Alphabétiquement     [«   »]
ἱματισμόν 1
Ἱμεραῖος 1
ἵν´ 1
ἵνα 32
Ἴναχον 5
Ἰνάχου 7
Ἰνδικῶν 1
Fréquences     [«    »]
32 ἀλήθειαν
31 Μωυσέως
31 φιλοσοφίας
32 ἵνα
32 τοῦτον
32 τούτων
33 ἕως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἵνα


Livre, Chap.
[1, 17]   οὖν οἰκονομεῖται ἄνωθεν εἰς καλόν,  ἵνα   γνωρισθῇ διὰ τῆς ἐκκλησίας
[1, 27]   ἐποίησέν σε ἐν γῇ ἐρήμῳ,  ἵνα   γνωσθῇ πάντα τὰ δικαιώματα καὶ
[1, 18]   κατὰ τὸν κύριον διδασκαλίαν, σοφίαν  ἵνα   δείξῃ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν δι´
[1, 14]   τῆς φιλοσοφίας αὐτῶν ἑπομένως λεκτέοι.  ἵνα   δὴ ἐν συγκρίσει ἀποδείξωμεν πολλαῖς
[1, 15]   τούτοις, δι´ οὓς καὶ περιετέμετο,  ἵνα   δὴ καὶ εἰς τὰ ἄδυτα
[1, 6]   αἰσθητῶν καὶ ἀναζωπυρεῖται ψυχή,  ἵνα   δή ποτε ἀλήθειαν διιδεῖν δυνηθῇ.
[1, 10]   εἶτα κλάσας τὸν ἄρτον προέθηκεν,  ἵνα   δὴ φάγωμεν λογικῶς, καὶ τὰς
[1, 16]   καὶ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω,  ἵνα   διερμηνεύῃ. Ναὶ μὴν ὀψέ ποτε
[1, 18]   ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας,  ἵνα   δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. ἀγαθοῦ
[1, 26]   παιδαγωγὸς ἡμῶν ἐγένετο εἰς Χριστόν,  ἵνα   ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν. νομοθετικὸς
[1, 7]   φησὶν γραφή, πύλας δικαιοσύνης,  ἵνα   ἐν αὐταῖς εἰσελθὼν ἐξομολογήσωμαι τῷ
[1, 24]   ὑπέταξεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν,  ἵνα   ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν
[1, 19]   πόαν, καὶ συνάγαγε χόρτον ὥριμον,  ἵνα   ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν. ὁρᾷς
[1, 18]   σὺν γὰρ τῇ λογικῇ εὐποιίᾳ,  ἵνα   ἔχητε μεταδοῦναι τῷ χρείαν ἔχοντι»
[1, 1]   γὰρ τὰ μυστήρια μυστικῶς παραδίδοται,  ἵνα   ἐν στόματι λαλοῦντος καὶ
[1, 11]   φιλήδονοι. διὰ τοῦτο προσεύχομαι, φησίν,  ἵνα   ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον
[1, 17]   οὐδ´ ἐπιβλαβὴς δόσις ἦν,  ἵνα   κώλυσις παρέλθῃ. εἰ δὲ
[1, 11]   ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς,  ἵνα   πίστις ἡμῶν μὴ
[1, 9]   τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἀμπέλου χρεία,  ἵνα   ἡμῖν τὸν ἐδώδιμον καρπὸν ἐκφήνῃ.
[1, 24]   καρτερίαν γυμνάζων καὶ συμβιβάζων αὐτούς,  ἵνα   καὶ χρηστὰ τὰ τῆς χώρας
[1, 18]   ἐπ´ ἴσης τῷ οὐκ ἐμώρανεν»  ἵνα   μὴ αἰτία τῆς σκληροκαρδίας
[1, 15]   Περιπατητικὸς καὶ ἄλλοι πλείους,  ἵνα   μὴ κατ´ ὄνομα ἐπιὼν διατρίβω.
[1, 11]   τὸ θέλημά μου, λέγει κύριος.  ἵνα   μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ´ ἑαυτοῖς,
[1, 5]   μὴ ἐπιστῇς θύραις οἴκων αὐτῆς,  ἵνα   μὴ προῇ ἄλλοις τὴν σὴν
[1, 27]   κυρίου« φησὶν ἀπόστολος, παιδευόμεθα,  ἵνα   μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.
[1, 11]   ἡμῖν θεωρίαν. τοῦτο δὲ λέγω,  ἵνα   μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν
[1, 11]   κἀκείνων αὐτοῦ· ταῦτα δὲ λέγω,  ἵνα   μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ»
[1, 1]   καὶ διὰ τοὺς Ἕλληνας Ἕλληνα,  ἵνα   πάντας κερδάνωμεν. κἀν τῇ πρὸς
[1, 1]   καὶ διδάσκοντες ἐν πάσῃ σοφίᾳ,  ἵνα   παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν
[1, 5]   καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, φησίν,  ἵνα   σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου·
[1, 1]   Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων,  ἵνα   ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν
[1, 1]   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΣ.  ~ἵνα   ὑπὸ χεῖρα ἀναγινώσκῃς αὐτὰς καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010