Alphabétiquement     [«   »]
δήσας 1
δι´ 52
Διὰ 1
διὰ 92
διά 4
διαβαίνοντος 1
διαβάλλει 2
Fréquences     [«    »]
91 ἐκ
90 οὖν
89 περὶ
92 διὰ
104 οὐ
109 ἀπὸ
111 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

διὰ


Livre, Chap.
[1, 24]   ἐοικὸς στύλῳ καὶ πῦρ τὸ  διὰ   βάτου σύμβολόν ἐστι φωτὸς ἁγίου
[1, 10]   ἀναγκαῖον. ταῦτα ὡς ἔνι μάλιστα  διὰ   βραχέων ἐξήνεγκεν γραφή, μὴ
[1, 16]   δὲ Ἀναξαγόραν Ἡγησιβούλου Κλαζομένιον πρῶτον  διὰ   γραφῆς ἐκδοῦναι βιβλίον ἱστοροῦσιν. μέλος
[1, 2]   προηγούμενον λόγον τῆς φιλοσοφίας παρεισελθούσης,  διὰ   δὲ τὸν ἀπὸ τῆς γνώσεως
[1, 21]   δι´ ἐπιφανείας ἀγγέλου σῴζονται. τότε  διὰ   δράκοντα Δανιὴλ εἰς λάκκον λεόντων
[1, 4]   πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως, διὰ τέχνης,  διὰ   ἐπιστήμης, διὰ πίστεως, διὰ προφητείας,
[1, 21]   τῷ τέλει τοῦ βίου γενομένῳ  διὰ   Ἡσαΐου δωρεῖται θεὸς ἄλλα
[1, 17]   φωτίζειν) ἀλλὰ κἀκεῖνο μάλιστα τὸ  διὰ   κακῶν τῶν ἐπινοηθέντων πρός τινων
[1, 1]   δὲ οἱ βουλόμενοι δήμῳ προσομιλῆσαι  διὰ   κήρυκος τοῦτο πολλάκις ποιοῦσιν ὡς
[1, 23]   πολέμου αἰτία δικαία· ἱκέται  διὰ   λιμὸν Ἑβραῖοι ἧκον πρὸς Αἰγυπτίους·
[1, 24]   τούτων ἕκαστον ἐκ τριῶν,  διὰ   λόγου δι´ ἔργων
[1, 8]   ἐζηλώκασιν Ἕλληνες, δύναμίς ἐστι φανταστική,  διὰ   λόγων δοξῶν ἐμποιητικὴ ψευδῶν ὡς
[1, 1]   διὰ σιτίων καὶ  διὰ   λόγων λαμβάνεται. καὶ τῷ ὄντι
[1, 17]   οὐ κεκώλυκεν· ἀλλ´ μὲν  διὰ   μῆνιν (ἐπ´ αὐτῷ δὲ ἦν
[1, 26]   ~(Ὅθεν νόμος εἰκότως εἴρηται  διὰ   Μωυσέως δεδόσθαι, κανὼν τυγχάνων δικαίων
[1, 26]   πείθεσθαι τῇ ἀληθείᾳ φασκούσῃ θεόθεν  διὰ   Μωυσέως δεδόσθαι τὸν νόμον, ὁπότε
[1, 26]   ἂν εἴποιμεν τὸν ὑπὸ θεοῦ  διὰ   Μωυσέως παραδεδομένον. ἔχει γοῦν τὴν
[1, 21]   φασιν διὰ τὸ ἰέναι αὐτὴν  διὰ   πάσης τῆς γῆς πλανωμένην) ταύτην
[1, 4]   πολυτρόπως, διὰ τέχνης, διὰ ἐπιστήμης,  διὰ   πίστεως, διὰ προφητείας, τὴν ἑαυτῆς
[1, 20]   φιλοσοφίᾳ, δυνάμει» τὸν περὶ θεοῦ  διὰ   πίστεως παρειλήφαμεν λόγον, αὐτουργῷ σοφίᾳ
[1, 5]   λέγεται ὡς ἂν ἀσκητὴς ἑρμηνευόμενος  (διὰ   πλειόνων δὲ καὶ διαφερόντων αἱ
[1, 1]   καὶ ἤκουσας παρ´ ἐμοῦ  διὰ   πολλῶν μαρτύρων. ταῦτα παράθου πιστοῖς
[1, 15]   προκατάρξαι τῆς παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφίας  διὰ   πολλῶν Πυθαγόρειος ὑποδείκνυσι Φίλων,
[1, 23]   Αἰγύπτῳ γεννᾶται, τῶν προγόνων αὐτοῦ  διὰ   πολυχρόνιον λιμὸν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς
[1, 4]   τέχνης, διὰ ἐπιστήμης, διὰ πίστεως,  διὰ   προφητείας, τὴν ἑαυτῆς ἐνδεικνυμένην δύναμιν
[1, 21]   σημεῖον ἐγένετο Ἰωνᾶ, καὶ Τωβίας  διὰ   Ῥαφαὴλ τοῦ ἀγγέλου Σάρραν ἄγεται
[1, 1]   αἰώνιον, τροφὴ δὲ καὶ  διὰ   σιτίων καὶ διὰ λόγων
[1, 14]   ὠφελιμωτάτην. αὐτίκα Πλάτων πάλαι {τὸ}  διὰ   σπουδῆς γεγονέναι τόνδε τὸν τρόπον
[1, 25]   ὅπερ κατὰ Μωυσέα πραγματεία  διὰ   σπουδῆς ἔχει γενέσθαι. ἔτι τὸ
[1, 23]   Αἰγυπτίων ἐδιδάσκετο καὶ προσέτι τὴν  διὰ   συμβόλων φιλοσοφίαν, ἣν ἐν τοῖς
[1, 7]   περιπεπτώκασιν, ἔνιοι δὲ καὶ εὐστοχοῦσι  διὰ   συνέσεως εἰς τὸν περὶ ἀληθείας
[1, 27]   τοίνυν κατατρεχέτω τις τοῦ νόμου  διὰ   τὰς τιμωρίας ὡς οὐ καλοῦ
[1, 21]   ἀρχιερεὺς Ὀζιοῦς τοῦ Ῥιησοῦ.  διὰ   ταύτης ἡγησάμενος τῆς στρατιᾶς Βαρὰκ
[1, 4]   τοῦ θεοῦ, πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως,  διὰ   τέχνης, διὰ ἐπιστήμης, διὰ πίστεως,
[1, 11]   ἐστιν στερεὰ τροφή, τῶν  διὰ   τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα
[1, 19]   (οὐ γὰρ ταὐτόματον ἐκθειάσει τις  διὰ   τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλοτιμίαν) εἴτε
[1, 18]   τὴν αἰτίαν τῆς δοξοσοφίας αὐτῶν,  διὰ   τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν»
[1, 1]   ἄμφω ἀποδεκτέοι, ἐνεργὸν τὴν πίστιν  διὰ   τῆς ἀγάπης πεποιημένοι; τῇ δὲ
[1, 2]   καὶ συναφὴ τῶν δογμάτων  διὰ   τῆς ἀντιπαραθέσεως τὴν ἀλήθειαν μνηστεύεται,
[1, 11]   μέμνηται, σῶμα ὄντα τὸν θεὸν  διὰ   τῆς ἀτιμοτάτης ὕλης πεφοιτηκέναι λέγουσιν,
[1, 16]   ἀπόστολος οὕτω» φησὶν καὶ ὑμεῖς  διὰ   τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον
[1, 17]   ἄνωθεν εἰς καλόν, ἵνα γνωρισθῇ  διὰ   τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία
[1, 5]   δίς, διά τε προφητῶν καὶ  διὰ   τῆς παρουσίας. πολύτροπον μὲν οὖν
[1, 6]   πρὸς τὸ τὰ δέοντα ὁρᾶν  διὰ   τῆς προγυμνασίας συμβάλλεται. εἴη δ´
[1, 27]   τοῦ νόμου δὲ τὴν εὐποιίαν  διὰ   τῆς πρὸς τοὺς Ἰουδαίους περικοπῆς
[1, 21]   ἑξήκοντα τρία μῆνες ἑπτά. ἔπειτα  διὰ   τῆς πρώτης βίβλου τῶν Βασιλειῶν
[1, 18]   κατηγγελμένῃ, οὐκ ἔγνω κόσμος  διὰ   τῆς σοφίας» τῆς διὰ τῶν
[1, 2]   λαμβανόντων πεῖσμα τῆς ἀληθοῦς καταλήψεως  διὰ   τῆς τῶν ὑπονοουμένων ἐπιστήμης. σιωπῶ
[1, 11]   τις ἔσται ὑμᾶς συλαγωγῶν  διὰ   τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης
[1, 11]   πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστὸν  διὰ   τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης»
[1, 1]   μὴ πάντες ἴσασι τὴν ἀλήθειαν;  διὰ   τί δὲ μὴ ἠγαπήθη
[1, 1]   τοῖς ὀλίγοις φανερὸν γενήσεται· ἐπεὶ  διὰ   τί μὴ πάντες ἴσασι τὴν
[1, 14]   Τίμων φησὶν ἐν τοῖς Σίλλοις  διὰ   τὸ ἀποκεκλικέναι ἀπὸ τῶν φυσικῶν
[1, 18]   Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον»  διὰ   τὸ εἰδότας τὴν προφητείαν μὴ
[1, 23]   ὄνομα βασιλὶς Μωυσῆν ἐτύμως  διὰ   τὸ ἐξ ὕδατος ἀνελέσθαι αὐτό
[1, 21]   δὲ τὴν καὶ Ἰώ φασιν  διὰ   τὸ ἰέναι αὐτὴν διὰ πάσης
[1, 9]   τοῦ διδασκαλικοῦ πνεύματος ἐπικεκρυμμένως λαλούμενος  διὰ   τὸ μὴ πάντων εἶναι τὴν
[1, 14]   ἀντὶ Περιάνδρου ὡς ἀναξίου σοφίας  διὰ   τὸ τετυραννηκέναι ἀντικατατάττει Μύσωνα τὸν
[1, 24]   ἐπικαίρους τῶν τόπων προκαταλαβόμενος ἐφύλαττεν  διὰ   τὸ τῆς χώρας ἔχειν τὴν
[1, 19]   παρ´ Ἕλλησι καλῶς εἰρημένα καὶ  διὰ   τοῦ ἀγνώστου θεοῦ τιμᾶσθαι μὲν
[1, 18]   θεόν, εὐδόκησεν οὗτος θεὸς  διὰ   τοῦ κηρύγματος τῆς μωρίας» τῆς
[1, 24]   καὶ ἀνατρέχοντος αὖθις εἰς οὐρανὸν  διὰ   τοῦ ξύλου, δι´ οὗ καὶ
[1, 1]   κρυπτῶς ἐπαίοντι τὸ κρυπτὸν φανερωθήσεσθαι  διὰ   τοῦδε προεθέσπισεν τοῦ λογίου, καὶ
[1, 29]   ὁράματα« φησὶ καὶ τὰ ἀποκαλύμματα  διὰ   τοὺς διψύχους, τοὺς διαλογιζομένους ἐν
[1, 1]   εὔλογον Ἰουδαῖον γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ  διὰ   τοὺς Ἕλληνας Ἕλληνα, ἵνα πάντας
[1, 15]   καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονε  διὰ   τοὺς τοιούτους παῖδας. δῆλοι δέ
[1, 20]   εἰ δὲ καὶ διαστέλλεσθαι ἡμᾶς  διὰ   τοὺς φιλεγκλήμονας δεήσει, συναίτιον τὴν
[1, 7]   νῦν, εἰ μὴ πίστιν ἔχοιεν.  διὰ   τοῦτο γὰρ Ἑλλήνων φωνῇ ἡρμηνεύθησαν
[1, 17]   μὴ κωλῦον κεχώρισται τοῦ γινομένου.  διὰ   τοῦτο γοῦν ἐπιτελεῖται, ὅτι τὸ
[1, 15]   τῶν δογμάτων ἐν βαρβάροις μαθόντος.  διὰ   τοῦτο καὶ γένη βαρβάρων» εἶπεν,
[1, 5]   τὴν πρὸς τὸν θεὸν ὁμολογίαν.  διὰ   τοῦτο καὶ Ἀβραάμ, παραζηλούσης
[1, 21]   καὶ Γάλβᾳ καὶ Οὐιτελλίῳ. καὶ  διὰ   τοῦτο λέγει Δανιήλ· μακάριος
[1, 11]   ἄθεοί τινες ἀνθρωπίσκοι καὶ φιλήδονοι.  διὰ   τοῦτο προσεύχομαι, φησίν, ἵνα
[1, 19]   τε καὶ μαθεῖν. ἀπέστειλα οὖν  διὰ   τοῦτό σε εἰς τὰ ἔθνη,
[1, 1]   ἥδονται» μᾶλλον καθαρῷ ὕδατι.  διὰ   τοῦτο» φησὶν κύριος, ἐν
[1, 14]   περὶ Ἡσιόδου Ὁμήρῳ φησὶ προειρῆσθαι  διὰ   τούτων· δειλαί τοι δειλῶν γε
[1, 29]   ἕνα τὸν συνήσοντα τῶν μουσικῶν,  διὰ   τούτων διδάσκων τὸν λόγον εἶναι
[1, 29]   δὲ τὸν θέμενον τὸν νόμον  διὰ   τούτων ἐξακούω καὶ τό γε
[1, 24]   βουλομένῳ λαθεῖν στῦλος ὁδηγὸς γίνεται  διὰ   τῶν ἀτριβῶν ἰόντι. τῷ Θρασυβούλῳ
[1, 19]   τοῖς ὕδασιν ὁρώμενα καὶ τὰ  διὰ   τῶν διαφανῶν καὶ διαυγῶν σωμάτων.
[1, 25]   τὴν διέξοδον πάσης γενέσεως {τῆς}  διὰ   τῶν πλανωμένων εἰδότα. φιλόσοφον δὲ
[1, 18]   τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ» τουτέστι  διὰ   τῶν προφητῶν κατηγγελμένῃ, οὐκ ἔγνω
[1, 18]   κόσμος διὰ τῆς σοφίας» τῆς  διὰ   τῶν προφητῶν λαλούσης, αὐτόν, δηλονότι
[1, 15]   αἰσθόμενοι τῆς μεγάλης εὐποιίας τῆς  διὰ   τῶν σοφῶν σεβασθῆναί τε τοὺς
[1, 15]   γενόμενα τὸν τόπον, ἀκριβῆ τὴν  διὰ   τῶν σπλάγχνων τοῖς ἀνθρώποις προφαίνειν
[1, 5]   ἄν τι καὶ ἄλλο δηλούμενον  διὰ   τῶν τριῶν προπατόρων, κυρίαν εἶναι
[1, 24]   Δελφοῖς ἄγαλμα Ἀπόλλωνος κίονα εἶναι  διὰ   τῶνδε· ὄφρα θεῷ δεκάτην ἀκροθίνιά
[1, 5]   εἰρημένων μαρτυρίαν παρέξει γραφὴ  διὰ   τῶνδε· Σάρρα στεῖρα ἦν πάλαι,
[1, 5]   τὴν σύνεσιν ἀγχίνοιαν γεννῶσαν ζητητικὴν  διὰ   φιλοσοφίας ἀληθοῦς. ἣν εὑρόντες, μᾶλλον
[1, 5]   σὺ τῷ θριγκῷ ὑπεροχυρώσας αὐτὴν  διὰ   φιλοσοφίας καὶ πολυτελείας ὀρθῆς ἀνεπίβατον
[1, 1]   οὐ τρυφητιῶντος, ὄρεξιν δὲ ἀγαθὴν  διὰ   φιλοτιμίαν λαμβάνοντος. ψάλλοντες γοῦν τὸ
[1, 23]   τῶν Αἰγυπτίων ἐκφορήσαντες ἀπῄεσαν, οὐ  διὰ   φιλοχρηματίαν, ὡς οἱ κατήγοροί φασιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010