Alphabétiquement     [«   »]
γόνυ 1
Γοργίαν 1
γοργὸς 1
γοῦν 53
γράμμασιν 1
γράμματα 4
γραμματεύς 1
Fréquences     [«    »]
52 δι´
45 ἦν
45 οἳ
53 γοῦν
56 παρὰ
57 δ´
57 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

γοῦν


Livre, Chap.
[1, 13]   ἀληθείας λόγου ἔχοντες ἀναδειχθεῖεν.  γοῦν   αἰὼν τοῦ χρόνου τὸ μέλλον
[1, 10]   εἷς μόνος ἀκροατὴς εὑρεθῇ. ἔστι  γοῦν   ἀκοῦσαι καὶ Πινδάρου τοῦ Βοιωτίου
[1, 24]   αὐτοῦ φῶς καὶ ἀσχημάτιστον. πρὶν  γοῦν   ἀκριβωθῆναι τὰς τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις
[1, 19]   ἀλλὰ τὰς αἱρέσεις ἐπιρραπίζει. ἐπιφέρει  γοῦν·   ἀπέλιπεν γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ
[1, 1]   τοῖς πολλοῖς τὰ συγγράμματα. ὕες  γοῦν   βορβόρῳ ἥδονται» μᾶλλον καθαρῷ
[1, 26]   τῷ χρηστῷ λόγῳ κυβερνώμενος. πολιτείαν  γοῦν   διηκόνησεν ἀγαθήν· δέ ἐστι
[1, 5]   τῷ ἐσωφρόνισε καὶ ἐνουθέτησεν. εὖ  γοῦν   εἴρηται παιδείας θεοῦ, υἱέ, μὴ
[1, 15]   εἰκόνα θεοῦ Ῥωμαίους κτίζειν. ἐν  γοῦν   ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα τοῖς πρώτοις
[1, 21]   ὧν τὰ ὁμογενῆ ἐπακούειν. ἐλέφαντος  γοῦν   ἐμπεσόντος εἰς βόρβορον καὶ βοήσαντος
[1, 15]   τὸ μέλλον Σιβύλλῃ πεφάνθαι. φασὶ  γοῦν   ἐν Δελφοῖς παρὰ τὸ βουλευτήριον
[1, 3]   καὶ σοφιστὰς παρωνύμως κεκλήκασι. Κρατῖνος  γοῦν   ἐν τοῖς Ἀρχιλόχοις ποιητὰς καταλέξας
[1, 13]   ὅτι κατόψεται, τὴν ἀλήθειαν. γέγραπται  γοῦν   ἐν τῷ Ἐκκλησιαστῇ· καὶ προσέθηκα
[1, 23]   καὶ ψευσαμένους λόγῳ ἀποκτείνας. Ἀρτάπανος  γοῦν   ἐν τῷ περὶ Ἰουδαίων συγγράμματι
[1, 15]   τε Αἴγυπτον ἀφικέσθαι ὁμολογεῖ· δύνασθαι  γοῦν   ἐν τῷ Φαίδωνί φησι πανταχόθεν
[1, 3]   ἔπος, τοῖόν κ´ ἐπακούσαις. ταύτῃ  γοῦν   ἐπαιρόμενοι τῇ τέχνῃ οἱ κακοδαίμονες
[1, 17]   κεχώρισται τοῦ γινομένου. διὰ τοῦτο  γοῦν   ἐπιτελεῖται, ὅτι τὸ κωλῦσαι δυνάμενον
[1, 17]   οὐ κλέπται, ἀλλὰ διάκονοι. φησὶ  γοῦν   γραφή· ἀπέστειλεν σοφία
[1, 14]   καὶ αἰνιγματώδης, ἤδη ἐπισκεπτέος. βραχυλογίαν  γοῦν   ἠσπάζοντο τὴν παραινετικήν, τὴν ὠφελιμωτάτην.
[1, 6]   ἀπατηλὰς διακρούεσθαι τῶν σοφιστῶν. Εὖ  γοῦν   καὶ Ἀνάξαρχος Εὐδαιμονικὸς ἐν
[1, 12]   υἱὸς τοῦ θεοῦ. ἤδη  γοῦν   καὶ Ἡσαΐας προφήτης πυρὶ
[1, 10]   καλὰ τῶν ἔργων ἐπιτελοῦσιν. ἀνακτᾶται  γοῦν   καὶ λόγος τὴν ψυχὴν
[1, 8]   πρὸς τὴν σκευασίαν δέονται. ἐγὼ  γοῦν   καὶ πάνυ ἀποδέχομαι τὴν τραγῳδίαν
[1, 21]   εἰκοστὴν ἤδη γνωρίζεσθαι ὀλυμπιάδα. μέμνηται  γοῦν   καὶ τῆς Μαγνήτων ἀπωλείας προσφάτως
[1, 6]   καθάπερ ἰατροὶ καὶ κυβερνῆται. ὁρῶμεν  γοῦν   κοινῶς οἱ πάντες τὴν ἄμπελον
[1, 14]   τινων Ἑλληνικοῖς συγχρῆσθαι ποιήμασι; πρὸς  γοῦν   Κορινθίους, οὐ γὰρ ἐνταῦθα μόνον,
[1, 18]   σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ἐπιφέρει  γοῦν   ἀπόστολος· ποῦ σοφός; ποῦ
[1, 1]   κάλλιστα τοῦτον αὑτῷ προσήκει. Εἰ  γοῦν   μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ
[1, 8]   παντί που εἶεν ἄν. ἄντικρυς  γοῦν   Πλάτων κακοτεχνίαν προσεῖπεν τὴν
[1, 1]   σοφία καὶ φιλάνθρωπον. λέγει  γοῦν   Σολομών· υἱέ, ἐὰν δεξάμενος
[1, 24]   ὡς ἀφιδρύματα τοῦ θεοῦ. γράφει  γοῦν   τὴν Φορωνίδα ποιήσας· Καλλιθόη
[1, 29]   χρωμένων ἡμῶν τῇ μεταφορᾷ. ἀτεχνῶς  γοῦν   οἱ εὐγνώμονες ὅλῳ τῷ πλάσματι
[1, 10]   καὶ ἔργον σωτήριον. δικαιοσύνη  γοῦν   οὐ χωρὶς λόγου συνίσταται. ὡς
[1, 15]   καὶ προθεσπίζουσι τὰ μέλλοντα. αὗται  γοῦν   οὐκ εἴασαν αὐτοὺς τὴν μάχην
[1, 16]   διδασκαλία τε καὶ γραφή. Ἀλκμαίων  γοῦν   Περίθου Κροτωνιάτης πρῶτος φυσικὸν λόγον
[1, 1]   ἅγια μίσθωμα πόρνης» φησίν. ἀπείρηται  γοῦν   προσφέρειν τῷ θυσιαστηρίῳ ἄλλαγμα κυνός»
[1, 16]   σχεδὸν τέχνης εὑρεταὶ βάρβαροι. Αἰγύπτιοι  γοῦν   πρῶτοι ἀστρολογίαν εἰς ἀνθρώπους ἐξήνεγκαν,
[1, 20]   δ´ ἐλάσσονα προσφέρεται δύναμιν.  γοῦν   σαφήνεια συνεργεῖ πρὸς τὴν παράδοσιν
[1, 19]   δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς αἰνιττόμενος. ἐπιφέρει  γοῦν   σαφῶς· οὗτοι δέ εἰσι κατὰ
[1, 20]   δὲ εὕρεσις δι´ υἱοῦ. εἰ  γοῦν   σκοποῖμεν, μία κατὰ δύναμίν ἐστιν
[1, 11]   τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας, ἀλλὰ  γοῦν   σπέρμα ἐστὶν Ἀβραὰμ τὸ μὴ
[1, 24]   δι´ ὑπομονῆς ἐθιζόμενοι σώφρονος. τὸ  γοῦν   στρατήγημα τοῦ Μωυσέως διδάσκει πρὸ
[1, 1]   καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακῶμεν· συμβάλλεται  γοῦν   τὰ μέγιστα τῷ περιτυχόντι κατὰ
[1, 26]   θεοῦ διὰ Μωυσέως παραδεδομένον. ἔχει  γοῦν   τὴν ἀγωγὴν εἰς τὸ θεῖον.
[1, 17]   νοσοποιὸς αἰτία. μέγιστον  γοῦν   τῆς θείας προνοίας τὸ μὴ
[1, 21]   τῶν Τρωϊκῶν μιᾷ γενεᾷ. τοῦ  γοῦν   Τληπολέμου, ὃς ἦν υἱὸς Ἡρακλέους,
[1, 25]   νόμον βιοῦντος θεωρία· ἀναγκαῖον  γοῦν   τὸ πολιτεύεσθαι ὀρθῶς, ἄριστον δὲ
[1, 1]   ἀγαθὴν διὰ φιλοτιμίαν λαμβάνοντος. ψάλλοντες  γοῦν   τὸ ὑπέρτονον τῆς σεμνότητος ἐμμελῶς
[1, 1]   ἀγγείων» Σολομὼν παραινεῖ. ἐν  γοῦν   τοῖς Νόμοις ἐξ Ἑβραίων
[1, 26]   ταύτης ἴδιον βασιλικωτάτης οὔσης. μόνον  γοῦν   τὸν σοφὸν οἱ φιλόσοφοι βασιλέα,
[1, 8]   μοι σκοπουμένῳ βέλτιστος φαίνοιτο. αἰτιᾶται  γοῦν   τοὺς ἄνευ νοῦ καὶ ἐπιστήμης
[1, 21]   φησιν εἶναι τὸ ὄνομα. μαρτυρεῖ  γοῦν   τοὺς Φρύγας οὕτω. καλοῦντας μικρόν
[1, 21]   καὶ Τέρπανδρον ἀρχαΐζουσί τινες· Ἑλλάνικος  γοῦν   τοῦτον ἱστορεῖ κατὰ Μίδαν γεγονέναι,
[1, 20]   ὑπὸ τῆς γραφῆς εἴρηται. φησὶ  γοῦν·   υἱέ, μὴ γίνου ψεύστης· ὁδηγεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010