Alphabétiquement     [«   »]
ὅτου 1
ὅτῳ 1
Οὐ 1
οὐ 104
οὔ 1
οὗ 34
Οὐάφρην 1
Fréquences     [«    »]
92 διὰ
91 ἐκ
90 οὖν
104 οὐ
109 ἀπὸ
111 τῇ
137 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

οὐ


Livre, Chap.
[1, 1]   παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες  οὐ   βλέπουσι καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσι
[1, 11]   ἀλήθειαν καὶ τῷ ὄντι ἀργὸν  οὐ   βούλεται εἶναι τὸν πιστεύσαντα
[1, 15]   καὶ ὕδωρ ταῖς χερσὶ πίνουσιν,  οὐ   γάμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπερ
[1, 17]   καὶ τῆς κακίας ἀκουσίου οὔσης·  οὐ   γὰρ αἱρεῖταί τις κακὸν
[1, 28]   τοιαῦτα διακρίνειν τε καὶ λέγειν·  οὐ   γὰρ δὴ μία Μύκονος«
[1, 19]   ἀληθείας, ἦν δ´ ἐγώ, φιλοθεάμονας.  οὐ   γὰρ ἐν γεωμετρίᾳ αἰτήματα καὶ
[1, 11]   ὄντας δὲ σοφοὺς ἐπιρραπίζων γράφει.  οὐ   γὰρ ἐν λόγῳ βασιλεία
[1, 14]   συγχρῆσθαι ποιήμασι; πρὸς γοῦν Κορινθίους,  οὐ   γὰρ ἐνταῦθα μόνον, περὶ τῆς
[1, 1]   φασιν οἱ παροιμιαζόμενοι, ὀρέγοντες εὑρεθῶμεν.  οὐ   γὰρ ἔστι τὰ γραφέντα μὴ
[1, 18]   οἱ ὑπακοῦσαι βουληθέντες κλητοὶ» ὠνομάσθησαν.  οὐ   γάρ ἐστιν ἀδικία παρὰ τῷ
[1, 15]   ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐδείς·  οὐ   γὰρ ἔχετε μάθημα χρόνῳ πολιόν.
[1, 1]   ἐφυλαξάμην, οὔ τί που φθονῶν  (οὐ   γὰρ θέμις) δεδιὼς δὲ ἄρα
[1, 25]   ὁρώμενα ὅρασις) οὐδὲ δόξα πᾶσα  (οὐ   γὰρ καὶ πονηρά) ἀλλὰ
[1, 1]   τοῖς καλλίστοις τὰ ὑπομνήματα ἡμῖν.  οὐ   γὰρ μόνον δι´ Ἑβραίους καὶ
[1, 29]   παίδων βραχύ τι διαφέρειν μύθων·  οὐ   γὰρ μύθων παιδικῶν ἐξακουστέον οὐδὲ
[1, 1]   χρὴ τῷ εἰς ἄνδρας ἐγγραφομένῳ.  οὐ   γὰρ μὲν καυχησάμενος εὐποιίαν
[1, 27]   τιμωρίας ὡς οὐ καλοῦ κἀγαθοῦ·  οὐ   γὰρ μὲν τὴν τοῦ
[1, 11]   οὔπω ἔγνω καθὸ δεῖ γνῶναι·  οὐ   γάρ ποτε ἀλήθεια οἴησις,
[1, 19]   Ἕλληνας, θείας οἰκονομίας περίπτωσις  (οὐ   γὰρ ταὐτόματον ἐκθειάσει τις διὰ
[1, 6]   ταῦτα προκομιστέον, καὶ πρὸς οὕστινας.  οὐ   γὰρ φύσει, μαθήσει δὲ οἱ
[1, 1]   καθάπερ θεός, λόγῳ πιστεύεται,  οὐ   γράμματι. κἄν τις λέγῃ γεγράφθαι
[1, 1]   οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. Ἤδη δὲ  οὐ   γραφὴ εἰς ἐπίδειξιν τετεχνασμένη ἥδε
[1, 12]   καὶ ἐνθουσιαστικώτερα. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος  οὐ   δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ
[1, 5]   αἱ τῆς αὐτῆς ἐκβλύζουσαι γῆς.  οὐ   δὴ μόνον ἑνός τινος δικαίου
[1, 22]   βούλημα μεμελετημένον εἰς Ἑλληνικὰς ἀκοάς.  οὐ   δὴ ξένον ἐπιπνοίᾳ θεοῦ τοῦ
[1, 21]   δὴ φθάνειν ἐπιχειροῦντα τῇ ἐπιβουλῇ,  οὐ   δή που νεύματι ἀφανεῖ τῶν
[1, 23]   λείαν τῶν Αἰγυπτίων ἐκφορήσαντες ἀπῄεσαν,  οὐ   διὰ φιλοχρηματίαν, ὡς οἱ κατήγοροί
[1, 19]   ἄρα ἤδη πολυμαθίη νόον ἔχειν  οὐ   διδάσκει» καθ´ Ἡράκλειτον. ἔν τε
[1, 1]   τὴν γῆν. ἀπορίᾳ γὰρ ἐπαρκεῖν  {οὐ}   δίκαιον, ἀργίαν δὲ ἐφοδιάζειν οὐ
[1, 29]   οἰωνοῖς πετεηνοῖς, ἐσθέμεν ἀλλήλους, ἐπεὶ  οὐ   δίκη ἐστὶ μετ´ αὐτῶν· ἀνθρώποισι
[1, 19]   θεὸς θέλῃ, ὀλίγον ὕστερον. ἆρ´  οὐ   δοκεῖ σοι {πίστεως} ἐκ τῶν
[1, 1]   δὴ ἐάσθωσαν· εἰ δέ τις  οὐ   δοκεῖν δίκαιος, ἀλλ´ εἶναι θέλει»
[1, 20]   προσιοῦσα δὲ φιλοσοφία Ἑλληνικὴ  οὐ   δυνατωτέραν ποιεῖ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ´
[1, 1]   παρέχοντος τοῦ κυρίου (μὴ γὰρ  οὐ   θεμιτὸν οὕτω φρονεῖν) ἀλλὰ τὴν
[1, 1]   {οὐ} δίκαιον, ἀργίαν δὲ ἐφοδιάζειν  οὐ   καλόν· καὶ φορτίον συνεπιτιθέναι
[1, 27]   νόμου διὰ τὰς τιμωρίας ὡς  οὐ   καλοῦ κἀγαθοῦ· οὐ γὰρ
[1, 11]   τῆς ἀτιμοτάτης ὕλης πεφοιτηκέναι λέγουσιν,  οὐ   καλῶς. παράδοσιν» δὲ ἀνθρωπίνην» τὴν
[1, 17]   Ἑβραϊκῶν προφητῶν μέρη τῆς ἀληθείας  οὐ   κατ´ ἐπίγνωσιν λαβόντες, ἀλλ´ ὡς
[1, 7]   φιλοσοφίᾳ θεόθεν ἥκειν εἰς ἀνθρώπους  οὐ   κατὰ προηγούμενον, ἀλλ´ ὃν τρόπον
[1, 2]   δι´ ἧς ἐξηκολούθηκεν γνῶσις,  οὐ   κατὰ προηγούμενον λόγον τῆς φιλοσοφίας
[1, 11]   τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ  οὐ   κατὰ Χριστὸν» φερομένων ἡμῶν.
[1, 11]   τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ  οὐ   κατὰ Χριστόν, φιλοσοφίαν μὲν οὐ
[1, 29]   στοχαστικῶς εἴρηται τῷ ποιητῇ, ἀλλ´  οὐ   καταληπτικῶς· τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον
[1, 17]   διότι κωλῦσαι τὸν Ἕκτορα δυνάμενος  οὐ   κεκώλυκεν· ἀλλ´ μὲν διὰ
[1, 1]   καὶ τὸν λόγον, καὶ  οὐ   κεκώλυκεν κύριος ἀπὸ ἀγαθοῦ
[1, 17]   καὶ ἐμπνευσθέντες ὑπὸ τοῦ κυρίου,  οὐ   κλέπται, ἀλλὰ διάκονοι. φησὶ γοῦν
[1, 17]   ἐλάβομεν, δηλονότι τοῦ Χριστοῦ. ὥστε  οὐ   κλέπται οἱ προφῆται. καὶ
[1, 11]   τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν. εἰ γὰρ  οὐ   κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης
[1, 5]   σὸν φάρυγγα, φησί, φιλοσοφία δὲ  οὐ   κολακεύει. τίνα τοίνυν αἰνίσσεται τὴν
[1, 23]   με τρεῖς μῆνας, ὡς ἔφασκεν·  οὐ   λαθοῦσα δὲ ὑπεξέθηκε, κόσμον ἀμφιθεῖσά
[1, 1]   φυλάσσεσθαι τοῖς τῆς πίστεως γεωργοῖς.  οὐ   λέληθεν δέ με καὶ τὰ
[1, 16]   ὁρᾷς φιλοσοφίαν βάρβαρον ἔργα ἐπαγγελλομένην,  οὐ   λόγους. δὲ ἀπόστολος οὕτω»
[1, 19]   ψηλαφήσειαν εὕροιεν {ἄν} καίτοι  οὐ   μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
[1, 21]   Ἀρχίλοχον φέρεται, Καλλῖνος δὲ πρεσβύτερος  οὐ   μακρῷ· τῶν γὰρ Μαγνήτων
[1, 27]   δὲ ἀδικίας πειρώμενος ἀπαλλάττειν  οὐ   μᾶλλον ἂν εἴη κηδεμών, ὅσῳπερ
[1, 5]   ὅτι πούς σου» φησὶν  οὐ   μὴ προσκόψῃ, ἐπὶ τὴν πρόνοιαν
[1, 15]   πολλῶν Πυθαγόρειος ὑποδείκνυσι Φίλων,  οὐ   μὴν ἀλλὰ καὶ Ἀριστόβουλος
[1, 19]   δι´ ἣν δουλεία ἐγεγόνει.  οὐ   μὴν ἁπλῶς πᾶσαν φιλοσοφίαν ἀποδεχόμεθα,
[1, 10]   αἱ λέξεις αὐταὶ τῶν σοφιστῶν  οὐ   μόνον γοητεύουσι καὶ κλέπτουσι τοὺς
[1, 10]   σώματος σωτηρίας κήδεσθαι. εὐτελῆ γὰρ  οὐ   μόνον δίαιταν, ἀλλὰ καὶ λόγον
[1, 26]   τῷ ὄντι νομοθέτης, ὃς  οὐ   μόνον ἐπαγγέλλεται τὰ ἀγαθά τε
[1, 17]   ἀρετῆς καὶ δυνάμεως ἔργον ἐστὶν  οὐ   μόνον τὸ ἀγαθοποιεῖν (φύσις γὰρ
[1, 21]   τῇ γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν  οὐ   μόνον τὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ
[1, 21]   ἄρα τῶν πλείστων παρ´ Ἕλλησιν,  οὐ   μόνον τῶν λεγομένων σοφῶν τε
[1, 18]   γὰρ παρουσία τοῦ σωτῆρος  οὐ   μωροὺς ἐποίησεν καὶ σκληροκαρδίους καὶ
[1, 27]   ἀγαθῆς. καὶ πάλιν· ἄνδρες κακοὶ  οὐ   νοοῦσι νόμον, οἱ δὲ ζητοῦντες
[1, 27]   οἳ δὲ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι  οὐ   νοοῦσι, φησὶν ἀπόστολος, οὔτε
[1, 15]   ταῖς χερσὶ πίνουσιν, οὐ γάμον,  οὐ   παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπερ οἱ νῦν
[1, 27]   κύριος, τῷ δὲ θανάτῳ  οὐ   παρέδωκέν με· ἕνεκα γὰρ τοῦ
[1, 11]   οὐ κατὰ Χριστόν, φιλοσοφίαν μὲν  οὐ   πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν Ἐπικούρειον, ἧς
[1, 16]   γέ πῃ, ἀμυδρῶς δὲ καὶ  οὐ   πάσης, γίνεται· ὡς δὲ ἄλλοι
[1, 8]   πολλοὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι, φρεναπατοῦντες. οὔκουν  οὐ   πᾶσιν εἴρηται· ὑμεῖς ἐστε οἱ
[1, 25]   ὧν ποιητέον. ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν  οὐ   ποιητέον. ~(Ὅθεν νόμος εἰκότως
[1, 20]   ἄνθρωποι οἱ καθέλκοντες τὴν ναῦν  οὐ   πολλὰ αἴτια λέγοιντ´ ἄν, ἀλλ´
[1, 1]   τοῖς χωρεῖν δυναμένοις» συγκεχώρηκεν. αὐτίκα  οὐ   πολλοῖς ἀπεκάλυψεν μὴ πολλῶν
[1, 21]   τὸ συμβὰν θεωρήσας ὑποστρέψας μετ´  οὐ   πολὺ ἄγει μεθ´ ἑαυτοῦ ἀγέλην
[1, 16]   τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον  οὐ   πολὺ τῆς κιθάρας λειπομένην καὶ
[1, 24]   τὴν νίκην ποιεῖσθαι τῷ τοιούτῳ  οὐ   πρόσεστιν) Πέρσαι ἐπὶ τὴν
[1, 1]   συνεπιτιθέναι μὲν εὔλογον, συγκαθαιρεῖν δὲ  οὐ   προσήκειν Πυθαγόρας ἔλεγεν. συνεξάπτει
[1, 7]   ἐγέννησαν. ἄλλως τε γεωργὸς  οὐ   πυροὺς μόνον (καίτοι καὶ τούτων
[1, 1]   καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσι καὶ  οὐ   συνιᾶσι, τὴν ἄγνοιαν αὐτοῖς {ὡς}
[1, 25]   {καὶ} περὶ τῶν αὐτῶν. ἆρ´  οὐ   τὰ κατὰ τὸν νόμον ἑρμηνεύει
[1, 25]   μεθέπων μαθήματα. νόμος δέ ἐστιν  οὐ   τὰ νομιζόμενα (οὐδὲ γὰρ τὰ
[1, 9]   οἱ προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι  οὐ   τὰς τέχνας ἐγνώκεσαν, δι´ ὧν
[1, 1]   πρᾶξιν ἄρα καὶ αἵρεσιν ἀποδεκτέον  οὐ   τὴν ἀμεμφῆ, ἀλλ´ ἣν οὐδεὶς
[1, 7]   τοῦ ὑετοῦ ἀπέλαυσε δυνάμεως, ἀλλ´  οὐ   τὴν αὐτὴν ἔσχηκε χάριν τοῖς
[1, 7]   αἱ πᾶσαι βιωφελεῖς. φιλοσοφίαν δὲ  οὐ   τὴν Στωϊκὴν λέγω οὐδὲ τὴν
[1, 13]   τὴν ἀίδιον ἀλήθειαν σπαραγμόν τινα,  οὐ   τῆς Διονύσου μυθολογίας, τῆς δὲ
[1, 6]   ἀείδουσιν, κἤν πῃ πεπνυμένην ἀείδωσιν,  οὐ   τιθέμενοι ἐν σοφίῃ γνώμην, αἰτίην
[1, 15]   κατῴκησαν καὶ τοῦ Περσικοῦ γένους  οὐ   τὸ ἐλάχιστον μέρος καὶ ἄλλα
[1, 1]   ἧς καθάπερ καὶ τῶν καρύων  οὐ   τὸ πᾶν ἐδώδιμον. φυτεύων
[1, 11]   εἰρήνην εὗρον. καὶ γνώσομαι» φησίν,  οὐ   τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ
[1, 17]   ὄνομα τὸ προφητικόν, προφῆται ὄντες,  οὐ   τοῦ κυρίου, ἀλλὰ τοῦ ψεύστου·
[1, 17]   εἰς ἀνθρώπους ἐρχομένη κλοπή,  οὐ   τοῦ ὑφελομένου τὸ συμφέρον σκοπουμένου,
[1, 17]   δὲ αὐτοὺς λέγουσα γραφὴ  οὐ   τοὺς ὄντως σοφοὺς διαβάλλει, ἀλλὰ
[1, 8]   κάλλεσιν νικῷεν ἂν τἀληθές· ἀλλ´  οὐ   τοῦτο τἀκριβέστατον, ἀλλ´ φύσις
[1, 1]   τί ἐστιν παραπεπλεγμένον ἀθλητοῦ βρώματι,  οὐ   τρυφητιῶντος, ὄρεξιν δὲ ἀγαθὴν διὰ
[1, 11]   λόγῳ βασιλεία τοῦ θεοῦ,  οὐ   τῷ μὴ ἀληθεῖ, ἀλλὰ καθ´
[1, 1]   λέγῃ γεγράφθαι οὐδὲν κρυπτὸν  οὐ   φανερωθήσεται, οὐδὲ κεκαλυμμένον οὐκ
[1, 21]   τῶν δαιμονώντων, οἳ τὴν αὑτῶν  οὐ   φθέγγονται φωνὴν οὐδὲ διάλεκτον, ἀλλὰ
[1, 27]   τε καὶ ἰατρὸς {τε} καλεῖται,  οὐ   φθόνῳ τινὶ οὐδὲ δυσμενείᾳ τῇ
[1, 11]   αἱ τοιαῦται φιλονικίαι. ἀρετὴ δὲ  οὐ   φιλομειράκιον, φιλόσοφος λέγει Πλάτων·
[1, 10]   πράγματα σάρκες εἰσὶ καὶ νεῦρα.  οὐ   χρὴ τοίνυν τῆς ἐσθῆτος πρὸ
[1, 10]   ἔργον σωτήριον. δικαιοσύνη γοῦν  οὐ   χωρὶς λόγου συνίσταται. ὡς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010