Alphabétiquement     [«   »]
Ζωροάστρης 1
ζῴων 3
η 4
ἢ 76
8
1
4
Fréquences     [«    »]
66 αὐτοῦ
75 οὐκ
71 τὰς
76 ἢ
89 περὶ
90 οὖν
91 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I


Livre, Chap.
[1, 23]   ἡμῖν τίς ς´ ἀπέστειλεν κριτὴν     ´πιστάτην ἐνταῦθα; μὴ κτενεῖς δέ
[1, 24]   καταστρέψασθαι (τὸ δὲ πρὸς κακὸν     ἀγαθὸν τὴν νίκην ποιεῖσθαι τῷ
[1, 17]   κλέπτου δοθεῖσα, εἴτ´ οὖν δύναμις     ἄγγελος μαθών τι τῆς ἀληθείας
[1, 26]   πρὸς τοῦ κυρίου οὐδὲν ἄλλο     ἀγέλη τις ἀνθρώπων ἐστίν,
[1, 19]   πάνυ κρείσσων» φησὶ φίλος ἐγγὺς     ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν· ὃς δὲ
[1, 24]   ἐπιτελεῖν πείθοντας βιαζομένους     ἀδικοῦντας ἐν τῷ ἀμύνασθαι
[1, 24]   ποιοῦντας, οἷς ἐμπεριέχεται ψευδομένους     ἀληθεύοντας, καὶ τούτων ἅμα
[1, 20]   ἤτοι ἐλλείπειν τῷ καθόλου λόγῳ     ἀναιρεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν, ἐπεὶ καὶ
[1, 20]   τοῦ σὺν αἰτίῳ αἴτιον ὑπάρχειν     ἀπὸ τοῦ ἑτέρῳ συνελθὸν αἴτιον
[1, 7]   τῷ πίονι φυεῖσιν ἤτοι ξηρανθέντα     ἀποτιλθέντα. καὶ δὴ κἀνταῦθα χρησιμεύει
[1, 16]   καὶ Διονυσιακαὶ θέαι, μεταγενεστέρου Μωυσέως  {ἢ}   αὐτίκα μάλα. φασὶ δὲ καὶ
[1, 24]   ὑπάρξει πάντα ἐπιτελεῖν πείθοντας     βιαζομένους ἀδικοῦντας ἐν τῷ
[1, 8]   ὅμως κλαπέντες γοητευθέντες     βιασθέντες καὶ εἰκῆ πιστεύσαντες.
[1, 21]   Κεφαλληνίᾳ Τελμησσὸν ἐν Καρίᾳ     Γαλεὸν ἐν Σικελίᾳ; εἶεν δ´
[1, 13]   καὶ ὅλῃ τῇ ἀληθείᾳ ὁμολογοῦντα·     γὰρ ὡς μέλος ὡς
[1, 8]   στέρονται δὲ ὅμως κλαπέντες     γοητευθέντες βιασθέντες καὶ εἰκῆ
[1, 24]   ἐκ τριῶν, διὰ λόγου     δι´ ἔργων καὶ δι´
[1, 24]   δὲ τούτων ἕκαστον ἐκ τριῶν,     διὰ λόγου δι´ ἔργων
[1, 20]   σωφροσύνην, ἐν τούτοις δὲ ἀνδρείαν     δικαιοσύνην. ἀνὰ τὸν αὐτὸν οὖν
[1, 28]   καὶ εἰλικρινῶς τοῦ ὑποκειμένου δεικτική,     δύναμις περὶ τὰ τῶν πραγμάτων
[1, 21]   Ἡρακλειδῶν κάθοδον ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι     ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. ἀπὸ τούτου ἐπὶ
[1, 11]   ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ´     ἐν τούτῳ καυχάσθω καυχώμενος,
[1, 19]   οὐκ ἐπ´ ἄλλων τινῶν, ἀλλ´     ἐπὶ τῶν ἄρτῳ καὶ ὕδατι
[1, 19]   τὸ θεῖον, εἰ ἄρα ψηλαφήσειαν     εὕροιεν {ἄν} καίτοι οὐ μακρὰν
[1, 21]   τῆς Ἰλίου ἁλώσεως πρεσβύτερον φερόμενον     Θεοκλύμενον ἐν Κεφαλληνίᾳ Τελμησσὸν
[1, 28]   ἐντολὴν κυροῦσαν εἰς πολιτείαν ὀρθὴν     θεσπίζουσαν ὡς προφητείαν. ἀνδρῶν δὲ
[1, 15]   Φρὺξ ἦν καὶ Ὀρφεὺς Ὀδρύσης     Θρᾷξ; Ὅμηρον γὰρ οἱ πλεῖστοι
[1, 1]   ὕες γοῦν βορβόρῳ ἥδονται» μᾶλλον     καθαρῷ ὕδατι. διὰ τοῦτο» φησὶν
[1, 1]   ἀνάγκης βοηθοῦ ἤτοι τοῦ συγγραψαμένου     καὶ ἄλλου του εἰς τὸ
[1, 24]   ὠφέληνται. τύπου δὲ ἕνεκεν ἑνὸς     καὶ δευτέρου ἐπιμνησθήσομαι παραδείγματος στρατηγικοῦ.
[1, 24]   διὰ λόγου δι´ ἔργων     καὶ δι´ ἀμφοτέρων ἅμα τούτων.
[1, 21]   κοινωνίᾳ διαλέκτων δύο τριῶν     καὶ πλειόνων γίνονται. διάλεκτος δέ
[1, 24]   ἐμπεριέχεται ψευδομένους ἀληθεύοντας,     καὶ τούτων ἅμα τισὶ χρωμένους
[1, 6]   εἴσεται, εἰ ἀγαθὴ πρὸς καρποφορίαν     κακὴ ἄμπελος, καὶ
[1, 21]   αὐτῶν φασι Φαρμουθὶ γεγενῆσθαι κδʹ     κεʹ Ἔτι δὲ κἀκεῖνα τῇ
[1, 8]   στέρονται ἄνθρωποι, στέρονται δὲ ὅμως     κλαπέντες γοητευθέντες βιασθέντες
[1, 21]   τόπου ἐμφαίνουσα, λέξις ἴδιον     κοινὸν ἔθνους ἐπιφαίνουσα χαρακτῆρα. φασὶ
[1, 21]   λέξις ἴδιον χαρακτῆρα τόπου ἐμφαίνουσα,     λέξις ἴδιον κοινὸν ἔθνους
[1, 1]   δὲ δοκιμάσαι καὶ ἤτοι ἑλέσθαι     μή, κρίσις δὲ ἐν
[1, 21]   ἀπὸ Ἰνάχου γενεαὶ μὲν εἴκοσι     μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται, ἔτη δέ,
[1, 15]   ἐφάψασθαι τοῦ βελτίστου δυνατὸν ἄλλως     μόνῳ τῷ νῷ. Φιλοσοφία τοίνυν
[1, 22]   γράφει· τί γάρ ἐστι Πλάτων     Μωυσῆς ἀττικίζων; οὗτος Μωυσῆς
[1, 19]   τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι     οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ
[1, 14]   ἑξῆς τὸ πάντες ἄνθρωποι κακοὶ»     οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων κακοὶ»
[1, 11]   κατὰ ἀλήθειαν λεγόμενα πότερον δοκεῖ     ὄντως ἔχεται τῆς ἀληθείας. παιδεία
[1, 29]   αὐτῶν, εἰ ἄρα ἔστι ταῦτα     οὐκ ἔστιν« ὁμοίως δὲ καὶ
[1, 9]   φησί, τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ.     οὐχὶ καὶ κύριος λόγῳ
[1, 17]   κυρίου, ἀλλ´ ἦλθε, φασί, κλαπεῖσα     παρὰ κλέπτου δοθεῖσα, εἴτ´ οὖν
[1, 24]   ταῦτα δὲ ὑπάρξει πάντα ἐπιτελεῖν     πείθοντας βιαζομένους ἀδικοῦντας
[1, 6]   τοῦ χειμῶνος ἀπειλὴν τὴν τροφήν,     πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ
[1, 5]   οὐκ ἠδυνήθη δέ· ποσάκις δὲ     ποῦ; δίς, διά τε προφητῶν
[1, 24]   ἀδικοῦντας ἐν τῷ ἀμύνασθαι     τὰ δίκαια ποιοῦντας, οἷς ἐμπεριέχεται
[1, 6]   ἄμπελος, καὶ ἱππικὸς ἄθυμον     ταχὺν διακρινεῖ ῥᾳδίως. τὸ δ´
[1, 21]   φερόμενον Θεοκλύμενον ἐν Κεφαλληνίᾳ     Τελμησσὸν ἐν Καρίᾳ Γαλεὸν
[1, 7]   Στωϊκὴν λέγω οὐδὲ τὴν Πλατωνικὴν     τὴν Ἐπικούρειόν τε καὶ Ἀριστοτελικήν,
[1, 1]   αὐτάς. πότερον δ´ οὐδ´ ὅλως     τισὶ καταλειπτέον συγγράμματα; καὶ εἰ
[1, 1]   τὸ ἕτερον, ἤτοι τοῖς σπουδαίοις     τοῖς μή; γελοῖον μεντἂν εἴη
[1, 21]   τὰ κατὰ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην,     τὸν Ἀθήνησιν Ὀνομάκριτον τὸν
[1, 21]   πλάνην, τὸν Ἀθήνησιν Ὀνομάκριτον     τὸν Ἀμφιάρεων τὸν σὺν τοῖς
[1, 5]   τοῖς Ἕλλησιν ἐδόθη τότε πρὶν     τὸν κύριον καλέσαι καὶ τοὺς
[1, 17]   εἶναι κλοπῆς τὸν μὴ φυλάξαντα     τὸν μὴ κωλύσαντα, ὡς τοῦ
[1, 21]   πολλαὶ ἐπὶ κοινωνίᾳ διαλέκτων δύο     τριῶν καὶ πλειόνων γίνονται.
[1, 15]   καὶ λέγειν, εἴ γε Τυρρηνὸς     Τύριος Πυθαγόρας ἐδείκνυτο, Ἀντισθένης
[1, 14]   ἦν, ὡς δὲ Νεάνθης. Σύριος     Τύριος, ὥστε εἶναι κατὰ τοὺς
[1, 8]   τοιοῦτος» φησίν, ὁποῖος οὐδενὶ ἄλλῳ     τῷ λόγῳ πείθεσθαι, ὃς ἄν
[1, 21]   δὲ καὶ ὑπὸ δαιμόνων κινηθέντες     ὑδάτων καὶ θυμιαμάτων καὶ ἀέρος
[1, 8]   οἱ ἤτοι ὑφ´ ἡδονῆς κηληθέντες     ὑπὸ φόβου δείσαντες· πᾶσαι δὲ
[1, 24]   τὰ δίκαια ποιοῦντας, οἷς ἐμπεριέχεται     ψευδομένους ἀληθεύοντας, καὶ
[1, 13]   ὡς μέρος ὡς εἶδος     ὡς γένος εἰς ἓν συνάπτεται.
[1, 13]   ὡς μέλος ὡς μέρος     ὡς εἶδος ὡς γένος
[1, 28]   βούλησιν, ὡς σημεῖον ἐμφαίνουσαν     ὡς ἐντολὴν κυροῦσαν εἰς πολιτείαν
[1, 1]   ἤτοι ὡς εὐεργὸς σπεύδων ἀπολαβεῖν     ὡς κακοεργὸς τὴν ἀμοιβὴν περιιστάμενος,
[1, 13]   ὁμολογοῦντα· γὰρ ὡς μέλος     ὡς μέρος ὡς εἶδος
[1, 28]   καὶ τοῦ νόμου τὴν βούλησιν,     ὡς σημεῖον ἐμφαίνουσαν ὡς
[1, 22]   ἐπὶ βασιλέως Πτολεμαίου τοῦ Λάγου     ὥς τινες ἐπὶ τοῦ Φιλαδέλφου
[1, 10]   χρῆσις ἀστεία τέρπειν μᾶλλον     ὠφελεῖν τοὺς ἀκούοντας δυναμένη. Μούσας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010