Alphabétiquement     [«   »]
Ἀμώσιος 1
Ἄμωσις 1
ἄν 13
ἂν 60
ἀνὰ 2
ἀναβιῶναι 1
ἀναβλέπει 1
Fréquences     [«    »]
57 δ´
57 εἰ
58 θεοῦ
60 ἂν
62 ἀλλ´
62 εἶναι
62 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἂν


Livre, Chap.
[1, 26]   τῶν γραφῶν, εὖ μάλα πεπεισμένως  ἂν   ἀγορεύοιμεν σοφὸν τῷ ὄντι τὸν
[1, 20]   φιλοσοφίᾳ τῇ ὀρθῇ Ἑλληνικὴ εἴη  ἂν   ἀλήθεια. μόνη δὲ κυρία
[1, 6]   ψυχῇ τοῦ παρακολουθοῦντος, ὥστε μηδ´  ἂν   ἄλλως ἔχειν τὸ ἀποδειχθὲν οἴεσθαι,
[1, 18]   χάριν τοῖς ἀκούουσιν. ἀγαθοῦ δ´  ἂν   ἀνάγκη θεοῦ ἀγαθὸν εἶναι τὸν
[1, 17]   οὗτοι ἐν ἐκστάσει προεφήτευον ὡς  ἂν   ἀποστάτου διάκονοι. λέγει δὲ καὶ
[1, 5]   συνέρχεσθαι Ἰακὼβ λέγεται ὡς  ἂν   ἀσκητὴς ἑρμηνευόμενος (διὰ πλειόνων δὲ
[1, 9]   καὶ τοῦ ἐρωτᾶν· εἴη δ´  ἂν   αὕτη διαλεκτική. τί δ´; οὐχὶ
[1, 15]   πόας ὡς εἰκὸς ἀναφυείσης, ὅσα  ἂν   αὐτὴν ἐπινεμηθῇ θρέμματᾳ κατ´ ἐκεῖνον
[1, 23]   Ἕλληνες ἐδίδασκον ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς  ἂν   βασιλικὸν παιδίον, φησι Φίλων
[1, 28]   ὅλων τὸν πατέρα ἐκκαλύπτων,  ἂν   βούληται, {καὶ} ὡς οἷόν τε
[1, 19]   τοῦ νοῦ διανομὴν» δικαιοσύνης σκοπήσωμεν.  ἂν   γὰρ προαναφώνησίν τις εἴπῃ καὶ
[1, 6]   τῆς προγυμνασίας συμβάλλεται. εἴη δ´  ἂν   γυμνασία τῷ νῷ τὰ νοητά.
[1, 17]   κίνησις περὶ θεοῦ. τάχα δ´  ἂν   εἶεν κλέπται καὶ λῃσταὶ» οἱ
[1, 1]   οὗ κατηξιώθημεν ὑπακοῦσαι, εἰκὼν δ´  ἂν   εἴη ἀναμιμνῄσκουσα τοῦ ἀρχετύπου τὸν
[1, 13]   παντοδαπῆς σοφίας ἔμπειρος, οὗτος κυρίως  ἂν   εἴη γνωστικός. αὐτίκα γέγραπται· περισσεία
[1, 21]   τοῖς ἑπτὰ λεγομένοις σοφοῖς προγενεστέρα  ἂν   εἴη ὀλυμπιὰς πρώτη,
[1, 27]   πειρώμενος ἀπαλλάττειν οὐ μᾶλλον  ἂν   εἴη κηδεμών, ὅσῳπερ ψυχὴ σώματος
[1, 1]   τὸν κύριον μιμεῖσθαι. οὗτος δ´  ἂν   εἴη τῷ θελήματι τοῦ
[1, 26]   δὲ τῶν ὁμοίων τούτοις, ἥτις  ἂν   εἴη στρατηγική· δὲ χρηστικὴ
[1, 28]   τὸ κυρίως λεγόμενον νομοθετικόν, ἅπερ  ἂν   εἴη τῆς ἠθικῆς πραγματείας ἴδια,
[1, 24]   τε αὖ τὸ νομοθετικὸν μέρος  ἂν   εἴη τοῦ βασιλικοῦ, καθάπερ καὶ
[1, 24]   διαλαμβάνωμεν· τὸ τακτικὸν δὲ μέρος  ἂν   εἴη τοῦ στρατηγικοῦ, τὸ στρατηγικὸν
[1, 16]   παῖδες παραδιδόασι γραμματικῶν, μακρὸν δ´  ἂν   εἴη τούτους ἀκριβολογούμενον παραθέσθαι αὐτοῦ
[1, 8]   ἡμᾶς δὴ τοὺς ἀπερίττους, ὡς  ἂν   εἰπεῖν ἀδυνατωτέρους. ἀγλωσσίᾳ δὲ πολλάκις
[1, 26]   ἀδίκων. καὶ τοῦτον κυρίως θεσμὸν  ἂν   εἴποιμεν τὸν ὑπὸ θεοῦ διὰ
[1, 1]   εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ  ἂν   ἐκρινόμεθα. Ἤδη δὲ οὐ γραφὴ
[1, 26]   τῶν παραβάσεων χάριν ἐτέθη, ἄχρις  ἂν   ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται.
[1, 21]   τῆς μηρίνθου ἀπορραγείσης ἀποδράσει, οὐκέτ´  ἂν   ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τοῦ
[1, 1]   ἐπιστήμη ἤδη πως ἀγγελική, ὁποτέρως  ἂν   ἐνεργῇ, διά τε τῆς χειρὸς
[1, 1]   κατάπραξιν τῶν ἐντολῶν. ὥστε ὃς  ἂν   ἐσθίῃ τὸν ἄρτον καὶ πίνῃ
[1, 8]   τραγῳδίαν λέγουσαν· παῖ, γένοιντ´  ἂν   εὖ λελεγμένοι λόγοι ψευδεῖς, ἐπῶν
[1, 5]   ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν. εἶεν δ´  ἂν   καὶ αἱ ἐντολαὶ καὶ αἱ
[1, 5]   καὶ ἀσκήσεως συνεστῶσαν. ἔχοις δ´  ἂν   καὶ ἄλλην εἰκόνα τῶν εἰρημένων
[1, 21]   Γαλεὸν ἐν Σικελίᾳ; εἶεν δ´  ἂν   καὶ ἕτεροι πρὸς τούτοις, Ἴδμων
[1, 1]   κακὴν φύσιν ἔχει καὶ οὔποτ´  ἂν   καλοῦ τινος ὑποσταίη γεωργὸς γενέσθαι,
[1, 18]   ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων εὕροις  ἂν   κατὰ λέξιν· οἱ μὲν οὖν
[1, 5]   μεταμελήσει σοι ἐπὶ γήρως, ἡνίκα  ἂν   κατατριβῶσί σου σάρκες σώματος. τοῦτο
[1, 17]   ἀμαθίας οὔσης, ὀλιγωροῦμεν ἀποστῆναι, εἰκότως  ἂν   κολάσειε (καὶ γὰρ τὸ πυρέττειν
[1, 12]   ἐγκατεσπαρμένην ἔχουσι τὴν ἀλήθειαν, ὅπως  ἂν   λάθοι τοὺς δίκην κολοιῶν σπερμολόγους.
[1, 25]   καὶ σεμνότητι καὶ φρονήσει πρέπειν  ἂν   μᾶλλον φιλοσοφεῖν ἡμᾶς λέγει πρὸς
[1, 27]   ἤδη τῶν ἄλλων κηδόμενος ὅπως  ἂν   μὴ διαφθείρωνται πρὸς αὐτοῦ, ὥσπερ
[1, 29]   αὐτούς γε τοὺς μύθους, ὡς  ἂν   μικρὸν διορώντων τῶν παρ´ Ἕλλησιν
[1, 6]   οὐκέτι περὶ τὸν οἶκον εἴη  ἂν   μόνον οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ
[1, 26]   λόγῳ κατὰ τρόπον σοφία εἴη  ἂν   νομοθετική· κτᾶσθαί τε γὰρ καὶ
[1, 29]   δὲ τῷ Πέτρου Κηρύγματι εὕροις  ἂν   νόμον καὶ λόγον« τὸν κύριον
[1, 27]   ἀδικίας καὶ πλεονεξίας καταληφθείς, εὐεργετοῖτ´  ἂν   {ὁ} ἀποκτειννύμενος· εὐεργέτης γὰρ
[1, 27]   πρὸς τὸν πάσχοντα, ὡς δ´  ἂν   τῆς τέχνης ὑπαγορεύοι λόγος,
[1, 1]   δ´ ἔγγραφος. ὁποτέρως δ´  ἂν   τοῦ κυρίου ἐργάτης σπείρῃ
[1, 28]   μὴ υἱὸς καὶ  ἂν   υἱὸς ἀποκαλύψῃ. εἰκότως ἄρα
[1, 10]   ἔν γε τῷ Θεαιτήτῳ εὕροις  ἂν   πάλιν· τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν
[1, 24]   προφητικός, μετὰ ταῦτα λεχθήσεται, ὁπηνίκα  ἂν   περὶ προφητείας διαλαμβάνωμεν· τὸ τακτικὸν
[1, 5]   τῷ ὄντι διορατικὸς ὡς  ἂν   πολύπειρός τε καὶ ἀσκητικός. εἴη
[1, 21]   πρεσβύτερος δὲ Μόψος, ὡς  ἂν   συμπλεύσας τοῖς Ἀργοναύταις. ~(φασὶ δὲ
[1, 8]   ψευδεῖς, ἐπῶν δὲ κάλλεσιν νικῷεν  ἂν   τἀληθές· ἀλλ´ οὐ τοῦτο τἀκριβέστατον,
[1, 10]   ἔργα τοῦ πονηροῦ λόγου εἶεν  ἂν   ταῦτα) οὕτω καὶ οἱ λόγῳ·
[1, 1]   οἳ δὲ καὶ πρὸς κακοῦ  ἂν   τὴν φιλοσοφίαν εἰσδεδυκέναι τὸν βίον
[1, 1]   τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην  ἂν   τὸ ἐμόν· ἐπὶ τούτοις
[1, 5]   τὴν Ἄγαρ παρευδοκιμοῦσαν αὐτήν, ὡς  ἂν   τὸ χρήσιμον ἐκλεξάμενος μόνον τῆς
[1, 1]   ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς  ἂν   τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα.
[1, 5]   ταῦτα μὲν ταύτῃ· ὁπηνίκα δ´  ἂν   φῇ· μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010