Alphabétiquement     [«   »]
τάχα 4
ταχὺ 2
ταχὺν 1
τε 276
Τεγεάτῃ 1
τεθῆναί 1
τεθνηξόμενος 1
Fréquences     [«    »]
264
243 τὰ
232 τῷ
276 τε
312 τὸν
317 ἐν
333 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τε


Livre, Chap.
[1, 17]   οὕτως ἐχόντων τὸ ἀπαλλάττεσθαι τῆς  τε   ἀγνοίας τῆς τε αἱρέσεως τῆς
[1, 27]   τινὶ κακῷ περιπέσῃ τις ὑπό  τε   ἀδικίας καὶ πλεονεξίας καταληφθείς, εὐεργετοῖτ´
[1, 23]   ἐπιστήμην παρά τε Χαλδαίων παρά  τε   Αἰγυπτίων, ὅθεν ἐν ταῖς Πράξεσι
[1, 15]   παρὰ τῶν βαρβάρων ἐμπορεύεσθαι εἴς  τε   Αἴγυπτον ἀφικέσθαι ὁμολογεῖ· δύνασθαι γοῦν
[1, 17]   ἀπαλλάττεσθαι τῆς τε ἀγνοίας τῆς  τε   αἱρέσεως τῆς φαύλης καὶ ἐπιτερποῦς
[1, 18]   τῷ κηρύγματι· ἑκούσιος γὰρ  τε   αἵρεσις τε τῆς ἀληθείας
[1, 4]   ἐὰν γὰρ τὴν φρόνησιν τήν  τε   αἴσθησιν ἐπικαλέσῃ μεγάλῃ τῇ φωνῇ
[1, 1]   διακρίνει τῶν ἄλλων τὸν οἷόν  τε   ἀκούειν, ἐπιτηρῶν τοὺς λόγους, τοὺς
[1, 26]   ἀγνώμονες, οὐκ αὐτόθεν ὁμολογοῦντες τήν  τε   ἀλήθειαν καὶ τὸ ἀρχέτυπον τῶν
[1, 6]   εἰ δ´ ἄγνοια ἀπαιδευσία  τε   ἅμα καὶ ἀμαθία. τὴν ἐπιστήμην
[1, 4]   ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ στόματος αἴσθησίν  τε   ἅμα καὶ φρόνησιν, καὶ θησαυρίζει
[1, 21]   καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοί, οἵ  τε   ἀμφὶ τὸν Σύριον Φερεκύδην καὶ
[1, 9]   οὐχὶ καὶ διαιρεῖσθαι χρήσιμον τάς  τε   ἀμφιβόλους ποτὲ τῆς φιλοσοφίας
[1, 21]   ἐπομβρία. κατὰ δὲ Σθένελον  τε   Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ εἰς
[1, 24]   ἐν πόνοις καὶ ὁδοιπορίαις εἴς  τε   ἀνδρείαν εἴς τε καρτερίαν γυμνάζων
[1, 18]   γὰρ ἡγοῦνται οἱ δοκησίσοφοι διά  τε   ἀνθρώπου υἱὸν θεοῦ λαλεῖν υἱόν
[1, 16]   Κύδιππός τε Μαντινεύς, ἔτι  τε   Ἀντιφάνης καὶ Ἀριστόδημος καὶ Ἀριστοτέλης,
[1, 2]   ῥήματα ἀπορρίπτουσιν οὐδαμῶς κοσμίως, αὑτούς  τε   ἀπατῶντες καὶ τοὺς ἐχομένους αὐτῶν
[1, 24]   υἱὸν αὐτοῦ, παρ´ ὧν τά  τε   ἀπὸ γῆς ἀγαθὰ καὶ τὰ
[1, 19]   περιφράσεως τῆς Ἑλληνικῆς κατάληψις, τό  τε   ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ
[1, 6]   καὶ ὅπως καὶ ὁπόσον, τίνα  τε   ἀποθετέον καὶ ἀποθησαυριστέον εἰς αὐτήν,
[1, 13]   ἄμφω γε ἁρμονία μία, ἔν  τε   ἀριθμοῖς ἄρτιος τῷ περιττῷ
[1, 8]   κακοτεχνίαν προσεῖπεν τὴν σοφιστικὴν  τε   Ἀριστοτέλης ἑπόμενος κλεπτικήν τινα αὐτὴν
[1, 21]   ἔτη διακόσια εἴκοσι δύο. πάλιν  τε   αὖ ἀπὸ τῆς ἑβδομηκονταετοῦς αἰχμαλωσίας
[1, 13]   ζωοποιήσει τὸν παρ´ αὐτῆς. πάλιν  τε   αὖ βεβαιοῖ σαφέστερον τὰ εἰρημένα
[1, 6]   ἔχειν τὸ ἀποδειχθὲν οἴεσθαι, τοῖς  τε   αὖ δι´ ἀπάτην ὑποτρέχουσιν ἡμῖν
[1, 1]   μὴ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν δωροδοκίας  τε   αὖ διαβολὴν διαπέφευγεν δι´
[1, 4]   ἐπιδέξασθαι πόνῳ καὶ συνασκήσει. πάλιν  τε   αὖ διαρρήδην ἐξ ὀνόματος κυρίου
[1, 26]   λόγος τοῦ θεοῦ. νόμων  τε   αὖ ἐξηγητὴς οὗτος αὐτός, δι´
[1, 16]   ἀπὸ γυναικὸς ἀλούτους ἐνομοθέτησαν γεωμετρίας  τε   αὖ εὑρεταὶ οἱ αὐτοὶ γεγόνασιν.
[1, 8]   δὲ αὐτῆς ἔκπληξις.  τε   αὖ θρυλουμένη κατὰ τὰς διατριβὰς
[1, 16]   καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλευσεν. Κέλμις  τε   αὖ καὶ Δαμναμενεὺς οἱ τῶν
[1, 8]   ὀδύνη τε καὶ ἀλγηδὼν φιλονικία  τε   αὖ καὶ θυμὸς μεταδοξάσαι, καὶ
[1, 21]   καὶ Ἀσκληπιὸς Μεμφίτης, Τειρεσίας  τε   αὖ καὶ Μαντὼ ἐν Θήβαις,
[1, 21]   Θετταλὴ Θεσπρωτίς, Κάλχας  τε   αὖ καὶ Μόψος, οἳ κατὰ
[1, 16]   δὲ καὶ Χαλδαῖοι. Αἰγύπτιοι λύχνους  τε   αὖ καίειν πρῶτοι κατέδειξαν καὶ
[1, 26]   τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον, τόν  τε   αὖ Λυκοῦργον τὰ νομοθετικὰ εἰς
[1, 5]   ἐγώ εἰμι ἀλήθεια» τήν  τε   αὖ προπαιδείαν τῆς ἐν Χριστῷ
[1, 16]   γραφῆς ἐκδοῦναι βιβλίον ἱστοροῦσιν. μέλος  τε   αὖ πρῶτος περιέθηκε τοῖς ποιήμασι
[1, 24]   στρατηγικὸν δὲ τοῦ βασιλικοῦ· πάλιν  τε   αὖ τὸ νομοθετικὸν μέρος ἂν
[1, 26]   παρ´ Ἕλλησι νομοθεσίας, ὡς οἷόν  τε   αὐτοῖς, ἐπαίροντες εἰς τὸ θεῖον
[1, 21]   τε τὸν Φοινίκης Τυρίων τάς  τε   αὐτῶν πρὸς Σολομῶντα, καθ´ ἃς
[1, 13]   οἰκειότητα διαφυλάττει. οὕτως οὖν  τε   βάρβαρος τε Ἑλληνικὴ φιλοσοφία
[1, 13]   μέλη αἱ τῆς φιλοσοφίας τῆς  τε   βαρβάρου τῆς τε Ἑλληνικῆς αἱρέσεις,
[1, 23]   τοὺς μὲν ἐν πλινθεύμασιν οἰκοδομίαις  τε   βαρέσιν αἰκίζων βροτούς, πόλεις τ´
[1, 21]   Κάδμου εἰς Θήβας παρουσία Μίνωός  τε   βασιλεία. κατὰ δὲ Προῖτον
[1, 26]   σοφία εἴη ἂν νομοθετική· κτᾶσθαί  τε   γὰρ καὶ χρῆσθαι ταύτης ἴδιον
[1, 26]   ἀγωγὴ παιδευτικὴ μὲν τῶν οἵων  τε   γενέσθαι καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν, θηρευτικὴ
[1, 21]   ἐν Ἐλευσῖνι τεμένους καθίδρυσις Τριπτολέμου  τε   γεωργία καὶ Κάδμου εἰς
[1, 26]   μὲν πειθόμενοι τῷ νόμῳ τῷ  {τε}   γνῶσιν ἔχειν τινὰ αὐτοῦ οὔτ´
[1, 28]   τῷ ὄντι δείξας ὅπως  {τε}   γνωστέον ἑαυτούς, οὗτος τῶν
[1, 21]   καὶ οἱ βασιλεῖς ἄμφω,  τε   Δαβὶδ τε Σολομών, προφῆται.
[1, 27]   ἐάν τε ἐκτίνειν ζημίας ἐάν  τε   δεσμά, εἰ μέλλοι τις μόνον
[1, 10]   ἀπόστολος παραινῶν ἡμῖν μὴ λογομαχεῖν  τε   δι´ οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ
[1, 5]   μὲν κατὰ προηγούμενον ὡς τῆς  τε   διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς
[1, 15]   φησίν, ὡς πρῶτος οὗτος εἴς  τε   δικαιοσύνην θνητῶν γένος {ἤγαγε{ ν}
[1, 15]   τῶν ἀνθρώπων γένους, αἳ νόμους  τε   ἔθεσαν καὶ φιλοσοφίαν ἐκήρυξαν, οὗ
[1, 27]   δὴ τὴν διοικοῦσαν πρόνοιαν κυρίαν  τε   εἶναι καὶ ἀγαθήν. ἀμφοῖν γὰρ
[1, 21]   Ὀρφέως Ζωπύρου τοῦ Ἡρακλεώτου τήν  τε   Εἰς Ἅιδου κατάβασιν Προδίκου τοῦ
[1, 25]   ἐν τῷ ὁμωνύμῳ βιβλίῳ τούς  τε   εἰς αὐτὸν ἀφορῶντας καὶ βιοῦντας
[1, 27]   καὶ ὑπαγορεύει τὰ ποιητέα εἴργει  τε   ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων, δίκας ἐπιτιθεὶς
[1, 1]   οἷς προσήκειν ἠπίστατο, τοῖς οἵοις  τε   ἐκδέξασθαι καὶ τυπωθῆναι πρὸς αὐτά·
[1, 27]   ὑποστησόμεθα ἐάν τε φεύγειν ἐάν  τε   ἐκτίνειν ζημίας ἐάν τε δεσμά,
[1, 5]   πρόνοιαν τὰ καλὰ ἀναφέροντος, ἐάν  τε   Ἑλληνικὰ ἐάν τε ἡμέτερα.
[1, 13]   οὖν τε βάρβαρος  τε   Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὴν ἀίδιον ἀλήθειαν
[1, 13]   φιλοσοφίας τῆς τε βαρβάρου τῆς  τε   Ἑλληνικῆς αἱρέσεις, ἑκάστη ὅπερ ἔλαχεν
[1, 21]   ἀφ´ οὗ οἱ Ἰαμίδαι, Πολύιδός  τε   ἐν Ἄργει καὶ ἐν Μεγάροις,
[1, 26]   ἀλήθειαν, οἱ δὲ ἀπιστοῦντες ἥκιστά  τε   ἐν τοῖς ἔργοις εἶναι βεβουλημένοι,
[1, 21]   συντάξαι τὸν Κυρηναῖον Βάττον, Δωρόθεός  τε   ἐν τῷ πρώτῳ πανδέκτῃ ἀλκυόνος
[1, 19]   πνοὴν καὶ τὰ πάντα· ἐποίησέ  τε   ἐξ ἑνὸς πᾶν γένος ἀνθρώπων
[1, 23]   τε οἱ νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν  τε   ἐξιόντες οἱ Ἑβραῖοι πολλὴν λείαν
[1, 1]   σοφίας μὴ σοφιζούσης τὸν οἷόν  τε   ἐπαΐειν; ἔτι τε καὶ
[1, 28]   τὴν πάντων κρατίστην οὐσίαν τολμᾷ  τε   ἐπέκεινα ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων
[1, 1]   ἅμα μαθήσει τῇ καθηκούσῃ τό  τε   ἕπεσθαι ἑτέροις δοκιμασθεῖσιν ἤδη καὶ
[1, 4]   δέδωκα σύνεσιν, τουτέστιν τῷ οἵῳ  τε   ἐπιδέξασθαι πόνῳ καὶ συνασκήσει. πάλιν
[1, 6]   καὶ περὶ τὴν ψυχήν, τίνα  τε   ἐπινεμητέον αὐτῇ καὶ ὅπως καὶ
[1, 10]   οὐδὲ μὴν κακιστέος οἷός  τε   εὖ λέγειν πρὸς τοῦ εὖ
[1, 27]   θεοῦ, τε νόμος τό  τε   εὐαγγέλιον, καὶ ὃν ἐγέννησε φόβον
[1, 18]   ἀνθρώπου υἱὸν θεοῦ λαλεῖν υἱόν  τε   ἔχειν τὸν θεὸν καὶ δὴ
[1, 16]   δὲ αὐτὴν Βόσπορος αὐτοσχέδιον. Μήδειά  τε   Αἰήτου Κολχὶς πρώτη
[1, 21]   Καρχηδόνιος, Κλεοφῶν Κορίνθιος, Ἱππώ  τε   Χείρωνος καὶ Βοιὼ καὶ
[1, 20]   καὶ ὡς τοῦ θερμαίνεσθαι  τε   ἥλιος τό τε πῦρ βαλανεῖόν
[1, 5]   ἐάν τε Ἑλληνικὰ ἐάν  τε   ἡμέτερα. πάντων μὲν γὰρ αἴτιος
[1, 17]   αὐτεξούσιος ὢν καὶ μετανοῆσαι οἷός  τε   ἦν καὶ κλέψαι, καὶ {ὁ}
[1, 25]   τε κοσμικὴν μεγαλόνοιαν διαιρεῖ εἴς  τε   ἰδιωτικὴν σύνταξιν, ἣν κοσμιότητα καὶ
[1, 21]   σὺν δὲ τῷ νόμῳ Μωυσῆς  τε   καὶ Ἀαρών, μεθ´ οὓς προφητεύουσιν
[1, 26]   Μωυσέως δεδόσθαι, κανὼν τυγχάνων δικαίων  τε   καὶ ἀδίκων. καὶ τοῦτον κυρίως
[1, 21]   λατρεῦσαι μὴ θελήσαντες Μισαὴλ Ἀνανίας  τε   καὶ Ἀζαρίας εἰς κάμινον ἐμβληθέντες
[1, 29]   νόμος πάντων βασιλεὺς θνατῶν  τε   καὶ ἀθανάτων, λέγει Πίνδαρος. ἐγὼ
[1, 8]   λανθάνει· βιάζεταί τε πολλάκις ὀδύνη  τε   καὶ ἀλγηδὼν φιλονικία τε αὖ
[1, 1]   ἐκείνων, ὧν κατηξιώθην ἐπακοῦσαι, λόγων  τε   καὶ ἀνδρῶν μακαρίων καὶ τῷ
[1, 12]   ἐπιδεῖξαι λόγους ἀκροατῶν τοῖς ὑώδεσί  τε   καὶ ἀπαιδεύτοις· σχεδὸν γὰρ οὐκ
[1, 10]   ἀλλὰ καὶ λόγον ἀσκητέον ἀπέριττόν  τε   καὶ ἀπερίεργον τῷ τὸν ἀληθῆ
[1, 18]   οἱ μὴ ἐθελήσαντες πείθεσθαι ἀσύνετοί  τε   καὶ ἄπιστοι καὶ μωροί· αὐτοῖς
[1, 1]   τῷ ὄντι ἦν μέλιττα προφητικοῦ  τε   καὶ ἀποστολικοῦ λειμῶνος τὰ ἄνθη
[1, 15]   ἐθεολόγησαν ἀκριβῶς τὰ ἐκείνων, Χαλδαῖοί  τε   καὶ Ἀράβιοι οἱ κληθέντες εὐδαίμονες
[1, 26]   συνεχὲς ἀπιόντα παιδεύεσθαι γράφουσι Πλάτων  τε   καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Ἔφορος, Χαμαιλέων
[1, 7]   τὴν Πλατωνικὴν τὴν Ἐπικούρειόν  τε   καὶ Ἀριστοτελικήν, ἀλλ´ ὅσα εἴρηται
[1, 23]   ἀριθμητικήν τε καὶ γεωμετρίαν ῥυθμικήν  τε   καὶ ἁρμονικὴν ἔτι τε μετρικὴν
[1, 5]   ὄντι διορατικὸς ὡς ἂν πολύπειρός  τε   καὶ ἀσκητικός. εἴη δ´ ἄν
[1, 10]   γε τὴν τρυφὴν ὡς δολεράν  τε   καὶ ἄσωτον παραιτοίμεθα, καθάπερ τὸ
[1, 7]   πύλην. ἐὰν δὲ τὴν βασιλικήν  τε   καὶ αὐθεντικὴν εἴσοδον ζητῇς, ἀκούσῃ·
[1, 24]   τοῖς μαχίμοις ζῴοις δι´ ἐμψύχων  τε   καὶ ἀψύχων ψυχὴ τὸ τάττον
[1, 13]   πάντα φωτίζεται. ξύμπαντες οὖν Ἕλληνές  τε   καὶ βάρβαροι, ὅσοι τἀληθοῦς ὠρέχθησαν,
[1, 5]   γὰρ ἐγκράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης  τε   καὶ γαστρὸς καὶ τῶν ὑπὸ
[1, 15]   ἱστορέων τὰ μήκιστα, καὶ ἀέρας  τε   καὶ γέας πλείστας εἶδον, καὶ
[1, 23]   ἐν δὲ ἡλικίᾳ γενόμενος ἀριθμητικήν  τε   καὶ γεωμετρίαν ῥυθμικήν τε καὶ
[1, 5]   καὶ κυριωτέρα, εἰ θεοῦ τιμῆς  τε   καὶ γνώσεως ἕνεκεν ἐπιτηδεύοιτο. Τῶν
[1, 16]   τῶν λόγων παρῆλθε διδασκαλία  τε   καὶ γραφή. Ἀλκμαίων γοῦν Περίθου
[1, 10]   λέγει, ἣν ἐπενόησαν τέχναι λεκτικαί  τε   καὶ διαλεκτικαί. ζητήσεις οὖν σοφίαν
[1, 1]   ὅτῳ δὲ ἀπήμβλυται κακῇ τροφῇ  τε   καὶ διδασκαλίᾳ τὸ τῆς ψυχῆς
[1, 15]   διαφερόντως τιμήσαντες τοὺς αὑτῶν νομοθέτας  τε   καὶ διδασκάλους θεοὺς προσειπόντες. ψυχὰς
[1, 5]   εἰς τὴν κατὰ θεὸν πίστιν  τε   καὶ δικαιοσύνην. Ἰσαὰκ δὲ τὸ
[1, 21]   συνάγεται ἔτη ἑξήκοντα τρία· Ἀσκληπιός  τε   καὶ Διόσκουροι συνέπλεον αὐτοῖς, ὡς
[1, 28]   διαιρετική, ἑκάστου τῶν ὄντων ἀμίκτως  τε   καὶ εἰλικρινῶς τοῦ ὑποκειμένου δεικτική,
[1, 18]   αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις  τε   καὶ Ἕλλησι Χριστὸς θεοῦ δύναμίς
[1, 11]   τὸν λόγον καθ´ ὃν πεπίστευκέ  τε   καὶ ἐνεργεῖ, μηδὲ ἀποδοῦναι δυνάμενος
[1, 17]   καὶ αἱ τῶν ἀποστατησάντων βουλαί  τε   καὶ ἐνέργειαι, μερικαὶ οὖσαι, γίνονται
[1, 12]   αὖ πρὸς τοὺς εὐφυεῖς θαυμασιώτερά  τε   καὶ ἐνθουσιαστικώτερα. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος
[1, 1]   καταλιμπάνειν, τὸν δὲ εἰ ἀκροᾶσθαί  τε   καὶ ἐντυγχάνειν δίκαιος· καὶ
[1, 20]   ἥλιος τό τε πῦρ βαλανεῖόν  τε   καὶ ἐσθής, οὕτω μιᾶς οὔσης
[1, 27]   τοῦ κακῶς πράττειν εἰς ἀρετήν  τε   καὶ εὐπραγίαν μετάγειν δύνηταί τις,
[1, 26]   κηδεμών, τὸ ἀπολωλὸς ἐπιζητῶν  τε   καὶ εὑρίσκων νόμῳ καὶ λόγῳ,
[1, 7]   πᾶσαι, συνελόντι δ´ εἰπεῖν ἀγελοκομική  τε   καὶ ζῳοτροφικὴ ἀλλήλων μὲν τῷ
[1, 8]   δὲ ἀπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ  τε   καὶ θείου διάκρισις ἀθεότης τε
[1, 1]   πυροὺς καὶ τοὺς στάχυς αὐξήσῃ  τε   καὶ θερίσῃ, θεῖος ὄντως ἀναφανήσεται
[1, 1]   διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς ἀπὸ Πέτρου  τε   καὶ Ἰακώβου Ἰωάννου τε καὶ
[1, 27]   καὶ ταῦτα προσάγων σωτήρ  τε   καὶ ἰατρὸς {τε} καλεῖται, οὐ
[1, 21]   καὶ Νῶε μετάνοιαν κηρύξας Ἀβραάμ  τε   καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἄντικρυς
[1, 11]   γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ  τε   καὶ κακοῦ. πᾶς γὰρ
[1, 26]   οὐ μόνον ἐπαγγέλλεται τὰ ἀγαθά  τε   καὶ καλά, ἀλλὰ καὶ ἐπίσταται.
[1, 25]   θεωρητικὸν τῆς ἐκείνων φορᾶς συμπαθείας  τε   καὶ κοινωνίας τῆς πρὸς ἄλληλα,
[1, 14]   Πολέμων. Πολέμωνος δὲ ἀκουσταὶ Κράτης  τε   καὶ Κράντωρ, εἰς οὓς
[1, 7]   καὶ τὰ ἄλλα σπέρματα, κριθάς  τε   καὶ κυάμους καὶ πίσον καὶ
[1, 7]   ἀλλὰ καὶ βουκολικὴ ἱπποτροφική  τε   καὶ κυνοτροφικὴ καὶ μελισσουργικὴ τέχναι
[1, 14]   γενόμενον παρατετακέναι ἄχρι τῶν Δαρείου  τε   καὶ Κύρου χρόνων. Παρμενίδης τοίνυν
[1, 28]   οἶδ´ ὅτι τὰ τοιαῦτα διακρίνειν  τε   καὶ λέγειν· οὐ γὰρ δὴ
[1, 14]   συνῆψαν μάχην πρὸς ἀλλήλους Μῆδοί  τε   καὶ Λυδοὶ βασιλεύοντος Κυαξάρους μὲν
[1, 15]   παρ´ Αἰγυπτίων ἐκμάθοι φιλοσοφίαν, Χαλδαίων  τε   καὶ Μάγων τοῖς ἀρίστοις συνεγένετο
[1, 19]   δὲ δεῖν δι´ υἱοῦ παραλαβεῖν  τε   καὶ μαθεῖν. ἀπέστειλα οὖν διὰ
[1, 21]   προειρηκότες, καθάπερ οἱ φυσιογνωμονοῦντες ἰατροί  τε   καὶ μάντεις, οἳ δὲ καὶ
[1, 16]   αὐλόν· Φρύγες γὰρ ἤστην Ὄλυμπός  τε   καὶ Μαρσύας. Κάδμος δὲ Φοῖνιξ
[1, 21]   Περσέως καὶ Διονύσου πράξεις Ὀρφεύς  τε   καὶ Μουσαῖος. κατὰ δὲ τὸ
[1, 26]   ἐστίν, αὐτὸς ἔσται ποιμήν  τε   καὶ νομοθέτης ἀγαθὸς μιᾶς τῆς
[1, 24]   εἰκότως Μιλτιάδης συγχρησάμενος ἀνοδίᾳ  τε   καὶ νυκτὶ ἐπιθέμενος τοῖς Πέρσαις,
[1, 1]   θεωρεῖ τὸ πρόβατον μάγειρός  τε   καὶ ποιμήν· μὲν
[1, 1]   τὸν οἷόν τε ἐπαΐειν; ἔτι  τε   καὶ σωτὴρ σῴζει αἰεὶ
[1, 21]   καὶ Ῥεβέκκα καὶ Μαριὰμ Δεββώρα  τε   καὶ Ὀλδά. ἔπειτα περὶ τοὺς
[1, 8]   τε καὶ θείου διάκρισις ἀθεότης  τε   καὶ πάθος θανατηφόρον. λύκοι οὗτοι
[1, 1]   Πέτρου τε καὶ Ἰακώβου Ἰωάννου  τε   καὶ Παύλου τῶν ἁγίων ἀποστόλων,
[1, 3]   τὴν ποιὰν τῶν λέξεων σύνθεσίν  τε   καὶ περιπλοκὴν τὸν πάντα πονούμενοι
[1, 15]   ξείνης ἐγενήθην. ἐπῆλθε γὰρ Βαβυλῶνά  τε   καὶ Περσίδα καὶ Αἴγυπτον τοῖς
[1, 21]   οὐ μόνον τῶν λεγομένων σοφῶν  τε   καὶ ποιητῶν, Μωυσῆς ἡμῖν
[1, 7]   τοῦ θεοῦ (ἀγαθὸς γάρ) πολλαί  τε   καὶ ποικίλαι καὶ φέρουσαι εἰς
[1, 1]   ἰχθύων ἄγρᾳ κάλλιχθυς) χρόνῳ  τε   καὶ πόνῳ τἀληθὲς ἐκλάμψει ἀγαθοῦ
[1, 5]   καθ´ ἕνα ἕκαστον τρόπον ποιότητός  τε   καὶ ποσότητος πάντως σῴζει τινὰς
[1, 28]   σώφρονι οὐχ ἕνεκα τοῦ λέγειν  τε   καὶ πράττειν τι τῶν πρὸς
[1, 15]   τοὺς βαρβάρους εὑρίσκεται, μεμνημένος αὑτοῦ  τε   καὶ Πυθαγόρου τὰ πλεῖστα καὶ
[1, 7]   φέρουσαι εἰς τὴν κυρίαν ὁδόν  τε   καὶ πύλην. ἐὰν δὲ τὴν
[1, 21]   γὰρ καὶ αὗται προεφήτευον) Σάρρα  τε   καὶ Ῥεβέκκα καὶ Μαριὰμ Δεββώρα
[1, 10]   τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν ὀνομάτων  τε   καὶ ῥημάτων καὶ μὴ δι´
[1, 21]   οἱ παρ´ Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός  τε   καὶ Σόλων, καὶ οἱ ἑπτὰ
[1, 10]   καὶ ἔργων, τὴν δὲ ἐριστικήν  τε   καὶ σοφιστικὴν τέχνην παραιτητέον παντελῶς,
[1, 21]   Εὐβοϊκῶν τρίτῳ· ὡς εἶναι αὐτόν  τε   καὶ τὸν Ἡσίοδον καὶ Ἐλισσαίου
[1, 9]   μαθημάτων ἁψάμενος, ὡς βέλτιον γεωργεῖν  τε   καὶ ὑγιάζειν δύνασθαι, οὕτω κἀνταῦθα
[1, 24]   ἄλλο δὲ κατ´ ἄλλην φύσιν  τε   καὶ ὕλην. ἐν μέν γε
[1, 1]   τὸν μὲν εἰ ἄξιος λέγειν  τε   καὶ ὑπομνήματα καταλιμπάνειν, τὸν δὲ
[1, 15]   τῶν παρ´ Ἕλλησι πρεσβυτάτων σοφῶν  τε   καὶ φιλοσόφων. ὡς δὲ οἱ
[1, 1]   γὰρ πρὸς τὴν ἀκριβῆ αἵρεσίν  τε   καὶ φυγὴν συνείδησις, θεμέλιος
[1, 19]   ὅπως καὶ τῆς ἔξωθεν σκέπης  τε   καὶ φυλακῆς φροντιστέον. γνωστῶς δὲ
[1, 1]   συνήθεις {διὸ δὴ} παραθετέον δόξας  τε   καὶ φωνὰς τὰς ἐμβοώσας παρ´
[1, 8]   ἅρπαγες προβάτων κῳδίοις ἐγκεκρυμμένοι, ἀνδραποδισταί  τε   καὶ ψυχαγωγοὶ εὔγλωσσοι, κλέπτοντες μὲν
[1, 27]   προσάγων σωτήρ τε καὶ ἰατρὸς  {τε}   καλεῖται, οὐ φθόνῳ τινὶ οὐδὲ
[1, 24]   ὁδοιπορίαις εἴς τε ἀνδρείαν εἴς  τε   καρτερίαν γυμνάζων καὶ συμβιβάζων αὐτούς,
[1, 24]   χαρίζεσθαι. τοῦ δὴ βασιλικοῦ τοῦ  τε   κατ´ ἀρετὴν νικῶντος καὶ τοῦ
[1, 25]   οἶμαι τοῦ τε πολιτικοῦ τοῦ  τε   κατὰ νόμον βιοῦντος θεωρία·
[1, 22]   Ἀλεξάνδρου καὶ Περσῶν ἐπικρατήσεως, τά  τε   κατὰ τὴν ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγωγὴν
[1, 25]   τῷ νομικῷ κεκλημένον πολιτικὸν εἴς  τε   κοσμικὴν μεγαλόνοιαν διαιρεῖ εἴς τε
[1, 24]   τῶνδε· ὄφρα θεῷ δεκάτην ἀκροθίνιά  τε   κρεμάσαιμεν σταθμῶν ἐκ ζαθέων καὶ
[1, 15]   καὶ Περσίδα καὶ Αἴγυπτον τοῖς  τε   Μάγοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητεύων.
[1, 23]   ῥυθμικήν τε καὶ ἁρμονικὴν ἔτι  τε   μετρικὴν ἅμα καὶ μουσικὴν παρὰ
[1, 6]   τῇ πίστει λεγόμενα οὐχ οἷόν  τε   μὴ μαθόντα ὁμολογοῦμεν. τὰ μὲν
[1, 1]   τὴν σωτηρίαν τῶν ἐπαϊόντων, τό  τε   μὴ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν δωροδοκίας
[1, 23]   μητρί, καὶ παρῆν ταχὺ αὐτή  τε   μήτηρ κἄλαβέν μ´ εἰς ἀγκάλας.
[1, 26]   παρὰ σφίσι τιμῶσι Μωυσῆ. τόν  τε   Μίνω παρὰ Διὸς δι´ ἐνάτου
[1, 16]   ἱμάντας πυκτικοὺς πρῶτος εὗρεν. περί  τε   μουσικὴν Ὄλυμπος Μυσὸς τὴν
[1, 27]   καὶ σοφία τοῦ θεοῦ,  τε   νόμος τό τε εὐαγγέλιον, καὶ
[1, 14]   δύο δὲ ἀπὸ Εὐρώπης, Σόλων  τε   Ἀθηναῖος καὶ Χίλων
[1, 21]   καὶ Ζωροάστρης Μῆδος Ἐμπεδοκλῆς  τε   Ἀκραγαντῖνος καὶ Φορμίων
[1, 21]   ἑνδεκάτῃ ὕστερον Μωυσέως γενεᾷ. Ἆπίς  τε   Ἄργους βασιλεὺς Μέμφιν οἰκίζει,
[1, 21]   Ἰσραὴλ εἰς Βαβυλῶνα ἀπήχθη Σαλμανασάρ  τε   βασιλεὺς τῶν Ἀσσυρίων μετῴκισε
[1, 16]   καὶ σίδηρον ἐκάθηραν πρῶτοι. Ἄμυκός  τε   Βεβρύκων βασιλεὺς ἱμάντας πυκτικοὺς
[1, 7]   δεκτικοὶ τὰς διαφορὰς ἐγέννησαν. ἄλλως  τε   γεωργὸς οὐ πυροὺς μόνον
[1, 26]   καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Ἔφορος, Χαμαιλέων  τε   Ἡρακλεώτης ἐν τῷ Περὶ
[1, 21]   δὲ ἀνθρωπίνῃ δόξῃ θεῶν, Ἑρμῆς  τε   Θηβαῖος καὶ Ἀσκληπιὸς
[1, 21]   καὶ Ἀριστέας Προκοννήσιος Ἐπιμενίδης  τε   Κρής, ὅστις εἰς Σπάρτην
[1, 16]   πρῶτος Πραξιφάνης Διονυσοφάνους Μιτυληναῖος. Ζάλευκός  τε   Λοκρὸς πρῶτος ἱστόρηται νόμους
[1, 16]   καὶ Θεόφραστος Ἐρέσιος Κύδιππός  τε   Μαντινεύς, ἔτι τε Ἀντιφάνης
[1, 14]   μὲν ἀπὸ Ἀσίας ἦσαν, Θαλῆς  τε   Μιλήσιος καὶ Βίας
[1, 21]   μὴν Πολυάρατος Θάσιος Ἐμπεδότιμός  τε   Συρακούσιος ἐπί τε τούτοις
[1, 21]   Ἀκαρνᾶσιν, Ἄνιος ἐν Δήλῳ Ἀρίστανδρός  τε   Τελμησσεὺς σὺν Ἀλεξάνδρῳ
[1, 21]   μέγας προσανεῖχεν αἰεὶ Ἄβαρίς  τε   Ὑπερβόρειος καὶ Ἀριστέας
[1, 21]   πράττειν, προτρέπει δὲ οὐδέποτε. Ἐξήκεστός  τε   Φωκέων τύραννος δύο δακτυλίους
[1, 15]   τὴν Ἰουδαίαν ἀφικνούμενοι γῆν) Ἰνδῶν  τε   οἱ γυμνοσοφισταί, ἄλλοι γε φιλόσοφοι
[1, 23]   τότε ὡς εἴρηται, ῥεχθὲν δέ  τε   οἱ νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν τε
[1, 16]   Σιδονίους τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί  τε   οἱ πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι
[1, 15]   κατῆλθεν. προέστησαν δ´ αὐτῆς Αἰγυπτίων  τε   οἱ προφῆται καὶ Ἀσσυρίων οἱ
[1, 14]   ἀληθείας καὶ οὐκ ἐπαισχύνεται πρός  τε   οἰκοδομὴν καὶ πρὸς ἐντροπὴν διαλεγόμενός
[1, 9]   καὶ τὰ λοιπὰ ποιῆσαι, δρεπάνου  τε,   οἶμαι, καὶ μακέλλης καὶ τῶν
[1, 3]   οἷον σοφιστῶν σμῆνος ἀνεδιφήσατε. Ἰοφῶν  τε   ὁμοίως ὡς κωμικὸς ἐν
[1, 9]   φωνὰς τάς  τε   ὁμωνύμως ἐκφερομένας κατὰ τὰς διαθήκας;
[1, 7]   προβάλλεσθαι δυνηθῆναί ποτε αὐτούς, οἵους  τε   ὄντας ἐπακοῦσαι καὶ τῶν παρ´
[1, 21]   τινας ἐπιστολὰς Σολομῶνος μὲν πρός  τε   Οὐάφρην τὸν Αἰγύπτου βασιλέα πρός
[1, 21]   ἐκείνης εἶναι λόγοι πλείους, Φρυγίαν  τε   οὖσαν κεκλῆσθαι Ἄρτεμιν καὶ ταύτην
[1, 21]   ἑνδεκάτην τοῦ αὐτοῦ μηνός. τό  τε   πάθος αὐτοῦ ἀκριβολογούμενοι φέρουσιν οἳ
[1, 1]   ἐκφῆναι καὶ δεῖξαι σιωπῶσα. τά  τε   παρὰ τῶν ἐπισήμων δογματιζόμενα αἱρέσεων
[1, 1]   τῷ παρακεκαλυμμένως τὰ παραδιδόμενα οἵῳ  τε   παραλαμβάνειν δηλωθήσεται τὸ κεκαλυμμένον ὡς
[1, 19]   ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ  τε   παῦροι, πολλοὺς μὲν τοὺς κλητούς,
[1, 21]   καὶ δεύτερος Κέκροψ αἵ  τε   Περσέως καὶ Διονύσου πράξεις Ὀρφεύς
[1, 25]   ἔπειτα τέλος γὰρ οἶμαι τοῦ  τε   πολιτικοῦ τοῦ τε κατὰ νόμον
[1, 8]   λόγος ἐξαιρούμενος λανθάνει· βιάζεταί  τε   πολλάκις ὀδύνη τε καὶ ἀλγηδὼν
[1, 6]   δὲ τούτων φύσις, ἔν  τε   ποσοῖς καὶ πηλίκοις καὶ λεκτοῖς
[1, 25]   ἀτιμάσας δὲ τὰ ἐναντία τά  τε   πρὸς ἀλήθειαν συλλαμβανόμενα μεθέπων μαθήματα.
[1, 15]   δέ, ὡς ἔπειτα δηλωθήσεται) ἀκηκοέναι  τε   πρὸς τούτοις Γαλατῶν καὶ Βραχμάνων
[1, 5]   δὲ ποῦ; δίς, διά  τε   προφητῶν καὶ διὰ τῆς παρουσίας.
[1, 16]   Τήιος, ὑπόρχησιν Πίνδαρος Θηβαῖος νόμους  τε   πρῶτος ᾖσεν ἐν χορῷ καὶ
[1, 16]   Θάμυριν ἐπινοῆσαι τὸν Θρᾷκα. Πέρσας  τε   πρώτους ἀκηκόαμεν ἀπήνην καὶ κλίνην
[1, 20]   θερμαίνεσθαι τε ἥλιος τό  τε   πῦρ βαλανεῖόν τε καὶ ἐσθής,
[1, 9]   πίστεως καὶ ὡς οὐχ οἷόν  τε   ῥᾳδίως γνῶναι τὸ πνεῦμα εἴρηκεν,
[1, 16]   φασὶ Τουσκανοὺς πλαστικὴν ἐπινοῆσαι, Ἴτανόν  τε   (Σαυνίτης οὗτος ἦν) πρῶτον θυρεὸν
[1, 27]   κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, πέποιθάς  τε   σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς
[1, 16]   λειπομένην καὶ κρόταλα ἐπενόησαν. ἐπί  τε   Σεμιράμεως βασιλέως Αἰγυπτίων τὰ βύσσινα
[1, 16]   κλίνην καὶ ὑποπόδιον ἐργάσασθαι τούς  τε   Σιδονίους τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί
[1, 21]   ἄμφω, τε Δαβὶδ  τε   Σολομών, προφῆται. Σαδὼκ δὲ
[1, 15]   ἄνδρας καὶ δημοσίᾳ φιλοσοφῆσαι Βραχμᾶνές  τε   σύμπαντες καὶ Ὀδρύσαι καὶ Γέται
[1, 21]   ἔτει προφητεύων ἔτι φαίνεται Μιχαίας  τε   σὺν αὐτῷ καὶ Ὠσηὲ καὶ
[1, 19]   τὸ ποιητικὸν αἴτιον ὡς οἷόν  τε   συνθεωροῦντες· εἶδες γάρ» φησί, τὸν
[1, 6]   βελτίους τῶν πρότερον φύονται εἴς  τε   τὰ ἄλλα καὶ εἰς τὸ
[1, 7]   φυτουργία, ἐργάζεσθαι ὅσα εἰς αὐτά  τε   τὰ φυτώρια καὶ εἰς παραδείσους
[1, 21]   ἐπὶ Πέλοπι, ἔτη τρία, εἴς  τε   τὴν Ἀμαζόνων εἰς Ἀθήνας στρατείαν
[1, 28]   ἂν βούληται, {καὶ} ὡς οἷόν  τε   τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν χωρῆσαι {νοεῖν}
[1, 21]   κτίσιν Λαουινίου ἔτη δέκα, ἐπί  τε   τὴν Ἀσκανίου ἀρχὴν ἔτη ὀκτώ,
[1, 21]   κάθοδον ἔτη ἑξήκοντα ἕν, ἐπί  τε   τὴν Ἰφίτου ὀλυμπιάδα ἔτη τριακόσια
[1, 18]   γὰρ τε αἵρεσις  τε   τῆς ἀληθείας ἐκτροπή. ἀλλὰ καὶ
[1, 1]   ἤδη καὶ κατωρθωκόσιν ἄριστον πρός  τε   τῆς ἀληθείας τὴν νόησιν καὶ
[1, 1]   διά τε τῆς χειρὸς διά  τε   τῆς γλώττης, ὠφελοῦσα· ὅτι
[1, 21]   μὲν τοῦ νόμου Ἀδὰμ ἐπί  τε   τῆς γυναικὸς ἐπί τε τῆς
[1, 21]   Ὅμηρος, τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς,  τε   τῆς Εὐρώπης εἰς Κρήτην ἐκ
[1, 21]   ἐπί τε τῆς γυναικὸς ἐπί  τε   τῆς ζῴων ὀνομασίας προθεσπίσας καὶ
[1, 29]   τε τῆς φύσεως  τε   τῆς μαθήσεως νόμος, εἷς ὤν,
[1, 29]   δοθέντα, πλὴν ἐκ θεοῦ  τε   τῆς φύσεως τε τῆς
[1, 1]   ἀγγελική, ὁποτέρως ἂν ἐνεργῇ, διά  τε   τῆς χειρὸς διά τε τῆς
[1, 28]   Μωυσέα φιλοσοφία τετραχῇ τέμνεται, εἴς  τε   τὸ ἱστορικὸν καὶ τὸ κυρίως
[1, 1]   συνηθείᾳ· δεῖ δὲ ὡς οἷόν  τε   τὸν κύριον μιμεῖσθαι. οὗτος δ´
[1, 21]   Οὐάφρην τὸν Αἰγύπτου βασιλέα πρός  τε   τὸν Φοινίκης Τυρίων τάς τε
[1, 21]   Δαβὶδ τελευτῆς ~(προσθείη τις τά  τε   τοῦ Μωυσέως ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη
[1, 22]   ἑρμηνευθῆναι δὲ τὰς γραφὰς τάς  τε   τοῦ νόμου καὶ τὰς προφητικὰς
[1, 21]   ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖ, περὶ Φορωνέως  τε   τοῦ πρώτου λεχθέντος καὶ Νιόβης,
[1, 21]   Μωυσέως ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη τά  τε   τοῦ Σολομῶνος τεσσαράκοντα· συνάξει γὰρ
[1, 15]   τῆς διὰ τῶν σοφῶν σεβασθῆναί  τε   τοὺς ἄνδρας καὶ δημοσίᾳ φιλοσοφῆσαι
[1, 28]   {περὶ} τῶν ἀνθρωπείων περί  τε   τοὺς λόγους καὶ τὰς πράξεις
[1, 21]   Ἐμπεδότιμός τε Συρακούσιος ἐπί  τε   τούτοις Σωκράτης Ἀθηναῖος μάλιστα·
[1, 21]   Ἑβραίοις ἀπὸ Αἰγύπτου γεγονέναι, προσθείη  τε   τούτοις τὰ τῆς βασιλείας τῆς
[1, 16]   τὴν Λύδιον ἁρμονίαν ἐφιλοτέχνησεν· οἵ  τε   Τρωγλοδύται καλούμενοι σαμβύκην εὗρον, ὄργανον
[1, 5]   ἔν τε τῷ χρόνῳ ἔν  τε   τῷ αἰῶνι, ὅτι πνεῦμα κυρίου
[1, 19]   οὐ διδάσκει» καθ´ Ἡράκλειτον. ἔν  τε   τῷ πέμπτῳ τῆς Πολιτείας τούτους
[1, 15]   μόνους φιλοσοφῆσαι Ἕλληνας δύνασθαι. ἔν  τε   τῷ Συμποσίῳ ἐπαινῶν Πλάτων τοὺς
[1, 15]   φιλοσόφων ἀνδρῶν βαρβάρων γινώσκων, ἔν  τε   τῷ Φαίδρῳ τὸν Αἰγύπτιον βασιλέα
[1, 5]   ποσότητος πάντως σῴζει τινὰς ἔν  τε   τῷ χρόνῳ ἔν τε τῷ
[1, 6]   τούτοις οὖν τοῖς μαθήμασιν ἐκκαθαίρεταί  τε   τῶν αἰσθητῶν καὶ ἀναζωπυρεῖται
[1, 1]   παραδόσεως προκεκαθαρμένης τῆς γῆς ἀπό  τε   τῶν ἀκανθῶν καὶ τῆς πόας
[1, 9]   ἀναφέρων ἕκαστα τὸν ὀρθὸν ἔκ  τε   τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τῶν βαρβαρικῶν
[1, 15]   γενέσθαι λέγουσιν, εἰς οὓς  τε   τῶν Ἐφεσίων λεγομένων γραμμάτων καὶ
[1, 27]   ἕνεκα οὐχ ὁμοίως ὑποστησόμεθα ἐάν  τε   φεύγειν ἐάν τε ἐκτίνειν ζημίας
[1, 23]   τὴν τῶν οὐρανίων ἐπιστήμην παρά  τε   Χαλδαίων παρά τε Αἰγυπτίων, ὅθεν
[1, 2]   οὐδὲ καταψηφίσασθαι τῶν Ἑλλήνων οἷόν  τε   ψιλῇ τῇ περὶ τῶν δογματισθέντων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010