Alphabétiquement     [«   »]
μέτρων 1
μετῴκισε 1
μέχρι 15
μὴ 144
μή 10
Μὴ 1
μηδ´ 4
Fréquences     [«    »]
109 ἀπὸ
137 πρὸς
111 τῇ
144 μὴ
144 τοῖς
149 τοὺς
157 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

μὴ


Livre, Chap.
[1, 21]   φυλὴν καὶ Βενιαμεὶν καὶ Λευὶ  μὴ   αἰχμαλωτισθῆναι ὑπὸ τοῦ Σεναχηρείμ, ἀλλ´
[1, 11]   βασιλεία τοῦ θεοῦ, οὐ τῷ  μὴ   ἀληθεῖ, ἀλλὰ καθ´ ὑπόληψιν πιθανῷ,
[1, 1]   τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον  μὴ   ἀντανέλῃς ἀπ´ ἐμοῦ. ἀπόδος μοι
[1, 6]   δὲ ζωῆς φυλάσσει παιδεία, ὡς  μὴ   ἀπατηθῆναι, ὡς μὴ κλαπῆναι πρὸς
[1, 1]   ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.  μὴ   ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου
[1, 13]   ἀπενέγκασθαι αἴσθησιν. ἀνθαιρεῖσθε παιδείαν καὶ  μὴ   ἀργύριον, καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον
[1, 20]   τούτων γίνεται τὸ εὐδαιμόνως ζῆν  (μὴ   γὰρ δὴ εὐδαιμονῶμεν πρὸς τὰ
[1, 1]   {ὡς} μὴ παρέχοντος τοῦ κυρίου  (μὴ   γὰρ οὐ θεμιτὸν οὕτω φρονεῖν)
[1, 20]   γραφῆς εἴρηται. φησὶ γοῦν· υἱέ,  μὴ   γίνου ψεύστης· ὁδηγεῖ γὰρ τὸ
[1, 8]   μακράν ἐστι τῆς ἐκείνων διαθέσεως.  μὴ   γινώμεθα κενόδοξοι, φησὶν ἀπόστολος,
[1, 1]   ῥᾴδιος τοιάδε διακονία τοῖς  μὴ   δεδοκιμασμένοις. ταῦτα δὲ ἀναζωπυρῶν ὑπομνήμασι
[1, 10]   ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων καὶ  μὴ   δι´ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν
[1, 27]   τῶν ἄλλων κηδόμενος ὅπως ἂν  μὴ   διαφθείρωνται πρὸς αὐτοῦ, ὥσπερ μέρος
[1, 18]   ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν·  μὴ   δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.
[1, 8]   εὐρόοισι στόμασι τἀληθέστατα κλέπτουσιν, ὥστε  μὴ   δοκεῖν χρὴ δοκεῖν,
[1, 20]   γίγνεσθαι ὠνομασμένον, καθ´ ἑαυτὸ δὲ  μὴ   δύνασθαι τὸ ἀποτέλεσμα τὸ κατ´
[1, 17]   γοῦν τῆς θείας προνοίας τὸ  μὴ   ἐᾶσαι τὴν ἐξ ἀποστάσεως ἑκουσίου
[1, 18]   ὑπακουσάντων ἑκουσίου προσκλίσεως χωρισθέντες οἱ  μὴ   ἐθελήσαντες πείθεσθαι ἀσύνετοί τε καὶ
[1, 17]   ἐνέπνευσε καὶ κλέψας ἐδίδαξεν, οὐχὶ  μὴ   εἰδότος τοῦ κυρίου τοῦ καὶ
[1, 16]   καὶ οὐδὲν ἄφωνον· ἐὰν οὖν  μὴ   εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς,
[1, 27]   χρηστευομένη ὡς εὐεργέτις. ἔξεστι δὲ  μὴ   εἶναι ἀπειθείας υἱόν« ἀλλὰ μεταβαίνειν
[1, 1]   αἰώνιον· τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες  μὴ   ἐκκακῶμεν· συμβάλλεται γοῦν τὰ μέγιστα
[1, 27]   δὲ καὶ πίστεις καὶ ἀλήθεια  μὴ   ἐκλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ αὐτὰς
[1, 5]   γὰρ σοφίας διδάσκω σε, ὅπως  μὴ   ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί, αἱ
[1, 18]   σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν  μὴ   ἐκπορευέσθω, σαπρὸς λόγος οὗτος
[1, 11]   γοῦν σπέρμα ἐστὶν Ἀβραὰμ τὸ  μὴ   ἐξ ἐπαγγελίας, τὸ ἴδιον εἰληφὸς
[1, 1]   φιλόσοφος Πλάτων κελεύει τοὺς γεωργοὺς  μὴ   ἐπαρδεῦσαι μηδὲ λαμβάνειν ὕδωρ παρ´
[1, 1]   παιδεύοντος. υἱέ, φησίν, ἐμῶν θεσμῶν  μὴ   ἐπιλανθάνου. εἰ δὲ μὴ πάντων
[1, 7]   σκοπῶμεν, ὡς εἴ ποτε οἱ  μὴ   ἐπιστάμενοι διαβιοῦσι καλῶς εὖ ποιεῖν·
[1, 5]   ἄφρονος ἡδονῆς τὴν σὴν ὁδόν,  μὴ   ἐπιστῇς θύραις οἴκων αὐτῆς, ἵνα
[1, 11]   τις ἄλλη τὰ στοιχεῖα ἐκτετίμηκεν  μὴ   ἐπιστήσασα τὴν ποιητικὴν αἰτίαν τούτοις,
[1, 16]   ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν  μὴ   εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται
[1, 21]   ἐν τῇ Λιβύῃ σκορπίον, ἐὰν  μὴ   ἐφικνῆται παίειν τὸν ἄνθρωπον, ἀπιόντα
[1, 19]   τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον  μὴ   ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος» τῆς
[1, 29]   καὶ πρότερον εἶπεν διαθήκην« παραινεῖ  μὴ   ζητεῖν αὐτὴν ἐν γραφῇ. ἔστι
[1, 11]   ἡμᾶς, ἵνα πίστις ἡμῶν  μὴ   ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ´
[1, 18]   ἴσης τῷ οὐκ ἐμώρανεν» ἵνα  μὴ   αἰτία τῆς σκληροκαρδίας αὐτοῖς
[1, 1]   τὴν ἀλήθειαν; διὰ τί δὲ  μὴ   ἠγαπήθη δικαιοσύνη, εἰ πάντων
[1, 1]   προσπαθείᾳ νικᾶσθαι, μὴ φόβῳ δουλοῦσθαι,  μὴ   ἡδονῇ ἐπαίρεσθαι. μόνης δὲ τῆς
[1, 21]   αἰχμαλωσίαν ταύτην τῇ εἰκόνι λατρεῦσαι  μὴ   θελήσαντες Μισαὴλ Ἀνανίας τε καὶ
[1, 18]   λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, οἱ δὲ  μὴ   θελήσαντες πείθεσθαι ἑαυτοὺς ἀπέστησαν δηλαδή.
[1, 1]   ὠφέλειαν τῶν πλησίον ἐπανῃρημένῳ, εἰ  μὴ   θρασέως καί τισιν ἀντιζηλούμενος ἐπεπήδησεν
[1, 17]   δὲ ἦν καὶ μηνίειν καὶ  μὴ)   {καὶ μὴν} οὐκ ἀπεῖρξε τὸ
[1, 15]   Περιπατητικὸς καὶ ἄλλοι πλείους, ἵνα  μὴ   κατ´ ὄνομα ἐπιὼν διατρίβω. φανερώτατα
[1, 19]   καὶ ὕδατι κατὰ τὴν προσφορὰν  μὴ   κατὰ τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας
[1, 16]   φιλοσοφίαν ὑπειλήφασιν. ἀλλ´ εἰ καὶ  μὴ   καταλαμβάνει Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὸ
[1, 17]   μαθών τι τῆς ἀληθείας καὶ  μὴ   καταμείνας ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐνέπνευσε
[1, 11]   ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ  μὴ   καυχάσθω ἰσχυρὸς ἐν τῇ
[1, 11]   ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ  μὴ   καυχάσθω πλούσιος ἐν τῷ
[1, 11]   τοι ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ γέγραπται·  μὴ   καυχάσθω σοφὸς ἐν τῇ
[1, 1]   κεκραγὼς ἐγγράφως, μὴ κέρδους ἕνεκα,  μὴ   κενοδοξίας χάριν γράφειν, μὴ προσπαθείᾳ
[1, 1]   θεὸν ἀφοσιοῦται ταῦτα κεκραγὼς ἐγγράφως,  μὴ   κέρδους ἕνεκα, μὴ κενοδοξίας χάριν
[1, 6]   παιδεία, ὡς μὴ ἀπατηθῆναι, ὡς  μὴ   κλαπῆναι πρὸς τῶν ἐπὶ βλάβῃ
[1, 12]   οὗτος ἔγνωσται» λέγει. ~(Ἐπεὶ δὲ  μὴ   κοινὴ παράδοσις καὶ πάνδημος
[1, 15]   ἱστορεῖ, διδάσκεσθαι δὲ αὐτοὺς δικαιοσύνην  μὴ   κρεοφαγοῦντας, ἀλλ´ ἀκροδρύοις χρωμένους. τοὺς
[1, 23]   ἀπέστειλεν κριτὴν ´πιστάτην ἐνταῦθα;  μὴ   κτενεῖς δέ με ὥσπερ τὸν
[1, 23]   θυγάτηρ τοῦ βασιλέως, συχνῷ χρόνῳ  μὴ   κυΐσκουσα, τέκνων δὲ ἐπιθυμοῦσα, ἐκείνης
[1, 17]   οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πάντες οἱ  μὴ   κυρίως ὑπ´ αὐτοῦ ἀποσταλέντες. Εἶχον
[1, 17]   ἀδιαλείπτως ἐπιφυομένους ἡμῖν καὶ τὸ  μὴ   κωλῦον αἴτιον εἶναι λέγοντας· φασὶ
[1, 17]   τὸ δαιμόνιον αἴτιον ἦν οὐχὶ  μὴ   κωλῦον, ἀλλ´ ἀποτρέπον, εἰ καὶ
[1, 17]   καὶ δρᾶν νοεῖσθαι, τὸ δὲ  μὴ   κωλῦον κατά γε τοῦτο ἀνενέργητον
[1, 17]   κτίζεσθαι τὴν οἰκίαν· τὸ δὲ  μὴ   κωλῦον κεχώρισται τοῦ γινομένου. διὰ
[1, 17]   γὰρ τὸν κλέπτην, ἀλλὰ τὸν  μὴ   κωλύσαντα τὴν κλοπὴν καταμέμψονται. καὶ
[1, 17]   τὸν μὴ φυλάξαντα τὸν  μὴ   κωλύσαντα, ὡς τοῦ ἐμπρησμοῦ τὸν
[1, 17]   τοῦ ἕκαστον εἶναι ἐγνωκότος, ἀλλὰ  μὴ   κωλύσαντος· εἶχεν γάρ τινα ὠφέλειαν
[1, 17]   αὐτὸς τῆς κλοπῆς, οὐχ  μὴ   κωλύσας κύριος. ἀλλ´ οὐδ´ ἐπιβλαβὴς
[1, 17]   μὲν κωλύσας αἴτιος, δὲ  μὴ   κωλύσας τὴν αἵρεσιν τῆς ψυχῆς
[1, 17]   βέλος, ἀλλὰ τὴν ἀσπίδα τὴν  μὴ   κωλύσασαν τὸ βέλος διελθεῖν αἰτιάσονται·
[1, 17]   πρὸς αὐτούς, ἴστωσαν τὸ μὲν  μὴ   κωλυτικόν, ὅπερ φαμὲν ἐπὶ τῆς
[1, 17]   κωλύει. τί γὰρ ἐνεργεῖ  μὴ   κωλύων; ἤδη δὲ καὶ εἰς
[1, 10]   μακάριος ἀπόστολος παραινῶν ἡμῖν  μὴ   λογομαχεῖν τε δι´ οὐδὲν χρήσιμον
[1, 9]   τοῦ λόγου γίνεται; εἰ γὰρ  μὴ   λόγῳ πράττοιμεν, ἀλόγως ποιοῖμεν ἄν.
[1, 6]   πίστει λεγόμενα οὐχ οἷόν τε  μὴ   μαθόντα ὁμολογοῦμεν. τὰ μὲν γὰρ
[1, 9]   ἀλλ´ οὐχ οὕτως ὡς ἐκδέξασθαι  μὴ   μεμαθηκότας. τὰς δὲ ἐντολάς» φησίν,
[1, 10]   Πυθαγόρας παραινεῖ, τὰς σοφίας ἀσκεῖν  μὴ   μετὰ ἡδονῆς διδάσκων, ἀπατηλὸν δὲ
[1, 8]   αἱ τοίνυν τέχναι αὗται ἐὰν  μὴ   μετὰ φιλοσοφίας γένωνται, βλαβερώτεραι παντί
[1, 1]   οἰκοδομήματα, εἰς τόδε ἀφικνοῦνται, εἰ  μὴ   μεταλήψεως χάριν τῶν κοσμικῶν προσίασιν
[1, 19]   σου. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ  μὴ   νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ
[1, 28]   γὰρ ἔγνω τὸν υἱὸν εἰ  μὴ   πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα
[1, 28]   πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα εἰ  μὴ   υἱὸς καὶ ἂν
[1, 5]   γοῦν εἴρηται παιδείας θεοῦ, υἱέ,  μὴ   ὀλιγώρει, μηδὲ ἐκλύου ὑπ´ αὐτοῦ
[1, 1]   οὐ γὰρ ἔστι τὰ γραφέντα  μὴ   οὐκ ἐκπεσεῖν» καίτοι ἀνέκδοτα ὑπό
[1, 19]   δὴ τοῦ Πλάτωνος τὸ σύγγραμμα,  μὴ   οὐκ τοῦτο φιλοσοφεῖν» λέγει,
[1, 1]   φανερὸν γενήσεται· ἐπεὶ διὰ τί  μὴ   πάντες ἴσασι τὴν ἀλήθειαν; διὰ
[1, 9]   πνεύματος ἐπικεκρυμμένως λαλούμενος διὰ τὸ  μὴ   πάντων εἶναι τὴν συνιεῖσαν ἀκοήν,
[1, 1]   θεσμῶν μὴ ἐπιλανθάνου. εἰ δὲ  μὴ   πάντων γνῶσις, ὄνος λύρας,
[1, 23]   θεοῦ. ἔτι δὲ Αἰγύπτιοι ἀκοῇ  μὴ   παραδεχόμενοι τὰ τῆς δυνάμεως ἀποτελέσματα,
[1, 1]   συνιᾶσι, τὴν ἄγνοιαν αὐτοῖς {ὡς}  μὴ   παρέχοντος τοῦ κυρίου (μὴ γὰρ
[1, 11]   θέλημά μου, λέγει κύριος. ἵνα  μὴ   πεποιθότες ὦμεν ἐφ´ ἑαυτοῖς, ἀλλ´
[1, 11]   ἐμπίπλησιν, οἰκοδομεῖ δὲ ἀγάπη,  μὴ   περὶ τὴν οἴησιν, ἀλλὰ περὶ
[1, 1]   θείων μεταλαμβάνοντας λόγων παραφυλακτέον, εἰ  μὴ   περιεργίας ἕνεκεν ἱστορήσοντες, ὥσπερ τῶν
[1, 18]   διὰ τὸ εἰδότας τὴν προφητείαν  μὴ   πιστεύειν τῇ ἐκβάσει, Ἕλλησι δὲ
[1, 18]   ὄντες ἐν μείζονι αἰτίᾳ γεγόνασι  μὴ   πιστεύσαντες τῷ κηρύγματι· ἑκούσιος γὰρ
[1, 1]   ἄρα τὸ προφητικὸν ἐκεῖνο· ἐὰν  μὴ   πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. ἄρ´
[1, 7]   κἂν εὐεργεῖς ὦσι νῦν, εἰ  μὴ   πίστιν ἔχοιεν. διὰ τοῦτο γὰρ
[1, 14]   καὶ πίωμεν· αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.  μὴ   πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι
[1, 27]   ὁμολογεῖται, κἂν οἱ κατὰ νόμον  μὴ   πολιτευόμενοι ὡς ἐν νόμῳ ἀλαζονεύωνται
[1, 1]   αὐτίκα οὐ πολλοῖς ἀπεκάλυψεν  μὴ   πολλῶν ἦν, ὀλίγοις δέ, οἷς
[1, 10]   διὰ βραχέων ἐξήνεγκεν γραφή,  μὴ   πολὺς ἐν ῥήμασι γίνου» λέγουσα·
[1, 5]   Ἄγαρ παροίκησιν (ἐνταῦθα γὰρ εἴρηται·  μὴ   πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν» τὴν
[1, 5]   ταύτῃ· ὁπηνίκα δ´ ἂν φῇ·  μὴ   πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν, χρῆσθαι
[1, 23]   παιδὸς ἔχειν ἔφασκεν Ἑβραίαν γυναῖκα  μὴ   πρὸ πολλοῦ τετοκυῖαν παραστῆσαι αὐτῇ
[1, 17]   κωλῦον, ἀλλ´ ἀποτρέπον, εἰ καὶ  μὴ   προέτρεπεν. οὔτε δὲ οἱ ἔπαινοι
[1, 5]   ἐπιστῇς θύραις οἴκων αὐτῆς, ἵνα  μὴ   προῇ ἄλλοις τὴν σὴν ζωήν.
[1, 1]   οὐκ εὐθὺς δ´ εἴ τις  μὴ   προηγουμένως ἐπιτελεῖ, κατὰ περίστασιν αὐτὸ
[1, 1]   προκατειλημμένοις ἤδη τὴν ψυχὴν καὶ  μὴ   προκεκενωμένοις. ὅταν δ´ ἐκ πίστεως
[1, 10]   καὶ Πινδάρου τοῦ Βοιωτίου γράφοντος·  μὴ   πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀρχαῖον
[1, 1]   σωτηρίαν τῶν ἐπαϊόντων, τό τε  μὴ   πρὸς χάριν ὁμιλεῖν δωροδοκίας τε
[1, 8]   τῶν λέξεων τέχνας, εἴ τις  μὴ   προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις» φησί, διδασκαλίᾳ
[1, 5]   οἰκουμένην. κἄν τις βιαζόμενος λέγῃ·  μὴ   πρόσεχε φαύλῃ γυναικί, μέλι γὰρ
[1, 8]   καὶ ἐπιστήμης δόξαις πιστεύοντας, ὡς  μὴ   προσῆκον ἀφεμένους τοῦ ὀρθοῦ καὶ
[1, 6]   λεγόμενα προσίεσθαι, τὰ δὲ ἀλλότρια  μὴ   προσίεσθαι οὐχ ἁπλῶς πίστις,
[1, 5]   πούς σου» φησὶν οὐ  μὴ   προσκόψῃ, ἐπὶ τὴν πρόνοιαν τὰ
[1, 1]   ἕνεκα, μὴ κενοδοξίας χάριν γράφειν,  μὴ   προσπαθείᾳ νικᾶσθαι, μὴ φόβῳ δουλοῦσθαι,
[1, 1]   λαμβάνειν ὕδωρ παρ´ ἑτέρων. ἐὰν  μὴ   πρότερον ὀρύξαντες παρ´ αὑτοῖς ἄχρι
[1, 7]   φωνῇ ἡρμηνεύθησαν αἱ γραφαί, ὡς  μὴ   πρόφασιν ἀγνοίας προβάλλεσθαι δυνηθῆναί ποτε
[1, 1]   αὐτῇ μαραινόμενα τῇ διανοίᾳ, ἐπεὶ  μὴ   ῥᾴδιος τοιάδε διακονία τοῖς
[1, 17]   κωλύσαντα, ὡς τοῦ ἐμπρησμοῦ τὸν  μὴ   σβέσαντα τὸ δεινὸν ἀρχόμενον καὶ
[1, 1]   κατηξιωμένοις. τί γὰρ ὄφελος σοφίας  μὴ   σοφιζούσης τὸν οἷόν τε ἐπαΐειν;
[1, 10]   ἐν τῷ Πλάτωνος Πολιτικῷ, τὸ  μὴ   σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι, πλουσιώτερος
[1, 17]   καὶ τοῦ ναυαγίου τὸν κυβερνήτην  μὴ   στείλαντα τὴν ὀθόνην. αὐτίκα κολάζονται
[1, 17]   ἐπιτερποῦς καὶ πρὸ τούτων τὸ  μὴ   συγκατατίθεσθαι ταῖς ἀπατηλαῖς ἐκείναις φαντασίαις
[1, 2]   κατεγνωσμένων. πολλὰ δ´ οὖν καὶ  μὴ   συμβαλλόμενα εἰς τέλος συγκοσμεῖ τὸν
[1, 27]   φησὶν ἀπόστολος, παιδευόμεθα, ἵνα  μὴ   σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. προεῖπεν
[1, 23]   τυραννικὴν ὠμότητα, δείσαντες δὲ ὕστερον  μὴ   συναπόλωνται τῷ παιδί, ἐκ βίβλου
[1, 2]   τῶν δογματισθέντων αὐτοῖς χρωμένους φράσει,  μὴ   συνεμβαίνοντας εἰς τὴν κατὰ μέρος
[1, 1]   ἐκεῖνο· ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ  μὴ   συνῆτε. ἄρ´ οὖν ὡς καιρὸν
[1, 27]   προφητεία ὀνειδίζει τὸν λαὸν ὡς  μὴ   συνιέντα τὸν νόμον. σύντριμμα καὶ
[1, 27]   καὶ μέρη τινὰ ἀποτέμνων, ὡς  μὴ   τὰ ὑγιαίνοντα συνδιαφθείρεσθαι αὐτοῖς, καὶ
[1, 13]   αἱρέσεσι δοξαζομένων εὕροιμεν ἄν (ὅσαι  μὴ   τέλεον ἐκκεκώφηνται μηδὲ ἐξετμήθησαν τὴν
[1, 1]   γεωργός. ἐργάζεσθε» φησὶν κύριος,  μὴ   τὴν ἀπολλυμένην βρῶσιν, ἀλλὰ τὴν
[1, 18]   ἡλίου καταλαμπόμενος ἀπολωλέναι λέγεται τῷ  μὴ   τὴν ἴσην ἐκτελεῖν ἐνέργειαν. πάντων
[1, 17]   τιμαὶ οὔθ´ αἱ κολάσεις δίκαιαι,  μὴ   τῆς ψυχῆς ἐχούσης τὴν ἐξουσίαν
[1, 5]   ἦν πάλαι, Ἀβραὰμ δὲ γυνή.  μὴ   τίκτουσα Σάρρα τὴν ἑαυτῆς
[1, 17]   αἴτιός ἐστι τῷ προασπιζομένῳ τοῦ  μὴ   τιτρώσκεσθαι κωλύων τὸ τρωθῆναι αὐτόν,
[1, 1]   πεποιημένοι; τῇ δὲ αἰτίᾳ τοῦ  μὴ   τὸ βέλτιστον ἑλομένου θεὸς ἀναίτιος.
[1, 1]   τῶν σπουδαίων ἀποδοκιμάζοντα γραφὴν τοὺς  μὴ   τοιούτους ἀποδέχεσθαι συντάττοντας. ἀλλ´ ἄρα
[1, 17]   τὰς ναῦς τοίνυν τῶν Ἑλλήνων  μὴ   τὸν Ἕκτορα ἐμπρῆσαι λεγόντων, ἀλλὰ
[1, 11]   οὖν καὶ οἱ φιλόσοφοι, ἐὰν  μὴ   ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν. εἰ
[1, 20]   καὶ διαλεκτικὴ πρὸς τὸ  μὴ   ὑποπίπτειν ταῖς κατατρεχούσαις αἱρέσεσιν. αὐτοτελὴς
[1, 1]   ἀντιζηλούμενος ἐπεπήδησεν τῇ διδασκαλίᾳ, εἰ  μὴ   φιλόδοξος κοινωνία τοῦ λόγου,
[1, 1]   χάριν γράφειν, μὴ προσπαθείᾳ νικᾶσθαι,  μὴ   φόβῳ δουλοῦσθαι, μὴ ἡδονῇ ἐπαίρεσθαι.
[1, 17]   γὰρ αἴτιον εἶναι κλοπῆς τὸν  μὴ   φυλάξαντα τὸν μὴ κωλύσαντα,
[1, 19]   ὕδωρ ψιλὸν εὐχαριστοῦσιν. ἀλλὰ ἀποπήδησον,  μὴ   χρονίσῃς ἐν τῷ τόπῳ αὐτῆς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010