Alphabétiquement     [«   »]
ἑτέρως 1
ἔτεσι 7
ἔτεσιν 11
ἔτη 186
Ἔτι 1
ἔτι 27
ἑτοιμάζων 1
Fréquences     [«    »]
186 εἰς
179 ἐπὶ
164 κατὰ
186 ἔτη
186 ὡς
201 μὲν
209 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἔτη


Livre, Chap.
[1, 21]   καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὀγδοήκοντα  ἔτη,   γεγόνει Μωυσῆς πρὸ
[1, 21]   τὸ δέκατον ἔτος Ἀντωνίνου πάντα  ἔτη   αωλγʹ ἄλλοι δὲ μέχρι τῆς
[1, 21]   μῆνας ιαʹ ἡμέρας κβʹ Τίτος  ἔτη   βʹ μῆνας βʹ Δομιτιανὸς ἔτη
[1, 21]   Μακεδὼν κατὰ τὰ προκείμενα  ἔτη   βασιλεύειν ἄρχεται. ὁμοίως οὖν καὶ
[1, 21]   Ἡσαΐου δωρεῖται θεὸς ἄλλα  ἔτη   βιῶσαι πεντεκαίδεκα δι´ ἀναποδισμοῦ ἡλίου.
[1, 21]   ἕν, Οὐεσπεσιανὸς ἔτη ιʹ Τίτος  ἔτη   γʹ Δομιτιανὸς ἔτη ιεʹ Νέρβας
[1, 21]   οὕτως ἀναγράφουσι· Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ  ἔτη   γʹ μῆνας δʹ ἡμέρας μεθ´
[1, 21]   φησὶν ἀπὸ Μωυσέως ἕως Δαβὶδ  ἔτη   γίγνεσθαι φπεʹ ἀπὸ δὲ Δαβὶδ
[1, 21]   κατὰ μὲν Φιλόχορον ἑκατὸν ὀγδοήκοντα  ἔτη   γίνεται ὕστερον τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας·
[1, 21]   τρία, Τιβέριος ἔτη κβʹ Γάιος  ἔτη   δʹ Κλαύδιος ἔτη ιδʹ Νέρων
[1, 21]   εἴκοσι μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται,  ἔτη   δέ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια
[1, 21]   ἐπὶ τοὺς ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις  ἔτη   δέκα, ἐπὶ δὲ τὸν Ὀλυμπίασιν
[1, 21]   Αἰνείου κάθοδον καὶ κτίσιν Λαουινίου  ἔτη   δέκα, ἐπί τε τὴν Ἀσκανίου
[1, 21]   οἱ χρόνοι οὕτω κατάγονται. Ἀλέξανδρος  ἔτη   δεκαοκτώ, Πτολεμαῖος Λάγου ἔτη
[1, 21]   βασιλεία ἕως τῆς Κομόδου τελευτῆς  ἔτη   διακόσια εἴκοσι δύο. πάλιν τε
[1, 21]   ὀλυμπιάδος ἐπὶ τὴν Ξέρξου διάβασιν  ἔτη   διακόσια ἐνενήκοντα ἑπτά· ἀφ´ ἧς
[1, 21]   Ἀντώνιος ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ,  ἔτη   διακόσια ἐνενήκοντα τέσσαρα, ὅτε ὑπάτευεν
[1, 21]   ἀναίρεσιν, ὅτε ὕπατοι ἐγένοντο, {ἐπὶ}  ἔτη   διακόσια τεσσαράκοντα τρία, ἀπὸ δὲ
[1, 21]   μεθ´ οὓς χρόνους Περσικῆς βασιλείας  ἔτη   διακόσια τριάκοντα πέντε, ἔπειτα τῆς
[1, 21]   ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν Περσικῶν  ἔτη   διακόσια τριάκοντα πέντε. καθελὼν δὲ
[1, 21]   ἐπὶ τὴν προειρημένην προθεσμίαν συνάγεσθαι  ἔτη   {δις} χίλια πεντακόσια ὀγδοήκοντα. ἀπὸ
[1, 21]   Ἀδὰμ ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ συνάγεται  ἔτη   δισχίλια ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτὼ ἡμέραι
[1, 21]   ἐπὶ πᾶσιν Κλεοπάτρα ἐβασίλευσεν  ἔτη   δύο καὶ εἴκοσι, μεθ´ ἣν
[1, 21]   ἔπειτα τούτου υἱὸς Ἀμὼς  ἔτη   δύο, μεθ´ ὃν Ἰωσίας
[1, 21]   Ζαχαρίας ἐπὶ Δαρείου τοῦ πρώτου  ἔτη   δύο, μεθ´ ὃν ἐν
[1, 21]   ταῦτα ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου μεταλλαγὴν  ἔτη   δώδεκα. Πάλιν ἀπὸ τῆς πρώτης
[1, 21]   καὶ ἔμεινεν αἰχμαλωσία ἐπὶ  ἔτη   ἑβδομήκοντα καταλήξασα εἰς τὸ δεύτερον
[1, 21]   (καὶ γίνεται αἰχμαλωσία ἐπὶ  ἔτη   ἑβδομήκοντα) πλὴν ὀλίγων, οἳ εἰς
[1, 21]   τοῦ σιδήρου καὶ Ἰδαίους δακτύλους  ἔτη   ἑβδομήκοντα τρία, ὥς φησι Θράσυλλος.
[1, 21]   εἶτα ἐπὶ τὴν Τροίας ἅλωσιν  ἔτη   εἴκοσι. ἀπὸ δὲ Τροίας ἁλώσεως
[1, 21]   ἔτη ὀκτώ, εἶτα Ἐζεκίας ἐπὶ  ἔτη   εἴκοσι ἐννέα. τούτῳ δι´ ὁσιότητα
[1, 21]   βίβλου τῶν Βασιλειῶν τοῦ Σαοὺλ  ἔτη   εἴκοσι, ἐπεὶ ἀνακαινισθεὶς ἐβασίλευσε. μετὰ
[1, 21]   ἔτη τεσσαράκοντα, Πτολεμαῖος Φιλάδελφος  ἔτη   εἴκοσι ἑπτά, εἶτα Εὐεργέτης
[1, 21]   τὴν κατάλυσιν καὶ Ἀθηναίων ἧτταν  ἔτη   εἴκοσι ἑπτά· καὶ ἐπὶ τὴν
[1, 21]   προφήτης, σὺν οἷς Σαοὺλ ἐβασίλευσεν,  ἔτη   εἴκοσι ἑπτὰ κατασχών. οὗτος καὶ
[1, 21]   φασιν ἐπὶ Ῥώμης κτίσιν συνάγεσθαι  ἔτη   εἴκοσι τέσσαρα. ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν
[1, 21]   τοῦτον βασιλεύει Ἀβιοὺμ υἱὸς αὐτοῦ  ἔτη   {εἴκοσι} τρία, καὶ ὁμοίως
[1, 21]   ὃν ἔθηκε Δομετιανὸς ἐν Ῥώμῃ,  ἔτη   ἑκατὸν δεκατέσσαρα, ἀπὸ δὲ τοῦ
[1, 21]   ἕως τῆς Κομόδου τελευτῆς εὑρίσκεται  ἔτη   ἑκατὸν εἴκοσι ἓν μῆνες ἓξ
[1, 21]   Γναίου Δομετίου καὶ Ἀσινίου συναθροίζεται  ἔτη   ἑκατὸν εἴκοσι. Ἔφορος δὲ καὶ
[1, 21]   ἁλώσεως ἐπὶ τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον  ἔτη   ἑκατὸν εἴκοσι ἑκατὸν ὀγδοήκοντα.
[1, 21]   ἣν ἐποιήσατο Ναβουχοδονόσορ ἐξ Ἱεροσολύμων,  ἔτη   ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτὼ μῆνας ἕξ.
[1, 21]   ἀγῶνος ἐπὶ τὴν Κομόδου τελευτὴν  ἔτη   ἑκατὸν ἕνδεκα. Εἰσὶ δὲ οἳ
[1, 21]   χρονογραφία, ἀπὸ βασιλείας τῆς Σολομῶνος  ἔτη   ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕν. Ἀπὸ δὲ
[1, 21]   ἀναιρέσεως ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν  ἔτη   ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕξ. ἐντεῦθεν ἐπὶ
[1, 21]   προηγούμενον ἔτος τῶν πρώτων Ὀλυμπίων  ἔτη   ἑκατὸν ὀκτώ· ἀφ´ ἧς ὀλυμπιάδος
[1, 21]   μὲν τὴν ἐπιτροπίαν τὴν Λυκούργου  ἔτη   ἑκατὸν πεντήκοντα ἐννέα· ἐπὶ δὲ
[1, 21]   τῶν Τρωϊκῶν. Ἀπολλόδωρος δὲ μετὰ  ἔτη   ἑκατὸν τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας Ἀγησιλάου
[1, 21]   βασιλεύει Ἰωναθὰν υἱὸς Ὀζίου  ἔτη   ἑκκαίδεκα· ἐπὶ τούτου ἔτι Ἡσαΐας
[1, 21]   υἱὸς αὐτοῦ Ἄχαζ ἐπὶ  ἔτη   ἑκκαίδεκα· ἐπὶ τούτου πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει
[1, 21]   ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Ἡρακλέους ἀποθέωσιν  ἔτη   ἕνδεκα, εἶτα ἐπὶ τὴν Ἑλένης
[1, 21]   Ἰωακεὶμ τρίμηνον βασιλεύει, εἶτα Σεδεκίας  ἔτη   ἕνδεκα. καὶ μέχρι τούτου προφητεύων
[1, 21]   Ἰωακεὶμ ἐπὶ φόρῳ τῆς γῆς  ἔτη   ἕνδεκα. μετὰ τοῦτον ὁμώνυμος
[1, 21]   τὴν Ἑλένης ὑπὸ Θησέως ἁρπαγὴν  ἔτη   ἐννέα. ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Ἡρακλέους
[1, 21]   τριάκοντα, μεθ´ ὃν Φύσκων  ἔτη   ἐννέα καὶ εἴκοσι, εἶτα
[1, 21]   τριάκοντα, εἶτα ἐπικληθεὶς Διόνυσος  ἔτη   ἐννέα καὶ εἴκοσι. ἐπὶ πᾶσιν
[1, 21]   ἐκ φυλῆς Μανασσῆ καὶ ἦρξεν  ἔτη   ἕξ, μεθ´ ὃν ἦρξεν Ἀβατθὰν
[1, 21]   δὲ προφητεύειν Ἐλισσαῖος υἱὸς Σαφὰτ  ἔτη   ἕξ, ὢν ἐτῶν τεσσαράκοντα. εἶτα
[1, 21]   καὶ εἴκοσι, εἶτα Λάθουρος  ἔτη   ἓξ καὶ τριάκοντα, εἶτα
[1, 21]   δὲ Ἰσαὰκ ἕως τῆς κληροδοσίας  ἔτη   ἑξακόσια δέκα ἕξ. ἔπειτα ἀπὸ
[1, 21]   πάντα ἐπὶ τὴν Σολομῶνος τελευτὴν  ἔτη   ἑξακόσια ὀγδοήκοντα τρία μῆνας ἑπτά.
[1, 21]   ἀποδείκνυται τῆς μὲν Διονύσου ἀποθεώσεως  ἔτη   ἑξακόσια τέσσαρα, εἴ γε τῆς
[1, 21]   καὶ ἐπὶ τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον  ἔτη   ἑξήκοντα ἕν, ἐπί τε τὴν
[1, 21]   Ἴδης ἐμπρησμοῦ ἐπὶ Γανυμήδους ἁρπαγὴν  ἔτη   ἑξήκοντα πέντε. ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ
[1, 21]   δὲ ἐπὶ τὴν Ἰωνίας κτίσιν  ἔτη   ἑξήκοντα· τὰ δὲ τούτοις ἑξῆς
[1, 21]   ἐπὶ τὸν ἔκπλουν τῆς Ἀργοῦς  ἔτη   ἑξήκοντα τέσσαρα. ἐκ τούτου ἐπὶ
[1, 21]   φέρει. βασιλεύει μὲν οὖν Χάριλλος  ἔτη   ἑξήκοντα τέσσαρα, μεθ´ ὃν υἱὸς
[1, 21]   ἐν τῇ Ἀργοῖ πλεύσαντας συνάγεται  ἔτη   ἑξήκοντα τρία· Ἀσκληπιός τε καὶ
[1, 21]   ἐκ Βηθλεὲμ φυλῆς Ἰούδα  ἔτη   ἑπτά, ἔπειτα Ἑβρὼν Ζαβουλωνίτης
[1, 21]   αὖθις λαὸς παραδίδοται Μαδιηναίοις  ἔτη   ἑπτά, ἐπὶ τούτοις Γεδεὼν ἐκ
[1, 21]   Σολομῶνα βασιλεύει Ῥοβοὰμ υἱὸς αὐτοῦ  ἔτη   ἑπτακαίδεκα, καὶ ἦν ἀρχιερεὺς Ἀβιμέλεχ
[1, 21]   καὶ εἴκοσι, εἶτα Φιλοπάτωρ  ἔτη   ἑπτακαίδεκα, μεθ´ ὃν Ἐπιφανὴς
[1, 21]   Ἀσίαν διαβῆναι, ὡς μὲν Φανίας  ἔτη   ἑπτακόσια δεκαπέντε, ὡς δὲ Ἔφορος
[1, 21]   τὸ δωδέκατον βασιλεύοντος Αἰγύπτου συνάγεσθαι  ἔτη   ερμθʹ ἀφ´ οὗ δὲ χρόνου
[1, 21]   ἀριθμήσαντες ἀπὸ Ἰνάχου καὶ Μωυσέως  ἔτη   ἔφησαν γίνεσθαι αωμβʹ οἳ δὲ
[1, 21]   ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως Κομόδου τελευτῆς  ἔτη   εψπδʹ μῆνες δύο ἡμέραι δώδεκα.
[1, 21]   Αὐγούστου, οὕτω πληροῦται τὰ τριάκοντα  ἔτη   ἕως οὗ ἔπαθεν. ἀφ´ οὗ
[1, 21]   τῆς ἐρημώσεως Ἱερουσαλήμ, τὰ Οὐεσπεσιανοῦ  ἔτη   ζʹ μῆνας ιαʹ τὰ γὰρ
[1, 21]   ιδʹ Γάλβας ἔτος ἕν, Οὐεσπεσιανὸς  ἔτη   ιʹ Τίτος ἔτη γʹ Δομιτιανὸς
[1, 21]   ἄρχοντα, ἐφ´ οὗ θνῄσκει Ἀλέξανδρος,  ἔτη   ιαʹ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν
[1, 21]   μῆνας ἑπτὰ ἡμέραν αʹ Οὐεσπεσιανὸς  ἔτη   ιαʹ μῆνας ιαʹ ἡμέρας κβʹ
[1, 21]   ἔτη ιθʹ ἡμέρας ιαʹ Κόμοδος  ἔτη   ιβʹ μῆνας θʹ ἡμέρας ιδʹ
[1, 21]   ιʹ ἡμέρας ὀκτώ· τοῦτον Κλαύδιος  ἔτη   ιγʹ μῆνας ηʹ ἡμέρας κηʹ
[1, 21]   μῆνας ηʹ ἡμέρας κηʹ Νέρων  ἔτη   ιγʹ μῆνας ὀκτὼ ἡμέρας κηʹ
[1, 21]   δʹ Κλαύδιος ἔτη ιδʹ Νέρων  ἔτη   ιδʹ Γάλβας ἔτος ἕν, Οὐεσπεσιανὸς
[1, 21]   κβʹ Γάιος ἔτη δʹ Κλαύδιος  ἔτη   ιδʹ Νέρων ἔτη ιδʹ Γάλβας
[1, 21]   ἔτη βʹ μῆνας βʹ Δομιτιανὸς  ἔτη   ιεʹ μῆνας ηʹ ἡμέρας εʹ
[1, 21]   ιʹ Τίτος ἔτη γʹ Δομιτιανὸς  ἔτη   ιεʹ Νέρβας ἔτος αʹ Τραϊανὸς
[1, 21]   ιεʹ Νέρβας ἔτος αʹ Τραϊανὸς  ἔτη   ιθʹ Ἀδριανὸς ἔτη καʹ Ἀντωνῖνος
[1, 21]   ἡμέρας ζʹ Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος  ἔτη   ιθʹ ἡμέρας ιαʹ Κόμοδος ἔτη
[1, 21]   μῆνας δʹ ἡμέρας ιʹ Τραϊανὸς  ἔτη   ιθʹ μῆνας ζʹ ἡμέρας ιεʹ
[1, 21]   δʹ ἡμέραν μίαν, ἔπειτα Τιβέριος  ἔτη   κϛ μῆνας ἡμέρας ιθʹ ὃν
[1, 21]   μῆνας ζʹ ἡμέρας ιεʹ Ἀδριανὸς  ἔτη   κʹ μῆνας ιʹ ἡμέρας κηʹ
[1, 21]   αʹ Τραϊανὸς ἔτη ιθʹ Ἀδριανὸς  ἔτη   καʹ Ἀντωνῖνος ἔτη κγʹ ὁμοίως
[1, 21]   ἑπτὰ συνάπτουσι τὰ Ἑβρὼν ὀκτὼ  ἔτη.   καὶ μετὰ τοῦτον ἐξαμαρτὼν πάλιν
[1, 21]   Αὔγουστος ἔτη τεσσαράκοντα τρία, Τιβέριος  ἔτη   κβʹ Γάιος ἔτη δʹ Κλαύδιος
[1, 21]   μῆνας ιʹ ἡμέρας κηʹ Ἀντωνῖνος  ἔτη   κβʹ μῆνας τρεῖς ἡμέρας ζʹ
[1, 21]   ιθʹ Ἀδριανὸς ἔτη καʹ Ἀντωνῖνος  ἔτη   κγʹ ὁμοίως πάλιν Ἀντωνῖνος καὶ
[1, 21]   τοῦτον βασιλεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ  ἔτη   κεʹ ἐπὶ τούτου προφητεύουσιν Ἠλίας
[1, 21]   τὸν Μωυσέα προειρημένος ἀνὴρ  ἔτη   κζʹ ἔπειτα ἁμαρτόντες οἱ Ἑβραῖοι
[1, 21]   ὁμοίως πάλιν Ἀντωνῖνος καὶ Κόμοδος  ἔτη   λβʹ γίνεται τὰ πάντα ἀπὸ
[1, 21]   ἡμέρας μεθ´ ὃν Αὔγουστος ἐβασίλευσεν  ἔτη   μϛ μῆνας δʹ ἡμέραν μίαν,
[1, 21]   ἕως τῆς καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ γίνονται  ἔτη   μβʹ μῆνες γʹ καὶ ἀπὸ
[1, 21]   οὖν αἱ βτʹ ἡμέραι γίνονται  ἔτη   μῆνες δʹ ὧν τὸ ἥμισυ
[1, 21]   τοῦ λαοῦ Ἰησοῦς πολεμῶν μὲν  ἔτη   ξεʹ ἐν δὲ τῇ γῇ
[1, 21]   Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ Ἡρακλειδῶν κάθοδον  ἔτη   ὀγδοήκοντα· ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὴν
[1, 21]   ἐξ Αἰγύπτου τῶν Ἰουδαίων ἔξοδον  ἔτη   ὀγδοήκοντα καὶ τὰ μέχρι τῆς
[1, 21]   Ἡρακλειδῶν κάθοδον Ὅμηρον γεγονέναι μετὰ  ἔτη   ὀγδοήκοντα τῆς Ἰλίου ἁλώσεως, εὑρεθήσεται
[1, 21]   τούτου μέχρι Ἀντωνίνου δεκάτου ἔτους  ἔτη   οζʹ ὡς εἶναι ἀπὸ Μωυσέως
[1, 21]   τὸν Ἄχαζ διαδέχεται Ὠσηὲ ἐπὶ  ἔτη   ὀκτώ, εἶτα Ἐζεκίας ἐπὶ ἔτη
[1, 21]   ἔτη ὀκτώ, ἔπειτα Ἐγλὼμ Ἐφραῒμ  ἔτη   ὀκτώ. ἔνιοι δὲ τοῖς τοῦ
[1, 21]   ἑπτά, ἔπειτα Ἑβρὼν Ζαβουλωνίτης  ἔτη   ὀκτώ, ἔπειτα Ἐγλὼμ Ἐφραῒμ ἔτη
[1, 21]   Ἰωρὰμ τοῦ υἱοῦ Ἰωσαφὰτ ἐπὶ  ἔτη   ὀκτώ, ἐφ´ οὗ προφητεύει Ἠλίας
[1, 21]   ἐπί τε τὴν Ἀσκανίου ἀρχὴν  ἔτη   ὀκτώ, καὶ ἐπὶ τὴν Ἡρακλειδῶν
[1, 21]   μήτηρ Ὀζίου Γοθολία βασιλεύει  ἔτη   ὀκτώ, κατακτείνασα τὰ τέκνα τοῦ
[1, 21]   τὰ ἐπὶ τὴν Κομόδου τελευτὴν  ἔτη·   ὅσα γε συνάγεται. Μετὰ δὲ
[1, 21]   καὶ μετὰ τοὺς κριτὰς βασιλειῶν  ἔτη   πεντακόσια ἑβδομήκοντα δύο μῆνες ἓξ
[1, 21]   αἰχμάλωτοι γεγόνασιν ἕως Πτολεμαίου τετάρτου  ἔτη   πεντακόσια ἑβδομήκοντα τρία μῆνας ἐννέα,
[1, 21]   προκειμένη δείκνυσι χρονογραφία, συνάγονται  ἔτη   πεντακόσια εἴκοσι τρία μῆνες ἑπτὰ
[1, 21]   ἡλικίαν, ὡς μέν τινές φασιν,  ἔτη   πεντακόσια ἐνενήκοντα πέντε, ὡς δὲ
[1, 21]   τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Φιλιππικῶν μετὰ  ἔτη   πεντακόσια τῶν ἐπὶ Ἰλίῳ στρατευσάντων
[1, 21]   εἴκοσι ἑπτά, εἶτα Εὐεργέτης  ἔτη   πέντε καὶ εἴκοσι, εἶτα
[1, 21]   διαδέχεται Φιλομήτωρ καὶ βασιλεύει  ἔτη   πέντε καὶ τριάκοντα, μεθ´ ὃν
[1, 21]   ἐπὶ Μελικέρτῃ τὰ Ἴσθμια ἔθηκεν,  ἔτη   πεντεκαίδεκα. ἀπὸ δὲ Περσέως στρατείας
[1, 21]   ὁμοίως υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ  ἔτη   πεντήκοντα δύο, καὶ λεπρῶν οὗτος
[1, 21]   υἱὸς αὐτοῦ Μανασσῆς βασιλεύει  ἔτη   πεντήκοντα πέντε, ἔπειτα τούτου
[1, 21]   τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ἀποθέωσιν  ἔτη   πεντήκοντα τρία. ἐνταῦθά που καὶ
[1, 16]   πολλὰ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως γεγονὼς  ἔτη   πρὸ τῶν ὀλυμπιάδων ἔτεσιν ἑκατὸν
[1, 21]   μῆνας ιαʹ τὰ γὰρ δύο  ἔτη   προσλαμβάνεται τοῖς Ὄθωνος καὶ Γάλβα
[1, 21]   ἕως Κομόδου τελευτῆς τὰ πάντα  ἔτη   ρϟ δʹ μὴν εἷς ἡμέραι
[1, 21]   καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ ἕως Κομόδου τελευτῆς  ἔτη   ρκβʹ μῆνες ιʹ ἡμέραι ιγʹ
[1, 21]   ἀπὸ Αὐγούστου ἕως Κομόδου τελευτῆς  ἔτη   σκβʹ καὶ τὰ ἀπὸ Ἀδὰμ
[1, 21]   Καίσαρος ἕως Κομόδου τελευτῆς γίνονται  ἔτη   σλϛ μῆνες συνάγεται δὲ πάντα
[1, 21]   σκηνῆς. καὶ γίνεται τὰ πάντα  ἔτη   σὺν τοῖς τῆς αἰχμαλωσίας μέχρι
[1, 21]   τὴν αἰχμαλωσίαν τὴν ἐπὶ Οὐεσπεσιανοῦ  ἔτη   συνάγεται τετρακόσια δέκα, τελευταῖα δὲ
[1, 21]   Ἡρακλέους αὐτοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ ἀποθέωσιν  ἔτη   συνάγεται τριάκοντα ὀκτὼ κατὰ τὸν
[1, 21]   τῆς βασιλείας τῆς Δαβὶδ τεσσαράκοντα  ἔτη,   συνάξει ἔτη τὰ πάντα ἑξακόσια
[1, 21]   τῆς Δαβὶδ τεσσαράκοντα ἔτη, συνάξει  ἔτη   τὰ πάντα ἑξακόσια δέκα. ἀκριβέστερον
[1, 21]   τε τοῦ Μωυσέως ἑκατὸν εἴκοσι  ἔτη   τά τε τοῦ Σολομῶνος τεσσαράκοντα·
[1, 21]   τὴν Ἑλένης ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἁρπαγὴν  ἔτη   τέσσαρα. εἶτα ἐπὶ τὴν Τροίας
[1, 21]   ἑπτακαίδεκα, μεθ´ ὃν Ἐπιφανὴς  ἔτη   τέσσαρα καὶ εἴκοσι· τοῦτον διαδέχεται
[1, 21]   ταῦτα ἐβασίλευσε Σολομὼν υἱὸς Δαβὶδ  ἔτη   τεσσαράκοντα. διαμένει ἐπὶ τούτου Νάθαν
[1, 21]   ὑπὸ ἀλλοφύλοις γίνεται τοῖς Φυλιστιεὶμ  ἔτη   τεσσαράκοντα. ἐπιστρεψάντων δὲ αὐτῶν Σαμψὼν
[1, 21]   δώδεκα μυριάδας αὐτῶν ἀπολέσας ἦρξεν  ἔτη   τεσσαράκοντα, μεθ´ ὃν υἱὸς
[1, 21]   τὴν ἀρχὴν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου  ἔτη   τεσσαράκοντα ὀκτώ· καὶ ἐπὶ τὴν
[1, 21]   ἔτη δεκαοκτώ, Πτολεμαῖος Λάγου  ἔτη   τεσσαράκοντα, Πτολεμαῖος Φιλάδελφος ἔτη
[1, 21]   γυναικός, καὶ τὰ πάντα γίνεται  ἔτη   τεσσαράκοντα. συνάγεται οὖν ἀπὸ Σολομῶνος
[1, 21]   τοῦ λαοῦ διακρίνουσα Δεββώρα  ἔτη   τεσσαράκοντα. τελευτησάσης δὲ αὐτῆς ἁμαρτὼν
[1, 21]   τῆς τοῦ σωτῆρος γενέσεως· Αὔγουστος  ἔτη   τεσσαράκοντα τρία, Τιβέριος ἔτη κβʹ
[1, 21]   τοῦ Ἰεσσαὶ ἐκ φυλῆς Ἰούδα  ἔτη   τεσσαράκοντα, ὡς περιέχει δευτέρα
[1, 21]   ἀριθμὸς ἕως τοῦ Σαμουὴλ γίνεται  ἔτη   τετρακόσια ἑξήκοντα τρία μῆνες ἑπτά.
[1, 21]   ἔπειτα ἀπὸ κριτῶν ἕως Σαμουὴλ  ἔτη   τετρακόσια ἑξήκοντα τρία μῆνες ἑπτά.
[1, 21]   ἡμᾶς τῶν χρόνων ἀκρίβεια συνάγει,  ἔτη   τετρακόσια ὀγδοήκοντα δύο μῆνες ἓξ
[1, 21]   αἰχμαλωσίας τῆς ὑπὸ Χαλδαίων γενομένης  ἔτη   τετρακόσια πεντήκοντα δύο μῆνες ἕξ,
[1, 21]   βασιλείαν Δαβίδ, ὡς μέν τινες,  ἔτη   τετρακόσια πεντήκοντα, ὡς δὲ
[1, 21]   καὶ τὸ εὐαγγέλιον. πεντεκαίδεκα οὖν  ἔτη   Τιβερίου καὶ πεντεκαίδεκα Αὐγούστου, οὕτω
[1, 21]   λαὸν Ἠλὶ ἱερεὺς τεσσαράκοντα  ἔτη.   τοῦτον δὲ διαδέχεται Σαμουὴλ
[1, 21]   ἀριθμοῦνται· εἰς μέντοι τὰ ἑκατὸν  ἔτη   τρεῖς ἐγκαταλέγονται γενεαί. ἀπὸ δὲ
[1, 21]   ὃν υἱὸς αὐτοῦ Ἀβιμέλεχ  ἔτη   τρία. διαδέχεται τοῦτον Βωλεᾶς υἱὸς
[1, 21]   ὃν Ἡρακλῆς ἔθηκεν ἐπὶ Πέλοπι,  ἔτη   τρία, εἴς τε τὴν Ἀμαζόνων
[1, 21]   ἡμέραις ηʹ καὶ οὕτω γίνεται  ἔτη   τρία καὶ μῆνες ἐστι
[1, 21]   ιθʹ ὃν διαδέχεται Γάιος Καῖσαρ  ἔτη   τρία μῆνας ιʹ ἡμέρας ὀκτώ·
[1, 21]   Χαρρὰν ἐκ φυλῆς Ἐφραῒμ ἄρξας  ἔτη   τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι. μεθ´
[1, 21]   τούτου ἐπὶ Θησέα καὶ Μινώταυρον  ἔτη   τριάκοντα δύο, εἶτα ἐπὶ τοὺς
[1, 21]   βασιλείαν Ἀμασίας υἱὸς αὐτοῦ  ἔτη   τριάκοντα ἐννέα, τοῦτον Ὀζίας ὁμοίως
[1, 21]   τέσσαρα, μεθ´ ὃν υἱὸς Νίκανδρος  ἔτη   τριάκοντα ἐννέα· τούτου κατὰ τὸ
[1, 21]   υἱὸς αὐτοῦ νομικώτατος  ἔτη   τριάκοντα καὶ ἕν. οὗτος ἐπέθηκε
[1, 21]   Περσῶν οἱ χρόνοι οὕτως· Κῦρος  ἔτη   τριάκοντα, Καμβύσης δεκαεννέα, Δαρεῖος ἓξ
[1, 21]   ἣν ἐπὶ τὴν Φιλίππου τελευτὴν  ἔτη   τριάκοντα πέντε· μετὰ δὲ ταῦτα
[1, 21]   Περσέως στρατείας ἐπὶ Ἰλίου κτίσιν  ἔτη   τριάκοντα τέσσαρα. ἐντεῦθεν ἐπὶ τὸν
[1, 21]   ἐπὶ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην  ἔτη   τριάκοντα τέσσαρα· μεθ´ ἣν ἐπὶ
[1, 21]   τῆς Μακεδονικῆς ἕως Ἀντωνίου ἀναιρέσεως  ἔτη   τριακόσια δώδεκα ἡμέραι δεκαοκτώ. μεθ´
[1, 21]   οἱ τῶν Μακεδόνων βασιλέων χρόνοι  ἔτη   τριακόσια δώδεκα ἡμέραι ὀκτωκαίδεκα. ἀποδείκνυνται
[1, 21]   τὴν ἡγεμονίαν Γερμανικοῦ Κλαυδίου Καίσαρος  ἔτη   τριακόσια ἑξήκοντα πέντε, ἀφ´ οὗ
[1, 21]   ἐπί τε τὴν Ἰφίτου ὀλυμπιάδα  ἔτη   τριακόσια τριάκοντα ὀκτώ. ~(Ἐρατοσθένης δὲ
[1, 21]   ἀφ´ οὗ δὲ ἐξ Ἱεροσολύμων  ἔτη   τριακόσια τριάκοντα ὀκτὼ μῆνας τρεῖς.
[1, 21]   ἐγένετο μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα  ἔτη   τῶν Τρωϊκῶν. Ἀπολλόδωρος δὲ μετὰ
[1, 16]   γαμηλιῶνος δὲ δεκάτῃ ἱσταμένου γενομένην,  ἔτη   φέρει τὰ πάντα τριακόσια δώδεκα.
[1, 21]   τῇ ὁμοίᾳ πραγματείᾳ τὰ πάντα  ἔτη   φησὶν ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι τοῦ
[1, 21]   ἀπὸ δὲ Σὴμ ἕως Ἀβραὰμ  ἔτη   χίλια διακόσια νʹ ἀπὸ δὲ
[1, 21]   ἀπὸ μὲν τῆς Μωυσέως γενέσεως  ἔτη   χίλια ἑκατὸν νεʹ μῆνες ἓξ
[1, 21]   τὴν Ἀλεξάνδρου εἰς Ἀσίαν διάβασιν  ἔτη   χίλια. ἐντεῦθεν ἐπὶ Εὐαίνετον τὸν
[1, 21]   ἐπὶ Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα συνάγουσιν  ἔτη   χίλια ὀκτακόσια εἴκοσι ὀκτώ, ἀπὸ
[1, 21]   γενέσεως ἕως τῆς μετοικεσίας ταύτης  ἔτη,   ὡς μέν τινες, ἐννακόσια ἑβδομήκοντα
[1, 21]   ἀπὸ δὲ τῆς Δαβὶδ βασιλείας  ἔτη,   ὡς μέν τινες, πεντακόσια πεντήκοντα
[1, 21]   ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου τελευτὴν  ἔτη,   ὡς μέν τινές φασιν, ἑκατὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010