Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόχθων 1
αὐτῷ 25
αὑτῷ 3
αὐτῶν 42
αὑτῶν 2
αὐχεῖ 1
αὐχοῦσι 1
Fréquences     [«    »]
40 πάντα
41 τις
40 ὑπὸ
42 αὐτῶν
43 ὅτι
44 ἀληθείας
44 παρ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

αὐτῶν


Livre, Chap.
[1, 29]   ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶ μετ´  αὐτῶν·   ἀνθρώποισι δ´ ἔδωκε δίκην,
[1, 24]   αὐτοὺς κατακλυσάσης, ὡς μηδὲ λείψανον  αὐτῶν   ἀπολειφθῆναι. μετὰ δὲ ταῦτα στῦλος
[1, 21]   τριακοσίους ἐκστρατεύσας καὶ δώδεκα μυριάδας  αὐτῶν   ἀπολέσας ἦρξεν ἔτη τεσσαράκοντα, μεθ´
[1, 25]   τῇ αὐτῇ {καὶ} περὶ τῶν  αὐτῶν.   ἆρ´ οὐ τὰ κατὰ τὸν
[1, 21]   Μωαβιτῶν ἔτεσιν ὀκτωκαίδεκα, ἐπιστρεψάντων δὲ  αὐτῶν   αὖθις ἡγήσατο αὐτῶν Ἀὼδ ἔτεσιν
[1, 21]   ἐπιστρεψάντων δὲ αὐτῶν αὖθις ἡγήσατο  αὐτῶν   Ἀὼδ ἔτεσιν ὀγδοήκοντα, ἀνὴρ ἀμφοτεροδέξιος
[1, 15]   φιλοσόφων. ὡς δὲ οἱ πλεῖστοι  αὐτῶν   βάρβαροι τὸ γένος καὶ παρὰ
[1, 2]   τε ἀπατῶντες καὶ τοὺς ἐχομένους  αὐτῶν   γοητεύοντες. Ἑβραῖοι μὲν γὰρ σημεῖα
[1, 26]   τὸν Μωυσέα εὕροιμεν, ὡς ἐξ  αὐτῶν   δείκνυται τῶν γραφῶν, εὖ μάλα
[1, 18]   πύθῃ τὴν αἰτίαν τῆς δοξοσοφίας  αὐτῶν,   διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας
[1, 29]   τοὺς διαλογιζομένους ἐν ταῖς καρδίαις  αὐτῶν,   εἰ ἄρα ἔστι ταῦτα
[1, 5]   φιλοσοφίας, καὶ κατεγήρασαν» οἳ μὲν  αὐτῶν   ἐν μουσικῇ, οἳ δὲ ἐν
[1, 7]   εἰσελθόντες καὶ κατευθύνοντες τὴν πορείαν  αὐτῶν   ἐν ὁσιότητι» γνωστικῇ. αὐτίκα
[1, 14]   δὲ τῶν προκαταρξάντων τῆς φιλοσοφίας  αὐτῶν   ἑπομένως λεκτέοι. ἵνα δὴ ἐν
[1, 18]   διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας  αὐτῶν»   ἐρεῖ. ἐπειδὴ ἐν τῇ σοφίᾳ
[1, 8]   νόσον ὀνομάζων τὴν λογικὴν τέχνην  αὐτῶν,   ἐφ´ σεμνύνονται οἷς φίλη
[1, 19]   καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας  αὐτῶν,   ζητεῖν τὸ θεῖον, εἰ ἄρα
[1, 24]   πυρὸς ἑπόμενος (ὡδήγει γὰρ ἔμπροσθεν  αὐτῶν)   ἦγε νύκτωρ τοὺς Ἑβραίους δι´
[1, 21]   ὀκτωκαίδεκα Ἀμμανίταις παραδίδοται. μετανοησάντων δὲ  αὐτῶν   ἡγεῖται Ἰεφθαὲ Γαλααδίτης ἐκ
[1, 3]   τοιόσδε ὄχλος· οἳ μὲν  αὐτῶν,   ἡδοναῖς δεδουλωμένοι, ἀπιστεῖν ἐθέλοντες, γελῶσι
[1, 14]   λέγων οὕτως· εἶπέν τις ἐξ  αὐτῶν   ἴδιος προφήτης οὕτως· Κρῆτες ἀεὶ
[1, 27]   καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς  αὐτῶν,   καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν,
[1, 12]   ἀγαθοῦ τύχῃ γεωργοῦ, ἐκφύσεται ἕκαστον  αὐτῶν   καὶ τὸν πυρὸν ἀναδείξει. ~(Μιᾶς
[1, 29]   ἐχούσης, ἄμφω κοινῶς τοὺς μύθους  αὐτῶν   καὶ τοὺς λόγους παιδικοὺς εἶναι
[1, 3]   τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ  αὐτῶν·   κύριος γὰρ μόνος γινώσκει τοὺς
[1, 11]   καὶ οἱ Στωϊκοί, ὧν καὶ  αὐτῶν   μέμνηται, σῶμα ὄντα τὸν θεὸν
[1, 15]   τὸ γένος, οἳ μὲν Σαρμᾶναι  αὐτῶν,   οἳ δὲ Βραχμᾶναι καλούμενοι. καὶ
[1, 16]   εὑρημάτων ταῦτα ἱστόρησαν. παρεθέμην δὲ  αὐτῶν   ὀλίγα εἰς σύστασιν τῆς παρὰ
[1, 1]   αὖθις ἐπανελθὼν τιθέναι λόγον μετ´  αὐτῶν.   ὁπηνίκα τοὺς μὲν αὐξήσαντας τὸ
[1, 27]   ἁμαρτημάτων, δίκας ἐπιτιθεὶς τοῖς μετρίοις  αὐτῶν,   ὅταν δέ τινα οὕτως ἔχοντα
[1, 5]   συμβάλλεται πρὸς φιλοσοφίαν τὴν δέσποιναν  αὐτῶν,   οὕτω καὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς
[1, 29]   τῶν Ἑλλήνων φησὶ τὴν οἴησιν  αὐτῶν   παίδων βραχύ τι διαφέρειν μύθων·
[1, 21]   τὸν Φοινίκης Τυρίων τάς τε  αὐτῶν   πρὸς Σολομῶντα, καθ´ ἃς δείκνυται
[1, 21]   Φυλιστιεὶμ ἔτη τεσσαράκοντα. ἐπιστρεψάντων δὲ  αὐτῶν   Σαμψὼν ἡγεῖται ἐκ φυλῆς Δάν,
[1, 3]   οἱ κακοδαίμονες σοφισταὶ τῇ σφῶν  αὐτῶν   στωμυλλόμενοι τερθρείᾳ, ἀμφὶ τὴν διάκρισιν
[1, 1]   Μεγάλης Ἑλλάδος (τῆς κοίλης θάτερος  αὐτῶν   Συρίας ἦν, δὲ ἀπ´
[1, 19]   τὰ ἔθνη, ἀνοῖξαι» φησίν, ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν,   τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς
[1, 21]   σωτῆρα λέγουσιν. ναὶ μήν τινες  αὐτῶν   φασι Φαρμουθὶ γεγενῆσθαι κδʹ
[1, 27]   φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν  αὐτῶν.   φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν. οἴδαμεν
[1, 10]   προκόπτουσιν ἀσεβείας, καὶ λόγος  αὐτῶν   ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει. ~(Αὕτη
[1, 29]   τοὺς ἀποδεικτικούς, ὅσον ἔτι αἱ  αὐτῶν   ὡς νέων φρένες ἠερέθονται« λαμπτὴρ
[1, 1]   Ἕλλησι λόγων προαρδεύομεν τὸ γεῶδες  αὐτῶν,   ὡς παραδέξασθαι τὸ καταβαλλόμενον σπέρμα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010