιάδος ἔνιοί φασιν ἐπὶ
[1, 16]   τοὺς ἵστορας πραγματευσάμενος ἀπὸ  τῆς   Πυθαγόρου ἡλικίας ἐπὶ τὴν Ἐπικούρου
[1, 14]   περὶ θεῶν Θαλοῦ, Ἀριστοτέλης δὲ  τῆς   Πυθίας. δύναται δὲ τὴν γνῶσιν
[1, 5]   εὑρίσκεται. οὗτος μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ  τῆς   Ῥεβέκκας, ἣν ὑπομονὴν μεταφράζουσιν. πλείοσι
[1, 8]   ἐν βραχεῖ δὲ εἰπεῖν, καθάπερ  τῆς   ῥητορικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ πιθανόν,
[1, 19]   τὰ νῦν· μετὰ δὲ τὴν  τῆς   σαρκὸς ἀπόθεσιν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον»
[1, 5]   τοῦτο καὶ Ἀβραάμ, παραζηλούσης  τῆς   Σάρρας τὴν Ἄγαρ παρευδοκιμοῦσαν αὐτήν,
[1, 21]   Ἐν δὲ τῷ δωδεκάτῳ ἔτει  τῆς   Σεδεκίου βασιλείας Ναβουχοδονόσορ πρὸ τῆς
[1, 1]   λαμβάνοντος. ψάλλοντες γοῦν τὸ ὑπέρτονον  τῆς   σεμνότητος ἐμμελῶς ἀνίεμεν. καθάπερ δὲ
[1, 21]   ἄγεται ἑορτή, καθὼς καὶ ἐπὶ  τῆς   σκηνῆς. καὶ γίνεται τὰ πάντα
[1, 18]   ἐμώρανεν» ἵνα μὴ αἰτία  τῆς   σκληροκαρδίας αὐτοῖς παρὰ τοῦ θεοῦ
[1, 21]   προκειμένη δηλοῖ χρονογραφία, ἀπὸ βασιλείας  τῆς   Σολομῶνος ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕν.
[1, 21]   Λυκούργου φέρει· Ἡσαΐας δὲ ἀπὸ  τῆς   Σολομῶντος βασιλείας, ἐφ´ οὗ Μενέλεως
[1, 27]   ἐκ δὲ τοῦ στόματος αὐτῆς«  τῆς   σοφίας δηλονότι, δικαιοσύνη ἐκπορεύεται, νόμον
[1, 8]   αὐτὴν ἀποφαίνεται, ἅτε τὸ ὅλον  τῆς   σοφίας ἔργον πιθανῶς ὑφαιρουμένην καὶ
[1, 13]   γνωστικός. αὐτίκα γέγραπται· περισσεία γνώσεως  τῆς   σοφίας ζωοποιήσει τὸν παρ´ αὐτῆς.
[1, 10]   δὴ σοφοὺς λέγει; ἄκουσον ἐκ  τῆς   σοφίας Ἰησοῦ· οὐκ ἔστι σοφία
[1, 18]   οὐκ ἔγνω κόσμος διὰ  τῆς   σοφίας» τῆς διὰ τῶν προφητῶν
[1, 8]   τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον καὶ  τῆς   σοφιστικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ φαινόμενον,
[1, 21]   τοῦ Ῥιησοῦ. διὰ ταύτης ἡγησάμενος  τῆς   στρατιᾶς Βαρὰκ τοῦ Βεννὴρ
[1, 14]   δὲ Ζήνων Κιτιεὺς  τῆς   Στωϊκῆς ἄρξας αἱρέσεως γίνεται μαθητής.
[1, 21]   ἔξοδος κατὰ Ἴναχον πρὸ  τῆς   Σωθιακῆς περιόδου ἐξελθόντος ἀπ´ Αἰγύπτου
[1, 17]   ὧν οὕτως ἐχόντων τὸ ἀπαλλάττεσθαι  τῆς   τε ἀγνοίας τῆς τε αἱρέσεως
[1, 17]   τὸ ἀπαλλάττεσθαι τῆς τε ἀγνοίας  τῆς   τε αἱρέσεως τῆς φαύλης καὶ
[1, 13]   διαφορήσασαι μέλη αἱ τῆς φιλοσοφίας  τῆς   τε βαρβάρου τῆς τε Ἑλληνικῆς
[1, 5]   τῶν μὲν κατὰ προηγούμενον ὡς  τῆς   τε διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ
[1, 13]   τῆς φιλοσοφίας τῆς τε βαρβάρου  τῆς   τε Ἑλληνικῆς αἱρέσεις, ἑκάστη ὅπερ
[1, 21]   ἔτη ὀγδοήκοντα καὶ τὰ μέχρι  τῆς   τελευτῆς αὐτοῦ ἄλλα τεσσαράκοντα· γίνεται
[1, 21]   τῆς τρίτης τῶν Βασιλειῶν ἄχρι  τῆς   τετάρτης ἐπεκτείνει. ἐπὶ δὲ τοῦ
[1, 27]   πάσχοντα, ὡς δ´ ἂν  τῆς   τέχνης ὑπαγορεύοι λόγος, καὶ μέρη
[1, 23]   ταῖς Πράξεσι φέρεται τοὺς νοσφισαμένους  τῆς   τιμῆς τοῦ χωρίου καὶ ψευσαμένους
[1, 9]   νοητῶν φιλοσοφοῦντα διαλαβεῖν τὸν ἐπιποθοῦντα  τῆς   τοῦ θεοῦ δυνάμεως ἐπήβολον γενέσθαι;
[1, 1]   σεμνὸν τῆς παραδόσεως κανόνα» ἀπὸ  τῆς   τοῦ κόσμου γενέσεως προϊοῦσιν, τὰ
[1, 5]   συναίσθησις. ~(Ἦν μὲν οὖν πρὸ  τῆς   τοῦ κυρίου παρουσίας εἰς δικαιοσύνην
[1, 17]   Ἕλλησι φιλόσοφοι καὶ οἱ πρὸ  τῆς   τοῦ κυρίου παρουσίας παρὰ τῶν
[1, 21]   ἀπὸ τῆς ἑβδομηκονταετοῦς αἰχμαλωσίας καὶ  τῆς   τοῦ λαοῦ εἰς πατρῴαν γῆν
[1, 17]   λόγῳ, οὗτοι δὴ οἱ πρὸ  τῆς   τοῦ λόγου σαρκώσεως, ἐξακούονται καθολικώτερον.
[1, 21]   ὃς καὶ παρεκάλει αὐτὸν περὶ  τῆς   τοῦ ναοῦ οἰκοδομῆς· ὁμοίως καὶ
[1, 10]   χρὴ τοίνυν τῆς ἐσθῆτος πρὸ  τῆς   τοῦ σώματος σωτηρίας κήδεσθαι. εὐτελῆ
[1, 21]   Ῥωμαϊκῶν βασιλέων παραθέσθαι εἰς ἐπίδειξιν  τῆς   τοῦ σωτῆρος γενέσεως· Αὔγουστος ἔτη
[1, 21]   χρόνος Ἰωσαφὰτ ἀπὸ τῶν ὑστάτων  τῆς   τρίτης τῶν Βασιλειῶν ἄχρι τῆς
[1, 17]   λόγος χωρεῖ, εἴ γε  τῆς   τρώσεως οὐχὶ τὸ βέλος, ἀλλὰ
[1, 1]   ἀνατολήν· καὶ ταύτης μὲν  τῆς   τῶν Ἀσσυρίων, δὲ ἐν
[1, 22]   νόμου καὶ τὰς προφητικὰς ἐκ  τῆς   τῶν Ἑβραίων διαλέκτου εἰς τὴν
[1, 1]   μὴ ἡδονῇ ἐπαίρεσθαι. μόνης δὲ  τῆς   τῶν ἐντυγχανόντων ἀπολαύειν σωτηρίας, ἧς
[1, 14]   οὐ γὰρ ἐνταῦθα μόνον, περὶ  τῆς   τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως διαλεγόμενος ἰαμβείῳ
[1, 29]   τὸ παῖς μῦθος, τὸ μυθικὸν  τῆς   τῶν νεωτέρων ἐπιβολῆς διελέγχων ὡς
[1, 21]   ἐνενή κοντά που ἐτῶν πρὸ  τῆς   τῶν Ὀλυμπίων θέσεως Ὅμηρον. Μετὰ
[1, 14]   μεταδιώκειν. οὐκ ἔστι γὰρ ἄνευ  τῆς   τῶν ὅλων οὐσίας εἰδέναι τὰ
[1, 28]   ὥς φησιν ἐν τῷ Πολιτικῷ,  τῆς   τῶν ὄντων δηλώσεως εὑρετική τίς
[1, 5]   ζήτησιν ἔχειν περὶ ἀληθείας καὶ  τῆς   τῶν ὄντων φύσεως (ἀλήθεια δὲ
[1, 5]   σοφίαν. ἣν μετῆλθεν Ἀβραάμ, ἐκ  τῆς   τῶν οὐρανίων θέας μετιὼν εἰς
[1, 21]   ἐν τῷ συγγράμματι. ὅθεν ἀναμφιλέκτως  τῆς   τῶν προειρημένων προφητῶν ἡλικίας σὺν
[1, 18]   ἔτι πιστούς. ἐδείχθησαν δὲ ἐκ  τῆς   τῶν ὑπακουσάντων ἑκουσίου προσκλίσεως χωρισθέντες
[1, 2]   πεῖσμα τῆς ἀληθοῦς καταλήψεως διὰ  τῆς   τῶν ὑπονοουμένων ἐπιστήμης. σιωπῶ γὰρ
[1, 21]   Δαβὶδ βασιλείας ἕως τῆς αἰχμαλωσίας  τῆς   ὑπὸ Χαλδαίων γενομένης ἔτη τετρακόσια
[1, 21]   ἀποκατάστασιν, τελεσθείσης δὲ ἐπὶ Δαρείου  τῆς   ὑποσχέσεως τῶν ἐγκαινίων ἄγεται
[1, 17]   τε ἀγνοίας τῆς τε αἱρέσεως  τῆς   φαύλης καὶ ἐπιτερποῦς καὶ πρὸ
[1, 14]   οἱ χρόνοι δὲ τῶν προκαταρξάντων  τῆς   φιλοσοφίας αὐτῶν ἑπομένως λεκτέοι. ἵνα
[1, 11]   ἔσται ὑμᾶς συλαγωγῶν διὰ  τῆς   φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ
[1, 11]   τῆς εἰς τὸν Χριστὸν διὰ  τῆς   φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης» τῆς
[1, 9]   τάς τε ἀμφιβόλους ποτὲ  τῆς   φιλοσοφίας καὶ τῆς διαλεκτικῆς εὑρετής,
[1, 2]   γνῶσις, οὐ κατὰ προηγούμενον λόγον  τῆς   φιλοσοφίας παρεισελθούσης, διὰ δὲ τὸν
[1, 5]   τῶν δὲ κατ´ ἐπακολούθημα ὡς  τῆς   φιλοσοφίας. τάχα δὲ καὶ προηγουμένως
[1, 13]   τοῦ Πενθέως διαφορήσασαι μέλη αἱ  τῆς   φιλοσοφίας τῆς τε βαρβάρου τῆς
[1, 5]   αἰτίων. κυρία τοίνυν σοφία  τῆς   φιλοσοφίας ὡς ἐκείνη τῆς προπαιδείας.
[1, 21]   γενέσθαι λέγει· ὅθεν καὶ  τῆς   Φορωνίδος ποιητὴς εἶναι αὐτὸν ἔφη
[1, 21]   Τυρίῳ ἐκ μητρὸς Ἰουδαίας ἐκ  τῆς   φυλῆς Δαβίδ, ὡς ἐκεῖ γέγραπται,
[1, 4]   τὸν τοῦ Οὐρί, τὸν Ὤρ,  τῆς   φυλῆς Ἰούδα, καὶ ἐνέπλησᾳ αὐτὸν
[1, 19]   ἐσχηκέναι τοὺς Ἕλληνας λέγοι, τὸν  τῆς   φύσεως δημιουργὸν ἕνα γινώσκομεν, καθὸ
[1, 29]   πλὴν ἐκ θεοῦ τε  τῆς   φύσεως τε τῆς μαθήσεως
[1, 23]   ἔτρεφον μῆνας οἱ γονεῖς νικώσης  τῆς   φυσικῆς εὐνοίας τὴν τυραννικὴν ὠμότητα,
[1, 28]   τὸ ἱερουργικόν, ἐστιν ἤδη  τῆς   φυσικῆς θεωρίας· καὶ τέταρτον ἐπὶ
[1, 1]   προϊοῦσιν, τὰ ἀναγκαίως ἔχοντα προδιαληφθῆναι  τῆς   φυσικῆς θεωρίας προπαρατιθεμένη καὶ τὰ
[1, 16]   οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν  τῆς   φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος
[1, 21]   καὶ ἑβδομήκοντα λέγουσιν εἶναι, ἐπακούσαντες  τῆς   φωνῆς Μωυσέως λεγούσης· ἦσαν δὲ
[1, 24]   Μουνυχίαν ἐξέλιπεν, ἔνθα νῦν  τῆς   Φωσφόρου βωμός ἐστι, πιστὰ τοίνυν
[1, 21]   ἀναγραφῇ κατὰ τὸ ὄγδοον ἔτος  τῆς   Χαρίλλου τοῦ Πολυδέκτου βασιλείας Ὅμηρον
[1, 1]   ὁποτέρως ἂν ἐνεργῇ, διά τε  τῆς   χειρὸς διά τε τῆς γλώττης,
[1, 18]   εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν  τῆς   χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς
[1, 1]   τῆς θεωρίας. αὐτίκα καὶ  τῆς   χρηστομαθίας περιουσία οἷον ἥδυσμά τί
[1, 24]   τόπων προκαταλαβόμενος ἐφύλαττεν διὰ τὸ  τῆς   χώρας ἔχειν τὴν ἐμπειρίαν. ἔργον
[1, 22]   ἁπάντων αὐτοῖς ἐπιφάνεια καὶ κράτησις  τῆς   χώρας καὶ τῆς ὅλης νομοθεσίας
[1, 24]   αὐτούς, ἵνα καὶ χρηστὰ τὰ  τῆς   χώρας μετὰ τὴν πεῖραν τῶν
[1, 24]   μὴν καὶ τοὺς πολεμίους τοὺς  τῆς   χώρας προκαθεζομένους τροπωσάμενος ἀπέκτεινεν ἐξ
[1, 23]   τῶν Ἑβραίων δείσας βασιλεὺς  τῆς   χώρας τὴν ἐκ τοῦ πλήθους
[1, 6]   δημιουργίας ἀγαθὸν νοητέον, μαθήσει παιδευθείσης  τῆς   ψυχῆς ἐθέλειν αἱρεῖσθαι τὸ κάλλιστον.
[1, 24]   διοίκησιν τὸ μόνῳ τῷ θυμοειδεῖ  τῆς   ψυχῆς εἰς βασιλείαν συγχρώμενον, καθ´
[1, 17]   οὔθ´ αἱ κολάσεις δίκαιαι, μὴ  τῆς   ψυχῆς ἐχούσης τὴν ἐξουσίαν τῆς
[1, 1]   δὲ γραφὴ τὸ ζώπυρον  τῆς   ψυχῆς καὶ συντείνει τὸ οἰκεῖον
[1, 26]   τὸ προσῆκον ἑκάστῳ μέρει  τῆς   ψυχῆς καὶ τοῖς τούτων ἔργοις
[1, 17]   δὲ μὴ κωλύσας τὴν αἵρεσιν  τῆς   ψυχῆς κρίνει δικαίως, ἵν´ ὅτι
[1, 1]   τροφῇ τε καὶ διδασκαλίᾳ τὸ  τῆς   ψυχῆς ὄμμα» πρὸς τὸ οἰκεῖον
[1, 24]   καὶ νοῦς, ἐν δὲ τοῖς  τῆς   ψυχῆς πάθεσιν, ὧν ἐπικρατοῦμεν τῇ
[1, 28]   τῷ θείῳ λόγῳ τοῦ ὁρατικοῦ  τῆς   ψυχῆς τὴν ἐπιχυθεῖσαν ἐκ φαύλης
[1, 24]   δὲ φιλόκαλον, εἰς καλὸν καταχρωμένης  τῆς   ψυχῆς τῷ θυμῷ. τετάρτη δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010