Alphabétiquement     [«   »]
τεχνίτην 1
τεχνύδρια 1
τεχνυδρίων 2
τῇ 111
τῇδε 3
Τήιος 1
Τήλεμον 1
Fréquences     [«    »]
109 ἀπὸ
92 διὰ
104 οὐ
111 τῇ
137 πρὸς
144 μὴ
144 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τῇ


Livre, Chap.
[1, 21]   ξεʹ ἐν δὲ τῇ γῇ  τῇ   ἀγαθῇ ἄλλα πέντε καὶ εἴκοσι
[1, 21]   κατέσχεν Νέρων βασιλεύων καὶ ἐν  τῇ   ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλὴμ ἔστησεν τὸ
[1, 21]   καὶ τὸν νεὼν ἐπισκευάζει. ἐν  τῇ   αἰχμαλωσίᾳ ταύτῃ γίνεται Ἐσθὴρ καὶ
[1, 1]   προπαρατιθεμένη καὶ τὰ ἐμποδὼν ἱστάμενα  τῇ   ἀκολουθίᾳ προαπολυομένη, ὡς ἑτοίμους ἔχειν
[1, 28]   δύναμιν. μικτὴ δὲ φιλοσοφίᾳ οὖσα  τῇ   ἀληθεῖ ἀληθὴς διαλεκτικὴ ἐπισκοποῦσα
[1, 10]   ἀποστάξει σοφίαν» σοφία δὲ ὁμωνύμως  τῇ   ἀληθείᾳ σοφιστικὴ λέγεται τέχνη.
[1, 13]   τῷ γένει γε καὶ ὅλῃ  τῇ   ἀληθείᾳ ὁμολογοῦντα· γὰρ ὡς
[1, 17]   ἦν ἀπ´ ἀρχῆς, καὶ ἐν  τῇ   ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ
[1, 26]   Ἑλλήνων; μή πῃ βούλεσθαι πείθεσθαι  τῇ   ἀληθείᾳ φασκούσῃ θεόθεν διὰ Μωυσέως
[1, 21]   περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς τοὺς ἐν  τῇ   Ἀργοῖ πλεύσαντας συνάγεται ἔτη ἑξήκοντα
[1, 24]   τῆς ψυχῆς πάθεσιν, ὧν ἐπικρατοῦμεν  τῇ   ἀρετῇ, λογισμός ἐστι τὸ τακτικόν,
[1, 24]   εὐσέβειαν ἀναφέρων θεοῦ. οὕτω γὰρ  τῇ   ἀρετῇ χρωμένη φρόνησις τάττουσά
[1, 13]   περιττῷ διαφέρεται, ὁμολογοῦσι δὲ ἄμφω  τῇ   ἀριθμητικῇ, ὡς τῷ σχήματι
[1, 21]   ἐπέτελλε σελάνα· ἕτεροι δὲ σκιροφοριῶνος  τῇ   αὐτῇ ἡμέρᾳ. Θησεὺς δὲ {ὁ}
[1, 25]   τοῦ οὐρανοῦ ἀμετανοήτως χρωμένους γνώμῃ  τῇ   αὐτῇ {καὶ} περὶ τῶν αὐτῶν.
[1, 16]   οὖν γε προκατασκευάζει τὴν ὁδὸν  τῇ   βασιλικωτάτῃ διδασκαλίᾳ, ἁμῇ γέ πῃ
[1, 21]   ιγʹ εἰσὶ δὲ οἱ περιεργότερον  τῇ   γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὐ
[1, 29]   ἀρίστη. εἴτ´ οὖν τὸν ἅμα  τῇ   γενέσει φησὶ νόμον εἴτε καὶ
[1, 21]   μὲν ἔτη ξεʹ ἐν δὲ  τῇ   γῇ τῇ ἀγαθῇ ἄλλα πέντε
[1, 17]   ἐσχήκασιν. ὡμολόγησε δὲ καὶ Ἀριστοτέλης  τῇ   γραφῇ, κλεπτικὴν σοφίας τὴν σοφιστικὴν
[1, 1]   κηρύττουσι τὸν λόγον, μὲν  τῇ   γραφῇ, δὲ τῇ φωνῇ,
[1, 1]   πίστιν διὰ τῆς ἀγάπης πεποιημένοι;  τῇ   δὲ αἰτίᾳ τοῦ μὴ τὸ
[1, 17]   αἱρεῖταί τις κακὸν κακόν,  τῇ   δὲ περὶ αὐτὸ ἡδονῇ συναπαγόμενος,
[1, 21]   δὲ Ἀρκάς) πολλὰ πολλοῖς προαγορεύσαντες.  τῇ   δὲ τοῦ Ἀθηναίου Ἀμφιλύτου συμβουλῇ
[1, 1]   ὅσα ἐσβέννυτο ἐν αὐτῇ μαραινόμενα  τῇ   διανοίᾳ, ἐπεὶ μὴ ῥᾴδιος
[1, 4]   οἰκεῖον φύσεως ἰδίωμα οἱ σοφοὶ  τῇ   διανοίᾳ, λαμβάνουσι δὲ πνεῦμα αἰσθήσεως»
[1, 4]   σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς  τῇ   διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα πνεῦμα αἰσθήσεως·
[1, 1]   θρασέως καί τισιν ἀντιζηλούμενος ἐπεπήδησεν  τῇ   διδασκαλίᾳ, εἰ μὴ φιλόδοξος
[1, 1]   δὲ ἀεὶ μόνῃ μιᾷ χρώμενα  τῇ   ἐγγράφῳ φωνῇ πρὸς τὸν ἐπανερόμενον
[1, 21]   Μακκαβαϊκῶν. κατὰ τὴν αἰχμαλωσίαν ταύτην  τῇ   εἰκόνι λατρεῦσαι μὴ θελήσαντες Μισαὴλ
[1, 19]   κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει  τῇ   εἰς ἐμέ» οὗτοι οὖν οἱ
[1, 18]   εἰδότας τὴν προφητείαν μὴ πιστεύειν  τῇ   ἐκβάσει, Ἕλλησι δὲ μωρίαν· μυθῶδες
[1, 1]   νοεῖσθαι. δέδωκεν δὲ θεὸς»  τῇ   ἐκκλησίᾳ τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς
[1, 27]   ἐν ἀγάπῃ ἐκδέχεσθαι τοῦτον ἐγκαταταγέντα  τῇ   ἐκλεκτῇ υἱοθεσίᾳ τῇ φίλῃ κεκλημένῃ
[1, 1]   εὖ οἶδ´ ὅτι ἀγαλλιάσονται, οὐχὶ  τῇ   ἐκφράσει ἡσθέντες λέγω τῇδε, μόνῃ
[1, 24]   τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς  τῇ   ἐν Μαραθῶνι μάχῃ νικήσας τοὺς
[1, 1]   καὶ Παῦλος λέγει, ἐν χάριτι  τῇ   ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ
[1, 17]   ἔτι τὸ μὲν αἴτιον πρὸς  τῇ   ἐνεργείᾳ ἐστί, καθάπερ μὲν
[1, 22]   Ἑλληνικὴν προφητείαν ἐνεργεῖσθαι, ἐπεὶ κἀν  τῇ   ἐπὶ Ναβουχοδονόσορ αἰχμαλωσίᾳ διαφθαρεισῶν τῶν
[1, 21]   δίκην, οὕτως δὴ φθάνειν ἐπιχειροῦντα  τῇ   ἐπιβουλῇ, οὐ δή που νεύματι
[1, 25]   Νόμοις τὸν φιλόσοφον τὸν ἐν  τῇ   Ἐπινομίδι συνέταξεν, τὸν τὴν διέξοδον
[1, 10]   τοῦτο ἅτερος λαλεῖ, οἷον ἑτοιμάζων  τῇ   εὐποιίᾳ τὴν ὁδὸν καὶ ἐπὶ
[1, 20]   οἳ δὲ καὶ ἄνευ γραμμάτων,  τῇ   θείᾳ καὶ βαρβάρῳ κινηθέντες φιλοσοφίᾳ,
[1, 25]   ἐνεργῶς καὶ δικαίως σὺν καὶ  τῇ   θεωρίᾳ καὶ αὐτοὺς πολιτικοὺς ὀνομάζει,
[1, 21]   ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐν  τῇ   Ἰουδαίᾳ βασιλέων τὴν Ἰούδα φυλὴν
[1, 23]   ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν  τῇ   Ἰουδαίᾳ βασιλέων τὸν Μωυσῆ φησι
[1, 11]   μὴ καυχάσθω ἰσχυρὸς ἐν  τῇ   ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω
[1, 16]   κατασκευάσαι. Σικελοί τε οἱ πρὸς  τῇ   Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον οὐ
[1, 22]   κατηκολούθηκε δὲ καὶ Πλάτων  τῇ   καθ´ ἡμᾶς νομοθεσίᾳ, καὶ φανερός
[1, 1]   βέβαιος ὀρθὸς βίος ἅμα μαθήσει  τῇ   καθηκούσῃ τό τε ἕπεσθαι ἑτέροις
[1, 27]   καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐν  τῇ   καρδίᾳ σου ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί
[1, 27]   σοι σήμερον, καὶ γνώσῃ ἐν  τῇ   καρδίᾳ σου ὅτι ὡς εἴ
[1, 1]   ἡσθέντες λέγω τῇδε, μόνῃ δὲ  τῇ   κατὰ τὴν ὑποσημείωσιν τηρήσει. ποθούσης
[1, 23]   ἐκφορήσει, καθάπερ ἐκεῖνοι τοὺς Ἑβραίους  τῇ   καταδουλώσει. εἴτ´ οὖν ὡς ἐν
[1, 17]   μαρτυρίῳ. ἔστιν οὖν κἀν φιλοσοφίᾳ,  τῇ   κλαπείσῃ καθάπερ ὑπὸ Προμηθέως, πῦρ
[1, 1]   κακοεργὸς τὴν ἀμοιβὴν περιιστάμενος, οὐχὶ  τῇ   κοσμικῇ ἐνέχεται συνηθείᾳ· δεῖ δὲ
[1, 5]   τὸν ἤδη καιρὸν ἔχοντα προκοπῆς  τῇ   κοσμικῇ παιδείᾳ (Αἴγυπτος δὲ
[1, 5]   οὐκ ἐνδιατρίβειν δὲ καὶ ἐναπομένειν  τῇ   κοσμικῇ παιδείᾳ παραινεῖ· προπαιδεύει γὰρ
[1, 21]   ἐμπεπτωκότα. φασὶ δὲ καὶ ἐν  τῇ   Λιβύῃ σκορπίον, ἐὰν μὴ ἐφικνῆται
[1, 18]   ζητοῦντα τὴν ἀλήθειαν, σὺν γὰρ  τῇ   λογικῇ εὐποιίᾳ, ἵνα ἔχητε μεταδοῦναι
[1, 26]   Περὶ μέθης καὶ Ἀριστοτέλης ἐν  τῇ   Λοκρῶν πολιτείᾳ Ζάλευκον τὸν Λοκρὸν
[1, 29]   καὶ οὐκ εὐκρινεῖ χρωμένων ἡμῶν  τῇ   μεταφορᾷ. ἀτεχνῶς γοῦν οἱ εὐγνώμονες
[1, 21]   εἶπεν προφήτης. καὶ ἐν  τῇ   μιᾷ ἑβδομάδι, ἧς ἑβδομάδος τὸ
[1, 25]   τὴν νομοθεσίαν ὠφεληθεὶς ἐπετίμησε μὲν  τῇ   Μίνωος καὶ Λυκούργου πολιτείᾳ πρὸς
[1, 13]   δὲ καὶ ὑπάτη ἐναντία  τῇ   νεάτῃ οὖσα, ἀλλ´ ἄμφω γε
[1, 21]   σχήματι μηνυόντων σφίσιν, ἀλλ´, οἶμαι,  τῇ   οἰκείᾳ διαλέκτῳ. φασὶ δὲ καὶ
[1, 21]   ἔτι δὲ καὶ Εὐπόλεμος ἐν  τῇ   ὁμοίᾳ πραγματείᾳ τὰ πάντα ἔτη
[1, 20]   μουσικῇ δὲ μουσικῆς, κἀν φιλοσοφίᾳ  τῇ   ὀρθῇ Ἑλληνικὴ εἴη ἂν ἀλήθεια.
[1, 3]   δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν  τῇ   πανουργίᾳ αὐτῶν· κύριος γὰρ μόνος
[1, 2]   τῶν Ἑλλήνων οἷόν τε ψιλῇ  τῇ   περὶ τῶν δογματισθέντων αὐτοῖς χρωμένους
[1, 6]   φαμεν, οὕτως συνιέναι τὰ ἐν  τῇ   πίστει λεγόμενα οὐχ οἷόν τε
[1, 11]   ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν  τῇ   πίστει, πειθὼ δὲ βεβαίωσις
[1, 21]   ἀρχαίων εἰς λόγους τῶν τῇδε  τῇ   πόλει τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖ,
[1, 25]   κοινωνίας τῆς πρὸς ἄλληλα, ἑπομένως  τῇ   Πολιτείᾳ συνάπτει. ἔπειτα τέλος γὰρ
[1, 15]   {ᾑ} σεμνυνόμενός φησί που ἐπὶ  τῇ   πολυμαθία· ἐγὼ δὲ τῶν κατ´
[1, 2]   σιωπῶ γὰρ ὅτι οἱ Στρωματεῖς  τῇ   πολυμαθίᾳ σωματοποιούμενοι κρύπτειν ἐντέχνως τὰ
[1, 24]   ἐτρέπετο καὶ νύκτωρ τὰ πολλὰ  τῇ   πορείᾳ ἐκέχρητο. ἑτέρα γὰρ ἦν
[1, 6]   ῥᾷον ἅμα καὶ θᾶττον σὺν  τῇ   προπαιδείᾳ θηρᾶσαι ἄν τινα τὴν
[1, 1]   Ἕλληνα, ἵνα πάντας κερδάνωμεν. κἀν  τῇ   πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῇ νουθετοῦντες» γράφει
[1, 7]   γνωστικῇ. αὐτίκα Κλήμης ἐν  τῇ   πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ κατὰ λέξιν
[1, 14]   μέμνηται ἀπόστολος Παῦλος ἐν  τῇ   πρὸς Τίτον ἐπιστολῇ, λέγων οὕτως·
[1, 27]   οὐ φθόνῳ τινὶ οὐδὲ δυσμενείᾳ  τῇ   πρὸς τὸν πάσχοντα, ὡς δ´
[1, 14]   δὲ αὐτῷ καὶ Ἡρόδοτος ἐν  τῇ   πρώτῃ. εἰσὶ δὲ οἱ χρόνοι
[1, 15]   ψυχὴν αὐτῆς εἶναι τὸ ἐν  τῇ   σελήνῃ φαινόμενον πρόσωπον οἴεται. Τάδε
[1, 11]   μὴ καυχάσθω σοφὸς ἐν  τῇ   σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω
[1, 27]   σκότους εἰς ζωὴν« καὶ παραθέντα  τῇ   σοφίᾳ τὴν ἀκοὴν νόμιμον εἶναι
[1, 18]   καρδίας αὐτῶν» ἐρεῖ. ἐπειδὴ ἐν  τῇ   σοφίᾳ τοῦ θεοῦ» τουτέστι διὰ
[1, 15]   τῶν Βραχμάνων, τὰ δὲ ἐν  τῇ   Συρίᾳ ὑπὸ τῶν καλουμένων Ἰουδαίων.
[1, 10]   δὲ παραπλεύσας εἷς ἀρκεῖ, καὶ  τῇ   Σφιγγὶ ὑποκρινάμενος ἄλλος εἷς, εἰ
[1, 3]   τῇ τέχνῃ οἱ κακοδαίμονες σοφισταὶ  τῇ   σφῶν αὐτῶν στωμυλλόμενοι τερθρείᾳ, ἀμφὶ
[1, 21]   ναὶ μὴν Θεόπομπος μὲν ἐν  τῇ   τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Φιλιππικῶν μετὰ
[1, 21]   γραμματικός, Πλειστονίκης ἐπικληθείς, ἐν  τῇ   τετάρτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν ἱστοριῶν, καίτοι
[1, 3]   κ´ ἐπακούσαις. ταύτῃ γοῦν ἐπαιρόμενοι  τῇ   τέχνῃ οἱ κακοδαίμονες σοφισταὶ τῇ
[1, 18]   ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν»  τῇ   τῆς καταφρονουμένης καὶ ὑπερορωμένης βαρβάρου
[1, 23]   ἠμύναντο ἀντιλυποῦντες ὡς φιλαργύρους Αἰγυπτίους  τῇ   τῆς λείας ἐκφορήσει, καθάπερ ἐκεῖνοι
[1, 1]   καὶ τοὺς πεινῶντας δικαιοσύνην τρέφοντες  τῇ   τοῦ ἄρτου διανομῇ. εἰσὶ γὰρ
[1, 1]   κρύπτεσθαι μηνύει καθάπερ ἐν γῇ  τῇ   τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, καὶ αὕτη
[1, 21]   Ἀγίας δὲ καὶ Δερκύλος ἐν  τῇ   τρίτῃ μηνὸς πανήμου ὀγδόῃ φθίνοντος,
[1, 15]   Σελεύκῳ τῷ Νικάτορι συμβεβιωκὼς ἐν  τῇ   τρίτῃ τῶν Ἰνδικῶν ὧδε γράφει·
[1, 1]   εἷς, ἐν δὲ πολλῇ  τῇ   τῶν ἰχθύων ἄγρᾳ κάλλιχθυς)
[1, 1]   Χριστῷ. ἁρμόζει δὲ καὶ ἄλλως  τῇ   τῶν ὑπομνημάτων ὑποτυπώσει τὸ γλαφυρὸν
[1, 1]   πορίζων ἐμαυτῷ, ἀναγκαίως κέχρημαι τῇδε  τῇ   ὑποτυπώσει. ἔστι μὲν οὖν τινα
[1, 27]   τοῦτον ἐγκαταταγέντα τῇ ἐκλεκτῇ υἱοθεσίᾳ  τῇ   φίλῃ κεκλημένῃ τοῦ θεοῦ, ᾄδοντα
[1, 23]   ποιμενικὴ καθάπερ καὶ τοῖς πολεμικοῖς  τῇ   φύσει θηρευτική. ἄγει δὲ
[1, 21]   ψόφου, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν  τῇ   Φωκέων πολιτείᾳ. ἀλλὰ καὶ τῶν
[1, 4]   τήν τε αἴσθησιν ἐπικαλέσῃ μεγάλῃ  τῇ   φωνῇ καὶ ζητήσῃς αὐτὴν ὥσπερ
[1, 1]   μὲν τῇ γραφῇ, δὲ  τῇ   φωνῇ, πῶς οὐκ ἄμφω ἀποδεκτέοι,
[1, 25]   Μωυσῆς. τινες ἀκολούθως δηλονότι  τῇ   χρηστῇ δόξῃ λόγον ὀρθὸν τὸν
[1, 21]   κεʹ Ἔτι δὲ κἀκεῖνα  τῇ   χρονογραφίᾳ προσαποδοτέον, τὰς ἡμέρας λέγω,
[1, 23]   καὶ τὴν ταφὴν τὴν ἐν  τῇ   ψάμμῳ τοῦ Αἰγυπτίου, ἐπὶ τῆς
[1, 6]   ἀποδείξεων λόγος ἀκριβῆ πίστιν ἐντίθησι  τῇ   ψυχῇ τοῦ παρακολουθοῦντος, ὥστε μηδ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010