Alphabétiquement     [«   »]
περαιοῦται 1
Περγαμηνὸς 1
περί 2
περὶ 89
Περὶ 7
περιαιρεῖται 1
Περίανδρον 1
Fréquences     [«    »]
76
75 οὐκ
71 τὰς
89 περὶ
90 οὖν
91 ἐκ
92 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

περὶ


Livre, Chap.
[1, 21]   ἱστορεῖ. Εὐφορίων δὲ ἐν τῷ  περὶ   Ἀλευαδῶν κατὰ Γύγην αὐτὸν τίθησι
[1, 5]   λόγῳ τὴν φιλοσοφίαν ζήτησιν ἔχειν  περὶ   ἀληθείας καὶ τῆς τῶν ὄντων
[1, 7]   ἢν μόνον ἐθελήσωσιν. ἄλλως τις  περὶ   ἀληθείας λέγει, ἄλλως ἀλήθεια
[1, 7]   εὐστοχοῦσι διὰ συνέσεως εἰς τὸν  περὶ   ἀληθείας λόγον, Ἀβραὰμ δὲ οὐκ
[1, 14]   καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι· οἳ δὲ  περὶ   Ἀριστοτέλη Χίλωνος αὐτὸ νομίζουσι, Δίδυμος
[1, 21]   ταῖς Χαλδαϊκαῖς ἱστορίαις. Ἰόβας δὲ  περὶ   Ἀσσυρίων γράφων ὁμολογεῖ τὴν ἱστορίαν
[1, 17]   κακὸν κακόν, τῇ δὲ  περὶ   αὐτὸ ἡδονῇ συναπαγόμενος, ἀγαθὸν ὑπολαβών,
[1, 15]   Δημόκριτος» γράφοντος. ναὶ μὴν καὶ  περὶ   αὑτοῦ {ᾑ} σεμνυνόμενός φησί που
[1, 6]   Ἀνάξαρχος Εὐδαιμονικὸς ἐν τῷ  περὶ   βασιλείας γράφει· πολυμαθίη κάρτα μὲν
[1, 14]   ἄγαν» Στράτων δὲ ἐν τῷ  περὶ   εὑρημάτων Σωδάμῳ τῷ Τεγεάτῃ προσάπτει
[1, 8]   τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν  περὶ   ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν
[1, 19]   πᾶσαν φιλοσοφίαν ἀποδεχόμεθα, ἀλλ´ ἐκείνην  περὶ   ἧς καὶ παρὰ Πλάτωνι
[1, 5]   ὄντων φύσεως (ἀλήθεια δὲ αὕτη,  περὶ   ἧς κύριος αὐτὸς εἶπεν
[1, 14]   ἄτα» Κλεομένης μὲν ἐν τῷ  περὶ   Ἡσιόδου Ὁμήρῳ φησὶ προειρῆσθαι διὰ
[1, 20]   βαρβάρῳ κινηθέντες φιλοσοφίᾳ, δυνάμει» τὸν  περὶ   θεοῦ διὰ πίστεως παρειλήφαμεν λόγον,
[1, 17]   ἴχνος τι σοφίας καὶ κίνησις  περὶ   θεοῦ. τάχα δ´ ἂν εἶεν
[1, 14]   ὑπειλήφασι, Χαμαιλέων δὲ ἐν τῷ  περὶ   θεῶν Θαλοῦ, Ἀριστοτέλης δὲ τῆς
[1, 21]   Διονύσου ἐπὶ Ἡρακλέα καὶ τοὺς  περὶ   Ἰάσονα ἀριστεῖς τοὺς ἐν τῇ
[1, 21]   Πολυΐστωρ ἐπικληθεὶς ἐν τῷ  περὶ   Ἰουδαίων συγγράμματι ἀνέγραψέν τινας ἐπιστολὰς
[1, 23]   ἀποκτείνας. Ἀρτάπανος γοῦν ἐν τῷ  περὶ   Ἰουδαίων συγγράμματι ἱστορεῖ κατακλεισθέντα εἰς
[1, 24]   στέμμασι καὶ θυσάνοισι πρώτη ἐκόσμησεν  περὶ   κίονα μακρὸν ἀνάσσης. ἀλλὰ καὶ
[1, 14]   τὴν κατὰ Ἑβραίους φιλοσοφίαν. καὶ  περὶ   μὲν Ξενοφάνους εἴρηται, ὃς τῆς
[1, 21]   μαθητευθέντες οὖν καταληπτικῶς ἐπιγνώσονται. ~(Καὶ  περὶ   μὲν τοῦ παρ´ Ἑβραίων τὰ
[1, 9]   ἀληθείας. πῶς δὲ οὐκ ἀναγκαῖον  περὶ   νοητῶν φιλοσοφοῦντα διαλαβεῖν τὸν ἐπιποθοῦντα
[1, 21]   ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι ἑπτὰ οἱ  περὶ   Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ Λίνον
[1, 3]   οἱ Ἕλληνες καὶ αὐτοὶ τοὺς  περὶ   ὁτιοῦν πολυπράγμονας σοφοὺς ἅμα καὶ
[1, 14]   γεγόνασι διαδοχαὶ ἐπώνυμοι τῶν τόπων  περὶ   οὓς διέτριψαν, Ἰταλικὴ μὲν
[1, 24]   μετὰ ταῦτα λεχθήσεται, ὁπηνίκα ἂν  περὶ   προφητείας διαλαμβάνωμεν· τὸ τακτικὸν δὲ
[1, 16]   εὑρεῖν. Δίδυμος δ´ ἐν τῷ  περὶ   Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας Θεανὼ τὴν Κροτωνιᾶτιν
[1, 15]   κεκτῆσθαι. Ἀλέξανδρος δὲ ἐν τῷ  περὶ   Πυθαγορικῶν συμβόλων Ζαράτῳ τῷ Ἀσσυρίῳ
[1, 15]   φαινόμενον πρόσωπον οἴεται. Τάδε μὲν  περὶ   Σιβύλλης· Νουμᾶς δὲ Ῥωμαίων
[1, 27]   ἐκλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ αὐτὰς  περὶ   σῷ τραχήλῳ. ὁμοίως δὲ τῷ
[1, 14]   ἐκφέρεται τὸ αὐτὸ ἀπόφθεγμα) οἱ  περὶ   Σωτάδαν τὸν Βυζάντιον Βίαντος λέγουσιν
[1, 1]   τινων ἀμαθῶς ψοφοδεῶν χρῆναι λεγόντων  περὶ   τὰ ἀναγκαιότατα καὶ συνέχοντα τὴν
[1, 28]   ὄντι διαλεκτικὴ φρόνησίς ἐστι  περὶ   τὰ νοητὰ διαιρετική, ἑκάστου τῶν
[1, 28]   ἀνθρώπους, ὥσπερ οἱ νῦν διαλεκτικοὶ  περὶ   τὰ σοφιστικὰ ἀσχολούμενοι ποιοῦσιν, ἀλλὰ
[1, 28]   τοῦ ὑποκειμένου δεικτική, δύναμις  περὶ   τὰ τῶν πραγμάτων γένη διαιρετική,
[1, 4]   τὰς βαναύσους μετιόντες τέχνας τοῦ  περὶ   τὰς αἰσθήσεις ἀπολαύουσι περιττοῦ, ἀκοῆς
[1, 22]   Μακεδόσι τῶν παρὰ σφίσιν εὐδοκιμωτάτων  περὶ   τὰς γραφὰς ἐμπείρους καὶ τῆς
[1, 3]   δή που τοὺς σοφιστὰς τοὺς  περὶ   τὰς λέξεις καὶ τὰς τέχνας
[1, 21]   Πυθαγόραν τὸν μέγαν κάτω που  περὶ   τὰς ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν.
[1, 19]   γὰρ δή, ὥς φασιν οἱ  περὶ   τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί,
[1, 19]   οὐκ τοῦτο φιλοσοφεῖν» λέγει,  περὶ   τὰς τέχνας κυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ
[1, 11]   μὴ περὶ τὴν οἴησιν, ἀλλὰ  περὶ   τὴν ἀλήθειαν ἀναστρεφομένη. ὅθεν εἴ
[1, 14]   δὲ κατὰ Πολυκράτη τὸν τύραννον  περὶ   τὴν ἑξηκοστὴν δευτέραν ὀλυμπιάδα εὑρίσκεται.
[1, 22]   Δημητρίου τοῦ Φαληρέως {καὶ} τὰ  περὶ   τὴν ἑρμηνείαν ἀκριβῶς πραγματευσαμένου· ἔτι
[1, 21]   τῷ γραμματικῷ Κράτητι καὶ λέγῃ  περὶ   τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον Ὅμηρον γεγονέναι
[1, 21]   καὶ Ἀμφίων οἱ μουσικῆς εὑρεταὶ  περὶ   τὴν Κάδμου γεγόνασιν ἡλικίαν. κἄν
[1, 6]   ἁπλῶς πίστις, ἀλλ´  περὶ   τὴν μάθησιν πίστις ἐμποιεῖ. εἰ
[1, 25]   φιλόσοφος ἐκ τῶν Μωυσέως τὰ  περὶ   τὴν νομοθεσίαν ὠφεληθεὶς ἐπετίμησε μὲν
[1, 11]   οἰκοδομεῖ δὲ ἀγάπη, μὴ  περὶ   τὴν οἴησιν, ἀλλὰ περὶ τὴν
[1, 21]   νενικηκέναι· Ξάνθος δὲ Λυδὸς  περὶ   τὴν ὀκτωκαιδεκάτην ὀλυμπιάδα (ὡς δὲ
[1, 21]   ὀκτωκαιδεκάτην ὀλυμπιάδα (ὡς δὲ Διονύσιος,  περὶ   τὴν πεντεκαιδεκάτην) Θάσον ἐκτίσθαι, ὡς
[1, 21]   τῶν παρ´ Ἕλλησι σοφῶν Θαλοῦ  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα γενομένου. συνεχρόνισαν
[1, 21]   κατὰ τὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν  περὶ   τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα εὑρίσκεται, Ὀρφεὺς
[1, 16]   δὲ καὶ αὐτὸς νομοθέτης  περὶ   τὴν τριακοστὴν καὶ ἐνάτην ὀλυμπιάδα
[1, 6]   μόνον οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ  περὶ   τὴν ψυχήν, τίνα τε ἐπινεμητέον
[1, 21]   ταύτην δὲ Ἴστρος ἐν τῷ  περὶ   τῆς Αἰγυπτίων ἀποικίας Προμηθέως θυγατέρα
[1, 21]   Ὀρφέως παλαιοτέρα· λέγονται γὰρ καὶ  περὶ   τῆς ἐπωνυμίας αὐτῆς καὶ περὶ
[1, 15]   πάτριον ἐπιστήμην. μαρτυρεῖ καὶ Εὐριπίδης  περὶ   τῆς Ἱπποῦς ὧδέ πως·
[1, 21]   προφητεύων, ὃς καὶ παρεκάλει αὐτὸν  περὶ   τῆς τοῦ ναοῦ οἰκοδομῆς· ὁμοίως
[1, 14]   Κορινθίους, οὐ γὰρ ἐνταῦθα μόνον,  περὶ   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως διαλεγόμενος
[1, 27]   ἀπόστολος, οὔτε λέγουσιν οὔτε  περὶ   τίνων διαβεβαιοῦνται, τὸ δὲ τέλος
[1, 21]   Διευχίδας γὰρ ἐν τετάρτῳ Μεγαρικῶν  περὶ   τὸ διακοσιοστὸν ἐνενηκοστὸν ἔτος ὕστερον
[1, 21]   ἐπὶ Ἀκάστου ἐν Χίῳ γενέσθαι  περὶ   τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὕστερον τῆς
[1, 8]   τὰς διατριβὰς διαλεκτικὴ γύμνασμα φιλοσόφου  περὶ   τὸ ἔνδοξον δείκνυται ἀντιλογικῆς ἕνεκεν
[1, 16]   ἐξεῦρεν καὶ μέταλλα χρυσοῦ τὰ  περὶ   τὸ Πάγγαιον ἐπενόησεν ὄρος. ἤδη
[1, 1]   μάτην ἡμᾶς τρίβοντα καὶ κατέχοντα  περὶ   τοῖς οὐδὲν συμβαλλομένοις πρὸς τὸ
[1, 26]   θεοφιλῆ κηρύττουσιν. εἰ δὲ ταῦτα  περὶ   τὸν Μωυσέα εὕροιμεν, ὡς ἐξ
[1, 6]   κύριος ἐδίδαξε, πνεύματι προσκυνῶν, οὐκέτι  περὶ   τὸν οἶκον εἴη ἂν μόνον
[1, 11]   βεβαιοῖ, ἧς ἀναιρεθείσης μῦθος  περὶ   τὸν σωτῆρα οἰκονομία φαίνεται, κατὰ
[1, 12]   ῥήξωσιν ὑμᾶς. χαλεπὸν γὰρ τοὺς  περὶ   τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς καθαροὺς ὄντως
[1, 4]   καὶ τέκτονα σοφὸν καλεῖ καὶ  περὶ   τοῦ Μαργίτου, εἰ δὴ αὐτοῦ,
[1, 17]   ἄγγελος τῆς μετανοίας» τῷ Ἑρμᾷ  περὶ   τοῦ ψευδοπροφήτου· τινὰ γὰρ ῥήματα
[1, 21]   Δεββώρα τε καὶ Ὀλδά. ἔπειτα  περὶ   τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ἰωάννης προφητεύει
[1, 21]   Ἑβραίους φιλοσοφία. εἴρηται μὲν οὖν  περὶ   τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ ἐν τῷ
[1, 28]   ἐπαγγελλομένη, συνέπεται καὶ  {περὶ}   τῶν ἀνθρωπείων περί τε τοὺς
[1, 21]   καί ποτε προαγαγεῖν βουληθεὶς αὐτοὺς  περὶ   τῶν ἀρχαίων εἰς λόγους τῶν
[1, 25]   χρωμένους γνώμῃ τῇ αὐτῇ {καὶ}  περὶ   τῶν αὐτῶν. ἆρ´ οὐ τὰ
[1, 2]   Ἑλλήνων οἷόν τε ψιλῇ τῇ  περὶ   τῶν δογματισθέντων αὐτοῖς χρωμένους φράσει,
[1, 23]   φέρεται. Εὐπόλεμος δὲ ἐν τῷ  περὶ   τῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ βασιλέων
[1, 1]   γὰρ θέμις) δεδιὼς δὲ ἄρα  περὶ   τῶν ἐντυγχανόντων, μή πῃ ἑτέρως
[1, 21]   φαίνεται. Λέων δὲ τὰ  περὶ   τῶν κατ´ Αἴγυπτον θεῶν πραγματευσάμενος
[1, 21]   πρότερον δέ, ὅπερ ἀκόλουθον ἦν,  περὶ   τῶν κατὰ Μωυσέα χρόνων ἤδη
[1, 21]   περὶ τῆς ἐπωνυμίας αὐτῆς καὶ  περὶ   τῶν χρησμῶν τῶν καταπεφημισμένων ἐκείνης
[1, 22]   ἑβδομάσι τελειούμενα. ~(Καὶ τὰ μὲν  περὶ   τῶν χρόνων διαφόρως πολλοῖς ἱστορηθέντα
[1, 21]   πόλει τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖ,  περὶ   Φορωνέως τε τοῦ πρώτου λεχθέντος
[1, 15]   ὧδε γράφει· ἅπαντα μέντοι τὰ  περὶ   φύσεως εἰρημένα παρὰ τοῖς ἀρχαίοις
[1, 15]   αὐτῷ Αἰγυπτίῳ. ἐν δὲ τῷ  περὶ   ψυχῆς Πλάτων πάλιν προφητείαν γνωρίζων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010