Alphabétiquement     [«   »]
πανουργίαν 1
πανοῦργος 1
πανουργότερος 1
πάντα 40
πάντας 3
πανταχόθεν 1
παντελῶς 1
Fréquences     [«    »]
38 δὴ
37 ἐξ
39 οὗτος
40 πάντα
40 ὑπὸ
41 τις
42 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

πάντα


Livre, Chap.
[1, 1]   πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῇ νουθετοῦντες» γράφει  πάντα   ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες ἐν πάσῃ
[1, 1]   ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν  πάντα   ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ. ἁρμόζει
[1, 21]   Κόμοδος ἔτη λβʹ γίνεται τὰ  πάντα   ἀπὸ Αὐγούστου ἕως Κομόδου τελευτῆς
[1, 11]   θεοῦ. γὰρ πνευματικὸς ἀνακρίνει  πάντα,   αὐτὸς δὲ ὑπ´ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
[1, 17]   ἀνωφελῆ μένειν μηδὲ μὴν κατὰ  πάντα   βλαβερὰν αὐτὴν γενέσθαι· τῆς γὰρ
[1, 24]   καὶ δι´ αὐτοῦ πιστεύοντας προσιέμενος.  πάντα   γὰρ παρέδωκεν θεὸς καὶ
[1, 21]   τοῦ ἀρχιερέως γυναικός, καὶ τὰ  πάντα   γίνεται ἔτη τεσσαράκοντα. συνάγεται οὖν
[1, 11]   δυνάμενος τὴν αἰτίαν ἐν αὑτῷ.  πάντα   δὲ δοκιμάζετε, ἀπόστολός φησι,
[1, 2]   ἀντιλέγειν ἐθέλουσιν οὐκ ἐν δίκῃ,  πάντα   δὲ ὀνόματα καὶ ῥήματα ἀπορρίπτουσιν
[1, 13]   ἐνώπια τοῖς νοοῦσι» (τὰ δὲ  πάντα   Ἑλληνικά ἐστι καὶ βαρβαρικά, θάτερα
[1, 13]   τὰ εἰρημένα ἥδε ῥῆσις·  πάντα   ἐνώπια τοῖς νοοῦσι» (τὰ δὲ
[1, 21]   τεσσαράκοντα ἔτη, συνάξει ἔτη τὰ  πάντα   ἑξακόσια δέκα. ἀκριβέστερον δὲ
[1, 9]   οὕτω κἀνταῦθα χρηστομαθῆ φημι τὸν  πάντα   ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἀναφέροντα, ὥστε
[1, 21]   Σολομῶνος τεσσαράκοντα· συνάξει γὰρ τὰ  πάντα   ἐπὶ τὴν Σολομῶνος τελευτὴν ἔτη
[1, 24]   ἅμα τούτων. ταῦτα δὲ ὑπάρξει  πάντα   ἐπιτελεῖν πείθοντας βιαζομένους
[1, 19]   ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ  πάντα·   ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς πᾶν
[1, 9]   οὐχὶ καὶ κύριος λόγῳ  πάντα   ἔπρασσεν; ἐργάζεται δὲ καὶ τὰ
[1, 21]   ἐπὶ τὸ δέκατον ἔτος Ἀντωνίνου  πάντα   ἔτη αωλγʹ ἄλλοι δὲ μέχρι
[1, 21]   ἐγεννήθη ἕως Κομόδου τελευτῆς τὰ  πάντα   ἔτη ρϟ δʹ μὴν εἷς
[1, 21]   τῆς σκηνῆς. καὶ γίνεται τὰ  πάντα   ἔτη σὺν τοῖς τῆς αἰχμαλωσίας
[1, 21]   ἐν τῇ ὁμοίᾳ πραγματείᾳ τὰ  πάντα   ἔτη φησὶν ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι
[1, 14]   λέγουσιν εἶναι καὶ τὸ μελέτη  πάντα   καθαιρεῖ» Περιάνδρου τυγχάνειν βούλονται, ὁμοίως
[1, 11]   τοῖς πνευματικοῖς λέγων τοῖς ἀνακρίνουσι  πάντα,   κατὰ ἀλήθειαν λεγόμενα πότερον δοκεῖ
[1, 1]   πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ  πάντα   κατέχοντες· τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε
[1, 2]   λόγον ἐξορχήσασθαι τούτοις, οἳ ἀφειδῶς  πάντα   μὲν ἀντιλέγειν ἐθέλουσιν οὐκ ἐν
[1, 17]   τινα δυνήσεται ῥῆξαι τῶν δικαίων.  πάντα   μὲν οὖν οἰκονομεῖται ἄνωθεν εἰς
[1, 21]   Βαβυλῶνα ἀπάγει καὶ τὸν λαὸν  πάντα   μετοικίζει (καὶ γίνεται αἰχμαλωσία
[1, 13]   καὶ βαρβαρικά, θάτερα δὲ οὐκέτι  πάντα)   ὀρθὰ δὲ τοῖς βουλομένοις ἀπενέγκασθαι
[1, 3]   σύνθεσίν τε καὶ περιπλοκὴν τὸν  πάντα   πονούμενοι βίον τρυγόνων ἀναφαίνονται λαλίστεροι·
[1, 21]   ἔτη σλϛ μῆνες συνάγεται δὲ  πάντα   τὰ ἀπὸ Ῥωμύλου τοῦ κτίσαντος
[1, 25]   φιλοσοφεῖν. γὰρ νοῦν ἔχων  πάντα   τὰ αὑτοῦ εἰς γνῶσιν συντείνας
[1, 27]   ἐν γῇ ἐρήμῳ, ἵνα γνωσθῇ  πάντα   τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα
[1, 19]   ποιήσας τὸν κόσμον καὶ  πάντα   τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ
[1, 4]   τῶν ξύλων, ἐργάζεσθαι {ἕως} κατὰ  πάντα   τὰ ἔργα. ἔπειτα ἐπιφέρει καθολικὸν
[1, 6]   ἐργάτις ἐστί· καὶ αὐτὴ γὰρ  πάντα   τὸν λειμῶνα ἐπινεμομένη ἓν κηρίον
[1, 23]   ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὧν παρὰ  πάντα   τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς Αἰγυπτίοις
[1, 16]   ἱσταμένου γενομένην, ἔτη φέρει τὰ  πάντα   τριακόσια δώδεκα. ἔτι φασὶ τὸ
[1, 5]   ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ  πάντα   υἱὸν ὃν παραδέχεται. κατ´ ἄλλους
[1, 24]   γὰρ παρέδωκεν θεὸς καὶ  πάντα   ὑπέταξεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν,
[1, 13]   ἀλήθειαν· φωτὸς δ´, οἶμαι, ἀνατολῇ  πάντα   φωτίζεται. ξύμπαντες οὖν Ἕλληνές τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010