Alphabétiquement     [«   »]
παρ´ 44
παρά 2
πάρα 1
παρὰ 56
παραβαλεῖς 2
παραβαλλομένη 1
παραβάσεων 1
Fréquences     [«    »]
53 γοῦν
52 δι´
45 οἳ
56 παρὰ
57 δ´
57 εἰ
58 θεοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

παρὰ


Livre, Chap.
[1, 23]   εἰρήνῃ, μισθὸν ἔλαβον τὴν λείαν  παρὰ   ἀκόντων τῶν πολὺν χρόνον οὐκ
[1, 15]   μάντιν καὶ φυσικὸν γενόμενον ἱστορεῖ  παρὰ   Ἄτλαντος τοῦ βαρβάρου τοῦ Φρυγὸς
[1, 16]   αὐτῶν ὀλίγα εἰς σύστασιν τῆς  παρὰ   βαρβάροις εὑρετικῆς καὶ βιωφελοῦς φύσεως,
[1, 15]   τι χρῆμα πάλαι μὲν ἤκμασε  παρὰ   βαρβάροις κατὰ τὰ ἔθνη διαλάμψασα,
[1, 15]   αὐτῶν βάρβαροι τὸ γένος καὶ  παρὰ   βαρβάροις παιδευθέντες, τί δεῖ καὶ
[1, 29]   τὸ μάθημα τὸ πολιόν, τὴν  παρὰ   βαρβάροις προγενεστάτην· ἀλήθειαν, ῥήματι
[1, 21]   Ἀσσυρίων γράφων ὁμολογεῖ τὴν ἱστορίαν  παρὰ   Βηρώσσου εἰληφέναι, μαρτυρῶν τὴν ἀλήθειαν
[1, 15]   ἄγοντες ἀφανίζουσιν. εἰσὶ δὲ καὶ  παρὰ   Γερμανοῖς αἱ ἱεραὶ καλούμεναι γυναῖκες,
[1, 21]   σοφίᾳ νικήσας τοὺς ἀνταγωνιστὰς τυγχάνει  παρὰ   Δαρείου ὠνησάμενος ἀνανέωσιν Ἱερουσαλὴμ καὶ
[1, 26]   τιμῶσι Μωυσῆ. τόν τε Μίνω  παρὰ   Διὸς δι´ ἐνάτου ἔτους λαμβάνειν
[1, 21]   θυμιαμάτων καὶ ἀέρος ποιοῦ ἐκταραχθέντες·  παρὰ   Ἑβραίοις δὲ οἱ προφῆται δυνάμει
[1, 11]   σοφία τοῦ κόσμου μωρία  παρὰ   θεῷ ἐστιν, καὶ τούτων τῶν
[1, 23]   πρῶτον τοῖς Ἰουδαίοις παραδοῦναι καὶ  παρὰ   Ἰουδαίων Φοίνικας παραλαβεῖν, Ἕλληνας δὲ
[1, 10]   καὶ διαλεκτικαί. ζητήσεις οὖν σοφίαν  παρὰ   κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις. κἂν
[1, 17]   ἀλλ´ ἦλθε, φασί, κλαπεῖσα  παρὰ   κλέπτου δοθεῖσα, εἴτ´ οὖν δύναμις
[1, 4]   ἡμετέραν εὐεργεσίαν, ὅτι πᾶσα σοφία  παρὰ   κυρίου καὶ μετ´ αὐτοῦ ἐστιν
[1, 24]   πῶς δεῖ χρῆσθαι τούτων ἑκάστῳ  παρὰ   Μωυσέως λαβόντες Ἕλληνες ὠφέληνται. τύπου
[1, 23]   θεός) ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὧν  παρὰ   πάντα τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς
[1, 1]   Παύλου τῶν ἁγίων ἀποστόλων, παῖς  παρὰ   πατρὸς ἐκδεχόμενος (ὀλίγοι δὲ οἱ
[1, 14]   δὲ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ἀνεχώρησε.  παρὰ   Πλάτωνι Ἀριστοτέλης φιλοσοφήσας μετελθὼν εἰς
[1, 19]   ἐκείνην περὶ ἧς καὶ  παρὰ   Πλάτωνι λέγει Σωκράτης· εἰσὶ γὰρ
[1, 1]   δεξάμενος ῥῆσιν ἐντολῆς ἐμῆς κρύψῃς  παρὰ   σεαυτῷ ὑπακούσεται σοφίας τὸ οὖς
[1, 21]   οἱ Ἕλληνες διαλέκτους εἶναι τὰς  παρὰ   σφίσι εʹ Ἀτθίδα, Ἰάδα, Δωρίδα,
[1, 14]   καὶ Λίνον καὶ τοὺς παλαιοτάτους  παρὰ   σφίσι ποιητὰς ἐπὶ σοφίᾳ πρώτους
[1, 26]   γε καὶ αὐτοὶ ἐκ τῶν  παρὰ   σφίσι τιμῶσι Μωυσῆ. τόν τε
[1, 22]   ἅτε ἔτι ὑπακούοντες Μακεδόσι τῶν  παρὰ   σφίσιν εὐδοκιμωτάτων περὶ τὰς γραφὰς
[1, 26]   ἀλήθειαν καὶ τὸ ἀρχέτυπον τῶν  παρὰ   σφίσιν ἱστορουμένων. ~(Μὴ τοίνυν κατατρεχέτω
[1, 1]   πρὸς τὸν ἐπανερόμενον οὐδὲν πλέον  παρὰ   τὰ γεγραμμένα ἀποκρίνεται δεῖται γὰρ
[1, 13]   ἐκπέσῃ γῆν. πάμπολλα γὰρ τῶν  παρὰ   ταῖς αἱρέσεσι δοξαζομένων εὕροιμεν ἄν
[1, 23]   ποιησάμενοι τὸν παῖδα ἐνθέμενοι ἐκτιθέασι  παρὰ   τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ ἑλώδους
[1, 29]   παντὸς θεὸς τίθεται (θεὸς δὲ  παρὰ   τὴν θέσιν εἴρηται) αὐτὸς
[1, 26]   Λοκρῶν πολιτείᾳ Ζάλευκον τὸν Λοκρὸν  παρὰ   τῆς Ἀθηνᾶς τοὺς νόμους λαμβάνειν
[1, 4]   διανοίᾳ, λαμβάνουσι δὲ πνεῦμα αἰσθήσεως»  παρὰ   τῆς κυριωτάτης σοφίας διττόν, ἐπιτηδείους
[1, 15]   πεφάνθαι. φασὶ γοῦν ἐν Δελφοῖς  παρὰ   τὸ βουλευτήριον δείκνυσθαι πέτραν τινά.
[1, 15]   μέντοι τὰ περὶ φύσεως εἰρημένα  παρὰ   τοῖς ἀρχαίοις λέγεται καὶ παρὰ
[1, 23]   τε μετρικὴν ἅμα καὶ μουσικὴν  παρὰ   τοῖς διαπρέπουσιν Αἰγυπτίων ἐδιδάσκετο καὶ
[1, 21]   τῶν ἄλλων τῶν μετὰ Μωσέα  παρὰ   τοῖς Ἑβραίοις προφητῶν τοὺς χρόνους.
[1, 15]   παρὰ τοῖς ἀρχαίοις λέγεται καὶ  παρὰ   τοῖς ἔξω τῆς Ἑλλάδος φιλοσοφοῦσι,
[1, 1]   ἀπομνημονευθέντα ἡμῖν (πολλὴ γὰρ  παρὰ   τοῖς μακαρίοις δύναμις ἦν ἀνδράσιν)
[1, 21]   παρὰ τοῖς Φαίαξιν, δὲ  παρὰ   τοῖς μνηστῆρσι) κατὰ τὸ κιθαρίζειν
[1, 15]   ἀναφέρεται· δι´ ἣν αἰτίαν οἱ  παρὰ   τοῖς μουσικοῖς δάκτυλοι τὴν προσηγορίαν
[1, 21]   Ἰλίου ἅλωσιν μὲν γὰρ  παρὰ   τοῖς Φαίαξιν, δὲ παρὰ
[1, 18]   αἰτία τῆς σκληροκαρδίας αὐτοῖς  παρὰ   τοῦ θεοῦ φαίνηται γενομένη, τοῦ
[1, 1]   ἀπεκδεχόμενος τὴν ἀποδοθησομένην πάντως ἀμοιβὴν  παρὰ   τοῦ τὸν μισθὸν τοῖς ἐργάταις
[1, 6]   μέν τινα τῶν οὕτω πεφυκότων  παρὰ   τοὺς ἑτέρους ἐνδείκνυται, τελειότητα δὲ
[1, 15]   θυσίας ἱλαρὰς καὶ σχήματα Ὀλύμπου.  παρὰ   τούτῳ Ἀχιλλεὺς παιδεύεται ἐπ´
[1, 15]   χρησμοῖσι σαφέσιν ἀστέρων ἐπ´ ἀντολαῖς.  παρὰ   τῷ Αἰόλῳ τούτῳ Ὀδυσσεὺς μετὰ
[1, 18]   δοκησίσοφος παραινέσεις ἔχει τινὰς τὰς  παρὰ   τῷ ἀποστόλῳ κελευούσας ἐνδύσασθαι τὸν
[1, 18]   ὠνομάσθησαν. οὐ γάρ ἐστιν ἀδικία  παρὰ   τῷ θεῷ» αὐτίκα ἐξ ἑκατέρου
[1, 29]   διδασκαλίας θηρωμένοις. ~(Ὅθεν παγκάλως  παρὰ   τῷ Πλάτωνι Αἰγύπτιος ἱερεύς·
[1, 20]   κυρία αὕτη ἀλήθεια ἀπαρεγχείρητος, ἣν  παρὰ   τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ παιδευόμεθα.
[1, 20]   γὰρ ἡμεῖς, ἱερὰ ὄντως γράμματα  παρὰ   τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ παιδευόμενοι·
[1, 15]   ἀρνεῖται τὰ κάλλιστα εἰς φιλοσοφίαν  παρὰ   τῶν βαρβάρων ἐμπορεύεσθαι εἴς τε
[1, 17]   πρὸ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας  παρὰ   τῶν Ἑβραϊκῶν προφητῶν μέρη τῆς
[1, 1]   καὶ δεῖξαι σιωπῶσα. τά τε  παρὰ   τῶν ἐπισήμων δογματιζόμενα αἱρέσεων παραθήσεται,
[1, 23]   Ἰουδαίων Φοίνικας παραλαβεῖν, Ἕλληνας δὲ  παρὰ   Φοινίκων. εἰς δὲ τὴν ἀνδρῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010